Translations by Andreas Olsson

Andreas Olsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 157 results
25.
The <emphasis>security</emphasis> parameter is farther down in the [global] section, and is commented by default. Also, change <emphasis>EXAMPLE</emphasis> to better match your environment.
2009-03-19
Parametern för <emphasis>security</emphasis> är längre ner i avsnittet [global] och är kommenterad som standard. Dessutom, ändra <emphasis>EXAMPLE</emphasis> och anpassa den efter dina förhållanden.
44.
To create additional shares simply create new <emphasis>[dir]</emphasis> sections in <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>, and restart <emphasis>Samba</emphasis>. Just make sure that the directory you want to share actually exists and the permissions are correct.
2009-03-19
För att skapa ytterligare delningar, skapar du helt enkelt nya <emphasis>[katalog]</emphasis> avsnitt i <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>, och startar om <emphasis>Samba</emphasis>. Säkerställ bara att katalogen du vill dela ut existerar och att den har rätt rättigheter.
47.
The guide is also available in <ulink url="http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0131882228">printed format</ulink>.
2009-03-19
Den här guiden finns också tillgänglig i ett <ulink url="http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0131882228">utskrivet format</ulink>.
61.
Securing a Samba File and Print Server
2009-03-19
Säkra en Samba fil- och skrivarserver
64.
<emphasis>security = user:</emphasis> requires clients to supply a username and password to connect to shares. Samba user accounts are separate from system accounts, but the <application>libpam-smbpass</application> package will sync system users and passwords with the Samba user database.
2009-03-19
<emphasis>security = user:</emphasis> kräver att klienter anger ett användarnamn och lösenord för att ansluta till en delning. Användarkonton i Samba är separerade från systemkonton, men paketet <application>libpam-smbpass</application> kan synkronisera systemets användare och lösenord med användardatabasen i Samba.
65.
<emphasis>security = domain:</emphasis> this mode allows the Samba server to appear to Windows clients as a Primary Domain Controller (PDC), Backup Domain Controller (BDC), or a Domain Member Server (DMS). See <xref linkend="samba-dc"/> for further information.
2009-03-19
<emphasis>security = domain:</emphasis> det här läget tillåter Sambaservern att för Windowsklienterna framstå som en Primary Domain Controller (PDC), Backup Domain Controller (BDC), eller en Domain Member Server (DMS). Se <xref linkend="samba-dc"/> för ytterligare information.
66.
<emphasis>security = ADS:</emphasis> allows the Samba server to join an Active Directory domain as a native member. See <xref linkend="samba-ad-integration"/> for details.
2009-03-19
<emphasis>security = ADS:</emphasis> tillåter Sambaservern att ansluta till en Active Directory domän som en naturlig medlem. Se <xref linkend="samba-ad-integration"/> för detaljer.
67.
<emphasis>security = server:</emphasis> this mode is left over from before Samba could become a member server, and due to some security issues should not be used. See the <ulink url="http://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ServerType.html#id349531">Server Security</ulink> section of the Samba guide for more details.
2009-03-19
<emphasis>security = server:</emphasis> detta läge finns kvar från tiden innan Samba kunde vara medlemserver, och skall på grund av en del säkerhetsproblem inte användas. Se avsnittet <ulink url="http://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ServerType.html#id349531">Server Security</ulink> i Samba dokumentationen för fler detaljer.
68.
<emphasis>security = share:</emphasis> allows clients to connect to shares without supplying a username and password.
2009-03-19
<emphasis>security = share:</emphasis> tillåter klienter att ansluta till delningar utan att ange användarnamn och lösenord.
70.
Security = User
2009-03-19
Security = User
96.
Traditional Linux file permissions do not map well to Windows NT Access Control Lists (ACLs). Fortunately POSIX ACLs are available on Ubuntu servers providing more fine grained control. For example, to enable ACLs on <filename>/srv</filename> an EXT3 filesystem, edit <filename>/etc/fstab</filename> adding the <emphasis>acl</emphasis> option:
2009-03-19
Traditionella filrättigheter i Linux fördelas inte bra till Windows NT åtkomstlistor (ACLs). Lyckligtvis finns POSIX ACLs tillgängligt på Ubuntu-server för en mer finkornig kontroll. Till exempel, för att aktivera ACLs på <filename>/srv</filename> i ett EXT3-filsystem, redigera <filename>/etc/fstab</filename> och lägg till alternativet <emphasis>acl</emphasis>:
122.
Samba as a Domain Controller
2009-03-19
Samba som en domänkontrollant
123.
