Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
~
\marginnote{If you start typing a location, \application{Nautilus} will change the navigation buttons into a text field labeled \emph{Location.}}
2010-07-24
\marginnote{Als u een locatie begint in te voeren zal \application{Nautilus} de navigeerknoppen vervangen door een tekstveld met \emph{Locatie} als label.}
~
\textit{Toolbar:} The toolbar has tools for navigation and a tool to make the contents of the window larger or smaller. A drop-down list gives you the option of switching the view from \menu{Icon View} to \menu{List View} or \menu{Compact View}. The search icon (which looks like a magnifying glass) open a field so you can search for a file by name.
2010-07-24
\textit{Werkbalk:} De werkbalk bevat navigatiehulpmiddelen en een hulpmiddel om de inhoud van het venster groter of kleiner te maken. Een keuzelijst biedt u de mogelijkheid om te schakelen van \menu{Pictogrammenweergave} naar \menu{Lijstweergave} of \menu{Compact}. Het pictogram Zoeken (dat eruit ziet als een vergrootglas) opent een veld zodat u naar de naam van een bestand kunt zoeken.
~
The \textit{left pane} of the file browser has shortcuts to commonly-used folders. When you bookmark a folder, it appears in the left pane. No matter what folder you open, the left pane will always contain the same folders. This left pane can be changed to display different features by clicking the down arrow beside ``Places'' near the top.
2010-07-24
Het \textit{linkerpaneel} van de bestandsbeheerder geeft snelkoppelingen weer naar veelgebruikte mappen. Als u een bladwijzer maakt van een folder, verschijnt deze in het linkerpaneel. Elke willekeurige folder die u opent, zal altijd dezelfde snelkoppelingen naar folders weergeven. Het zijpaneel kan ook andere informatie weergeven. Klik hiervoor in het linkerpaneel op de pijl die bovenaan naast ''Locaties'' staat.
~
\marginnote{If you bookmark a folder, it will appear in the \menu{Places} menu.}
2010-07-24
\marginnote{Wanneer u een bladwijzer maakt van een map verschijnt deze in het menu \menu{Locaties.}
~
You will also see a link named Examples. Double-click on that link to open a folder containing example documents, spreadsheets, and multimedia files.
2010-07-24
U ziet ook een map met voorbeeldbestanden. Dubbelklik op deze map om te openen. Hierin vindt u o.a. voorbeelddocumenten, rekenbladen en multimediabestanden.
~
\marginnote{You should open the example content to see how different types of files are displayed in Ubuntu.}
2010-07-24
\marginnote{U kunt de diverse voorbeelden openen. Zo ziet u hoe de verschillende types bestanden worden weergegeven in Ubuntu.}
~
Just as Windows has Windows Explorer and Mac \acronym{OS~X} has Finder to browse files and folders, Ubuntu uses the \application{Nautilus} file browser by default. We will now look at the features offered in \application{Nautilus}.
2010-07-24
Net zoals Windows als bestandsbeheerder Windows Explorer heeft en Mac \acronym{OS~X} Finder gebruikt, is dat bij Ubuntu standaard \application{Nautilus-bestandsbeheer}. We zullen nu kijken naar de aangeboden mogelijkheden in \application{Nautilus}.
~
\marginnote{See \chaplink{ch:hardware} for more information on setting up Ubuntu.}
2010-07-24
\marginnote{Zie \chaplink{ch:hardware} voor meer informatie over het instellen van Ubuntu.}
~
The \menu{System} menu, located on the top panel, contains two important sub-menus. These sub-menus, \menu{Preferences} and \menu{Administration}, allow you to make modifications to Ubuntu's appearance, as well as the way it functions. Through the \menu{System} menu, you can also open the \application{Ubuntu Help Center} (\application{Help and Support}), find out more about your \acronym{GNOME} desktop environment (\application{About GNOME}), and find out more about Ubuntu in general (\application{About Ubuntu}).
2010-07-24
Het menu \menu{Systeem}, dat zich bevindt in het bovenpaneel, bevat twee belangrijke submenu's. Via deze submenu's, \menu{Voorkeuren} en \menu{Beheer}, kunt u het uiterlijk en de werking van Ubuntu wijzigen. Via het menu \menu{Systeem} kunt u ook het \application{Ubuntu hulpcentrum} (\application{Hulp en ondersteuning}) openen, en meer te weten komen over de \acronym{GNOME}-desktopomgeving (\application{Info over GNOME}), en over Ubuntu in het algemeen (\application{over Ubuntu}).
