Translations by Joost Florijn

Joost Florijn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
1090.
To sort files in a different order, click one of the column headings in the file manager. For example, click <gui>Type</gui> to sort by file type. Click the column heading again to sort in the reverse order.
2012-01-19
Om bestanden op een andere volgorde sorteren, klik op een van de kolommen in de file manager. klik bijvoorbeeld op <gui>Type</gui> om te sorteren op bestandstype. Klik opnieuw op de kolom om in de omgekeerde volgorde te sorteren.
1297.
Select each display in turn from the gray box at the top of the <gui>Displays</gui> window. Change the <gui>Resolution</gui> until that display looks right.
2012-02-06
Selecteer elk scherm op hun beurt door middel van het grijze vak aan de bovenkant van de <gui> Displays </ gui> venster. Wijzig de <gui> resolutie </ gui> tot dat scherm er goed uitziet.
1339.
If your mouse double-clicks when you want it to single-click even though you have increased the double-click timeout, your mouse may be faulty. Try plugging a different mouse into your computer and see if that works properly. Alternatively, plug your mouse into a different computer and see if it still has the same problem.
2012-02-06
Als uw muis dubbel klikt wanneer je wilt dat het single-klik, zelfs al heb je het dubbelklikken time-out verhoogt, kan de muis defect zijn. Probeer een andere muis aan uw computer te koppelen en zien of het dan goed werkt. Als alternatief, steekt u de muis in een andere computer en kijk of het nog steeds hetzelfde probleem er is.
1348.
On touchpads that support multi-finger taps, you can tap with three fingers at once to middle-click. You have to <link xref="mouse-touchpad-click">enable tap clicking</link> in the touchpad settings for this to work.
2012-02-27
Op een touchpad die het klikken met meerdere vingers ondersteunt, kunt u middel klikken door met drie vingers te tikken. U moet <link xref="mouse-touchpad-click">enable tap clicking</link> geselecteerd hebben bij de touchpad instellingen om dit te laten werken.
2012-02-06
Op touchpads die multi-vinger aanraken ondersteund, kunt u met drie vingers in een keer op klikken om te Midden-klikken. Je moet <link xref="mouse-touchpad-click"> kunnen aanraken te klikken </ link> in de touchpad instellingen om dit te laten werken.
1350.
One common shortcut is to paste selected text. (This is sometimes called primary selection paste.) Select the text you want to paste, then go to where you want to paste it and middle-click. The selected text is pasted at the mouse position.
2012-02-06
Een veel gebruikte snelkoppeling is om de geselecteerde tekst te plakken. (Dit wordt ook wel primaire selectie plakken genoemd.) Selecteer de tekst die u wilt plakken, ga dan naar de plaats waar u het wilt en midden-klik om te plakken. De geselecteerde tekst wordt geplakt op de positie van de muis.
1444.
Try unplugging the player and then plugging it in again. If that doesn't help, <link xref="files-browse">open the file manager</link>. You should see the player listed under <gui>Devices</gui> in the sidebar - click it to open the folder for the audio player. Now, click <guiseq><gui>File</gui><gui>New Document</gui><gui>Empty Document</gui></guiseq>, type <input>.is_audio_player</input> and press <key>Enter</key> (the period and underscores are important, and it should be all lower-case). This file tells your computer to recognize the device as an audio player.
2012-02-27
Probeer de speler los te koppelen en steek deze er weer in. Als dit niet helpt, <link xref="files-browse"> open the file manager </link>. U zou de speler moet zien onder <gui> Devices </gui> in de zijbalk - klik er op om de map van de audio-speler te openen. klik op <guiseq><gui> File </gui><gui> New Document </gui><gui> Empty Document </gui></guiseq>, typ <input> .is_audio_player </input> en druk op <key> Enter </key> (de punt en lage strepen zijn belangrijk, en alle letters moeten kleine letters zijn). Het bestand vertelt uw computer dat het apparaat een audio-speler is.
2012-02-06
Probeer de speler los te koppelen en steek deze er weer in. Als dat niet helpt, <link xref="files-browse"> open the file manager </ link>. U moet de speler die onder <gui> Devices </ gui> in de zijbalk - klik erop om de map voor de audio-speler te openen. Klik nu op <guiseq><gui> File </ gui> <gui> New Document </ gui> <gui> Empty Document </ gui> </ guiseq>, type <input>. Is_audio_player </ input> en druk op <toets> Enter </ key> (de punt en lage streep zijn belangrijk, en het moet allemaal kleine letters zijn). Dit bestand vertelt uw computer dat het apparaat te herkennen is als een audio-speler.
