Translations by tr43nd

tr43nd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
864.
Proprietary device drivers are not freely available or open source.
2011-09-20
Lastniški gonilniki niso na voljo brezplačno ali odprtokodni.
865.
Ubuntu Documentation Teak
2011-09-20
Ubuntu Dokumentacija Teak
929.
Some wallpapers are partially transparent and allow a background color to show through. For these wallpapers, there will be a color selector button in the bottom right.
2011-09-21
Nekatera ozadja so delno pregledna in omogočajo barvo ozadja prikazati skozi. Za ta ozadja bo barvni izbirnik gumb v spodnjem desnem kotu.
932.
You can also browse for any picture on your computer by clicking the <gui>+</gui> button. Any picture you add this way will show up under <gui>Pictures Folder</gui>. You can remove it from the list by selecting it and clicking the <gui>-</gui> button.
2011-09-21
Lahko tudi brskate za katero koli sliko na vašem računalniku s klikom na <gui>+</gui> gumb. Vsaka slika, ki jo dodate na ta način bo prikazana pod <gui>Mapa za slike</gui>. Lahko ga odstranite iz seznama s tem, da ga izberete in kliknete <gui>-</gui> gumb.
941.
Click the icon at the very right of the panel and select <gui>System Settings</gui>. Open <gui>Displays</gui>.
2011-09-21
Kliknite na ikono na skrajni desni strani plošče in izberite <gui>Sistemske nastavitve</gui>. Odpri <gui>Zasloni</gui>.
947.
To change either of these options, click the icon on the very right of the panel and click <gui>System Settings</gui>. Go to the Hardware section and open <gui>Displays</gui>.
2011-09-21
Če želite spremeniti katero od teh možnosti, kliknite ikono na skrajni desni strani plošče in kliknite <gui>Sistemske nastavitve</gui>. Pojdite na oddelek za strojno opremo in odprite <gui>Zasloni</gui>.
969.
<link xref="about-this-guide">Tips on using this guide</link>, <link xref="get-involved">help improve this guide</link>...
2011-09-21
<link xref="glede-tega-navodila">Nasveti za uporabo tega navodila</link>, <link xref="get-involved">pomoč pri izboljšanju tega navodila</link>...
981.
Click <gui>Mouse and Touchpad</gui>.
2011-09-21
Kliknite <gui>Miška in sledilna ploščica</gui>.
1092.
File manager trash preferences
2011-09-21
Upravitelj datotek nastavitve koša
1115.
You can connect to a server or network share to browse and view files on that server, exactly as if they were on your own computer. This is a convenient way to download or upload files on the internet, or to share files with other people on your local network.
2011-09-21
Lahko se povežete na strežnik ali deljeno omrežje za brskanje in ogled datotek na tem strežniku točno tako, kot če bi bili na svojem računalniku. To je priročen način za prenos ali nalaganje datotek na internetu ali za izmenjavo datotek z drugimi ljudmi v vašem lokalnem omrežju.
1117.
Click <gui>Browse Network</gui> in the sidebar, or select <gui>Network</gui> from the <gui>Go</gui> menu. The file manager will find any computers on your local area network that advertise their ability to serve files. If you want to connect to a server on the internet, or if you do not see the computer you're looking for, you can manually connect to a server by typing in its internet/network address.
2011-09-21
Kliknite <gui>Brskanje po omrežju</gui> v stranski vrstici, ali izberite <gui>Omrežje</gui> iz <gui>Go</gui> menija. Upravitelj datotek bo našel vse računalnike v lokalnem omrežju, ki oglašujejo njihovo sposobnost, da delijo datoteke. Če se želite povezati s strežnikom na internetu ali če ne vidite računalnik, ki ga iščete ga lahko ročno povežete z strežnikom z vpisom v internet / omrežje naslov.
1154.
To view information about a file or folder, right-click it and select <gui>Properties</gui>. You can also select the file and press <guiseq><gui>Alt</gui><gui>Enter</gui></guiseq>.
2011-09-21
Za ogled informacij o datoteki ali mapi z desno tipko miške kliknite in izberite <gui>Lastnosti</gui>. Prav tako lahko izberete datoteko in pritisnite <guiseq><gui>Alt</gui><gui>Enter</gui></guiseq>.
