Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 214 results
~
You should store backup copies of your files somewhere separate from your computer - on an external hard disk, for example. That way, if the computer breaks, the backup will still be intact. For maximum security, you shouldn't keep the backup in the same building as your computer. If there is a fire or theft, both copies of the data could be lost if they are kept together.
2012-09-06
Kopie zapasowe swoich plików należy przechowywać gdzieś z dala od komputera - na zewnętrznym dysku twardym, na przykład. Dla maksymalnego bezpieczeństwa, nie należy trzymać kopii zapasowej w tym samym budynku, co komputer.
~
Local and remote storage options
2012-09-06
Lokalne i zdalne opcje przechowywania
~
Internal disk drive (high capacity)
2012-09-06
Dysk wewnętrzny (duża pojemność)
~
In general, you will want to back up files that are irreplaceable and files that require a great time investment to replace without a backup. If things are easy to replace, on the other hand, you may not want to use up disk space by having backups of them.
2012-09-05
Zasadniczo należy wykonać kopię zapasową plików, które są niezastąpione i plików, jakie wymagają wielkich nakładów pracy, jeśli nie ma kopii zapasowej. Jeśli dane są łatwe do odtworzenia, albo brak miejsca na dysku, można zrezygnować z kopii tych plików.
~
Advice on where to store your backups and what type of storage device to use.
2012-09-05
Polecane miejsca przechowywania kopii zapasowych i rodzaj dysków do nich.
~
The software you use can normally be restored quite quickly after a serious computer problem by reinstalling it.
2012-09-05
Oprogramowanie używane zwykle można przywrócić bardzo szybko po poważnych problemach z komputerem, przez ponowne zainstalowanie go.
~
Your personal settings
2012-09-05
Twoja osobista konfiguracja
~
This includes changes you may have made to colors, backgrounds, screen resolution and mouse settings on your desktop. This also includes application preferences, such as settings for <app>LibreOffice</app>, your music player, and your email program. These are replaceable, but may take a while to recreate.
2012-09-05
Dotyczy to zmian kolorów, tła, rozdzielczości ekranu i właściwości myszy. Obejmuje to również preferencje aplikacji, takich jak ustawienia <app>LibreOffice</app>, odtwarzacza muzyki i programu pocztowego. Są one wymienne, ale odtworzenie może potrwać.
~
Most people never change the system settings that are created during installation. If you do customize your system settings for some reason, or if you use your computer as a server, then you may wish to back up these settings.
2012-09-05
Większość ludzi nigdy nie zmienia ustawień systemowych, jakie są tworzone podczas instalacji. Jeśli zmieniłeś ustawienia systemowe, lub jeśli używasz komputera jako serwera, to możesz wykonać kopię zapasową tych ustawień.
~
This may include documents, spreadsheets, email, calendar appointments, financial data, family photos, or any other personal files that you would consider irreplaceable.
2012-09-05
Są to wszystkie zbory, jakie uważasz za niezastąpione.
~
Any file or folder name that starts with a period (.) is hidden by default. To view hidden files, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>. You can copy these to a backup location like any other file.
2012-09-03
Wszelkie nazwy pliku lub folderu, które zaczynają się od kropki (.) są domyślnie ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki, kliknij <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq> lub naciśnij <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>. Można je skopiować w bezpieczne miejsce, tak jak każdy inny plik.
~
System-wide settings
2012-09-03
Ustawienia systemowe
~
Back up anything that you can't bear to lose if something goes wrong.
2012-09-03
Kopiuj wszystko co nie może być utracone, jeśli coś pójdzie źle.
~
What to back up
2012-09-03
O kopii zapasowej
~
Settings for important parts of the system aren't stored in your Home folder. There are a number of locations that they could be stored, but most are stored in the <file>/etc</file> folder. In general, you won't need to back up these files on a home computer. If you are running a server, however, you should back up the files for the services that it is running.
2012-09-03
Ustawienia ważnych części systemu nie są przechowywane w folderze głównym. Istnieje wiele miejsc, w których mogą być zapisane, ale w większości są przechowywane w katalogu <file>/etc</file> . Zasadniczo, nie trzeba robić kopii zapasowej tych plików na komputerze domowym. Jeśli jednak korzystasz z serwera, to należy utworzyć kopię zapasową plików uruchomionych usług.
~
Your priority should be to back up your <link xref="backup-thinkabout">most important files</link> as well as those that are difficult to recreate. For example, ranked from most important to least important:
2012-09-03
Twoim priorytetem powinna być kopia zapasowa <link xref="backup-thinkabout">most important files</link> ak również te, które są trudne do odtworzenia. Na przykład, w kolejności od najważniejszych:
~
Personal settings (desktop preferences, themes, and software settings)
2012-09-03
Ustawienia osobiste (preferencje Pulpitu, motywy i ustawienia oprogramowania)
~
Most applications store their settings in hidden folders inside your Home folder (see above for information on hidden files).