1445.
Now, find the audio player in the file manager sidebar and eject it (right-click and click <gui>Eject</gui>). Unplug it, then plug it back in. This time it should have been recognized as an audio player by your music organizer. If not, try closing the music organizer and then re-opening it.
2012-02-27
Zoek nu voor de audio-speler in de verkenner zijbalk en werp de audio-speler uit (klik met de rechter muisknop op <gui> Eject </gui>). Haal hem er uit en stop hem er terug in. Deze keer zou de audio-speler automatisch herkend moeten worden bij uw muziek organisator. Zo niet, sluit de muziek organisator en start deze vervolgens opnieuw op.
2012-02-06
Zoek nu de audio speler in de file manager zijbalk en werp de audio speler er uit(klik met de rechtermuisknop op <gui>Eject</gui>). Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem weer er in. Deze keer zou hij nu herkend moet worden als een audio speler door uw muziek organisator. Zo niet, sluit de muziek organisator en start deze vervolgens weer opniew op.
1447.
When you look in the audio player folder again, you won't see the <input>.is_audio_player</input> file. This is because the period in the file's name tells the file manager to hide the file. You can check that it is still there by clicking <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq>.
2012-02-27
Wanneer u weer in de audio-speler map kijkt, dan ziet u niet de <input> .Is_audio_player </file> bestand. Dit komt vanwege de punt in de bestandsnaam, die vertelt de verkenner om het bestand onzichtbaar te maken. U kunt dit controleren of dit bestand er nog is door te klikken op <guiseq><gui> View </gui><gui> Show Hidden Files </gui></guiseq>
2012-02-06
Wanneer je weer kijkt in de audio speler map, dan zie je niet de <input>. Is_audio_player</input> bestand. Dit komt omdat de punt in de bestand's naam vertelt de file manager om het bestand te verbergen. U kunt controleren of dit bestand er nog is door te klikken op <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq>
1491.
You can connect to a server or network share to browse and view files on that server, exactly as if they were on your own computer. This is a convenient way to download or upload files on the internet, or to share files with other people on your local network.
2012-02-27
U kunt verbinding maken met een server of netwerk, om door bestanden heen te bladeren en te bekijken die op de server staan, alsof ze op uw eigen computer staan. Dit is een handige manier om bestanden te downloaden of uploaden naar het internet, of bestanden te delen met andere mensen op uw lokale netwerk.
2012-02-06
U kunt verbinding maken met een server of netwerk om te bladeren en bestand te bekijken die op de server staan, alsof ze op uw eigen computer staan. Dit is een handige manier om te downloaden of uploaden van bestanden op het internet, of om bestanden te delen met andere mensen op uw lokale netwerk.
1516.
FTP is a popular way to exchange files on the Internet. Because data is not encrypted over FTP, many servers now provide access through SSH. Some servers, however, still allow or require you to use FTP to upload or download files. FTP sites with logins will usually allow you to delete and upload files.
2012-02-28
FTP is een populaire manier om bestanden uit te wisselen via het internet. Omdat gegevens worden niet beveiligd verzonden via FTP, hierdoor bieden veel servers toegang via SSH. Sommige servers staan echter toe of vereisen dat er FTP gebruikt wordt om bestanden te downloaden of uploaden. Op FTP sites die inloggen vereisen is het meestal voor u de mogelijk om bestanden te verwijderen of up te loaden.
2012-02-06
FTP is een populaire manier om bestanden uit te wisselen op het internet. Omdat de data niet gecodeerd wordt via FTP, bieden veel servers toegang via SSH. Sommige servers staan echter alleen nog maar toe dat u FTP, voor het uploaden of downloaden van bestanden. Bij FTP-sites met logins kunt u meestal bestanden verwijderen of uploaden.
1529.
Based on the HTTP protocol used on the web, WebDAV is sometimes used to share files on a local network and to store files on the internet. If the server you're connecting to supports secure connections, you should choose this option. Secure WebDAV uses strong SSL encryption, so that other users can't see your password.