1155.
The file properties window shows you information like the type of file, the size of the file, and when you last modified it. If you need this information often, you can have it displayed in <link xref="nautilus-list">list view columns</link> or <link xref="nautilus-display#icon-captions">icon captions</link>. You can also use this window to <link xref="nautilus-file-properties-permissions">set file permissions</link> and <link xref="files-open">choose applications to open files</link>.
2011-09-21
Okno Lastnosti datoteke prikazuje informacije kot so vrsta datoteke, velikost datoteke in kdaj ste jo nazadnje spremenili. Če potrebujete te informacije pogosto jih lahko imate prikazane v <link xref="nautilus-list">pogled seznama stolpcev</link> or <link xref="nautilus-zaslon#icon-captions">ikona napisov</link>. Uporabite lahko tudi to okno <link xref="nautilus-datoteka-lastnosti-dovoljenja">nastavite dovoljenja datotek</link> and <link xref="datoteke-odprte">izberite aplikacije za odpiranje datotek</link>.
1159.
You can rename the file by changing this field. You can also rename a file outside the properties window. See <link xref="files-rename"/>.
2011-09-21
Lahko preimenujete datoteko s spremembo na tem področju. Prav tako lahko preimenujete datoteko izven lastnosti okna. Glejte <link xref="datoteke-preimenovanje"/>.
1161.
This helps you identify the type of the file, such as PDF document, OpenDocument Text, or JPEG image. The file type determines which applications can open the file, among other things. For example, you can't open a picture with a music player. See <link xref="files-open"/> for more information on this.
2011-09-21
To vam pomaga določiti vrste datotek kot so PDF dokument, OpenDocument Text ali JPEG slike. Vrsta datoteke določa, katere aplikacije lahko odprejo datoteko, med drugim. Na primer ne morete odpreti sliko s predvajalnikom glasbe. Glejte <link xref="datoteke-odpri"/> za več informacij o tem.
1162.
The <em>MIME type</em> of the file is shown in parentheses; MIME type is a standard way that computers use to refer to the file type.
2011-09-21
Ta <em>MIME tip</em> je datoteka prikazana v oklepaju; MIME vrsta je standardni način, ki jo računalniki uporabljajo za sklicevanje na vrsto datoteke.
1164.
This field is displayed if you are looking at the properties of a folder rather than a file. It helps you see the number of items in the folder. If the folder includes other folders, each inner folder is counted as one item, even if it contains further items. Each file is also counted as one item. If the folder is empty, the contents will display <gui>nothing</gui>.
2011-09-21
To polje se prikaže, če ste iskali na lastnosti mape ne datoteke. Pomaga vam videti število elementov v mapi. Če mapa vsebuje druge mape se posamezne notranje mape štejejo kot ena točka, tudi če vsebujejo še druge podatke. Vsaka datoteka se prav tako šteje kot ena točka. Če je mapa prazna se bo vsebina prikazala <gui>ničesar</gui>.
1166.
This field is displayed if you are looking at a file (not a folder). The size of a file tells you how much disk space it takes up. This is also an indicator of how long it will take to download a file or send it in an email (big files take longer to send/receive).
2011-09-21
To polje se prikaže, če ste iskali po datotekah (ne po mapah). Velikost datotek vam pove, koliko prostora na disku zasedajo. To je tudi pokazatelj, kako dolgo bo trajalo, da prenesete datoteko ali jo pošljete na email (velike datoteke zahtevajo več časa za pošiljanje/prejemanje).
1167.
Sizes may be given in bytes, KB, MB, or GB; in the case of the last three, the size in bytes will also be given in parentheses. Technically, 1 KB is 1024 bytes, 1 MB is 1024 KB and so on.
2011-09-21
Velikosti je lahko v bajtih, KB, MB, or GB; v primeru zadnjih treh bo velikost v bajtih podana tudi v oklepaju. Tehnično, 1 KB je 1024 bajtov, 1 MB is 1024 KB in tako dalje.
1169.
The location of each file on your computer is given by its <em>absolute path</em>. This is a unique "address" of the file on your computer, made up of a list of the folders that you would need to go into to find the file. For example, if Jim had a file called <file>Resume.pdf</file> in his Home folder, its location would be <file>/home/jim/Resume.pdf</file>.
