Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 249 results
~
You can quickly change the contrast by clicking the <link xref="a11y-icon">accessibility icon</link> on the top bar and selecting <gui>High Contrast</gui>.
2013-09-03
Kontrast można szybko zmienić kliknięciem <link xref="a11y-icon">ikonką dostępu</link> i wybraniem na panelu <gui>Duży kontrast</gui>.
~
Under <gui>Display</gui> select the <gui>Contrast</gui> that best suits your needs. <gui>Low</gui> will make things less vivid, for example.
2013-09-03
Pod <gui>Display</gui> wybierz <gui>Contrast</gui> dla dostrojenia. <gui>Niski</gui> na przykład, będzie mniej żywy.
~
GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user interface on a refreshable Braille display. Refer to the <link href="help:orca">Orca Help</link> for more information.
2013-09-03
GNOME posiada <app>Orca</app> program do wyświetlania interfejsu użytkownika na ekranie Braille. Zajrzyj do <link href="pomoc:orca">Orca Help</link> dla pełniejszej informacji.
~
You can turn bounce keys on and off by clicking the <link xref="a11y-icon">accessibility icon</link> on the top bar and selecting <gui>Bounce Keys</gui>.
2013-09-03
Można włączyć lub wyłączyć Odskakujące klawisze poprzez kliknięcie <link xref="a11y-icon">ikonki dostępu</link>na panelu i wybranie <gui>Odskakujące klawisze</gui>.
~
Some of these options have sufficient capacity to allow for a backup of every file on your system, also known as a <em>complete system backup</em>.
2012-09-07
W razie problemów, do zrobienia kopii zapasowej każdego pliku w systemie, służy <em>complete system backup</em>.
~
It is important to choose an appropriate <em>backup medium</em> too. You need to store your backups on a device that has sufficient disk capacity for all of the backed-up files.
2012-09-06
Ważne jest także, aby wybrać odpowiedni <em>backup medium</em>. Urządzenie na jakim przechowuje się kopie zapasowe winno mieć wystarczającą pojemność dysku dla pomieszczenia wszystkich plików kopii zapasowej.
~
The easiest way of backing up your files and settings is to let a backup application manage the backup process for you. A number of different backup applications are available, for example <app>Déjà Dup</app>.
2012-08-29
Najprostszym sposobem tworzenia kopii zapasowych plików i ustawień jest użycie aplikacji do backupu tworzącej kopie zapasowe. Jest dostępnych wiele aplikacji, na przykład <app> Déjà Dup </ app>.
~
With the <app>Cheese</app> application and your webcam, you can take photos and videos, apply fun special effects and share the fun with others. Using Cheese it is easy to take photos of you, your friends, your pets or whatever you want.
2012-08-24
Z programem <app>Cheese</app> i kamerą zrobisz zdjęcia i filmy, także z zastosowaniem efektów specjalnych.
~
<code>deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner</code>
2012-08-24
<code>deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner</code>
~
<code>deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main</code>
2012-08-22
<code>deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main</code>
~
Find the application that you want to remove by using the search box, or by looking through the list of installed applications.
2012-08-22
Znajdź aplikację, jaką chcesz usunąć, korzystając z pola wyszukiwania, lub przeglądając listy zainstalowanych aplikacji.
~
Related items are linked together. "See Also" links at the bottom of some pages will direct you to related topics. This makes it easy to find similar topics that might help you perform a certain task.
2012-08-21
Tematy są ze sobą powiązane: kierują do nich linki "Zobacz także" (See Also) u dołu niektórych stron. To pomaga znaleźć podobne tematy.
~
The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive set of helpful information, we know we won't answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful, though.
2012-08-21
Przewodnik jest - i będzie - stale ulepszany, ale wiemy, że nigdy nie odpowie na wszystkie pytania.
~
It includes built-in search. The bar at the top of the help browser is a <em>search bar</em>, and relevant results will start appearing as soon as you start typing.
2012-08-21
Włączona jest w to wyszukiwarka. Na górze pomocy przeglądarki jest pasek <em>search bar</em>, a odpowiednie wyniki zaczną się pojawiać, jak tylko zaczniesz pisać.