~
\marginnote{Most of the options in the \menu{Administration} menu will prompt you to enter your user password when you click on them. This is a security feature to make sure that only authorized people are allowed to change system settings. To learn more about security in Ubuntu, see \chaplink{ch:security}.}
2010-07-24
\marginnote{Voor de meeste opties in het submenu \menu{Beheer} moet u uw wachtwoord ingeven als u erop klikt. Dit is een ingebouwde veiligheidsoptie, zodat alleen geautoriseerde mensen uw systeeminstellingen kunnen wijzigen. Om meer te leren over veiligheid in Ubuntu, zie \chaplink{ch:security}.}
~
The \menu{Administration} sub-menu contains programs you can use to monitor computer performance, change disk partitions, activate third-party drivers, manage all installed printers, and manage how your computer receives updates from Ubuntu. This sub-menu also has the \application{Synaptic Package Manager}, which is a more technical resource for locating and downloading software packages.
2010-07-24
Het submenu \menu{Beheer} bevat programma's die u kunt gebruiken om de prestaties van uw computer te volgen, schijfpartities te wijzigen, stuurprogramma's van derden te activeren, alle geïnstalleerde printers te beheren, en te bepalen hoe uw computer updates van Ubuntu ophaalt. Dit submenu bevat ook \application{Synaptic pakketbeheer}, een meer technische toepassing voor het zoeken naar en downloaden van softwarepakketten.
~
\marginnote{To learn more about OpenOffice.org and to get help with using the OpenOffice.org suite of applications, visit \url{http://openoffice.org}.} The \menu{Office} sub-menu is where you will find most of the OpenOffice.org suite to help you create formal documents, presentation or slideshows. Also under \menu{Office} is the \application{Evolution} email client and an online dictionary. The full OpenOffice.org suite installed in Ubuntu by default consists of:
2010-07-24
\marginnote{Om meer te leren over OpenOffice.org en hulp te vinden over het gebruik van het OpenOffice.org-pakket, kunt u de website \url{http://openoffice.org} bezoeken.} In het submenu \menu{Kantoor} vindt u de meeste toepassingen van het OpenOffice.org-pakket waarmee u documenten, presentaties of diashows kunt maken. In het submenu \menu{Kantoor} vindt u ook de e-mailclient \application{Evolution} en een onlinewoordenboek. Het OpenOffice.org-pakket, dat standaard wordt geïnstalleerd in Ubuntu, bestaat uit:
~
To move a window around the workspace, place the mouse pointer over the window's titlebar, then click and drag the window while continuing to hold down the left mouse button. To resize a window, place the pointer on an edge or corner of the window so that it turns into a larger arrow, the resize icon. You can then click and drag to resize the window.
2010-07-24
Om een venster in de werkruimte te verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer boven de titelbalk van het venster, klikt u en versleept u het vervolgens terwijl u de linkermuisknop ingedrukt blijft houden. Om de grootte van een venster te wijzigen, plaatst u de wijzer op een rand of hoek van het venster zodat die in een grotere pijl verandert. Daarna kunt u klikken en slepen om de grootte van het venster te wijzigen.
~
Finally, the icon farthest to the right is the \emph{trash}, which performs a similar function to the Recycle Bin in Windows or the Trash in Mac \acronym{OS~X}. Any files you delete are first sent to the trash. To see the contents of the trash, click on this icon. You can empty it by clicking on the \button{Empty Trash} button in the window that appears, or alternatively by right-clicking the trash icon in the bottom panel and selecting \menu{Empty Trash} from the menu. This will permanently delete any files or folders that it contains.
2010-07-24
Tot slot bevindt zich uiterst rechts het pictogram \emph{Prullenbak}; deze heeft dezelfde functie als de prullenbak in Windows of in Mac{OS~X}. Alle bestanden die u verwijdert, gaan eerst naar de prullenbak. Klik op dit pictogram om de inhoud van de prullenbak te zien. U kunt deze leeg maken door te klikken op de knop \button{Prullenbak legen} in het venster dat verschijnt, of door met rechts te klikken op het pictogram Prullenbak in het onderpaneel en uit het menu \menu{Prullenbak legen} te kiezen. Hierdoor worden alle bestanden of mappen die erin zitten definitief verwijderd.