2011-09-21
Lokacija vsake datoteke na vašem računalniku je podana z <em>absolutna pot</em>. To je edinstven "naslov" datoteke na vašem računalniku, sestavlja seznam map,ki je potreben, da se datoteka najde. Na primer, če ima Jim datoteko z imenom <file>Resume.pdf</file> v njegovi Domači mapi, bo njena lokacija <file>/home/jim/Resume.pdf</file>.
1171.
The file system or device that the file is stored on. This shows you where the file is physically stored, for example if it is on the hard disk or on a CD, or a <link xref="nautilus-connect">network share or file server</link>. Hard disks can be split up into several <link xref="disk-partitions">disk partitions</link>; the partition will be displayed under <gui>Volume</gui> too.
2011-09-21
Datotečni sistem ali naprava na katerem je datoteka shranjena. To vam pokaže, kje je datoteka fizično shranjena, na primer, če je na trdem disku ali na CD-ju, ali <link xref="nautilus-connect">network share or file server</link>. Trdi diski se lahko razdeli na več <link xref="disk partitions">disk partitions</link>; particije bodo prikazane pod <gui>Volume</gui> too.
1173.
This is only displayed for folders. It gives the amount of disk space which is available on the disk that the folder is on. This is useful for checking if the hard disk is full.
2011-09-21
To je prikazano samo za mape. Daje količino prostora na disku, ki je na voljo na disku, da je mapa na njemu. To je uporabno za preverjanje, če trdi disk je poln.
1239.
The file manager creates thumbnails to preview image and video files, and can also preview text files and sound files. Previews can be slow for large files or over networks, so you can control when previews are made. In any file manager window, click <guiseq><gui>Edit</gui> <gui>Preferences</gui></guiseq> and select the <gui>Preview</gui> tab.
2011-09-21
Upravitelj datotek ustvari sličice za predogled slike in video datoteke lahko pa tudi za predogled besedilne datoteke in zvočne datoteke. Predogledi so lahko počasni za velike datoteke v omrežjih, tako da se lahko nadzorujejo, ko so na predogled. V vsakem oknu upravitelja datotek, kliknite <guiseq><gui>Edit</gui> <gui>Preferences</gui></guiseq> in izberite <gui>Preview</gui> tab.
1275.
You can show a full folder tree in your file manager sidebar by selecting <guiseq><gui>View</gui><gui>Sidebar</gui><gui>Tree</gui></guiseq>. By default, the tree sidebar only shows folders. If you want to show files in the sidebar as well, turn <gui>Show only folders</gui> off.
2011-09-21
Lahko prikažete celotno drevo mape v stranski vrstici v upravitelju datotek, da izberete <guiseq><gui>View</gui><gui>Sidebar</gui><gui>Tree</gui></guiseq>. Privzeto, drevo stranske vrstice kaže samo mape. Če želite prikazati datoteke v tudi v stranski vrstici <gui>Show only folders</gui> off.
1287.
Click the name of your new ad-hoc network to connect to it. Once connected, you will be able to access network shares and so on, like you would if both computers were connected to a conventional wireless network.
2011-09-21
Kliknite ime novega ad-hoc omrežja da se povežete z njim. Ko je enkrat povezan, boste lahko dostopali do deljenega omrežja in naprej, kot da bi bila računalnika povezana z običajnim brezžičnim omrežjem .
1289.
Also note that some wireless network cards do not support ad-hoc networking, so you will not be able to use them to create an ad-hoc network.
2011-09-21
Upoštevajte tudi, da nekatere kartice za brezžična omrežja ne podpirajo ad-hoc povezave, zato jih ne boste mogli uporabljati za ustvarjanje ad-hoc povezave.
1299.
If you are used to Windows or Mac OS, you are probably also used to having anti-virus software running all of the time. Anti-virus software runs in the background, constantly checking for computer viruses which might find their way onto your computer and cause problems.
2011-09-21
Če ste navajeni uporabljati Windows ali Mac OS ste verjetno prav tako navajeni, da anti-virus program teče ves čas. Anti-virus program teče v ozadju ter nenehno preverja za obstoj računalniških virusov, ki bi lahko našli svojo pot na vaš računalnik in povzročili težave.
1300.