~
The guide is sorted into small, task-oriented topics--not chapters. This means that you don't need to skim through an entire manual to find the answer to your questions.
2012-08-21
Przewodnik tworzą niewielkie tematy. Nie trzeba przeglądać całego podręcznika, aby znaleźć odpowiedź na problem.
~
This guide is designed to give you a tour of the features of your desktop, answer your computer-related questions, and provide tips on using your computer more effectively. We've tried to make this guide as easy to use as possible:
2012-08-21
Podręcznik przedstawia cechy pulpitu, odpowiada na pytania związane z komputerem i daje wskazówki. Staraliśmy się, aby był łatwy:
~
Switch <gui>Visual Alerts</gui> on. Select whether you want the entire screen or just your current window to flash.
2012-08-21
Włącz <gui>Visual Alerts</gui> . Wybierz, czy migać ma cały ekran lub czy tylko bieżące okno.
~
This can also be useful if you're in an environment where you need your computer to be silent, such as in a library. See <link xref="sound-alert"/> to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts.
2012-08-21
To również może być przydatne, jeśli jesteś w środowisku, w którym trzeba komputer wyciszyć, np. w bibliotece. Zobacz <link xref="sound-alert"/> aby dowiedzieć się jak wyłączyć dźwięk alarmu, a następnie włączyć alarmy wzrokowe.
~
Select <gui>Show position of pointer when the Control key is pressed</gui>.
2012-08-20
Wybierz <gui>Pokazanie pozycji kursora, gdy wciśnięty jest klawisz Control</gui>.
~
Your <key>Ctrl</key> keys will now locate the pointer when pressed.
2012-08-20
Twój klawisz <key>Ctrl</key> naciśnięty pokaże kursor.
~
Pressing <key>Ctrl</key> can find the mouse pointer.
2012-08-19
Naciśnięcie <key>Ctrl</key> aktywuje kursor.
~
Open <gui>Mouse and Touchpad</gui> and select the <gui>Mouse</gui> tab.
2012-08-19
Otwórz <gui>Mouse and Touchpad</gui> i wybierz <gui>Mouse</gui> tab.
~
Under <gui>Display</gui> select the <gui>Text size</gui> that is big enough for you. It will adjust immediately.
2012-08-19
Pod <gui>Display</gui> wybierz <gui>Text size</gui> potrzebny Tobie. Będzie zmieniony natychmiast.
~
If you have trouble seeing where the mouse pointer is on your screen, you can make it so that simply pressing the <key>Ctrl</key> key will locate your pointer. Once this is set up, pressing <key>Ctrl</key> will cause an animation to appear briefly at the location of your pointer.
2012-08-19
Jeśli nie dostrzegasz kursora na ekranie, naciskając <key>Ctrl</key> ujawnisz kursor.
~
Quickly locate the pointer
2012-08-09
Szybka lokalizacja wskaźnika
7.
Ignore quickly-repeated key presses of the same key.
2012-08-19
Ignoruj wieloklik
2012-08-09
Ignoruj szybkie, wielokrotne naciskanie klawisza.
8.
Turn on bounce keys
2012-08-09
Włącz klawisz cofania
9.
Turn on <em>bounce keys</em> to ignore key presses that are rapidly repeated. For example, if you have hand tremors which cause you to press a key multiple times when you only want to press it once, you should turn on bounce keys.
2012-08-19
Włącz <em>bounce keys</em> aby ignorować szybko powtórzone naciśnięcia klawiszy (na przykład: jeśli masz drżenie rąk, i niechcący możesz nacisnąć klawisz kilka razy zamiast jeden raz, zalecane jest włączenie odrzucenia powtarzania klawiszy).
10.
Click the icon at the very right of the <gui>menu bar</gui> and select <gui>System Settings</gui>.
2012-08-19
Kliknij ikonę na prawo od <gui>menu bar</gui> i wybierz <gui>System Settings</gui>.
12.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
2012-08-19
Otwórz <gui>Universal Access</gui> i wybierz <gui>Typing</gui> tab.
13.
Switch <gui>Bounce Keys</gui> on.
2013-09-03
Włącz <gui>Odskakujące klawisze</gui>
2012-08-19
Włącz <gui>Bounce Keys</gui>
14.
Quickly turn bounce keys on and off
2013-09-03
Szybka włączanie i wyłączanie Odskakujących klawiszy
16.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys waits before it registers another key press after you pressed the key for the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want the computer to make a sound each time it ignores a key press because it happened too soon after the previous key press.
2013-09-03
Użyj <gui>Opóźnienie akceptacji</gui> suwaka dla wyboru czasu po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza</gui> jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
2012-08-19
Użyj <gui>Acceptance delay</gui> suwaka dla wyboru czasu po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Beep when a key is rejected</gui> jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
17.
Use the <app>Orca</app> screen reader with a refreshable Braille display.
2012-08-19
Użyj <app>Orca</app> czytnika Braille'a.
18.
Read screen in Braille
2012-08-09
Czytaj ekran w Braille'u
20.
Make windows and buttons on the screen more (or less) vivid, so they're easier to see.
2012-08-09
Zmień okna i przyciski na ekranie na większe (lub mniejsze), łatwiejsze do zauważenia.
21.
Adjust the contrast
2012-08-09
Dostosuj kontrast
22.
You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're easier to see. This is not the same as <link xref="display-dimscreen">changing the brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user interface</em> will change.
2012-08-19
Możesz zmienić kontrast okien i przycisków, aby je lepiej widzieć. To nie jest taka sama, jak <link xref="display-dimscreen">zmiana jasności całego ekranu </link>; tylko <em>user interface</em> będzie zmieniony.
23.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Seeing</gui> tab.
2013-09-03
Otwórz <gui>Wszystkie ustawienia</gui> i wybierz <gui>Wygląd</gui> tab.
25.
The Hover Click (Dwell Click) feature allows you to click by holding the mouse still.
2012-08-19
Hover Click (Dwell Click) pozwala unieruchomić kursor.
26.
Simulate clicking by hovering
2012-08-09
Symulacja kliknięcia przez najechanie
27.
You can click or drag simply by hovering your mouse pointer over a control or object on the screen. This is useful if you find it difficult to move the mouse and click at the same time. This feature is called Hover Click or Dwell Click.
2012-08-19
Kliknij lub przeciągnij kursor na element na ekranie. Jest to przydatne, jeśli za trudne jest jednoczesne przesunięcie kursora myszy i kliknięcie. Ta funkcja nazywa się Hover Click lub Dwell Click.
28.
When Hover Click is enabled, you can move your mouse pointer over a control, let go of the mouse, and then wait for a while before the button will be clicked for you.
2012-08-19
Kiedy Hover Click jest włączony, można przesunąć kursor i puścić myszkę, i kliknąć dopiero po chwili.
29.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab.
2012-08-19
Otwórz <gui>Universal Access</gui> i wybierz <gui>Pointing and Clicking</gui> tab.
30.
Switch <gui>Hover Click</gui> on.
2012-08-19
Przełącz <gui>Hover Click</gui> on.
31.
The <gui>Hover Click</gui> window will open, and will stay above all of your other windows. You can use this to choose what sort of click should happen when you hover. For example, if you select <gui>Secondary Click</gui>, you will right-click when you hover. After you double-click, right-click, or drag, you will be automatically returned to clicking.
2012-08-19
Okno <gui>Hover Click</gui> będzie otwarte, i będzie ponad innymi oknami. Możesz wybrać, jakiego rodzaju kliknięcie ma nastąpić po najechaniu. Na przykład <gui>Secondary Click</gui> to wybranie prawokliku. Po podwójnym klknięciu, prawokliku, albo przeciągnięciu, następuje automatyczny powrót do klikania.
32.
When you hover your mouse pointer over a button and don't move it, it will gradually change color. When it has fully changed color, the button will be clicked.
2012-08-19
Po najechaniu kursorem na przycisk i zatrzymaniu się, będzie on stopniowo zmieniać kolor. Po całkowitej zmianie koloru, przycisk zostanie kliknięty.