Although it cannot act as an Active Directory Primary Domain Controller (PDC), a Samba server can be configured to appear as a Windows NT4-style domain controller. A major advantage of this configuration is the ability to centralize user and machine credentials. Samba can also use multiple backends to store the user information.
2009-03-19
Även om den inte kan agera som en Active Directory Primary Domain Controller (PDC), kan en Samba-server konfigureras för att visas som en domänkontrollant i Windows NT4 stil. En betydande fördel med den här konfigurationen är förmågan att centralisera användare och maskinreferenser. Samba kan även använda flera bakändesystem till att lagra användarinformation.
124.
Primary Domain Controller
2009-03-19
Primär domänkontrollant
125.
This section covers configuring Samba as a Primary Domain Controller (PDC) using the default smbpasswd backend.
2009-03-19
Detta avsnitt behandlar konfigurationen av Samba som en Primär domänkontrollant (PDC) genom att använda standard-bakändesystemet för smbpasswd.
131.
<emphasis>domain logons:</emphasis> provides the netlogon service causing Samba to act as a domain controller.
2009-03-19
<emphasis>domain logons:</emphasis> tillhandahåller tjänsten Netlogon som medför att Samba fungerar som en domänkontrollant.
143.
When configured as a domain controller a <emphasis>[netlogon]</emphasis> share needs to be configured. To enable the share, uncomment:
2009-03-19
När den är konfigurerad som en domänkontrollant behöver delningen <emphasis>[netlogon]</emphasis> konfigureras. För att aktiver delningen, avkommentera:
153.
Finally, restart Samba to enable the new domain controller:
2009-03-19
Slutligen, starta om Samba för att aktivera den nya domänkontrollanten:
155.
Backup Domain Controller
2009-03-19
Reserv-domänkontrollant
156.
With a Primary Domain Controller (PDC) on the network it is best to have a Backup Domain Controller (BDC) as well. This will allow clients to authenticate in case the PDC becomes unavailable.
2009-03-19
Med en primär domänkontrollant (PDC) i nätverket är det lika bra att också ha en reserv-domänkontrollant (BDC) . Detta möjliggör för klienter att autentisera även om PDCn blir otillgängligt.
157.
When configuring Samba as a BDC you need a way to sync account information with the PDC. There are multiple ways of accomplishing this <application>scp</application>, <application>rsync</application>, or by using <application>LDAP</application> as the <emphasis>passdb backend</emphasis>.
2009-03-20
När Samba konfigurerats som en BDC behöver du ett sätt till att synkronisera kontoinformation med PDCn. Det finns flera sätt för att göra det här <application>scp</application>, <application>rsync</application>, eller genom att använda <application>LDAP</application> som <emphasis>passdb</emphasis>-bakände.
158.
Using LDAP is the most robust way to sync account information, because both domain controllers can use the same information in real time. However, setting up a LDAP server may be overly complicated for a small number of user and computer accounts. See <xref linkend="samba-ldap"/> for details.
2009-03-20
Att använda LDAP är det mest robusta sättet att synkronisera kontoinformation, eftersom båda domänkontrollanterna kan använda informationen i realtid. I vilket fall, att sätta upp en LDAP-server kan vara alltför komplicerat för ett litet antal användare och datakonton. Se <xref linkend="samba-ldap"/> för detaljer.
2009-03-19
Att använda LDAP är det mest robusta sättet att synkronisera kontoinformation, eftersom båda domänkontrollanterna kan använda informationen i realtid. I vilket fall, att sätta upp en LDAP-server kan vara alltför komplicerat för ett litet antal användare och datakonton. Se <xref linkend="samba-ldap"/> för detaljer. Med hjälp av LDAP är det mest kraftfulla sätt att synkronisera kontot information, eftersom både domänkontrollanterna kan använda samma information i realtid. Dock, ställa upp en LDAP-server kan vara alltför komplicerat för ett litet antal användare och datorkonton. Se <xref linkend="samba-ldap"/> för detaljer.
169.
You can test that your Backup Domain controller is working by stopping the Samba daemon on the PDC, then trying to login to a Windows client joined to the domain.
2009-03-19
Du kan testa så att din reserv-domänkontrollant fungerar genom att stoppa Samba demonen på PDCn, försök därefter att ansluta till en Windows-klient som är ansluten till domänen.
171.
<ulink url="http://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/samba-pdc.html">Chapter 4</ulink> of the Samba HOWTO Collection explains setting up a Primary Domain Controller.
2009-03-19
<ulink url="http://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/samba-pdc.html">Kapitel 4</ulink> i samlingen av Samba HOWTO förklarar hur du sätter upp en primär domänkontrollant.
