Translations by Joost Florijn

Joost Florijn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 113 results
420.
AbodeRGB is frequently used as an <em>editing space</em>. It can encode more colors than sRGB, and means you adjust colors in a photograph without worrying too much that the brightnest colors are being clipped or the blacks crushed.
2012-01-19
AdobeRGB wordt vaak gebruikt als een <em>bewerkings ruimte</em>. Het kan meer kleuren ondersteunen dan sRGB, dat betekent dat je kleuren kan aanpassen zonder zich al te veel zorgen te maken de helderste kleuren worden geclipped of de donkerste kleuren worden samengeperst.
450.
For photographs it makes sense to use the full tonal range of a color device, to be able to make smooth changes in color. For other graphics you might want to match the color exactly, which is important if you're trying to print a custom mug with the Red Hat logo, that <em>has</em> to be the exact Red Hat Red.
2012-01-19
Voor foto's is het zinvol om het volledige kleurenspectrum van een apparaat te gebruiken, om in staat zijn om simpele veranderingen aan te brengen in de kleuren. Voor andere afbeeldingen wilt u de kleuren misschien exact overeen laten komen, wat belangrijk is als u op een mok het Red Hat-logo wilt printen, dat precies de Red Hat rood <em>moet</em> zijn.
816.
As an example, if you select <gui>Sort by Name</gui> from the <gui>Arrange Items</gui> menu, the files will be sorted by their names, in alphabetical order. See <link xref="#ways"/> for other options.
2012-01-19
Als voorbeeld, als u <gui>Sorteer op Naam</gui> va de <gui>Artikelen Schikken</gui> menu, de bestanden worden gesorteerd op hun naam, in alfabetische volgorde. Zie <link xref="#ways"/> voor andere opties.
817.
You can sort in the reverse order by selecting <gui>Reversed Order</gui> from the <gui>Arrange Items</gui> menu.
2012-01-19
U kunt sorteren in omgekeerde volgorde door het selecteren van <gui>Omgekeerde Volgorde</gui> van de <gui>Artikelen Schikken</gui> menu.
818.
For complete control over the order and position of files in the folder, right-click a blank space in the folder and select <guiseq><gui>Arrange Items</gui><gui>Manually</gui></guiseq>. You can then rearrange the files by dragging them around in the folder. Manual sorting only works in icon view.
2012-01-19
Voor de volledige controle over de volgorde en positie van de bestanden in de map, klik dan met de rechtermuisknop op een lege ruimte in de map en selecteer <guisq><gui>Artikelen Schikken</gui><gui>Handmatig</gui></guiseq>. U kunt dan de volgorde van de bestanden bepalen door ze door de map heen te slepen. Handmatig sorteren werkt alleen in het pictogram weergave.
819.
The <gui>Compact Layout</gui> option in the <gui>Arrange Items</gui> menu arranges the files so they take up as little space as possible. This is useful if you want to have lots of files visible at once in a folder.
2012-01-19
De <gui>Compacte Weergave</gui> optie in het <gui>Artikelen Schikken</gui> menu regelt de bestanden, zodat ze zo weinig mogelijk ruimte in nemen. Dit is handig als u om veel bestanden in een map in een keer zichtbaar te hebben.
821.
To sort files in a different order, click one of the column headings in the file manager. For example, click <gui>Type</gui> to sort by file type. Click the column heading again to sort in the reverse order.
2012-01-19
Om bestanden op een andere volgorde sorteren, klik op een van de kolommen in de file manager. klik bijvoorbeeld op <gui>Type</gui> om te sorteren op bestandstype. Klik opnieuw op de kolom om in de omgekeerde volgorde te sorteren.
822.
In list view, you can show columns with more attributes and sort on those columns. Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Visible Columns</gui></guiseq> and select the columns that you want to be visible. You will then be able to sort by those columns. See <link xref="nautilus-list"/> for descriptions of available columns.
