Translations by Lamija Lemeš

Lamija Lemeš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 283 results
21.
Switch <gui>High Contrast</gui> to <gui>ON</gui>.
2015-03-10
Prebaci <gui>Visoki kontrast</gui> na <gui>UKLJUČEN</gui>.
26.
Click your name on the menu bar and select <gui>System Settings</gui>.
2015-03-10
Kliknite na svoje ime na meniju i odaberite <gui>Sistemska podešavanja</gui>.
37.
Switch <gui>Large Text</gui> to <gui>ON</gui>.
2015-03-10
Prebaci <gui>Uvećan tekst</gui> na <gui>UKLJUČEN</gui>
88.
This can also be useful if you're in an environment where you need your computer to be silent, such as in a library (see <link xref="sound-alert"/> to learn how to mute the alert sound).
2015-03-10
Ovo također može biti korisno ako ste u takvom okruženju da vam kompjuter mora biti tih, poput biblioteke (pogledajte <link xref="sound-alert"/> da biste vidjeli kako isključiti zvuk upozorenja).
90.
Switch <gui>Visual Alerts</gui> on. Select whether you want the entire screen or just your current window title to flash.
2015-03-10
Uključite <gui>Vizuelna obavještenja</gui>. Odaberite da li želite da bljeska cijeli ekran ili samo aktivni prozor.
93.
A few tips on using the Ubuntu Desktop Guide.
2015-03-10
Nekoliko savjeta za korištenje Ubuntu vodiča kroz desktop
96.
The guide is divided into small, task-oriented topics - not chapters. This means that you don't need to skim through an entire manual to find answers to your questions.
2015-03-10
Vodič je podijeljen na manje teme, orijentisane ka izvršavanju zadataka, a ne na poglavlja. Ovo znači da ne morate tražiti odgovor na vaše pitanje po cijelom priručniku.
98.
The text input box at the top of this guide acts as a <em>search bar</em>, and relevant results will appear beneath it as soon as you start typing. Left-click on any result to open its page.
2015-03-10
Kutija za unos teksta na vrhu ovog vodiča se ponaša kao <em>pretraživačka traka</em>, i relevantni rezultati će se pojaviti ispod nje čim počnete s kucanjem. Lijevi klik na bilo koji rezultat otvara njegovu stranicu.
99.
The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive collection of helpful information, we know we won't answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful, though.
2015-03-10
Vodič se konstantno upotpunjava. Iako se trudimo da vam obezbijedimo široku kolekciju korisnih informacija, znamo da ne možemo odgovoriti na sva vaša pitanja ovdje. Ali, ipak ćemo dodavati još informacija da bi vodič bio od veće pomoći.
101.
-- The Ubuntu Documentation team
2015-03-10
-- Ubuntu tim za dokumentaciju
102.
Greg Beam
2015-03-10
Greg Beam
107.
Connect to online accounts
2015-03-10
Poveži sa korisničkim računima na internetu
109.
Adding an account will help link your online accounts with your Ubuntu desktop. Thus, your email, chat, and other related applications will be set up for you.
2015-03-10
Dodavanje korisničkog računa će vam pomoći da povežete korisničke račune s interneta s vašim Ubuntu desktop-om. Dakle, vaš email, chat, i slične aplikacije će biti podešene za vas.
112.
If you want to configure more accounts, you can repeat this process afterwards.
2015-03-10
Ako želite uspostaviti više korisničkih računa, možete ponoviti ovaj proces kasnije.
115.
Now you can select the applications you want linked to your online account. For example, if you want to use an online account for chat, but do not want the calendar, turn the <gui>calendar</gui> option off.
2015-03-10
Sada možete odabrati aplikacije koje želite povezati sa vašim korisničkim računom. Na primjer, ako želite koristiti korisnički račun s interneta za chat, ali ne za kalendar, isključite opciju za <gui>kalendar</gui>
116.
After you have added the accounts, each application you have selected will automatically use those credentials when you log into your account.
2015-03-10
Nakon što ste dodali korisničke račune, svaka aplikacija koju ste odabrali će automatski koristiti te postavke kada se povežete na svoj račun.
119.
Disable account services
2015-03-10
Isključi korisničke usluge
121.
To disable services:
2015-03-10
Za isključenje usluga:
122.
Select the account you want to change from left windowpane.
2015-03-10
Odaberite korisnički račun koji želite pomoću prozorčića lijevo.
123.
Services available for this account are listed in the right windowpane.
2015-03-10
Usluge koje su dostupne za ovaj korisnički račun su navedene u prozorčiću desno.
124.
Switch off the services you do not want used.
2015-03-10
Isključite usluge koje ne želite koristiti.
125.
Once a service has been disabled, local applications no longer have access to it. To regain access, go back into <gui>Online Accounts</gui> and switch it on.
2015-03-10
Kada se usluga isključi, lokalne aplikacije joj više nemaju pristup. Za ponovo uspostavljanje pristupa, vratite se na <gui>Online korisnički računi</gui> i uključite je.
127.
Kevin M. Godby
2015-03-10
Kevin M. Godby
129.
Why is my account type not on the list?
2015-03-10
Zašto moj tip korisničkog računa nije na spisku?
141.
Remove online account services
2015-03-10
Uklonite usluge za online korisničke račune
143.