172.
<ulink url="http://us3.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/samba-bdc.html">Chapter 5</ulink> of the Samba HOWTO Collection explains setting up a Backup Domain Controller.
2009-03-19
<ulink url="http://us3.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/samba-bdc.html">Kapitel 5</ulink> i samlingen av Samba HOWTO förklarar hur du sätter upp en reserv-domänkontrollant.
186.
Accessing a Windows Share
2009-03-20
Få åtkomst till en Windows-utdelning
187.
Now that the Samba server is part of the Active Directory domain you can access any Windows server shares:
2009-03-20
Nu när Sambaservern är en del av AD-domänen skall du även få åtkomst till Windows-server utdelningar:
193.
Another way to copy files from a Windows server is to use the <application>smbclient</application> utility. To list the files in a Windows share:
2009-03-20
Ett annat sätt att kopiera filer från en Windows-server är att använda hjälpprogrammet <application>smbclient</application>. För att lista filerna i en Windows-utdelning:
195.
To copy a file from the share, enter:
2009-03-20
För att kopiera en fil till utdelningen, skriv:
198.
And to copy a file to the share:
2009-03-20
Och för att kopiera en fil till utdelningen:
203.
Replace all instances of <emphasis>fs01.example.com/share</emphasis>, <emphasis>//192.168.0.5/share</emphasis>, <emphasis>username=steve,password=secret</emphasis>, and <emphasis>file.txt</emphasis> with your server's IP, hostname, share name, file name, and an actual username and password with rights to the share.
2009-03-20
Ersätt alla förekomster av <emphasis>fs01.example.com/share</emphasis>, <emphasis>//192.168.0.5/share</emphasis>, <emphasis>username=steve,password=secret</emphasis>, och <emphasis>file.txt</emphasis> med din servers IP, värdnamn, delningsnamn, filnamn och ett giltigt användarnamn och lösenord som har rättigheter till utdelningen.
214.
The <emphasis>Fully Qualified Domain Name</emphasis> (FQDN) of the domain you want to join. If your AD domain does not match a valid domain such as <emphasis role="italic">example.com</emphasis>, it is likely that it has the form of <emphasis>domainname.local</emphasis>.
2009-03-20
Det <emphasis>kompletta domännamn</emphasis> (FQDN) på domänen som du vill ansluta till. Om din AD-domän inte passar ihop med en giltig domän så som <emphasis role="italic">example.com</emphasis>, är det troligt att det har formen av <emphasis>domännamn.local</emphasis>.
222.
After successfully joining an Ubuntu machine to an Active Directory domain you can authenticate using any valid AD user. To login you will need to enter the user name as 'domain\username'. For example to ssh to a server joined to the domain enter:
2009-03-20
Efter en lyckad anslutning med Ubuntu-datorn till en Active Directory domän kan du verifiera genom att använda en giltig AD-användare. För att ansluta behöver du ange användarnamnet som 'domän\användarnamn'. Till exempel för att ssh till en server som är ansluten till domänen, skriv:
252.
The following are instructions for installing DNS on an Active Directory domain controller running Windows Server 2003, but the instructions should be similar for other versions:
2009-03-19
Följande är instruktioner för att installera DNS på en AD-domänkontrollant som kör Windows Server 2003, men instruktionerna bör vara liknande för andra versioner:
283.
Users enter a Uniform Resource Locator (URL) to point to a Web server by means of its Fully Qualified Domain Name (FQDN) and a path to the required resource. For example, to view the home page of the <ulink url="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Web site</ulink> a user will enter only the FQDN. To request specific information about <ulink url="http://www.ubuntu.com/support/paid">paid support</ulink>, a user will enter the FQDN followed by a path.
2009-03-20
Användaren anger en Uniform Resource Locator (URL) till att peka på en webbserver genom ett komplett domännamn (FQDN) och en sökväg till den begärda resursen. Till exempel, för att visa startsidan för webbplatsen <ulink url="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</ulink> kommer användaren endast att skriva en FQDN. För att begära specifik information om <ulink url="http://www.ubuntu.com/support/paid">betald support</ulink>, kommer användaren ange FQDN följt av en sökväg.
293.
<emphasis>httpd.conf:</emphasis> historically the main Apache2 configuration file, named after the <application>httpd</application> daemon. The file can be used for <emphasis>user specific</emphasis> configuration options that globally effect Apache2.
2009-03-20
<emphasis>httpd.conf:</emphasis> Historiskt sätt huvudkonfigurationsfilen för Apache2, döpt efter demonen <application>httpd</application>. Filen kan användas för <emphasis>användarspecifika</emphasis> konfigurationsalternativ som har en global påverkan på Apache2.