2012-01-19
In de lijstweergave kun je kolommen laten zien die meer attributen hebben en daar vervolgens op sorteren. Klik op <guiseq><gui>Weergave</gui><gui>Zichtbare kolommen</gui></guiseq> en selecteer de kolommen die u zichtbaar wilt hebben. U zult dan in staat zijn om te kunnen sorteren op die kolommen. Zie <link xref="nautilus-list"/> voor beschrijvingen van de beschikbare kolommen.
823.
Compact view
2012-01-19
Compacte weergave
824.
You can sort files in Compact view in the same way that you can sort them in the Icon view. The only difference is that you can't manually position the files anywhere you want; they are always organized as a list in this view.
2012-01-19
U kunt bestanden in de Compacte weergave op dezelfde manier sorteren dat je ze kunt sorteren op de manier in de icoon weergave. Het enige verschil is dat je niet handmatig de positie van de bestanden kan bepalen, ze zijn altijd georganiseerd als een lijst in deze weergave.
943.
Select each display in turn from the gray box at the top of the <gui>Displays</gui> window. Change the <gui>Resolution</gui> until that display looks right.
2012-02-06
Selecteer elk scherm op hun beurt door middel van het grijze vak aan de bovenkant van de <gui> Displays </ gui> venster. Wijzig de <gui> resolutie </ gui> tot dat scherm er goed uitziet.
947.
To change either of these options, click the icon on the very right of the panel and click <gui>System Settings</gui>. Go to the Hardware section and open <gui>Displays</gui>.
2012-02-06
Om een van deze opties te wijzigen, klik op het pictogram aan de rechter kant van het paneel en klik op <gui> System Settings </ gui>. Ga naar de sectie Hardware en open <gui> Displays </ gui>.
986.
Under <gui>Double-Click Timeout</gui>, adjust the <gui>Timeout</gui> slider to a value you find comfortable. Use the smiley face under the slider to test your settings. A single click will make it smile. A double-click will give it an ear-to-ear grin.
2012-02-06
Onder <gui> Double-Click Time-out </ gui>, de <gui> Time-out </ gui> schuifregelaar aan te passen aan een waarde die u prettig vindt. Gebruik het gezicht onder de schuifregelaar om uw instellingen te testen. Een enkele klik maakt het gezicht aan het glimlachen. Een dubbele klik op het gezicht zal het laten grijnzen van oor tot oor.
987.
If your mouse double-clicks when you want it to single-click even though you have increased the double-click timeout, your mouse may be faulty. Try plugging a different mouse into your computer and see if that works properly. Alternatively, plug your mouse into a different computer and see if it still has the same problem.
2012-02-06
Als uw muis dubbel klikt wanneer je wilt dat het single-klik, zelfs al heb je het dubbelklikken time-out verhoogt, kan de muis defect zijn. Probeer een andere muis aan uw computer te koppelen en zien of het dan goed werkt. Als alternatief, steekt u de muis in een andere computer en kijk of het nog steeds hetzelfde probleem er is.
999.
On touchpads that support multi-finger taps, you can tap with three fingers at once to middle-click. You have to <link xref="mouse-touchpad-click">enable tap clicking</link> in the touchpad settings for this to work.
2012-02-27
Op een touchpad die het klikken met meerdere vingers ondersteunt, kunt u middel klikken door met drie vingers te tikken. U moet <link xref="mouse-touchpad-click">enable tap clicking</link> geselecteerd hebben bij de touchpad instellingen om dit te laten werken.
2012-02-06
Op touchpads die multi-vinger aanraken ondersteund, kunt u met drie vingers in een keer op klikken om te Midden-klikken. Je moet <link xref="mouse-touchpad-click"> kunnen aanraken te klikken </ link> in de touchpad instellingen om dit te laten werken.
1001.
One common shortcut is to paste selected text. (This is sometimes called primary selection paste.) Select the text you want to paste, then go to where you want to paste it and middle-click. The selected text is pasted at the mouse position.
