Translations by Ensar Turkovic

Ensar Turkovic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 379 results
1.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
2012-12-15
Creative Commons Attribution-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 nelokaliziranom licencom
3.
translator-credits
2013-10-04
Launchpad Contributions: Almin Islamović https://launchpad.net/~almin-islamovic Amina Đonko https://launchpad.net/~adonko2 Ashraf Gheth https://launchpad.net/~ashraf-gheith Azer Dedovic https://launchpad.net/~adedovic2 Ensar Turkovic https://launchpad.net/~et14430 Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Kenan Dervišević https://launchpad.net/~kenan3008 Matthew East https://launchpad.net/~mdke Naida Durmo https://launchpad.net/~naida-durmo Nejra Zulic https://launchpad.net/~nejrazulic Samir Ribić https://launchpad.net/~megaribi Semsudin Abdic https://launchpad.net/~abdic88
2013-10-04
Launchpad Contributions: Almin Islamović https://launchpad.net/~almin-islamovic Amina Đonko https://launchpad.net/~adonko2 Ashraf Gheth https://launchpad.net/~ashraf-gheith Azer Dedovic https://launchpad.net/~adedovic2 Ensar Turkovic https://launchpad.net/~et14430 Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Kenan Dervišević https://launchpad.net/~kenan3008 Matthew East https://launchpad.net/~mdke Naida Durmo https://launchpad.net/~naida-durmo Nejra Zulic https://launchpad.net/~nejrazulic Samir Ribić https://launchpad.net/~megaribi Semsudin Abdic https://launchpad.net/~abdic88
273.
Settings for important parts of the system aren't stored in your Home folder. There are a number of locations that they could be stored, but most are stored in the <file>/etc</file> folder. In general, you won't need to back up these files on a home computer. If you are running a server, however, you should back up the files for the services that it is running.
2012-12-15
Postavke za važnih dijelova sistema  ne pohranjuju se u vaša početna mapu. Postoji nekoliko mjesta gdje bi mogli biti pohranjeni, ali većina su pohranjeni u <datoteka> / etc </ file> mape. U principu, nećete morati kopije tih datoteka na kućnom računalu. Ako radite server, međutim, trebali biste sigurnosnu kopiju datoteke za usluge koje se izvode.
303.
<em>Backing up</em> your files simply means making a copy of them for safekeeping. This is done in case the original files become unusable due to loss or corruption. These copies can be used to restore the original data in the event of loss. Copies should be stored on a different device from the original files. For example, you may use a USB drive, an external hard drive, a CD/DVD, or an off-site service.
2012-12-15
<em> backup </ em> datoteke jednostavno znači stvaranje kopiju njih za čuvanje. To je učinjeno u slučaju izvorne datoteke postaju neupotrebljivi zbog gubitka ili oštećenja. Te kopije se mogu koristiti za vraćanje izvorne podatke u slučaju gubitka. Kopije trebaju biti pohranjeni na drugom uređaju iz izvorne datoteke. Na primjer, možete koristiti USB disk, vanjski tvrdi disk, CD / DVD, ili off-site za uslugu.
307.
Bluetooth is a wireless protocol that allows you to connect many different types of devices to your computer. Bluetooth is commonly used for headsets and input devices like mice and keyboards. You can also use Bluetooth to <link xref="bluetooth-send-file">send files between devices</link>, such as from your computer to your cell phone.
2012-12-15
Bluetooth je bežični protokol koji omogućuje povezivanje mnogo različitih vrsta uređaja s računalom. Bluetooth se obično koristi za slušalice i ulaznih uređaja kao što su miševi i tipkovnice. Također možete koristiti Bluetooth za <link xref="bluetooth-send-file"> poslati datoteke između uređaja </ link>, kao što je iz računala na vaš mobilni telefon.
379.
Bluetooth visibility simply refers to whether other devices can discover your computer when searching for Bluetooth devices. When Bluetooth visibility is turned on, your computer will advertise itself to all other devices within range, allowing them to attempt to connect to you.
2012-12-15
Bluetooth vidljivost se jednostavno odnosi da li drugi uređaji mogu otkriti vaše računalo kada je u potrazi za Bluetooth uređajima. Kada je Bluetooth vidljivost je uključen, vaše računalo će se oglašavati na svim drugim uređajima unutar raspona, dopuštajući im da se pokušati spojiti na vas.
391.
If calibration hardware is connected the <gui>Calibrate…</gui> button will create a new profile.
2012-12-15
Ako kalibracija hardver spojen <gui> Kalibrirajte ... </ gui> tipku će stvoriti novi profil.
395.
You will need to crop the TIFF file so that just the target is visible. Ensure the white or black borders are still visible. Calibration will not work if the image is upside-down or is distorted by a large amount.
2012-12-15
Morat ćete obrezati TIFF datotekekako bi samo ciljna vidljiva. Provjerite je li bijeli ili crni granice su još uvijek vidljive. Kalibracija neće raditi ako je slika naopako ili je iskrivljena od strane velikog iznosa.
396.
The resulting profile is only valid under the lighting condition that you acquired the original image from. This means you might need to profile several times for <em>studio</em>, <em>bright sunlight</em> and <em>cloudy</em> lighting conditions.
2012-12-15
rezultira profil vrijedi samo pod uvjetom da rasvjete ste nabavili originalnu sliku iz. To znači da ćete morati profilirati nekoliko puta za <em> studiju </ em>, <em> svijetle suncu </ em> i <em> oblačno </ em> svjetlosnim uvjetima.
439.
Thanks to Argyll there's also a number of spot and strip reading reflective spectrometers supported to help you calibrating and characterizing your printers:
2012-12-15
Zahvaljujući Argyll tu je i broj mjesta i trake čitanja reflektirajuće spektrometri podržane će vam pomoći da kalibraciju i karakterizaciju svoje pisače:
460.
Color profiles that you have created yourself are specific to the hardware and lighting conditions that you calibrated for. A display that has been powered for a few hundred hours is going to have a very different color profile to a similar display with the next serial number that has been lit for a thousand hours.
2012-12-15
Boja profila koje ste sami stvorili su specifične za hardver i osvjetljenje koje kalibrisanom.Zaslon koji je powered za nekoliko stotina sati će imati vrlo različite boje profila na sličan zaslon s sljedeću serijskog broja koji je zapalio za tisuću sati.
462.
Similarly, unless everyone has recommended controlled lighting (no sunlight from windows, black walls, daylight bulbs etc.) in a room where viewing and editing images takes place, sharing a profile that you created in your own specific lighting conditions doesn't make a lot of sense.
2012-12-15
Isto tako, ako svatko je preporučio kontrolira osvjetljenje (nema sunčeve svjetlosti s prozora, crne zidove, svjetlost žarulje, itd.) u prostoriji gdje gledanje i uređivanje slika odvija, dijeleći profil koji ste stvorili u svojim specifičnim svjetlosnim uvjetima ne bi puno smisla.
477.
In order to create a display profile, which includes both calibration and characterization data, you will need to use a special color measuring instruments called a colorimeter or a spectrometer.
2012-12-15
U cilju stvaranja prikaza profila, što uključuje i kalibraciju i karakterizacije podatke, morat ćete koristiti posebne instrumente boja mjernih pod nazivom kolorimetar ili spektrometar.
508.
To create a virtual profile for a digital camera just drag and drop one of the image files onto the <guiseq><gui>System Settings</gui> <gui>Color</gui></guiseq> dialog. You can then <link xref="color-assignprofiles">assign profiles</link> to it like any other device or even <link xref="color-calibrate-camera">calibrate</link> it.
2012-12-15
Za stvaranje virtualnog profil za digitalni fotoaparat samo povucite i ispustite jedan od slikovnih datoteka na <guiseq> <gui> System Settings </ gui> <gui> Color </ gui> </ guiseq> dijalog. Nakon toga možete <link xref="color-assignprofiles"> assign  profiles </ link> na njega kao i svaki drugi uređaj ili čak <link xref="color-calibrate-camera"> kalibrirati </ link> ga.
518.
The human visual system is not a simple RGB sensor, but we can approximate how the eye responds with a CIE 1931 chromaticity diagram that shows the human visual response as a horse-shoe shape. You can see that in human vision there are many more shades of green detected than blue or red. With a trichromatic color space like RGB we represent the colors on the computer using three values, which restricts up to encoding a <em>triangle</em> of colors.
2012-12-15
Ljudski vizualni sustav nije jednostavan RGB senzor, ali možemo ostvariti kako oko reagira s CIE 1931 dijagram kromatičnosti koji pokazuje ljudsku vizualni odgovor kao potkove formi. Možete vidjeti da je u ljudskoj viziji postoji mnogo više nijanse zelene otkrivenih od plave ili crvene. Uz trobojan prostora boja kao što su RGB mi predstavljaju boje na računalu pomoću tri vrijednosti, što ograničava do enkodiranje <em> trokut </ em> boja
2012-12-15
Ljudski vizualni sustav nije jednostavan RGB senzor, ali možemo ostvariti kako oko reagira s CIE 1931 dijagram kromatičnosti koji pokazuje ljudsku vizualni odgovor kao potkove formi. Možete vidjeti da je u ljudskoj viziji postoji mnogo više nijanse zelene otkrivenih od plave ili crvene. Uz trobojan prostora boja kao što su RGB mi predstavljaju boje na računalu pomoću tri vrijednosti, što ograničava do enkodiranje <em> trokut </ em> boja
519.
Using models such as a CIE 1931 chromaticity diagram is a huge simplification of the human visual system, and real gamuts are expressed as 3D hulls, rather than 2D projections. A 2D projection of a 3D shape can sometimes be misleading, so if you want to see the 3D hull, install <code>gnome-color-manager</code> and then run <code>gcm-viewer</code>.
2012-12-15
Koristeći modele poput CIE dijagram kromatičnosti 1931 je ogromna pojednostavljenje ljudskog vizualnog sustava, a pravi skale izražene su kao 3D trupa, nego 2D projekcije.2D projekcija 3D formi ponekad može zavarati, pa ako želite vidjeti 3D trup, instalirati <code> gnome-boja-menadžer </ code> i onda pokrenuti <code> GCM-gledatelja </ code>.
523.
AdobeRGB is frequently used as an <em>editing space</em>. It can encode more colors than sRGB, which means you can change colors in a photograph without worrying too much that the most vivid colors are being clipped or the blacks crushed.
2012-12-15
AdobeRGB često se koristi kao prostor <em> uređivanje </ em>. To može kodirati više boje nego sRGB, što znači da možete promijeniti boje u fotografiji, bez brige previše da najviše žive boje se šišati ili crnci slomiti.
2012-12-15
AdobeRGB često se koristi kao prostor <em> uređivanje </ em>. To može kodirati više boje nego sRGB, što znači da možete promijeniti boje u fotografiji, bez brige previše da najviše žive boje se šišati ili crnci slomiti.
524.
ProPhoto is the largest space available and is frequently used for document archival. It can encode nearly the whole range of colors detected by the human eye, and even encode colors that the eye cannot detect!
2012-12-15
ProPhoto je najveći prostor dostupan te se često koristi za dokumenta arhivskoj. To može kodirati gotovo cijeli spektar boja otkrivenih od strane ljudskog oka, pa čak i kodiranje boja koje oko ne može otkriti!
525.
Now, if ProPhoto is clearly better, why don't we use it for everything? The answer is to do with <em>quantization</em>. If you only have 8 bits (256 levels) to encode each channel, then a larger range is going to have bigger steps between each value.
2012-12-15
Sada, ako ProPhoto je jasno bolje, zašto ne bismo ga koristiti za sve?Odgovor je to učiniti s <em> kvantizacije </ em>. Ako imate samo 8 bitova (256 razina) do kodiraju svaki kanal, zatim veći raspon će imati veće korake između svih vrijednosti.
550.
Another problem is units. Without specifying the scale on which a color is measured, we don't know if 100% red is near infrared or just the deepest red ink in the printer. What is 50% red on one display is probably something like 62% on another display. It's like telling a person that you've just driven 7 units of distance, without the unit you don't know if that's 7 kilometers or 7 meters.
2012-12-15
Drugi problem je mjernih jedinica. Bez navođenja skalu na kojoj boja se mjeri, ne znam je li 100% crveno je blizu infracrvene ili samo najdublji crvena tinta u pisaču. Što je 50% crveno na jednom zaslonu je vjerojatno nešto poput 62% na drugom zaslonu. To je kao da govori osobu koja ste upravo prešao sedam jedinica udaljenosti, bez jedinice ne znam da li je 7 km ili 7 metara.
551.
In color, we refer to the units as gamut. Gamut is essentially the range of colors that can be reproduced. A device like a DSLR camera might have a very large gamut, being able to capture all the colors in a sunset, but a projector has a very small gamut and all the colors are going to look "washed out".
2012-12-15
U boji, govorimo o jedinicama kao gamuta. Skala je bitno raspon boja koje se mogu reproducirati.Uređaj poput DSLR fotoaparata može imati vrlo veliku paletu, biti u mogućnosti snimiti sve boje u zalasku sunca, ali projektor ima vrlo mali skala i sve boje će izgledati "isprano"
553.
For photographs it makes sense to use the full tonal range of a color device, to be able to make smooth changes in color. For other graphics, you might want to match the color exactly, which is important if you're trying to print a custom mug with the Red Hat logo that <em>has</em> to be the exact Red Hat Red.
2012-12-15
Za fotografijama ima smisla koristiti cijeli tonski spektar boja uređaja, biti u mogućnosti napraviti glatke promjene u boji. Za ostale grafike, možda želite uskladiti boju točno, što je važno ako pokušavate ispisati prilagođeni šalicu s Red Hat logom koji ima <em> </ em> biti točan Red Hat Red.
2012-12-15
Za fotografijama ima smisla koristiti cijeli tonski spektar boja uređaja, biti u mogućnosti napraviti glatke promjene u boji. Za ostale grafike, možda želite uskladiti boju točno, što je važno ako pokušavate ispisati prilagođeni šalicu s Red Hat logom koji ima <em> </ em> biti točan Red Hat Red.
673.
When the test is finished, the results will appear on the graph. The green points and connecting lines indicate the samples taken; these correspond to the right axis, showing access time, plotted against the bottom axis, representing percentage time elapsed during the benchmark. The blue line represents read rates, while the red line represents write rates; these are shown as access data rates on the left axis, plotted against percentage of the disk traveled, from the outside to the spindle, along the bottom axis.
2012-12-15
Kada test je završen, a rezultati će se pojaviti na grafu. Zelene točke i povezuju linije ukazuju na uzorcima uzetim; to odgovara desnoj osi, pokazujući pristupni put, urotu protiv donjem osi, što predstavlja postotak vremena proteklo vrijeme mjerilo.Plava linija predstavlja čitati noćenja, dok je crvena linija predstavlja pisati stope, te su prikazani kao pristupne brzine prijenosa podataka na lijevoj osi, urotu protiv postotak diska putovao, izvana na osovinu, duž donjeg osi.
682.
Click one of the toolbar buttons to choose to <gui>Scan Home</gui>, <gui>Scan filesystem</gui>, <gui>Scan a folder</gui>, or <gui>Scan a remote folder</gui>.
2012-12-15
Kliknite na jednu od gumba na alatnoj traci odabrati da <gui> Scan Home </ gui>, <gui> skeniranje datotečni sustav </ gui>, <gui> Skeniranje mape </ gui> ili <gui> Scan udaljenu mapu </ gui>
697.
Although SMART runs automatically, you can also check your disk's health by running the <app>Disks</app> application:
2012-12-15
Iako SMART pokreće automatski, također možete provjeriti svoje diska zdravlje pokretanja <app> diskova </ app> aplikacije:
764.
Make sure <gui>Lock</gui> is switched on, then select a timeout from the drop-down list below. The screen will automatically lock after you have been inactive for this long. You can also select <gui>Screen turns off</gui> to lock the screen after the screen is automatically turned off, controlled with the <gui>Turn screen off when inactive for</gui> drop-down list above.
2012-12-15
Provjerite <gui> Lock </ gui> je uključen, a zatim odaberite timeout iz padajućeg popisa u nastavku.Zaslon će se automatski zaključati nakon što ste bili neaktivni ovako dugo. Također možete odabrati <gui> zaslona isključuje </ gui> zaključati ekran nakon zaslon se automatski isključuje, kontrolira sa zaslonom <gui> isključiti kada neaktivan </ GUI> padajućeg popisa iznad.
2012-12-15
Provjerite <gui> Lock </ gui> je uključen, a zatim odaberite timeout iz padajućeg popisa u nastavku.Zaslon će se automatski zaključati nakon što ste bili neaktivni ovako dugo. Također možete odabrati <gui> zaslona isključuje </ gui> zaključati ekran nakon zaslon se automatski isključuje, kontrolira sa zaslonom <gui> isključiti kada neaktivan </ GUI> padajućeg popisa iznad.
863.
If you don't see the device or media type that you want to change in the list (such as Blu-ray discs or E-book readers), click <gui>Other Media</gui> to see a more detailed list of devices. Select the type of device or media from the <gui>Type</gui> drop-down and the application or action from the <gui>Action</gui> drop-down.
2012-12-15
Ako ne vidite uređaj ili vrstu medija koju želite promijeniti na popisu (kao što su Blu-ray diskova ili E-knjige čitatelji), kliknite <gui> drugim medijima </ gui> vidjeti više detaljan popis uređaja. Odaberite vrstu uređaja ili medija iz <gui> Type </ gui> padajućem i program ili radnju iz <gui> akcije </ gui> padajući.
888.
The <em>path bar</em> above the list of files and folders shows you which folder you're viewing, including the parent folders of the current folder. Click a parent folder in the path bar to go to that folder. Right-click any folder in the path bar to open it in a new tab or window, copy or move it, or access its properties.
2012-12-15
Bar <em> put </ em> iznad popisa datoteka i mapa pokazuje vam što ste mapu gledate, uključujući i matičnih mape u trenutnoj mapi. Kliknite nadređenu mapu na putu da bar idu u tu mapu. Desnom tipkom kliknite bilo koju mapu na putu bar da ga otvara u novoj kartici ili prozoru, kopirati ili premjestiti ga, ili pristupiti svoja svojstva.
2012-12-15
Bar <em> put </ em> iznad popisa datoteka i mapa pokazuje vam što ste mapu gledate, uključujući i matičnih mape u trenutnoj mapi. Kliknite nadređenu mapu na putu da bar idu u tu mapu. Desnom tipkom kliknite bilo koju mapu na putu bar da ga otvara u novoj kartici ili prozoru, kopirati ili premjestiti ga, ili pristupiti svoja svojstva.
913.
You can't copy or move a file into a folder that is <em>read-only</em>. Some folders are read-only to prevent you from making changes to their contents. You can change things from being read-only by <link xref="nautilus-file-properties-permissions">changing file permissions </link>.
2012-12-15
Vi ne možete kopirati ili premjestiti datoteku u mapu koja je <em> samo za čitanje </ em>. Neke mape su samo za čitanje kako bi spriječio promjene na njihov sadržaj. Možete promijeniti stvari od toga da bude samo za čitanje po <link xref="nautilus-file-properties-permissions"> promjenom dozvole za datoteku </ link>
2012-12-15
Vi ne možete kopirati ili premjestiti datoteku u mapu koja je <em> samo za čitanje </ em>. Neke mape su samo za čitanje kako bi spriječio promjene na njihov sadržaj. Možete promijeniti stvari od toga da bude samo za čitanje po <link xref="nautilus-file-properties-permissions"> promjenom dozvole za datoteku </ link>
916.
If you don't want a file or folder any more, you can delete it. When you delete an item it is moved to the <gui>Trash</gui> folder, where it is stored until you empty the trash. You can <link xref="files-recover">restore items </link> in the <gui>Trash</gui> folder to their original location if you decide you need them, or if they were accidentally deleted.
2012-12-15
Ako ne želite da datoteku ili mapu bilo više, možete ga izbrisati. Kada izbrišete stavku je preselio na <gui> smeće </ gui> mape, gdje je pohranjen dok ne ispraznite smeće. Možete <link xref="files-recover"> vraćanja predmeta </ link> u <gui> Otpad </ gui> mapu na svoje izvorno mjesto ako odlučite da ih trebate, ili ako se slučajno izbrisani.
920.
To delete files permanently, and free up disk space on your computer, you need to empty the trash. To empty the trash, right-click <gui>Trash</gui> in the sidebar and select <gui>Empty Trash</gui>.
2012-12-15
Za brisanje datoteke trajno, a slobodan prostor na disku na vašem računalu, morate isprazniti smeće. Da biste ispraznili smeće, kliknite desnom tipkom <gui> Trash </ gui> u sidebar i odaberite <gui> Isprazni smeće </ gui>.
931.
You can put files onto a blank disc by using <gui>CD/DVD Creator</gui>. The option to create a CD or DVD will appear in the file manager as soon as you place the CD into your CD/DVD writer. The file manager lets you transfer files to other computers or perform <link xref="backup-why">backups</link> by putting files onto a blank disc. To write files to a CD or DVD:
2012-12-15
Možete staviti datoteke na prazan disk pomoću <gui> CD / DVD Creator </ GUI>.Opcija za stvaranje CD ili DVD će se pojaviti u file manageru čim stavite CD u vaš CD / DVD pisac.File manager vam omogućuje prijenos datoteka na drugim računalima ili izvođenje <link xref="backup-why"> kopija </ link> stavljajući datoteke na prazan disk. Za pisanje datoteka na CD ili DVD:
2012-12-15
Možete staviti datoteke na prazan disk pomoću <gui> CD / DVD Creator </ GUI>.Opcija za stvaranje CD ili DVD će se pojaviti u file manageru čim stavite CD u vaš CD / DVD pisac.File manager vam omogućuje prijenos datoteka na drugim računalima ili izvođenje <link xref="backup-why"> kopija </ link> stavljajući datoteke na prazan disk. Za pisanje datoteka na CD ili DVD:
1003.
If you deleted the file by pressing <keyseq><key>Shift</key><key>Delete </key></keyseq>, or by using the command line, the file has been permanently deleted. Files that have been permanently deleted can't be recovered from the <gui>Trash</gui>.
2013-01-24
ako ste izbrisali fajl pritiskom na <keyseq><key>Shift</key><key>Delete </key></keyseq>, ili koristenjem komandne linije fajl je trajno uklonjen :Fajlovi koji su trajno uklonjeni ne mogu se vratiti iz <gui>Trash</gui>.
1004.
There are a number of recovery tools available that are sometimes able to recover files that were permanently deleted. These tools are generally not very easy to use, however. If you accidentally permanently deleted a file, it's probably best to ask for advice on a support forum to see if you can recover it.
2012-12-15
Postoji nekoliko recovery alata na raspolaganju da su ponekad u stanju da se oporavim datoteke koje su obrisane trajno. Ovi alati su općenito nije vrlo jednostavan za korištenje, međutim. Ako ste slučajno trajno obrisali datoteku, to je vjerojatno najbolje pitati za savjet na forumu podrške vidjeti ako možete ga oporaviti.
1007.
When you use external storage devices like USB flash drives, you should safely remove them before unplugging them. If you just unplug a device, you run the risk of unplugging while an application is still using it. This could result in some of your files being lost or damaged. When you use an optical disc like a CD or DVD, you can use the same steps to eject the disc from your computer.
2012-12-15
Kada koristite vanjske uređaje za pohranu kao što su USB flash diskove, što sigurno treba njih ukloniti prije nego njih izvlačenjem. Ako samo isključite uređaj, što pokrenete rizik od isključivanjem dok primjena još uvijek ga koristi. To bi moglo dovesti do neke od vaših datoteka se izgubljene ili oštećene. Kada koristite optički disk kao CD ili DVD, možete koristiti iste korake kako bi izvaditi disk iz računala.
1013.
If any of the files on the device are open and in use by an application, you will not be able to safely remove the device. You will be prompted with a window telling you that "the volume is busy," and listing all the open files on the device. Once you close all the files on the device, the device will automatically be safe to remove. At that time you can unplug or eject it.
2012-12-15
Ako bilo koji od datoteka na uređaju su otvoreni i koriste aplikacije, nećete biti u mogućnosti sigurno ukloniti uređaj. Vi ćete biti zatraženo s prozora vam reći da je "obujam je zauzet", a popis svih otvorenih datoteka na uređaju. Nakon što zatvorite sve datoteke na uređaju, uređaj će automatski biti sigurno ukloniti. U tom trenutku možete isključiti ili ga izbaciti.
1023.
When you rename a file, only the first part of the name of the file is selected, not the file extension (the part after the "."). The extension normally denotes what type of file it is (e.g. <file>file.pdf</file> is a PDF document), and you usually do not want to change that. If you need to change the extension as well, select the entire file name and change it.
2012-12-15
Kada preimenovati datoteku, samo prvi dio naziva datoteke je odabran, a ne ekstenziju (dio nakon ".").Proširenje obično označava ono vrsta datoteke je (npr. <datoteka> file.pdf </ file> je PDF dokument), a obično ne žele da se to promijeni. Ako trebate promijeniti ekstenziju i odaberite cijeli naziv datoteke i to promijeniti.
2012-12-15
Kada preimenovati datoteku, samo prvi dio naziva datoteke je odabran, a ne ekstenziju (dio nakon ".").Proširenje obično označava ono vrsta datoteke je (npr. <datoteka> file.pdf </ file> je PDF dokument), a obično ne žele da se to promijeni. Ako trebate promijeniti ekstenziju i odaberite cijeli naziv datoteke i to promijeniti.
1026.
You can use any character except the <key>/</key> (slash) character in file names. Some devices, however, use a <em>file system</em> that has more restrictions on file names. Therefore, it is a best practice to avoid the following characters in your file names: <key>|</key>, <key>\</key>, <key>?</key>, <key>*</key>, <key>&lt;</key>, <key>"</key>, <key>:</key>, <key>&gt;</key>, <key>/</key>.
2012-12-15
Možete koristiti bilo koji znak osim <key> / </ tipka> (slash) znakova u nazivima datoteka. Neki uređaji, međutim, koristiti datotečni sustav <em> </ em> da ima više ograničenja na imena datoteka. Dakle, to je najbolji način kako bi se izbjeglo sljedeće znakove u datoteci imena: <key> | </ tipka>, <key> \ </ tipka>, <key> </ tipka>, <key> * </? ključ>, <key> << / tipka>, <key> "</ tipka>, <key>: </ tipka>, <key>> </ tipka>, <key> / </ tipka>.
1033.
On some file systems, file names can have no more than 255 characters in their names. This 255 character limit includes both the file name and the path to the file (e.g., <file>/home/wanda/Documents/work/business-proposals/… </file>), so you should avoid long file and folder names where possible.
2012-12-15
Na nekim sustavima datoteka, imena datoteka može imati više od 255 znakova u njihovim imenima. Ovaj 255 znakova ograničenje obuhvaća i naziv datoteke i put do datoteke (npr., <datoteka> / home / wanda / Dokumenti / rad / poslovni-prijedlozi / ... </ file>), tako da bi trebao izbjegavati dugo datoteke i mape imena gdje je to moguće.
1035.
If <gui>Rename</gui> is grayed out, you do not have permission to rename the file. You should use caution with renaming such files, as renaming some protected files may cause your system to become unstable. See <link xref="nautilus-file-properties-permissions"/> for more information.
2012-12-15
Ako <gui> Preimenovanje </ gui> posivljen, nemate dozvolu za preimenovanje datoteka. Trebali biste koristiti oprez s preimenovanje takvih datoteka, kao preimenovanje neke zaštićene datoteke može uzrokovati sustav postati nestabilan. Vidi <link xref="nautilus-file-properties-permissions"/> za više informacija
2012-12-15
Ako <gui> Preimenovanje </ gui> posivljen, nemate dozvolu za preimenovanje datoteka. Trebali biste koristiti oprez s preimenovanje takvih datoteka, kao preimenovanje neke zaštićene datoteke može uzrokovati sustav postati nestabilan. Vidi <link xref="nautilus-file-properties-permissions"/> za više informacija