~
\textit{Additional Navigation Tools:} Just below the toolbar, you will see a representation of where you are currently browsing. This is similar to the history function of most browsers; it keeps track of where you are and allows you to backtrack if necessary. You can click on the locations to navigate back through the file browser.
2010-07-21
\textit{Extra navigatiehulpmiddelen:} Net onder de werkbalk vindt u een weergave van uw huidige navigatielocatie. Het is vergelijkbaar met de geschiedenisfunctie van de meeste browsers; het houdt bij waar u bent en u kunt altijd terugkeren als u dat wilt. U kan op de locaties klikken om terug te navigeren door de bestandsbeheerder.
~
\marginnote{Note that you can easily view hidden files by clicking \menu{View \then Show Hidden Files}, or alternatively by pressing \keystroke{Ctrl+H}. Hiding files with a dot (.) is \textbf{not} a security measure\dash instead it provides a way of keeping your folders organized and tidy.} To create a new folder from within \application{Nautilus} click \menu{File \then Create Folder}, then name the folder that appears by replacing the default ``untitled folder'' with your desired label (\eg, ``Personal Finances''). You can also create a new folder by pressing \keystroke{Ctrl+Shift+N}, or by right-clicking in the file browser window and selecting \button{Create Folder} from the popup menu (this action will also work on the desktop). If you wish to hide certain folders or files, place a dot (.) in front of the name (\ie, ``.Personal Finances'').
2010-07-21
\marginnote{U kunt gemakkelijk verborgen bestanden zien door te klikken op \menu{Beeld \then Verborgen bestanden weergeven}, of door de sneltoets \keystroke{Ctrl+H} in te geven. Het verbergen van bestanden door een punt (.) te gebruiken in de bestandsnaam is \textbf{niet} een veiligheidsmaatregel\dash het is eigenlijk een manier om uw mappen georganiseerd en netjes te houden. U creëert een nieuwe map door in \application{Nautilus} te klikken op \menu{Bestand \then Nieuwe map}, Geef vervolgens die map een nieuwe naam door het standaard label ''naamloze map"" te veranderen naar uw gewenste opschrift. Een nieuwe folder aanmaken, gaat ook met behulp van de sneltoets \keystroke{Ctrl+Shift+N}, of door in de bestandsbeheerder op de rechtermuisknop te klikken en \button{Nieuwe map} te selecteren in het verkregen contextmenu (Dit werkt ook op het bureaublad). Wilt u bepaalde folders of bestanden verbergen? Plaats gewoon een punt (.) voor de bestandsnaam (\ie, ``.Persoonlijke financiën'').
~
The \textit{left pane} of the file browser has shortcuts to commonly-used folders. When you bookmark a folder, it appears in the left pane. No matter what folder you open, the left pane will always contain the same folders. This left pane can be changed to display different features by clicking the down arrow beside ``Places'' near the top.
2010-07-21
Het \textit{linkerdeelvenster} van de bestandsbeheerder geeft snelkoppelingen weer naar veelgebruikte mappen. Als u een bladwijzer maakt van een folder, verschijnt deze in het linkerpaneel. Elke willekeurige folder die u opent, zal altijd dezelfde snelkoppelingen naar folders weergeven. Het zijpaneel kan ook andere informatie weergeven. Klik hiervoor in het linkerpaneel op de pijl naar onder die bovenaan naast ''Locaties'' staat.
~
The largest, \textit{central pane} shows the files and folders in the directory that you are currently browsing.
2010-07-21
Het grootste, \textit {centrale venster/paneel} geeft alle bestanden en folders weer in de map waarin u navigeert.
~
\marginnote{If you start typing a location, \application{Nautilus} will change the navigation buttons into a text field labeled \emph{Location.}}
2010-07-21
\marginnote{Als u een locatie begint in te geven, zal \application{Nautilus} de navigeerknoppen wijzigen naar een tekstveld met als label \emph{Locatie.}}
~
\marginnote{Many people installing Ubuntu for the first time are currently using either Windows \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, or Mac \acronym{OS~X} on their computer. Ubuntu provides you with the option of either \emph{replacing} your existing operating system altogether, or installing Ubuntu alongside your existing system. The latter is called \emph{dual-booting}. Whenever you turn on or restart your computer, you will be given the option to select which operating system you want to use for that session.} Use this option if you want to erase your entire disk. This will delete any existing operating systems that are installed on that disk, such as Windows \acronym{XP}, and install Ubuntu in its place. This option is also useful if you have an empty hard drive, as Ubuntu will automatically create the necessary partitions for you.