2012-02-06
Een veel gebruikte snelkoppeling is om de geselecteerde tekst te plakken. (Dit wordt ook wel primaire selectie plakken genoemd.) Selecteer de tekst die u wilt plakken, ga dan naar de plaats waar u het wilt en midden-klik om te plakken. De geselecteerde tekst wordt geplakt op de positie van de muis.
1003.
You can quickly open a new window for an application with middle-click. Simply middle-click on the application's icon, either in the <gui>launcher</gui> on the left, or in the <gui>dash</gui>.
2012-02-06
U kunt snel een nieuw venster openen voor een applicatie met de middelste muisknop. Gewoon midden op het pictogram van de toepassing, in de <gui> launcher </ gui> aan de linkerkant, of in de <gui> dashboard </ gui>.
1048.
To click, double-click, and drag with your touchpad, select <gui>Enable mouse clicks with the touchpad</gui>. To click, tap on the touchpad. To double-click, tap twice. If your touchpad supports multi-finger taps, you can right-click by tapping with two fingers at once. To drag an item, double-tap but don't lift your finger after the second tap. Drag the item where you want it, then lift your finger to drop. You still need to use hardware buttons to right-click.
2012-02-06
Om te klikken, dubbelklikken, en sleep met uw touchpad, selecteer <gui>Enable mouse clicks with the touchpad </ gui>. Tik om te klikken op het touchpad. Om dubbelklikken, tikt u twee keer. Als uw touchpad ondersteunt multi-vinger tikken, kunt u rechts klikken door met twee vingers tegelijk te tikken. Om een ​​item te slepen, dubbel-tap maar haal je vinger niet omhoog na de tweede tik. Sleep het item waar u het wilt, dan til je je vinger op om het item te laten vallen. Je moet nog knoppen gebruiken om rechts te kunnen klikken.
1050.
Select <gui>Edge scrolling</gui> under <gui>Scrolling</gui> to scroll using the edge of your touchpad. When this is selected, dragging your finger up and down along the right side of your touchpad will scroll vertically. If you also select <gui>Enable horizontal scrolling</gui>, dragging your finger left and right along the bottom of your touchpad will scroll horizontally.
2012-02-27
Selecteer <gui> Edge scrolling </gui> onder <gui> Scrolling </gui> om te scrollen met behulp van de zijkant van uw touchpad. Wanneer dit geselecteerd is, bent u in staat om verticaal te scrollen door uw vinger op en neer te bewegen langs de rechterkant van uw touchpad. Als u <gui> Enable horizontal scrolling </gui> ook geselecteerd heeft, kunt u uw vinger langs de onderkant van de touchpad bewegen om horizontaal te scrollen.
2012-02-06
Selecteer <gui> Edge scrollen </ gui> onder <gui> scrollen </ gui> om te bladeren met behulp van het puntje van je touchpad. Wanneer dit geselecteerd is, zal het slepen van je vinger op en neer langs de rechterkant van uw touchpad om verticaal te scrollen. Als u ook kiest voor <gui> inschakelen horizontaal scrollen </ gui>, het slepen van uw vinger naar links en rechts langs de onderkant van je touchpad om horizontaal te scrollen.
1051.
Select <gui>Two-finger scrolling</gui> under <gui>Scrolling</gui> to scroll with two fingers. When this is selected, tapping and dragging with one finger will work as normal, but if you drag two fingers across any part of the touchpad, it will scroll instead. If you also select <gui>Enable horizontal scrolling</gui>, you can move your fingers left and right to scroll horizontally. Be careful to space your fingers a bit apart. If your fingers are too close together, they just look like one big finger to your touchpad.
2012-02-27
Selecteer <gui> Two-finger scrolling </gui> onder <gui> Scrolling </gui> om met twee vingers te scrollen. Als dit geselecteerd is, zal tikken en slepen met één vinger normaal werken, maar als u met twee vingers over elk gedeelte van het touchpad heen beweegt, zult u scrollen. Als u <gui> Enable horizontal scrolling </gui> geselecteerd heeft, kunt u uw vingers van links naar rechts over uw touchpad bewegen om horizontaal te scrollen. Wees wel voorzichtig met het plaatsen van uw vingers. Als uw vingers te dicht bij elkaar staan, lijkt het één grote vinger op het touchpad.
2012-02-06
Selecteren <gui> Two-finger scrolling </gui> onder <gui>Scrolling</gui> om te scrollen met twee vingers. Wanneer dit is geselecteerd, zal tikken en slepen met een vinger werken als normaal, maar als je sleept met twee vingers over elk deel van de touchpad, dan zal in plaats daarvan scrollen. Als u kiest voor <gui> Enable horizontal scrolling </ gui>, kun horizontaal scrollen door je vingers naar links en rechts bewegen. Zorg ervoor dat u ruimte tussen uw fingers heeft. Als je vingers te dicht bij elkaar zet, lijken ze op een grote vinger op het touchpad.
1076.
Try unplugging the player and then plugging it in again. If that doesn't help, <link xref="files-browse">open the file manager</link>. You should see the player listed under <gui>Devices</gui> in the sidebar - click it to open the folder for the audio player. Now, click <guiseq><gui>File</gui><gui>New Document</gui><gui>Empty Document</gui></guiseq>, type <input>.is_audio_player</input> and press <key>Enter</key> (the period and underscores are important, and it should be all lower-case). This file tells your computer to recognize the device as an audio player.
2012-02-27
Probeer de speler los te koppelen en steek deze er weer in. Als dit niet helpt, <link xref="files-browse"> open the file manager </link>. U zou de speler moet zien onder <gui> Devices </gui> in de zijbalk - klik er op om de map van de audio-speler te openen. klik op <guiseq><gui> File </gui><gui> New Document </gui><gui> Empty Document </gui></guiseq>, typ <input> .is_audio_player </input> en druk op <key> Enter </key> (de punt en lage strepen zijn belangrijk, en alle letters moeten kleine letters zijn). Het bestand vertelt uw computer dat het apparaat een audio-speler is.
2012-02-06
Probeer de speler los te koppelen en steek deze er weer in. Als dat niet helpt, <link xref="files-browse"> open the file manager </ link>. U moet de speler die onder <gui> Devices </ gui> in de zijbalk - klik erop om de map voor de audio-speler te openen. Klik nu op <guiseq><gui> File </ gui> <gui> New Document </ gui> <gui> Empty Document </ gui> </ guiseq>, type <input>. Is_audio_player </ input> en druk op <toets> Enter </ key> (de punt en lage streep zijn belangrijk, en het moet allemaal kleine letters zijn). Dit bestand vertelt uw computer dat het apparaat te herkennen is als een audio-speler.
1077.
Now, find the audio player in the file manager sidebar and eject it (right-click and click <gui>Eject</gui>). Unplug it, then plug it back in. This time it should have been recognized as an audio player by your music organizer. If not, try closing the music organizer and then re-opening it.
2012-02-27
Zoek nu voor de audio-speler in de verkenner zijbalk en werp de audio-speler uit (klik met de rechter muisknop op <gui> Eject </gui>). Haal hem er uit en stop hem er terug in. Deze keer zou de audio-speler automatisch herkend moeten worden bij uw muziek organisator. Zo niet, sluit de muziek organisator en start deze vervolgens opnieuw op.
2012-02-06
Zoek nu de audio speler in de file manager zijbalk en werp de audio speler er uit(klik met de rechtermuisknop op <gui>Eject</gui>). Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem weer er in. Deze keer zou hij nu herkend moet worden als een audio speler door uw muziek organisator. Zo niet, sluit de muziek organisator en start deze vervolgens weer opniew op.