2012-09-03
Większość aplikacji przechowuje swoje ustawienia w ukrytych folderach wewnątrz katalogu domowego (patrz wyżej na informacje o plikach ukrytych).
~
If your backup medium has sufficient space (if it's an external hard disk, for example), consider backing up the entire Home folder. You can find out how much disk space your Home folder takes up by using the <app>Disk Usage Analyzer</app>.
2012-09-01
Gdy masz wystarczająco dużo miejsca na kopię, rozważ utworzenie kopii zapasowej całego folderu głównego. Możesz dowiedzieć się, ile miejsca zajmie na dysku folder Home używając <app>Disk Usage Analyzer</app>.
~
A list of folders where you can find documents, files and settings that you may want to back up.
2012-09-01
Lista folderów, gdzie można znaleźć dokumenty, pliki i ustawienia, jak wykonać kopię zapasową.
~
Where can I find the files I want to back up?
2012-09-01
Gdzie można znaleźć pliki do backupu?
~
Personal files (documents, music, photos and videos)
2012-09-01
Osobiste pliki (dokumenty, muzyka, zdjęcia i filmy)
~
If you lost or deleted some of your files, but you have a backup of them, you can restore them from the backup:
2012-09-01
Jeśli utraciłeś lub usunąłeś niektóre z plików, ale masz ich kopię zapasową, możesz je z niej przywrócić.
~
If you created your backup using a backup application such as <app>Déjà Dup</app>, it is recommended that you use the same application to restore your backup. Review the application help for your backup program: it will provide specific instructions on how to restore your files.
2012-09-01
Po utworzeniu kopii zapasowej przy użyciu aplikacji takich jak <app>Déjà Dup</app>, zaleca się korzystanie z tej samej aplikacji do przywrócenia kopii zapasowej. Zajrzyj do pomocy Twego programu programu: to zapewni konkretne instrukcje na temat przywracania plików.
~
An alternative option is to <link xref="files-copy">copy your files</link> to a safe location, such as an external hard drive, another computer on the network, or a USB drive. Your <link xref="backup-thinkabout">personal files</link> and settings are usually in your Home folder, so you can copy them from there.
2012-08-29
Alternatywą jest <link xref="files-copy"> kopiowanie Twoich plików </link> w bezpieczne miejsce, na przykład na zewnętrznym dysku twardym, innym komputerem w sieci, lub na dysku USB. Twoje <link xref="backup-thinkabout"> pliki osobiste </link> i ustawienia są zwykle w katalogu domowym, więc można je skopiować z tego miejsca.
~
Files that you can recreate easily. For example, if you are a programmer, you don't have to back up the files that get produced when you compile your programs. Instead, just make sure that you back up the original source files.
2012-08-29
Plików, jakie można odtworzyć łatwo. Na przykład, nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowych plików, jakie się wytwarza podczas kompilowania programów. Zamiast tego, upewnij się, że masz kopię zapasową oryginalnych plików źródłowych.
~
Retrieve your files from a backup.
2012-08-29
Pobierania plików z kopii zapasowej.
~
Restore a backup
2012-08-29
Przywracanie kopii zapasowej
~
How to back up
2012-08-29
Robienie kopii zapasowej
~
The amount of data you can back up is limited by the size of the storage device. If you have the room on your backup device, it is best to back up the entire Home folder with the following exceptions:
2012-08-29
Ilość danych, jakie można skopiować jest ograniczona przez wielkość urządzenia do przechowywania. Jeśli możesz, najlepiej jest wykonać kopię zapasową całego folderu Start z następującymi wyjątkami:
~
Any files in the Trash folder. Your Trash folder can be found in <file>~/.local/share/Trash</file>.
2012-08-29
Plików znajdujących się w folderze Kosz. Folder Śmieci można znaleźć w <file>~/.local/share/Trash</file>.
~
The help for your chosen backup application will walk you through setting your preferences for the backup, as well as how to restore your data.
2012-08-29
Pomoc dla wybranej aplikacji backupu przeprowadzi Cię przez ustawienia preferencji dla kopii zapasowej, oraz przywrócenie Twoich danych.
~
Files that are already backed up somewhere else, such as to a CD, DVD, or other removable media.
2012-08-29
Plików, jakie zostały już skopiowane gdzieś indziej, np. na płytę CD, DVD lub inne nośniki wymienne.
~
The amount of time you spend on the computer.
2012-08-28
Ilość czasu pracy na komputerze.
~
How often you make backups will depend on the type of data to be backed up. For example, if you are running a network environment with critical data stored on your servers, then even nightly backups may not be enough.
2012-08-28
Częstotliwość tworzenia kopii zapasowych zależy od rodzaju danych, które mają być zarchiwizowane. Na przykład, na serwerach nawet nocne kopie nie są wystarczające.
~
On the other hand, if you are backing up the data on your home computer then hourly backups would likely be unnecessary. You may find it helpful to consider the following points when planning your backup schedule:
2012-08-28
Przy planowaniu harmonogramu tworzenia kopii zapasowych należy wziąć pod uwagę:
~
How often and by how much the data on the computer changes.
2012-08-28
Częstość i ilość zmian danych.
~
Frequency of backups
2012-08-28
Częstotliwość tworzenia kopii zapasowych
~
Use Déjà Dup (or some other backup application) to make copies of your valuable files and settings to protect against loss.
2012-08-28
Użyj Déjà Dup (lub innej aplikacji), aby wykonać kopie cennych plików i ustawień w celu ochrony przed utratą.
~
If the data you want to back up is lower priority, or subject to few changes, like music, e-mails and family photos, then weekly or even monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle of a tax audit, more frequent backups may be necessary.
2012-08-28
Dane osobiste jak: muzyka, e-maile i zdjęcia rodzinne, mogą mieć cotygodniowe, lub nawet miesięczne kopie zapasowe. Jednakże w sprawach urzędowych np. dla kontroli podatkowej, mogą być konieczne częstsze kopie zapasowe.
~
As a general rule, the amount of time in between backups should be no more than the amount of time you are willing to spend re-doing any lost work. For example, if spending a week re-writing lost documents is too long for you, you should back up at least once per week.
2012-08-28
Co do zasady, czas pomiędzy kopiami nie powinien być większy, niż ilość czasu poświęcona na odtworzenie utraconej pracy. Na przykład, jeśli odtworzenie utraconych dokumentów wymaga tygodnia pracy, należy tworzyć kopię zapasową co najmniej raz na tydzień.
~
You can do an extra check by looking through the copied files and folders on the destination media. By checking to make sure that the files and folders you transferred are actually there in the backup, you can have extra confidence that the process was successful.
2012-08-28
Możesz sprawdzić skopiowane pliki i foldery na nośniku docelowym. Poprzez sprawdzanie, upewniasz się, że pliki i foldery w rzeczywistości są skopiowane, i masz pewność, że proces był udany.
~
If you find that you do regular backups of large amounts of data, you may find it easier to use a dedicated backup program, such as <app>Déjà Dup</app>. Such a program is more powerful and more reliable than just copying and pasting files.
2012-08-28
Jeśli robisz regularnie kopie zapasowe dużych ilości danych, to zastosuj specjalny program do tworzenia kopii zapasowych, taki jak <app>Déjà Dup</app>. Taki program jest bardziej wydajny i niezawodny niż zwyczajne kopiowanie i wklejanie plików.
~
You may need to provide the administrative password to complete the installation.
2012-08-28
Musisz podać hasło administratora, aby zakończyć instalację.
~
You need to install Cheese before you can read the Cheese user guide.
2012-08-28
Trzeba zainstalować Cheese, aby móc zapoznać się z jego instrukcją używania.
~
Verify your backup was successful.
2012-08-28
Sprawdź, czy kopia bezpieczeństwa udała się.
~
Learn how often you should backup your important files to make sure that they're safe.
2012-08-28
Dowiedz się, jak często należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, aby upewnić się, że są one bezpieczne.
~
After you have backed up your files, you should make sure that the backup was successful. If it didn't work properly, you could lose important data since some files could be missing from the backup.
2012-08-28
Po utworzeniu kopii zapasowej plików, należy upewnić się, że backup był udany. Jeśli nie, to możesz stracić ważne dane, ponieważ niektóre pliki mogą nie mieć kopii zapasowej.
~
Check your backup
2012-08-28
Sprawdź swoją kopię bezpieczeństwa
~
When you use the file manager to copy or move files, the computer checks to make sure that all of the data transferred correctly. However, if you are transferring data that is very important to you, you may want to perform additional checks to confirm that your data has been transferred properly.
2012-08-28
Menedżer plików sprawdza, czy wszystkie dane są skopiowane poprawnie. Jednakże możesz wykonać dodatkową kontrolę w celu potwierdzenia, że Twoje dane zostały skopiowane prawidłowo.