Anti-virus software does exist for Linux, but you probably don't need to use it. Viruses which affect Linux are still very rare. Some argue that this is because Linux is not as widely used as other operating systems, so no-one writes viruses for it. Others argue that Linux is intrinsically more secure, and security problems which viruses could make use of are fixed very quickly.
2011-09-21
Anti-virus program obstaja za Linux vendar pa vam ga verjetno ni treba uporabljati. Virusi, ki vplivajo na Linux se še vedno zelo redki. Nekateri trdijo, da je to zato, ker je Linux ni tako razširjen kot drugi operacijski sistemi tako da nihče ne piše virusi za to. Drugi trdijo, da je Linux v bistvu bolj varen in varnostni problemi, ki bi jih lahko virusi uporabili so popravljeni zelo hitro.
1397.
The GNOME Documentation Team
2011-09-21
Dokumentacija GNOME skupine
1429.
You need to specify the right network port to enable/disable network access for a program with your firewall.
2011-09-21
Morate določiti pravico do vrat omrežja omogočiti / onemogočiti dostop do omrežja za program, z vašim požarnim zididom.
1430.
Commonly-used network ports
2011-09-21
Pogosto uporabljena vrata omrežja
1431.
This is a list of network ports commonly used by applications which provide network services, like file sharing or remote desktop viewing. You can change your system's firewall to <link xref="net-firewall-on-off">block or allow access</link> to these applications. There are thousands of ports in use, so this table isn't complete.
2011-09-21
To je seznam omrežnih vrat ki jih običajno uporabljajo aplikacije, ki zagotavljajo omrežne storitve kot je izmenjava datotek ali ogled oddaljenega namizja. Lahko spremenite vaš sistemski požarni zid, da <link xref="net-firewall-on-off">block or allow access</link> to these applications. Obstaja tisoče vrat v uporabi tako da je ta tabela ni popolna.
1436.
Allows systems to find each other, and describe which services they offer, without you having to specify the details manually.
2011-09-21
Omogoča sistemom, da lahko najdejo drug drugega in opišejo, katera je storitev, ki jih ponujajo ne da bi vam bilo treba navesti podrobnosti ročno.
1439.
Allows you to send print jobs to a printer over the network.
2011-09-21
Omogoča pošiljanje tiskalniških opravil na tiskalnik preko omrežja.
1441.
Allows you to share your printer with other people over the network.
2011-09-21
Omogoča skupno rabo tiskalnika z drugimi osebami preko omrežja.
1444.
Allows you to advertise your instant messaging status to other people on the network, such as "online" or "busy".
2011-09-21
Omogoča vam oglaševati vašo takojšnje sporočanje stanja z drugimi ljudmi v omrežju kot so "online" ali "zasedeno".
1447.
Allows you to share your desktop so other people can view it or provide remote assistance.
2011-09-21
Omogoča vam, da delite svoje namizje, tako da si ga lahko drugi ljudje ogledajo ali zagotavljajo pomoč na daljavo.
1449.
Music sharing (DAAP)
2011-09-21
Izmenjava glasbe (DAAP)
1450.
Allows you to share your music library with others on your network.
2011-09-21
Omogoča vam, da delite svojo glasbeno knjižnico z drugimi v omrežju.
1453.
Most networks will automatically assign an IP address and other details to your computer when you connect to the network. These details can change periodically, but you might want to have a fixed IP address for the computer so you always know what its address is (for example, if it is a file server).
2011-09-21
Večina omrežij bo samodejno dodelila IP naslov in druge podatke v računalnik, ko se povežete v omrežje. Ti podatki se lahko občasno spremenijo, vendar boste morda želeli imeti določen IP naslov računalnika, tako da boste vedno vedeli, kakšen je njegov naslov (na primer, če je datotečni strežnik).
1454.
To give your computer a fixed (static) IP address:
2011-09-21
Da vašemu računalniku fiksni (statični) IP naslov:
1456.
Select the Auto eth connection on the <gui>Wired</gui>tab or your WiFi network on the <gui>Wireless</gui> tab and click <gui>Edit</gui>.
2011-09-21
Izberite povezavo Auto ETH na <gui>Wired</gui>tab or your WiFi network on the <gui>Wireless</gui> tab and click <gui>Edit</gui>.