1079.
When you look in the audio player folder again, you won't see the <input>.is_audio_player</input> file. This is because the period in the file's name tells the file manager to hide the file. You can check that it is still there by clicking <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq>.
2012-02-27
Wanneer u weer in de audio-speler map kijkt, dan ziet u niet de <input> .Is_audio_player </file> bestand. Dit komt vanwege de punt in de bestandsnaam, die vertelt de verkenner om het bestand onzichtbaar te maken. U kunt dit controleren of dit bestand er nog is door te klikken op <guiseq><gui> View </gui><gui> Show Hidden Files </gui></guiseq>
2012-02-06
Wanneer je weer kijkt in de audio speler map, dan zie je niet de <input>. Is_audio_player</input> bestand. Dit komt omdat de punt in de bestand's naam vertelt de file manager om het bestand te verbergen. U kunt controleren of dit bestand er nog is door te klikken op <guiseq><gui>View</gui><gui>Show Hidden Files</gui></guiseq>
1091.
You can select to <gui>Run executable text files when they are opened</gui>, <gui>View executable text files when they are opened</gui> or <gui>Ask each time</gui>. If the last option is selected, a dialog box will appear asking if you wish to run or view the selected text file.
2012-02-27
U kunt <gui> Run executable text files when they are opened </gui>, <gui> View executable text files when they are opened </gui> of <gui> Ask each time </gui> selecteren. Als de laatste optie geselecteerd is, wordt er een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd of u het geselecteerde tekst bestand wilt uitvoeren of bekijken.
2012-02-06
U kunt ervoor kiezen om <gui>Run executable text files when they are opened</gui>,<gui>View executable text files when they are opened</gui> of <gui>Ask each time</gui>. Als de laatste optie is geselecteerd, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het geselecteerde tekst bestand wilt uitvoeren of bekijken.
1115.
You can connect to a server or network share to browse and view files on that server, exactly as if they were on your own computer. This is a convenient way to download or upload files on the internet, or to share files with other people on your local network.
2012-02-27
U kunt verbinding maken met een server of netwerk, om door bestanden heen te bladeren en te bekijken die op de server staan, alsof ze op uw eigen computer staan. Dit is een handige manier om bestanden te downloaden of uploaden naar het internet, of bestanden te delen met andere mensen op uw lokale netwerk.
2012-02-06
U kunt verbinding maken met een server of netwerk om te bladeren en bestand te bekijken die op de server staan, alsof ze op uw eigen computer staan. Dit is een handige manier om te downloaden of uploaden van bestanden op het internet, of om bestanden te delen met andere mensen op uw lokale netwerk.
1117.
Click <gui>Browse Network</gui> in the sidebar, or select <gui>Network</gui> from the <gui>Go</gui> menu. The file manager will find any computers on your local area network that advertise their ability to serve files. If you want to connect to a server on the internet, or if you do not see the computer you're looking for, you can manually connect to a server by typing in its internet/network address.
2012-02-27
Klik op <gui> Browse Network </gui> in de zijbalk, of selecteer <gui> Network </gui> van de <gui> Go </gui> menu. De verkenner zal alle computer op uw lokale netwerk voor u vinden die instaat zijn om bestanden te delen. Als u verbinding wilt maken met server via het internet of als u een computer zoekt die u niet vindt, kunt u handmatig verbinding maken met een server door middel van het invoeren van zijn internet/netwerk adres.
2012-02-06
Klik op <gui>Browse Network</gui> in de zijbalk of selecteer <gui>Network</gui> van de <gui>Go</gui> menu. De file manager zal alle computers voor u vinden die op je lokale netwerk die instaat zijn om bestanden te delen. Als u wilt met een server verbinding wilt maken via het internet, of als u de computer niet ziet die u zoekt, kunt u handmatig verbinding maken met een server door het internet/ netwerk adres te typen.
1121.
For servers on the internet, you can usually use the domain name (e.g. <sys>ftp.example.com</sys>). For computers on your local network, however, you may have to use the computer's <link xref="net-findip">numeric IP address</link>.
2012-02-27
Voor servers op het internet, kunt u meestal gebruik maken van de domeinnaam (bijvoorbeeld <sys> ftp.example.com </sys>). Voor computer op uw lokale netwerk, moet u misschien de computer's <link xref="net-findip"> numeric IP address </link>.
2012-02-06
Voor servers op het internet, kunt u meestal gebruik maken van de domeinnaam (bijvoorbeeld <sys>ftp.example.com</sys>). Echter voor computers op uw lokale netwerk, moet u de computer <link xref="net-findip">numeric IP address</link> gebruiken.
1125.
You can connect to different types of servers. Some servers are public, and allow anybody to connect. Other servers require you to log in with a user name and password.
2012-02-28
U kunt met verschillende soorten servers verbinding maken. Sommige servers zijn openbaar, en laten iedereen verbinding maken. Bij andere servers moet je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
2012-02-06
U kunt verbinding maken met verschillende soorten servers. Sommige servers zijn openbaar en laat iedereen verbinding maken. Anders servers moet u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
1132.
FTP is a popular way to exchange files on the Internet. Because data is not encrypted over FTP, many servers now provide access through SSH. Some servers, however, still allow or require you to use FTP to upload or download files. FTP sites with logins will usually allow you to delete and upload files.
2012-02-28
FTP is een populaire manier om bestanden uit te wisselen via het internet. Omdat gegevens worden niet beveiligd verzonden via FTP, hierdoor bieden veel servers toegang via SSH. Sommige servers staan echter toe of vereisen dat er FTP gebruikt wordt om bestanden te downloaden of uploaden. Op FTP sites die inloggen vereisen is het meestal voor u de mogelijk om bestanden te verwijderen of up te loaden.
2012-02-06
FTP is een populaire manier om bestanden uit te wisselen op het internet. Omdat de data niet gecodeerd wordt via FTP, bieden veel servers toegang via SSH. Sommige servers staan echter alleen nog maar toe dat u FTP, voor het uploaden of downloaden van bestanden. Bij FTP-sites met logins kunt u meestal bestanden verwijderen of uploaden.
1139.
Based on the HTTP protocol used on the web, WebDAV is sometimes used to share files on a local network and to store files on the internet. If the server you're connecting to supports secure connections, you should choose this option. Secure WebDAV uses strong SSL encryption, so that other users can't see your password.
2012-02-28
Gebaseerd op het HTTP-protocol dat wordt gebruikt op het internet, WebDAV wordt soms gebruikt om bestanden op het lokale netwerk te delen en om bestanden op te slaan op het internet. Als de server waarmee u verbinding heeft beveiligde verbindingen ondersteunt, moet u deze optie kieze. Beveiligd WebDAV maakt gebruikt van een sterke SSL-encryptie, zodat andere gebruikers uw wachtwoord niet kunnen zien.
2012-02-06
Op basis van het HTTP-protocol dat wordt gebruikt op het web, wordt WebDAV soms gebruikt om bestanden te delen op een lokaal netwerk en het opslaan van bestanden op het internet. Als de server waarmee u een beveiligde verbinding ondersteunt, moet u deze optie kiezen. Sercure WebDAV maakt gebruik van sterke SSL-encryptie, zodat andere gebruikers niet kunnen zien wat uw wachtwoord is.
1349.
When you click a button or link to send a new email (for example, in your word processing application), your default mail application will open up with a blank message, ready for you to write. If you have more than one mail application installed, however, the wrong mail application might open up. You can fix this by changing which one is the default email application:
2012-02-06
Wanneer u op een knop of link klikt om een nieuwe e-mail (bijvoorbeeld in uw tekstverwerker), uw standaard e-mail applicatie zal geopend worden met een leeg bericht, klaar voor u om een mail te sturen. Echter als u meer dan een e-mailprogramma geïnstalleerd heeft, zou het verkeerde e-mail applicatie geopend kunnen worden. Dit kunt u oplossen door uw standaard e-mail applicatie te veranderen.