2010-07-21
\marginnote{Veel mensen die Ubuntu voor het eerst installeren, gebruiken op dat moment of \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, of Mac \acronym{OS~X}. Ubuntu kan uw bestaande besturingssysteem volledig \emph{vervangen}, of Ubuntu naast uw bestaande systeem installeren. Dit laatste wordt \emph{dual-booting} genoemd. Telkens wanneer uw computer start, kunt u kiezen welk besturingssysteem u voor die sessie wilt gebruiken.} Gebruik deze optie als u de gehele schijf wilt wissen. Dit zal alle bestaande, geïnstalleerde besturingssystemen zoals Windows \acronym{XP}, verwijderen en vervangen door Ubuntu. Als u een lege, harde schijf hebt, is dit ook gemakkelijk omdat Ubuntu automatisch de nodige partities zal aanmaken.
~
On the far left of the bottom panel is a small icon that resembles a desktop. This \emph{Show Desktop} button will \gls{minimize} all open windows at once, giving you clear access to your desktop. This is particularly useful when you have many windows open at once and your desktop becomes cluttered. Clicking the button again will restore the windows to their original position.
2010-07-21
Uiterst links op het onderpaneel is een klein icoontje dat veel lijkt op het bureaublad. Deze \emph{Bureaublad tonen} knop \gls{minimaliseert} tegelijkertijd alle geopende venstens, waardoor u een beter zicht hebt op uw bureaublad. Dit is vooral nuttig als u veel geopende vensters heeft en uw bureaublad onoverzichtelijk wordt. Als u opnieuw op de knop drukt, worden alle vensters op hun oorspronkelijke positie hersteld.
~
Finally, the icon farthest to the right is the \emph{trash}, which performs a similar function to the Recycle Bin in Windows or the Trash in Mac \acronym{OS~X}. Any files you delete are first sent to the trash. To see the contents of the trash, click on this icon. You can empty it by clicking on the \button{Empty Trash} button in the window that appears, or alternatively by right-clicking the trash icon in the bottom panel and selecting \menu{Empty Trash} from the menu. This will permanently delete any files or folders that it contains.
2010-07-21
Tot slot bevindt zich uiterst rechts het pictogram \emph{Prullenbak}; deze heeft dezelfde functie als de prullenbak in Windows of in Mac{OS~X}. Alle bestanden die u verwijdert, gaan eerst naar de prullenbak. Klik op dit pictogram om de de inhoud van de prullenbak te zien. U kunt deze leeg maken door te klikken op de knop \button{Prullenbak legen} in het venster dat verschijnt, of door met rechts te klikken op het pictogram Prullenbak in het onderpaneel en uit het menu \menu{Prullenbak legen} te kiezen. Hierdoor worden alle bestanden of mappen die erin zitten definitief verwijderd.
~
\marginnote{Many people installing Ubuntu for the first time are currently using either Windows \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, or Mac \acronym{OS~X} on their computer. Ubuntu provides you with the option of either \emph{replacing} your existing operating system altogether, or installing Ubuntu alongside your existing system. The latter is called \emph{dual-booting}. Whenever you turn on or restart your computer, you will be given the option to select which operating system you want to use for that session.} Use this option if you want to erase your entire disk. This will delete any existing operating systems that are installed on that disk, such as Windows \acronym{XP}, and install Ubuntu in its place. This option is also useful if you have an empty hard drive, as Ubuntu will automatically create the necessary partitions for you.
2010-07-21
\marginnote{Veel mensen die Ubuntu voor het eerst installeren, gebruiken op dat moment of \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, of Mac \acronym{OS~X} op hun computer. Ubuntu geeft u de keuze om uw bestaande besturingssysteem volledig te \emph{vervangen}, of om Ubuntu naast uw bestaande systeem te installeren. Dit laatste wordt \emph{dual-booting} genoemd. Telkens wanneer u uw computer aanzet of opnieuw start, kunt u kiezen welk besturingssysteem u voor die sessie wilt gebruiken.} Gebruik deze optie als u de gehele schijf wilt wissen. Dit zal alle bestaande besturingssystemen die op die schijf zijn geïnstalleerd, zoals Windows \acronym{XP}, verwijderen en vervangen door Ubuntu. Deze optie is ook nuttig wanneer u een lege harde schijf heeft, aangezien Ubuntu automatisch de nodige partities voor u zal aanmaken.
~
To navigate to a new web page, you need to type its Internet address (also known as a \acronym{URL}) into the Location Bar. \acronym{URL}s normally begin with ``http://'' followed by one or more names that identify the address. One example is ``\url{http://www.ubuntu.com/.}''
2010-07-20
Als u naar een nieuwe webpagina wil navigeren, moet u het internetadres (ook wel gekend als een \acronym{URL}) typen in de locatiebalk bovenaan. Een \acronym{URL} begint doorgaans met ``http://'', gevolgd door één of meerdere namen die het adres identificeren. Een voorbeeld is ``\url{http://www.ubuntu.com/.}''
~
\marginnote{\acronym{URL} stands for uniform resource locator and \acronym{WWW} stands for world wide web.}
2010-07-20
\marginnote{\acronym{URL} staat voor uniform resource locator en \acronym{WWW} staat voor world wide web.}
~
\screenshot{03-firefox-location-bar.png}{ss:firefox-location-bar}{You can enter a web address or search the internet by typing in the location bar.}
2010-07-20
\screenshot{03-firefox-location-bar.png}{ss:firefox-location-bar}{In de locatiebalk kan u een webadres ingeven of het internet doorzoeken}
~
To start Firefox, open the \menu{Applications} menu, then choose \menu{Internet}, and choose \menu{Firefox Web Browser}. If your keyboard has a ``\acronym{WWW}'' button, you can also press that button to start Firefox.
2010-07-20
Open het \menu{Toepassingen}-menu om Firefox op te starten, kies \menu{Internet}, and kies vervolgens \menu{Firefox Web Browser}. Als uw computer over een ``\acronym{WWW}''-knop beschikt, kan u ook hierop drukken om Firefox te starten.
~
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{The default Ubuntu home page for the Firefox web browser.}
2010-07-20
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{De standaard Ubuntu-thuispagina voor de Firefox-webbrowser..}
~
\marginnote{Some computers may have a physical switch or button to turn off WiFi.}
2010-07-20
\marginnote{Sommige computers kunnen een fysieke schakelaar of knop hebben om WiFi uit te schakelen.}
~
You should see a window showing details about your connection. If your \acronym{IP} address is displayed as 0.0.0.0 or starts with 169.254, then your computer was not successfully provided with an address through \acronym{DHCP}. If it shows another address, it is most likely that your connection was automatically configured correctly. To test out your Internet connection, you may want to open the \application{Firefox} web browser to try loading a web page. More information on using Firefox can be found later in this chapter.
2010-07-19
U zou nu een venster moeten zien dat details weergeeft over uw verbinding. Indien uw \acronym{IP}-adres is weergegeven als 0.0.0.0 of start met 169.254, dan kreeg uw computer niet het juiste adres van het \acronym{DHCP}-protocol. Ziet u een ander adres? dan is uw verbinding normaal gezien automatisch correct ingesteld. U kunt uw webbrowser \application{Firefox} openen om te testen of uw verbinding werkt door te zien of een website wordt geladen. Meer informatie over het gebruik van Firefox vindt u verder in dit hoofdstuk.
~
Wireless access in Ubuntu is enabled by default if you have a wireless network card in your computer. In certain cases, for example on airplanes, you may need or be required to turn your wireless radio off.
2010-07-19
Draadloze toegang staat in Ubuntu standaard aan als uw computer over een draadloze netwerkkaart beschikt. Soms is het wel nodig of verplicht (in vliegtuigen bijvoorbeeld) om uw draadloze radio uit te zetten.
~
\marginnote{If you do not already have these settings, you will need to consult your network administrator or \acronym{ISP} customer support to receive them.}
2010-07-19
\marginnote{U moet uw netwerkadministrator of de de klantendienst van uw internetaanbieder raadplegen als u deze instellingsgegevens nog niet hebt.}
~
\marginnote{To access the \window{Connection Information} window, you will need to make sure that networking is enabled. Otherwise this option will be gray and you will not be able to select it through the right-click menu of the NetworkManager applet. To enable networking, right-click on the NetworkManager applet and select \button{Enable Networking} from the popup menu.}
2010-07-19
\marginnote{Voor toegang tot het \window{Verbindingsinformatievenster}, moet de optie ´Netwerk inschakelen´ aangevinkt zijn. Anders is deze optie niet aanklikbaar en kunt u geen toegang krijgen tot de verbindingsinformatie via het rechterklikmenu van de Netwerkbeheerapplet. Om ´Netwerk inschakelen´ aan te vinken, klikt u met rechts op het netwerkbeheerpictogram en selecteert u \button{Netwerk inschakelen} in het pop-upmenu.}
~
{\bfseries\acronym{DNS} servers} are one or more \acronym{IP} addresses of ``Domain Name System'' servers. These servers convert standard web addresses (like \url{http://www.ubuntu.com}) into \acronym{IP} addresses such as 91.189.94.156. This step allows your computer to ``find'' the correct web site when you type in the web address you wish to visit. A minimum of one \acronym{DNS} server is required, and any additional ones are used in case the first one fails.
2010-07-19
{\bfseries\acronym{DNS}-servers} zijn één of meer \acronym{IP}-adressen van ``domeinnaamsysteem" alias DNS-servers. Deze servers zettten standaard webadressen als (\url{http://www.ubuntu.com}) om in \acronym{IP}-adressen zoals 91.189.94.156. Hierdoor kan uw computer de juiste website "vinden" als u het webadres intikt dat u wil bezoeken. Minstens één \acronym{DNS}-server is een vereiste, en bijkomende servers dienen om het systeem op te vangen als de eerste faalt.
~
If you can't find an answer to your question in this manual or in the \application{Ubuntu Help Center}, you can contact the Ubuntu community through the Ubuntu Forums (\url{http://ubuntuforums.org}). Many Ubuntu users open an account on the forums to receive help, and in turn provide support to others as they gain more knowledge. Another useful resource is the Ubuntu Wiki (\url{https://wiki.ubuntu.com}), a website maintained by the Ubuntu community.
2010-07-19
Vindt u geen antwoord op uw vraag in deze handleiding of in het \application{Ubuntu hulpcentrum}? Dan kunt u altijd de Ubuntu-gemeenschap contacteren via de Ubuntu-forums (\url{http://ubuntuforums.org}). Veel Ubuntu-gebruikers registreren zich op de forums voor hulp, en geven op hun beurt ondersteuning aan anderen omdat ze ook bijleren. Ook de Ubuntu wiki (\url{https://wiki.ubuntu.com}), een website die de gemeenschap onderhoudt, is een bruikbare hulpbron.
~
\marginnote{If you are unsure whether your computer has a wireless card, check with your manufacturer.}
2010-07-19
\marginnote{Uw computerleverancier kan u meer informatie verschaffen als u niet zeker bent of uw computer een draadloze netwerkkaart heeft}
~
\marginnote{We encourage you to check any information you find on other websites with multiple sources when possible, but only follow directions if you understand them completely.}
2010-07-19
\marginnote{We moedigen u aan om alle informatie die u vindt op andere websites te controleren en te vergelijken met meerdere bronnen waar mogelijk. Maar volg enkel instructies en aanwijzingen op als u ze volledig begrijpt.}
~
This margin note is confusing to me - are you saying that to connect to a network (ie access files from my home computer with my laptop) I do the same thing as connecting to the internet? This is not the case and will probably confuse people so have removed it for now. \marginnote{In this guide we will limit our discussion to connecting to the Internet, however, connecting to a home or office network is usually performed in a similar manner.}
2010-07-19
Deze opmerking brengt me in de war - bedoelt u dat een verbinding maken met een netwerk (bv. toegang hebben tot mijn thuiscomputer vanaf mijn laptop) net hetzelfde is als verbinding maken met het internet? Ik heb het voorlopig verwijderd omdat het niet klopt en waarschijnlijk mensen in de war zal brengen.\marginnote{In deze gebruikersgids hebben we het enkel over internetverbindingen tot stand brengen. Het is echter zo dat verbinding maken met een thuis- of bedrijfsnetwerk meestal gelijkaardig verloopt.}
~
Ubuntu, just like other operating systems, has a built-in help reference, called the \application{Ubuntu Help Center}. To access it, click on the help icon in the top panel. You can also access it by clicking \menu{Help and Support} in the \menu{System} menu.
2010-07-19
Net zoals andere besturingssystemen beschikt Ubuntu over een helpfunctie, die het \application{Ubuntu hulpcentrum} heet. U opent het door op het hulp-pictogram te klikken in het bovenste paneel. Een alternatief is door te klikken op \menu{Hulp en ondersteuning} in het \menu{Systeem}-menu.
~
\marginnote{New notifications of emails and instant messages appear in the messaging menu applet. When you have a new message, the envelope icon will turn green.}
2010-07-19
\marginnote{Nieuwe meldingen van e-mails en expresberichten verschijnen in de berichtenmenu-applet. Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt het envelop-pictogram groen.}
~
\marginnote{Everything on a panel is an \gls{applet}, even the main menu.} First, you will notice there are two \emph{panels}\dash one at the top of your desktop and one at the bottom. A panel is a bar that sits on the edge of your screen and contains various \emph{applets}. These applets provide useful functions such as running programs, viewing the time, or accessing the main menu.
2010-07-19
\marginnote{Alles op een paneel is een \gls{applet}, zelfs het hoofdmenu.} Als eerste ziet u dat er twee \emph{panelen} zijn\dash één bovenaan het bureaublad en één onderaan. Een paneel is een balk die zich aan de rand van uw scherm bevindt en verschillende \emph{applets} bevat. Deze applets verschaffen nuttige functies zoals het uitvoeren van programma's, de tijd bekijken, of het hoofdmenu openen.
~
When you first log in to Ubuntu after installing it to your hard drive, you will see the \acronym{GNOME} desktop. Ubuntu is highly customizable, as is the \acronym{GNOME} desktop, but for now let's just explore the default layout that is in front of you.
2010-07-19
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt in Ubuntu na de installatie, zult u de \acronym{Gnome}-desktop zien. Zowel Ubuntu als de \acronym{Gnome}-desktop vallen gemakkelijk aan te passen, maar voorlopig zullen we de standaard lay-out eens verkennen die u voor u ziet.
~
All \acronym{GUI}-based operating systems use a \emph{desktop environment}. Desktop environments encompass many things, such as the look and feel of your system, as well as how the desktop is organized, laid out, and navigated by the user. In Linux distributions (such as Ubuntu), there are a number of desktop environments available for use. One of the most popular desktop environments is called \acronym{GNOME}, which is used by default in Ubuntu. \acronym{KDE}, \acronym{XFCE}, and \acronym{LXDE} are other popular desktop environments (used in Kubuntu, Xubuntu, and Lubuntu, respectively), and there are many more. As Ubuntu is based on \acronym{GNOME}, we will limit our discussion in this guide to exploring your \acronym{GNOME} desktop.
2010-07-19
Alle op \acronym{GUI} gebaseerde besturingssystemen gebruiken een \emph{desktop-omgeving}. Desktop-omgevingen houden vele dingen in, zoals het gedrag en uiterlijk van uw systeem, evenals de organisatie en opmaak van het bureaublad, en hoe de gebruiker dit kan doorlopen. Voor Linux-distributies (zoals Ubuntu) zijn een aantal desktop-omgevingen beschikbaar. Een van de meest populaire hiervan is \acronym{Gnome}, dat standaard gebruikt wordt in Ubuntu. \acronym{KDE}, \acronym{XFCE}, en \acronym{LXDE} zijn andere populaire desktop-omgevingen (zij worden respectievelijk gebruikt in Kubuntu, Xubuntu, en Lubuntu) en er zijn nog vele andere. Aangezien Ubuntu is gebaseerd op \acronym{Gnome}, zullen wij ons in deze gids beperken tot het bespreken van de \acronym{Gnome}-desktop.
~
New users to Ubuntu may find that it takes some time to feel comfortable with the operating system. You will no doubt notice many similarities to both Microsoft Windows and Mac \acronym{OS~X}, as well as some things that work very differently. Users coming from Mac \acronym{OS~X} are more likely to notice similarities due to the fact that both Mac \acronym{OS~X} and Ubuntu originated from Unix.
2010-07-19
Het kan voor nieuwe gebruikers van Ubuntu een tijdje duren vooraleer ze zich ermee comfortabel voelen. U zal ongetwijfeld veel gelijkenissen maar ook verschillen herkennen met Microsoft Windows en Mac \acronym{OS~X}. Gebruikers die van Mac \acronym{OS~X} komen, zien waarschijnlijk de meeste gelijkenissen, omdat Mac \acronym{OS~X} en Ubuntu allebei van Unix afstammen.
~
Linux was designed from the ground up with security and hardware compatibility in mind, and is currently one of the most popular Unix-based operating system. One of the benefits of Linux is that it is incredibly flexible and can be configured to run on almost any device\dash from the smallest micro-computers and cellphones to larger super-computers. Initially, Unix was entirely command line-based until Graphical User Interfaces (\glspl{GUI}) began to emerge in the early 1990s.
2010-07-19
Linux begon van nul met veiligheid en hardwarecompatibiliteit in het achterhoofd. Momenteel is het een van de populairste op Unix gebaseerde besturingssystemen. Een van de voordelen van Linux is flexibiliteit. Het kan zo geconfigureerd worden dat het op vrijwel elk toestel met een chip kan draaien (van de kleinste micro-computers en mobiele telefoons tot enorme supercomputers). In het begin was Unix volledig gebaseerd op de command-line, tot verschillende grafische omgevingen (\glspl{GUI}) verschenen rond 1990.
~
\marginnote{For information on Ubuntu Server Edition, and how you can use it in your company, visit \url{http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/serveredition/features}.}
2010-07-19
\marginnote{Meer informatie over de Ubuntu Server Edition, en hoe u die kunt gebruiken in uw bedrijf vindt u op \url{http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/serveredition/features}.}
~
Now with more people working on the project than ever before, Ubuntu continues to see improvement to its core features and hardware support, and has gained the attention of large organizations worldwide. For example, in 2007 Dell began a collaboration with Canonical to sell computers with Ubuntu pre-installed. Additionally, in 2005 the French Police began to transition their entire computer infrastructure to a variant of Ubuntu\dash a process which has reportedly saved them ``millions of Euro'' in licensing fees for Microsoft Windows. By the year 2012, the French Police anticipates that all of their computers will be running Ubuntu. Canonical profits from this arrangement by providing technical support and custom-built software.
2010-07-19
Nu meer dan ooit mensen aan het project meewerken, blijft Ubuntu nog steeds verbeteringen aanbrengen, zowel wat de kernfuncties als de hardware-ondersteuning betreft, en krijgt het wereldwijd aandacht van grote organisaties. Zo ging bv. Dell in 2007 samenwerken met Canonical om computers te verkopen waarop reeds Ubuntu was geïnstalleerd. Bovendien begon de Franse politie in 2005 met de overstap naar een variant van Ubuntu\dash, waardoor ze ``miljoenen euro's '' hebben bespaard aan licentierechten voor Microsoft Windows. Tegen 2012 verwacht de Franse politie dat al hun computers op Ubuntu zullen draaien. Canonical maakt hier winst op door technische ondersteuning en software-op-maat aan te bieden.
~
\newglossaryentry{notification area}{name={notification area}, description={The notification area is an applet on the panel that provides you with all sorts of information such as volume control, the current song playing in Rhythmbox, your internet connection status and email status.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{notification area}{name={mededelingengebied}, description={Het mededelingengebied is een applet op het paneel dat uiteenlopende informatie weergeeft zoals bijvoorbeeld het geluidsvolume, het spelende nummer in Rhythmbox, de status van uw internetverbinding, de status van uw e-mail en meer.}}
~
\newglossaryentry{minimize}{name={minimize}, description={When you minimize an open application, it sits in an applet on a panel. If you click on a minimized applications panel button, it will then be restored to its normal state and allow you to interact with it.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{minimize}{name={minimize}, description={Als u een geopende toepassing minimaliseert, wordt deze als pictogram weergegeven in een applet op het paneel. Als u hierop klikt, wordt de toepassing weer geopend in dezelfde toestand als ervoor, en kunt u er weer mee aan de slag.}}
~
\newglossaryentry{package}{name={package}, description={Debian package files that hold the core information and code for applications to run.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{package}{name={package}, description={Debian-pakketten die de kerninformatie bevatten en de benodigde programmeercode om toepassingen uit te voeren.}}