2012-02-28
Gebaseerd op het HTTP-protocol dat wordt gebruikt op het internet, WebDAV wordt soms gebruikt om bestanden op het lokale netwerk te delen en om bestanden op te slaan op het internet. Als de server waarmee u verbinding heeft beveiligde verbindingen ondersteunt, moet u deze optie kieze. Beveiligd WebDAV maakt gebruikt van een sterke SSL-encryptie, zodat andere gebruikers uw wachtwoord niet kunnen zien.
2012-02-06
Op basis van het HTTP-protocol dat wordt gebruikt op het web, wordt WebDAV soms gebruikt om bestanden te delen op een lokaal netwerk en het opslaan van bestanden op het internet. Als de server waarmee u een beveiligde verbinding ondersteunt, moet u deze optie kiezen. Sercure WebDAV maakt gebruik van sterke SSL-encryptie, zodat andere gebruikers niet kunnen zien wat uw wachtwoord is.
1692.
When you click a button or link to send a new email (for example, in your word processing application), your default mail application will open up with a blank message, ready for you to write. If you have more than one mail application installed, however, the wrong mail application might open up. You can fix this by changing which one is the default email application:
2012-02-06
Wanneer u op een knop of link klikt om een nieuwe e-mail (bijvoorbeeld in uw tekstverwerker), uw standaard e-mail applicatie zal geopend worden met een leeg bericht, klaar voor u om een mail te sturen. Echter als u meer dan een e-mailprogramma geïnstalleerd heeft, zou het verkeerde e-mail applicatie geopend kunnen worden. Dit kunt u oplossen door uw standaard e-mail applicatie te veranderen.
1693.
Choose which email client you would like to be used by default by changing the <gui>Mail</gui> option.
2012-02-06
Kies welk e-mail applicatie u standaard wilt gebruiken door middel van de <gui>Mail</gui> optie.
1732.
Allows systems to find each other, and describe which services they offer, without you having to specify the details manually.
2012-02-28
Geeft systemen de mogelijkheid om elkaar te vinden, en beschrijft welke diensten zij aanbieden, zonder dat u zelf de informatie hoeft in te voeren.
2012-02-07
Geeft systemen de mogelijkheid om elkaar te vinden, en beschrijft welke diensten zij aanbieden, zonder dat u zelf de informatie hoeft te bekijken.
1755.
Enter the <em>IP Address</em>, <em>Netmask</em>, and <em>Gateway</em> information into the appropriate boxes. How you choose these will depend on your network setup; there are specific rules governing which IP addresses and netmasks are valid for a given network.
2012-02-07
Voer het <em> IP Address</em>, <em>Netmask</em>, and <em>Gateway</em> informatie in de bijbehorende vakken. Hoe u deze kiest is afhankelijk van uw netwerk instellingen; er zijn specifieke regels die IP-adressen en netmasks die geldig zijn voor een bepaald netwerk.
1756.
If necessary, enter a <em>Domain Name Server</em> address into the <gui>DNS servers</gui> box. This is the IP address of a server which looks up domain names; most corporate networks and internet providers have dedicated DNS servers.
2012-02-07
Voer indien nodig een <em>Domain Name Server</em> adres in de <gui>DNS server</gui> veld. Dit is het IP-adres van een server die kijkt naar domeinnamen; de meeste bedrijfsnetwerken en internet providers hebben aparte DNS-servers.
1780.
If you view a Silverlight-enabled website but don't have the plug-in installed, you will probably see a message telling you so. This message should have instructions telling you how to get the plug-in, but these instructions might not be suitable for your web browser or version of Linux.
2012-02-07
Als u naar een website bekijkt die silverlight nodig heeft, maar u heeft de plug- in niet geinstalleerd, krijgt u waarschijnlijk een melding hierover. Deze melding dient als instructie om u te vertellen hoe de plug-in te krijgen, maar deze instructies zijn mogelijk niet geschikt voor uw web-browser of de versie van Linux.
1933.
If you have a wireless-enabled computer, you can connect to a wireless network that is within range to get access to the internet, view shared files on the network, and so on.
2012-02-07
Als u een computer heeft die een draadloosnetwerk ondersteund, kunt u verbinding maken met een draadloos netwerk dat binnen bereik is om toegang te krijgen tot het internet, om gedeelde bestanden op het netwerk te bekijken, enzovoort.
1938.
If you do not know the key, it may be written on the underside of the wireless router or base station, in its instruction manual, or you may have to ask the person who administers the wireless network.
2012-02-07
Als u niet weet wat de sleutel is, kan de steutel aan de onderkant van de draadloos router of het basisstation, of in de handleiding, of je kan het vragen aan de administrators van het draadloos netwerk.
1940.
If the connection is successful, the icon will change to a dot with several bars above it. More bars indicate a stronger connection to the network. If there aren't many bars, the connection is weak and might not be very reliable.
2012-02-07
Als de verbinding succesvol is, verandert het pictogram naar een stip met verschillende bars erboven. Meer balken betekend een betere verbinding met het netwerk. Als er weinig bars zichtbaar zijn, de verbinding zal dan zwak zijn en misschien niet erg betrouwbaar.
1942.
A stronger connection to a wireless network does not necessarily mean that you have a faster internet connection, or that you will have faster download speeds. The wireless connection connects your computer to the <em>device which provides the internet connection</em> (like a router or modem), but the two connections are actually different, and so will run at different speeds.
2012-02-07
Een betere verbinding met een draadloos netwerk betekent niet noodzakelijk dat je een snellere internetverbinding hebt, of dat uw download snelheid hoger is. De draadloze verbinding verbindt uw computer met het <em>device which provides the internet connection</em> (zoals een router of modem), maar de twee verbindingen zijn verschillend, waardoor er verschillende snelheden zijn.
1974.
This is the <em>Basic Service Set Identifier</em>. The SSID (see above) is the name of the network which humans are intended to read; the BSSID is a name which the computer understands (it's a string of letters and numbers that is supposed to be unique to the wireless network). If a <link xref="net-wireless-hidden">network is hidden</link>, it will not have an SSID but it will have a BSSID.
2012-02-28
Dit is de <em> Basic Service Set Identifier </em>. De SSID (zie hierboven) is de naam van het netwerk die voor mensen geschikt is om te lezen, de BSSID is een naam die een computer begrijpt (het is een reeks letters en cijfers die samen uniek zijn voor een draadloos netwerk). Als een <link xref="net-wireless-hidden"> network is hidden </link>, zal het geen SSID hebben, maar het netwerk zal wel een BSSID hebben.
2012-02-06
Dit is de <em>Basic Service Set Identifier</em>. De SSID(zie hierboven) is de naam van het netwerk die voor de mens bedoeld is om te lezen, de BSSID is een die de computer begrijpt (het is een reeks letters en cijfers die wordt uniek hoort te zijn voor een draadloos netwerk). Als een <link xref="net-wireless-hidden">network is hidden</link>, zal het niet een SSID hebben, maar het zal wel een BSSID hebben.
1981.
This setting changes the <em>Maximum Transmission Unit</em>, which is the maximum size of a chunk of data that can be sent over the network. When files are sent over a network, data is broken up into small chunks (or packets). The optimal MTU for your network will depend on how likely it is for packets to be lost (due to a noisy connection) and how fast the connection is. In general, you should not need to change this setting.
2012-02-28
Deze instelling verandert de <em> Maximun Transmission Unit </em>, dit is de maximale grote van een gegevens dat in een keer over het netwerk verstuurd kan worden. Wanneer bestanden over het netwerk verstuurd worden, worden de gegevens opgedeeld in kleine stukjes (of pakketen). De optimale MTU voor uw netwerk hangt af van de kans dat er een pakketen verloren gaan (vanwege een slechte verbinding) en hoe snel de verbinding is. In het algemeen hoeft u deze instelling niet te wijzigen.
2012-02-06
Deze instelling verandert de <em> Maximun Transmission Unit</em>, dit is de maximale grote van een gegevens dat verzonden kan worden over het netwerk. Wanneer bestanden worden verzonden via een netwerk worden de gegevens opgedeeld in kleine stukjes (of pakketten). De optimale MTU voor uw netwerk hangt af van hoe waarschijnlijk het is om pakketen te verliezen (als gevolg van luidruchtige verbinding) en hoe snel de verbindig is. In het algemeen hoeft u niet deze instelling te wijzigen
1990.
Get information like the IP address and DNS server to use from a <em>DHCP server</em>. A DHCP server is a computer (or other device, like a router) connected to the network which decides which network settings your computer should have - when you first connect to the network, you will automatically be assigned the correct settings. Most networks use DHCP.
2012-02-28
Om informatie zoals het IP-adres en de DNS-server te krijgen maak gebruik van een <em> DHCP server </em>. Een DHCP-server is een computer (of een ander apparaat, zoals een router) die verbonden is met een netwerk, deze beslist welke netwerk instellingen uw computer moet hebben - wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met het netwerk, wordt u automatisch de juiste instellingen toegewezen. De meeste netwerken maken gebruik van DHCP.
2012-02-07
Om informatie zoals het IP-adres en de DNS-server te krijgen maak gebruik van een <em>DHCP server</em>. Een DHCP-server is een computer (of een ander apparaat, zoals een router) die aangesloten is op een netwerk die beslist welk netwerk instellingen jouw computer moet hebben - wanneer u voor het eerst verbinding met het netwerk maakt, wordt u automatisch de juiste instelling to gewezen. De meeste netwerken maken gebruik van HDCP.
1995.
<em>Link-Local</em> is a way of connecting computers together on a network without requiring a DHCP server or manually defining IP addresses and other information. If you connect to a Link-Local network, the computers on the network will decide amongst themselves which IP addresses to use and so on. This is useful if you want to temporarily connect a few computers together so they communicate with each other.
2012-02-28
<em> Link-Local </em> is manier van het aansluiten van computers op een netwerk zonder dat er een DHCP-server of handmatig het IP-adres en andere informatie hoeft gevoerd hoeft te worden. Als u verbinding maakt met een Link-Local network, zullen de computers die met het netwerk verbonden zijn, zelf besluiten welke IP-adressen gebruikt zullen worden enzovoort. Dit is handig als u tijdelijk verbinding maakt tussen meerdere computers, zodat ze met elkaar kunnen communiceren.
2012-02-07
<em>Link-Local</em> is een manier van aansluiten van computers op een netwerk zonder dat er een DHCP-server of handmatig definiëren van IP-adressen en andere informatie ingevoerd hoeft te worden. ALs u verbinding maakt met een Link-Local netwerk, zal de computer in het netwerk zelf onderling een besluit nemen welke IP-adressen te gebruiken enzovoort. Dit is handig als u tijdelijk een verbinding wilt opzetten tussen een aantal computers, zodat ze met elkaar kunnen communiceren.
2030.
Wireless network troubleshooter
2012-02-07
Draadloos netwerk ondersteuning
2129.
If your computer or battery is relatively new, it should be capable of holding a high percentage of its design charge. If it can't, then your battery may be broken and you might need to seek a replacement.
2012-02-07
Als uw computer of batterij relatief nieuw is, moet het in staat zijn om een hoge percentage van zijn stroomvermogen vast te houden. Als het niet zo is, kan uw batterij kapot zijn en moet u mogelijk een vervanger zoeken.
2140.
Computers can use a lot of power. By using some simple energy-saving strategies, you can reduce your energy bill and help the environment. If you have a laptop, this will also help to increase the amount of time it can run on battery power.
2012-02-07
Computers kunnen veel stroom verbruiken. Door gebruik te maken van een aantal eenvoudige enerie besparende strategieën, kunt u een lagere energie rekening krijgen en het milieu helpen. Als uw een laptop heeft, zal dit ook helpen om de tijd te verbeteren dat je laptop op je batterij kan volhouden.
2225.
If you have a laptop, all you should need to do is get the right plug for your power adapter. Some laptops come packaged with more than one plug for their adapter, so you may already have the right one. If not, plugging your existing one into a standard travel adapter will suffice.
2012-02-07
Als u een laptop heeft, alles wat u moet hebben is de juiste stekker voor uw adapter. Sommige laptops komen verpakt met meer dan een stekker voor de adapter, dus u kunt al de juiste stekker hebben. Zo niet, vol doet u door uw bestaande stekker aan te sluiten in een standaard reisadapter
2318.
As a last resort, especially if you have a big print job with a lot of pages that won't cancel, remove the paper from the printer's paper input tray. The printer should realize that there is no paper and will stop printing. You can then try canceling the print job again, or try turning the printer off and then on again.
2012-02-07
Als laatste redmiddel, vooral als u een grote afdruktaak die een heleboel pagina's heeft, die niet wilt annuleren, verwijdert u het papier uit papier invoerlade van de printer. De printer realiseert zich dat er geen papier meer is en zal stoppen met afdrukken. Vervolgens kunt u opnieuw proberen om de afdruktaak te annuleren, of probeer de printer uit en weer aan te zetten.
2347.
Alternatively, you can install an application to check or monitor ink levels. <app>Inkblot</app> shows ink status for many HP, Epson and Canon printers. See if your printer is on the <link href="http://libinklevel.sourceforge.net./#supported">list of supported models</link>. Another ink levels application for Epson and some other printers is <app>mktink</app>.
2012-02-07
Als alternatief kunt u een toepassing installeren die de inktniveau controleert of in houdt de inktniveau in de gaten. <app>Inkblot</app laat de inktniveau zien van een groot aantal HP, Epson en Canon printers. Kijk of uw printer wordt ondersteund op <link href="http://libinklevel.sourceforge.net/#supported">list of supported models</link>. Een andere inktniveau toepasing voor Epson en aantal andere printers is <app>mktink</app>
2363.
Once the jam has been cleared you may need to press the printer's <gui>Resume</gui> button to start printing again. With some printers, you may even need to turn the printer off and then on again, and then start the print job again.
2012-02-07
Zodra de storing is verholpen moet u mogelijk de printer's <gui>Resume</gui> knop drukken om opnieuw te beginnen met printen. Bij sommige printers moet u misschien ook de printen uit en aan zetten, en dan de printaak opnieuw starten.
2471.
You can let other people view and control your desktop from another computer with a desktop viewing application. Configure <app>Desktop Sharing</app> to allow others to access your desktop and set the security preferences.
2012-02-07
U kunt instellen dat andere mensen uw bureaublad te laten zien en bedienen vanaf een andere computer met een bureaublad-viewer. Configureer <app>Desktop Sharing</app> om andere toegang te geven tot uw bureaublad en de beveiliging in te stellen
2475.
It is important that you consider the full extent of what each security option means before changing it.
2012-02-08
Het is belangrijk dat je de volle omvang van wat elke beveiliging optie betekent voor dat u deze veranderd.
2477.
If you want to be able to choose whether to allow someone to access your desktop, select <gui>You must confirm each access to this machine</gui>. If you disable this option, you will not be asked whether you want to allow someone to connect to your computer.
2012-02-08
Als u wilt kiezen of iemand toegang heeft tot uw bureaublad, selecteer <gui>You must confirm each access to this machine</gui>. Als u deze optie uitschakelt, wordt u niet gevraagd of u toestaat dat iemand verbinding maakt met uw computer.
2483.
If your router supports UPnP Internet Gateway Device Protocol and it is enabled, you can allow other people who are not on your local network to view your desktop. To allow this, select <gui>Automatically configure UPnP router to open and forward ports</gui>. Alternatively, you can configure your router manually.
2012-02-08
Als uw router UPnP Internet Gateway Device Protocol ondersteunt en het is ingeschakeld, kunt u toestaan dat andere mensen die niet verbonden zijn met uw lokale netwerk uw bureaublad kunnen bekijken. Om dit mogelijk te maken, kiest u <gui>Automatically configure UPnP router to open and forward ports</gui>. U kunt ook uw router handmatig configureren.
2486.
To be able to disconnect someone who is viewing your desktop, you need to enable this option. If you select <gui>Always</gui>, this icon will be visible regardless of whether someone is viewing your desktop or not.
2012-02-08
Om in staat te zijn om de verbinding te verbreken met iemand die uw bureaublad aan het bekijken is, moet u deze optie in schakelen. Als u <gui>Always</gui> geselecteerd hebt, dit pictogram zal altijd zichtbaar zijn, opgeacht of iemand uw bureaublad zit te bekijken of niet.
2615.
If a running application has multiple windows open, there will be multiple white arrows on the left. Click the application icon a second time to show all open windows zoomed out. Click the window you want to switch to.
2012-02-08
Als een draaiende applicaitie meerdere vensters open heeft, zullen er meerdere witte pijlen aan de linkerkant zijn. Klik op het pictogram voor de tweede keer om alle open vensters uitgezoomd te laten zien. Klik op het venster naar waar u wilt overschakelen.