1350.
Choose which email client you would like to be used by default by changing the <gui>Mail</gui> option.
2012-02-06
Kies welk e-mail applicatie u standaard wilt gebruiken door middel van de <gui>Mail</gui> optie.
1369.
This is the <em>Basic Service Set Identifier</em>. The SSID (see above) is the name of the network which humans are intended to read; the BSSID is a name which the computer understands (it's a string of letters and numbers that is supposed to be unique to the wireless network). If a <link xref="net-wireless-hidden">network is hidden</link>, it will not have an SSID but it will have a BSSID.
2012-02-28
Dit is de <em> Basic Service Set Identifier </em>. De SSID (zie hierboven) is de naam van het netwerk die voor mensen geschikt is om te lezen, de BSSID is een naam die een computer begrijpt (het is een reeks letters en cijfers die samen uniek zijn voor een draadloos netwerk). Als een <link xref="net-wireless-hidden"> network is hidden </link>, zal het geen SSID hebben, maar het netwerk zal wel een BSSID hebben.
2012-02-06
Dit is de <em>Basic Service Set Identifier</em>. De SSID(zie hierboven) is de naam van het netwerk die voor de mens bedoeld is om te lezen, de BSSID is een die de computer begrijpt (het is een reeks letters en cijfers die wordt uniek hoort te zijn voor een draadloos netwerk). Als een <link xref="net-wireless-hidden">network is hidden</link>, zal het niet een SSID hebben, maar het zal wel een BSSID hebben.
1376.
This setting changes the <em>Maximum Transmission Unit</em>, which is the maximum size of a chunk of data that can be sent over the network. When files are sent over a network, data is broken up into small chunks (or packets). The optimal MTU for your network will depend on how likely it is for packets to be lost (due to a noisy connection) and how fast the connection is. In general, you should not need to change this setting.
2012-02-28
Deze instelling verandert de <em> Maximun Transmission Unit </em>, dit is de maximale grote van een gegevens dat in een keer over het netwerk verstuurd kan worden. Wanneer bestanden over het netwerk verstuurd worden, worden de gegevens opgedeeld in kleine stukjes (of pakketen). De optimale MTU voor uw netwerk hangt af van de kans dat er een pakketen verloren gaan (vanwege een slechte verbinding) en hoe snel de verbinding is. In het algemeen hoeft u deze instelling niet te wijzigen.
2012-02-06
Deze instelling verandert de <em> Maximun Transmission Unit</em>, dit is de maximale grote van een gegevens dat verzonden kan worden over het netwerk. Wanneer bestanden worden verzonden via een netwerk worden de gegevens opgedeeld in kleine stukjes (of pakketten). De optimale MTU voor uw netwerk hangt af van hoe waarschijnlijk het is om pakketen te verliezen (als gevolg van luidruchtige verbinding) en hoe snel de verbindig is. In het algemeen hoeft u niet deze instelling te wijzigen
1385.
Get information like the IP address and DNS server to use from a <em>DHCP server</em>. A DHCP server is a computer (or other device, like a router) connected to the network which decides which network settings your computer should have - when you first connect to the network, you will automatically be assigned the correct settings. Most networks use DHCP.
2012-02-28
Om informatie zoals het IP-adres en de DNS-server te krijgen maak gebruik van een <em> DHCP server </em>. Een DHCP-server is een computer (of een ander apparaat, zoals een router) die verbonden is met een netwerk, deze beslist welke netwerk instellingen uw computer moet hebben - wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met het netwerk, wordt u automatisch de juiste instellingen toegewezen. De meeste netwerken maken gebruik van DHCP.