294.
<emphasis>mods-available:</emphasis> this directory contains configuration files to both load <emphasis>modules</emphasis> and configure them. Not all modules will have specific configuration files, however.
2009-03-20
<emphasis>mods-available:</emphasis> denna katalog innehåller konfigurationsfiler till att både ladda <emphasis>moduler</emphasis> och konfigurera dem. Däremot har inte alla moduler specifika konfigurationsfiler.
356.
Similarly, <application>a2dismod</application> will disable a module:
2009-03-20
På liknande sätt kommer <application>a2dismod</application> att inaktivera en modul:
395.
The Squid proxy cache server is an excellent solution to a variety of proxy and caching server needs, and scales from the branch office to enterprise level networks while providing extensive, granular access control mechanisms and monitoring of critical parameters via the Simple Network Management Protocol (SNMP). When selecting a computer system for use as a dedicated Squid proxy, or caching servers, ensure your system is configured with a large amount of physical memory, as Squid maintains an in-memory cache for increased performance.
2009-03-20
Proxy- och cacheservern Squid är en lysande lösning för en stor mängd proxy- och cachebehov, och går bra att använda i allt från en liten filial till stora företagsnätverk samtidigt som det erbjuder utförlig, övergripande åtkomsthantering och övervakning av kritiska parametrar via Simple Network Management Protocol (SNMP). När du väljer en dator som ska användas som dedikerad Squidserver för proxy eller cache, se till att datorn har mycket fysiskt minne, eftersom Squid håller cachen i minnet för ökad prestanda.
403.
To set your Squid server to listen on TCP port 8888 instead of the default TCP port 3128, change the http_port directive as such:
2009-03-20
För att din Squid-server skall lyssna på TCP-porten 8888 istället för standardporten 3128, ändra på direktivet http_port såhär:
476.
It is possible to run the system-wide instance and the private instances in parallel, as long as they do not use the same TCP ports.
2009-03-20
Det är möjligt att parallellt köra en systemomfattande instans och en privat instans, så länge dom inte använder samma TCP-portar.
583.
Yet another way to install an Ubuntu virtual machine is to use <application>ubuntu-vm-builder</application>. <application>ubuntu-vm-builder</application> allows you to setup advanced partitions, execute custom post-install scripts, etc. For details see <xref linkend="jeos-and-vmbuilder"/>
2009-03-20
Ett annat sätt att installera en virtuell Ubuntu-maskin är genom att använda <application>ubuntu-vm-builder</application>. <application>ubuntu-vm-builder</application> möjliggör att du kan sätta upp avancerade partitioner, köra skräddarsydda skript efter installationen, osv. För detaljer se <xref linkend="jeos-and-vmbuilder"/>
624.
To shutdown a virtual machine do:
2009-03-20
För att stänga av en virtuell maskin:
646.
If configured to use a <emphasis>bridged</emphasis> network interface you can also setup <application>SSH</application> access to the virtual machine. See <xref linkend="openssh-server"/> and <xref linkend="bridging"/> for more details.
2009-03-20
Om du konfigurerat för att använda ett <emphasis>bryggat</emphasis> nätverksgränssnitt så kan du också konfigurera <application>SSH</application>-åtkomst till den virtuella maskinen. Se <xref linkend="openssh-server"/> och <xref linkend="bridging"/> för fler detaljer.
680.
The <application>vmbuilder</application> command has 2 main parameters: the <emphasis>virtualization technology (hypervisor)</emphasis> and the targeted <emphasis>distribution</emphasis>. Optional parameters are quite numerous and can be found using the following command:
2009-03-21
Kommandot <application>vmbuilder</application> har 2 huvudparametrar: <emphasis>virtualiseringsteknologi (hypervisor)</emphasis> och den utvalda <emphasis>distributionen</emphasis>. Valfria parametrar finns det många av och de kan hittas genom att använda följande kommando:
700.
<emphasis>--dns ADDRESS</emphasis>: Name server address (default: X.X.X.1)
2009-03-21
<emphasis>--dns ADDRESS</emphasis>: Namnserver-adress (standard: X.X.X.1)
703.
Modifying the libvirt Template to use Bridging
2009-03-21
Redigera libvirt-mallen till att använda bryggning
721.
Using a "\" in a command will allow long command strings to wrap to the next line.
2009-03-21
Att använda en "\" i ett kommando gör det möjligt med radbrytningar i långa kommandosträngar.
728.
Our resulting command line becomes:
2009-03-21
Vår kommandorad resulterar i: