Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 214 results
74.
Type keyboard shortcuts one key at a time rather than having to hold down all of the keys at once.
2012-08-21
Używaj skrótów klawiaturowych, zamiast przytrzymywania wielu klawiszy jednocześnie.
75.
Turn on sticky keys
2012-08-21
Włącz sticky keys
76.
<em>Sticky keys</em> allows you to type keyboard shortcuts one key at a time rather than having to hold down all of the keys at once. For example, the <keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> shortcut switches between windows. Without sticky keys turned on, you would have to hold down both keys at the same time; with sticky keys turned on, you would press <key>Alt</key> and then <key>Tab</key> to do the same.
2012-08-21
<em>Sticky keys</em> pozwala przypisać jeden klawisz działaniu przytrzymania kilku klawiszy jednocześnie. Na przykład, skrót <keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> przełącza pomiędzy oknami. Bez włączenia sticky keys, trzeba by przytrzymać dwa przyciski w tym samym czasie; z włączonymi sticky keys należy nacisnąć tylko <key>Alt</key> a później <key>Tab</key> .
77.
You might want to turn on sticky keys if you find it difficult to hold down several keys at once.
2012-08-21
Sticky keys należy włączyć, jeśli trudno przytrzymać kilka klawiszy na raz.
78.
Switch <gui>Sticky Keys</gui> on.
2012-08-21
Włącz <gui>Sticky Keys</gui> .
82.
For example, if you have sticky keys turned on but press <key>Alt</key> and <key>Tab</key> simultaneously, sticky keys would not wait for you to press another key if you had this option turned on. It <em>would</em> wait if you only pressed one key, however. This is useful if you are able to press some keyboard shortcuts simultaneously (for example, keys that are close together), but not others.
2012-08-21
Na przykład, jeśli przy czynnych sticky keys naciśniesz jednocześnie <key>Alt</key> i <key>Tab</key> , nie trzeba będzie włączać ponownie sticky keys. Zawsze <em>would</em> wystarcza naciśnięcie jednego klawisza. Jest to przydatne, jeśli jesteś w stanie wcisnąć niektóre skróty klawiaturowe (np. klawisze, które są blisko siebie), ale nie innych.
83.
Select <gui>Disable if two keys are pressed together</gui> to enable this.
2012-08-21
Włącz <gui>Disable if two keys are pressed together</gui> .
84.
You can have the computer make a "beep" sound when you start typing a keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you want to know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so the next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select <gui>Beep when a modifier key is pressed</gui> to enable this.
2012-08-21
Komputer może zrobić "beep" gdy zaczniesz wpisywać skrót klawiaturowy z włączonymi sticky keys. Jest to przydatne, jeśli chcesz wiedzieć, że sticky keys spodziewa się wpisania skrótu klawiaturowego, więc następne naciśnięcie klawisza będzie interpretowane jako część skrótu. Wybierz <gui>Beep when a modifier key is pressed</gui> dla włączenia tej funkcji.
85.
Enable visual alerts to flash the screen or window when an alert sound is played.
2012-08-21
Włącz alarmy wizualne, aby migał ekran lub okno podczas alarmu dźwiękowego.
86.
Flash the screen for alert sounds
2012-08-21
Migający ekran dla alarmów dźwiekowych
87.
Your computer will play a simple alert sound for certain types of messages and events. If you have a hard time hearing these sounds, you can have either the entire screen or your current window visually flash whenever the alert sound is played.
2012-08-21
Komputer będzie dawał sygnał dźwiękowy dla określonych typów wiadomości i wydarzeń. Jeśli masz kłopoty ze słuchem, to możesz mieć cały ekran lub aktualne okno migające podczas alarmu dźwiękowego.
89.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Hearing</gui> tab.
2012-08-21
Otwórz <gui>Universal Access</gui> i wybierz <gui>Hearing</gui> .
91.
GNOME Documentation Project
2012-08-21
GNOME Documentation Project
92.
Ubuntu Documentation Team
2012-08-21
Ubuntu Documentation Team
94.
About this guide
2012-08-21
O przewodniku
172.
Synaptic is a powerful but complicated software management alternative to Ubuntu Software Center.
2012-08-21
Alternatywą dla Centrum Oprogramowania Ubuntu jest Synaptic; jest on obszernym, ale inaczej zorganizowanym zbiorem programów.
173.
Use Synaptic for more advanced software management
2012-08-21
Użyj Synaptica do bardziej zaawansowanego zarządzania oprogramowaniem
174.
<app>Synaptic Package Manager</app> is more powerful and can do some software management tasks which <app>Ubuntu Software Center</app> can't. Synaptic's interface is more complicated and doesn't support newer Software Center features like ratings and reviews and therefore isn't recommended for use by those new to Ubuntu.
2012-08-21
<app>Synaptic Package Manager</app> jest bardziej wydajny i można zrobić kilka zadań związanych z zarządzaniem oprogramowaniem jakich nie może <app>Ubuntu Software Center</app> . Synaptic ma inny interfejs, nie daje ocen i opinii, i nie jest obecnie zalecany do stosowania w Ubuntu.
175.
Synaptic isn't installed by default, but you can <link href="apt:synaptic">install</link> it with Software Center.
2012-08-21
Synaptic nie jest zainstalowany domyślnie, ale możesz <link href="apt:synaptic">go zainstalować</link> it with Software Center.
176.
Install software with Synaptic
2012-08-21
Instalacja oprogramowania z Synaptica
178.
Click <gui>Search</gui> to search for an application, or click <gui>Sections</gui> and look through the categories to find one.
2012-08-21
Kliknij <gui>Search</gui> aby wyszukać aplikację, albo kliknij <gui>Sections</gui> i wybierz właściwą kategorię.