From the left windowpane, select the account you wish to remove.
2015-03-10
Odaberite korisnički račun koji želite ukloniti u prozorčiću s lijeve strane.
147.
Instead of deleting the account completely, you can <link xref="accounts-disable-service">restrict the service</link> from being accessed by your desktop.
2015-03-10
Umjesto potpunog brisanja korisničkog računa, možete <link xref="accounts-disable-service">ograničiti pristup usluzi</link> sa vašeg desktopa.
155.
<app>Empathy</app>, the instant messaging application. Your online account will be added and you will be able to communicate with your friends.
2015-03-10
<app>Empathy</app>, aplikacija za instant poruke. Vaš online korisnički račun će biti dodan i moći ćete komunicirati sa vašim prijateljima.
156.
<app>Contacts</app>, which will allow to see and edit your contacts.
2015-03-10
<app>Kontakti</app>, koja vam omogućava da vidite i uređujete svoje kontakte.
157.
<app>Documents</app> can access your online documents and display them.
2015-03-10
<app>Dokumenti</app> može pristupiti vašim online dokumentima i prikazivati ih.
158.
With Windows Live, Facebook or Twitter accounts
2015-03-10
Pomoću Windows Live, Facebook ili Twitter profila
160.
With a SkyDrive account
2015-03-10
Pomoću SkyDrive korisničkog računa
179.
If you are asked to mark additional changes, click <gui>Mark</gui>.
2015-03-10
Ako se od vas zahtijeva da označite dodatne promjene, kliknite <gui>Označi</gui>.
182.
For more information about using <app>Synaptic</app>, consult the <link href="https://help.ubuntu.com/community/SynapticHowto">Synaptic How To</link>.
2015-03-10
Za više informacija o korištenju <app>Synaptic</app>, konsultujte se sa <link href="https://help.ubuntu.com/community/SynapticHowto">Synaptic How To</link>.
210.
Find the application that you want to remove by using the search box or by looking through the list of installed applications.
2015-03-10
Pronađite aplikaciju koju želite ukloniti pomoću tražilice ili na spisku instaliranih aplikacija.
225.
Add/remove software
2015-03-10
Dodaj/ukloni softver
226.
<link xref="addremove-install">Install</link>, <link xref="addremove-remove">remove</link>, <link xref="addremove-sources">extra repositories</link>…
2015-03-10
<link xref="addremove-install">Instaliraj</link>, <link xref="addremove-remove">ukloni</link>, <link xref="addremove-sources">dodatne repozitorije</link>
230.
With the <app>Cheese</app> application and your webcam, you can take photos and videos, apply fun special effects and share the fun with others.
2015-03-10
Pomoću aplikacije <app>Cheese</app> i vaše web-kamere, možete slikati i snimati videe, dodavati specijalne efekte i dijeliti zabavu s drugima.
263.
Listed below are the most common locations of important files and settings that you may want to back up.
2015-03-10
Ispod su navedene najčešće lokacije bitnih dokumenata i postavki za koje biste željeli kreirati backup.
327.
To control access to your shared files, refer to the <gui>Bluetooth Sharing</gui> settings. See <link xref="sharing-bluetooth"/>.
2015-03-10
Da biste kontrolisali pristup vašim podijeljenim fajlovima, pristupite <gui>Dijeljenje preko bluetooth</gui> postavkama. Pogledajte <link xref="sharing-bluetooth"/>.
411.
Calibrating your screen should be a requirement if you're involved in computer design or artwork.
2015-03-10
Kalibracija vašeg ekrana bi trebala biti obavezna ako se bavite kompjuterskim dizajnom ili umjetnošću.
470.
Color profiles can be imported by opening them.
2015-03-10
Profili boja mogu biti uvezeni njihovim otvaranjem.
472.
The profile can be imported by double clicking on the <input>.ICC</input> or <input>.ICM</input> file in the file browser.
2015-03-10
Profil može biti uvezen dvostrukim klikom na <input>.ICC</input> ili <input>.ICM</input> fajlu.
478.
You can be notified if your color profile is old and inaccurate.
2015-03-10
Možete biti obaviješteni ukoliko je vaš profil za boje star i netačan.
479.
Can I get notified when my color profile is inaccurate?
2015-03-10
Mogu li biti obaviješten kada mi je profil za boje netačan?
480.
Unfortunately we can't tell without recalibrating whether a device profile is accurate. We can use a simple metric of the amount of time since calibration to determine if a recalibrate is recommended.
2015-03-10
Nažalost, ne možemo ocijeniti bez rekalibracije da li je profil tačan. Možemo koristiti jednostavnu jedinicu vremena od posljednje kalibracije da odredimo da li je rekalibracija preporučljiva.
485.
Default monitor profiles do not have a calibration date.
2015-03-10
Zadani profili za monitor nemaju datum kalibracije.
488.
As the EDID cannot be updated, it has no expiry date.
2015-03-10
Kako EDID ne može biti ažuriran, nema datuma isteka.
494.
Testing color management isn't hard, and we even supply some test profiles.
2015-03-10
Testiranje menadžmenta boja nije teško, čak i obezbjeđujemo neke testne profile.
495.
How do I test if color management is working correctly?
2015-03-10
Kako da testiram da li menadžment boja radi ispravno?