179.
Right-click the application that you want to install and select <gui>Mark for Installation</gui>.
2012-08-21
Prawoklikiem wskaż program jaki ma być zainstalowany i wybierz <gui>Mark for Installation</gui>.
182.
Click <gui>Apply</gui>, and then click <gui>Apply</gui> in the window that appears. The applications that you chose will be downloaded and installed.
2012-08-21
Kliknij <gui>Apply</gui>, a potem w oknie jakie się pojawi, kliknij <gui>Apply</gui> . Wybrana aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana.
184.
Use the Ubuntu Software Center to add programs and make Ubuntu more useful.
2012-08-21
Użyj programów z Centrum Oprogramowania Ubuntu dla uczynienia Ubuntu jeszcze użyteczniejszym.
185.
Install additional software
2012-08-21
Instalacja dodatkowego opogramowania
186.
The Ubuntu development team has chosen a default set of applications that we think makes Ubuntu very useful for most day-to-day tasks. However, you will certainly want to install more software to make Ubuntu more useful to you.
2012-08-21
Startowy zestaw aplikacji - domyślny podczas instalacji nowego systemu - wybrał zespół Twórców Ubuntu. Jednak możesz łatwo zainstalować dodatkowe, przydatne Ci, oprogramowanie.
187.
To install additional software, complete the following steps:
2012-08-21
Dla zaInstalowania dodatkowego oprogramowania, wykonaj następujące czynności:
188.
Connect to the Internet using a <link xref="net-wireless-connect">wireless</link> or <link xref="net-wired-connect">wired connection</link>.
2012-08-21
Połącz się z internetem używając <link xref="net-wireless-connect">wireless</link> lub <link xref="net-wired-connect">wired connection</link>.
190.
When the Software Center launches, search for an application, or select a category and find an application from the list.
2012-08-21
W Centrum Oprogramowania Ubuntu wybierz kategorię i aplikację z listy, albo wpisz nazwę programu, jeśli ją znasz.
191.
Select the application that you are interested in and click <gui>Install</gui>.
2012-08-21
Wybierz interesującą Cię aplikację i kliknij <gui>Install</gui>.
192.
You will be asked to enter your password. Once you have done that the installation will begin.
2012-08-21
Zapytany o hasło, podaj je: rozpocznie się instalacja.
193.
The installation usually finishes quickly, but could take a while if you have a slow Internet connection.
2012-08-21
Instalacja zazwyczaj kończy się szybko, ale może trochę potrwać, jeśli masz wolne połączenie internetowe.
195.
Add PPAs to help test pre-release or specialty software.
2012-08-21
Dodaj PPAs aby mieć programy specjalne lub pomagać w testach pre-release.
196.
Add a Personal Package Archive (PPA)
2012-08-22
Dodaj Personal Package Archive (PPA)
197.
<em>Personal Package Archives (PPAs)</em> are software repositories designed for Ubuntu users and are easier to install than other third-party repositories.
2012-08-22
<em>Personal Package Archives (PPAs)</em> to repozytoria oprogramowania dla użytkowników Ubuntu łatwiejsze w instalacji od repozytoriów obcych.
198.
Only add software repositories from sources that you trust!
2012-08-22
Dodawaj repozytoria oprogramowania tylko z zaufanych źródeł!
199.
Third-party software repositories are not checked for security or reliability by Ubuntu members, and may contain software which is harmful to your computer.
2012-08-22
Obce programy nie są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i niezawodności przez użytkowników Ubuntu i mogą mieć działanie szkodliwe kub wrogie.
200.
Install a PPA
2012-08-22
Zainstaluj PPA
201.
On the PPA's overview page, look for the heading <gui>Adding this PPA to your system</gui>. Make a note of the PPA's location, which should look similar to: <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code>.
2012-08-22
Na stronie głównej PPA, odszukaj pozycję <gui>Adding this PPA to your system</gui>. Zanotuj lokalizację PPA, która powinien wyglądać podobnie do: <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code>.
203.
Switch to the <gui>Other Software</gui> tab.
2012-08-22
Wybierz <gui>Other Software</gui> .
204.
Click <gui>Add</gui> and enter the <code>ppa:</code> location.
2012-08-22
Kliknij <gui>Add</gui> i wybierz <code>ppa:</code> .
205.
Click <gui>Add Source</gui>. Enter your password in the Authenticate window.
2012-08-22
Kliknij <gui>Add Source</gui>. Podaj hasło.
206.
Close the Software Sources window. Ubuntu Software Center will then check your software sources for new software.
2012-08-22
Zamknij okno Źródła Oprogramowania. Centrum Oprogramowania Ubuntu będzie szukać nowych programów w repozytoriach.
207.
Remove software that you no longer use.
2012-08-22
Usuń nieużywane oprogramowanie.
208.
Remove an application
2012-08-22
Usuń program
211.
When the Software Center opens, click the <gui>Installed</gui> button at the top.
2012-08-22
W otwartym Centrum Oprogramowania, kliknij przycisk na górze <gui>Installed</gui> .
213.
Select the application and click <gui>Remove</gui>.
2012-08-22
Wybierz aplikację i kliknij <gui>Remove</gui>.
214.
You may be asked to enter your password. After you have done that, the application will be removed.
2012-08-22
Możesz być zapytany o hasło. Po podaniu go, aplikacja zostanie usunięta.
216.
Add other repositories to extend the software sources Ubuntu uses for installation and upgrades.
2012-08-22
Dodaj inne repozytoria aby poszerzyć źródła Ubuntu używane dla instalacji i aktualizacji.
217.
Add additional software repositories
2012-08-22
Dodawanie innych repozytoriów