Translations by Connor Imes

Connor Imes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
25.
When you first try to play a Flash video in the Firefox web browser, a bar will appear at the top of the window saying that <guilabel>Additional plugins are required to display all the media on this page</guilabel>. Press the <guibutton>Install Missing Plugins</guibutton> button and follow the instructions on-screen to install a Flash player.
2011-05-07
İlk defa Firefox web tarayıcıda Flash video oynatmayı denediğiniz zaman, pencerenin tepesinde <guilabel>Additional plugins are required to display all the media on this page</guilabel> diyen bir bar gözükür. <guibutton>Install Missing Plugins</guibutton> düğmesine basın ve Flash oynatıcıyı kurmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.
42.
Ubuntu offers numerous programs for recording and editing video.
2011-05-07
Ubuntu, vidyo kaydetme ve düzenleme için çok sayıda program sunar.
43.
For creating screencasts (recordings of desktop sessions), two available programs are <ulink url="apt:istanbul"><application>Istanbul</application></ulink> and <ulink url="apt:gtk-recordmydesktop"><application>gtk-recordMyDesktop</application></ulink>.
2011-05-07
Ekran alıntıları oluşturmak için (masaüstü bölümlerinin kayıtları), kullanılabilir iki program, <ulink url="apt:istanbul"><application>Istanbul</application></ulink> ve <ulink url="apt:gtk-recordmydesktop"><application>gtk-recordMyDesktop</application></ulink>'tur.
44.
Use <ulink url="apt:cheese"><application>Cheese</application></ulink> to record video using a webcam.
2011-05-07
Bir web kamera kullanarak vidyo kaydetmek için <ulink url="apt:cheese"><application>Peynir</application></ulink>'i kullanın.
45.
To backup DVDs, use <ulink url="apt:thoggen"><application>Thoggen DVD Ripper</application></ulink> which rips video DVD files into patent-free, royalty-free, Ogg/Theora video files, or <ulink url="apt:acidrip"><application>AcidRip</application></ulink> which provides a bit more flexibilty by encoding video DVD files into other video formats.
2011-05-07
DVD'leri yedeklemek için, DVD dosyalarını, özgür patent, özgür telif hakkı, Ogg/Theora vidyo dosyaları altında ripleyen <ulink url="apt:thoggen"><application>Thoggen DVD Ripper</application></ulink>'i veya vidyo DVD dosyalarını diğer vidyo biçimlerini dönüştüren, birazcık daha esnek olan <ulink url="apt:acidrip"><application>AcidRip</application></ulink>'i kullanın.
46.
<ulink url="apt:kdenlive"><application>Kdenlive</application></ulink>, <ulink url="apt:kino"><application>Kino</application></ulink>, and <ulink url="apt:pitivi"><application>PiTiVi Video Editor</application></ulink> are some of the programs available to edit video.
2011-05-07
<ulink url="apt:kdenlive"><application>Kdenlive</application></ulink>, <ulink url="apt:kino"><application>Kino</application></ulink> ve <ulink url="apt:pitivi"><application>PiTiVi Video Düzenleyici</application></ulink>, vidyo düzenleme için kullanılabilen birkaç programdır.
47.
<application>Kdenlive</application> is multi-track video editor that offers support for a range of camcorders and cameras. It includes guides and markers to organize timelines, support for a wide range of codecs and formats, and the capability to use different media types such as video, audio and images.
2011-05-07
<application>Kdenlive</application>, çok parçalı vidyo düzenleyici, kaydedicili ve normal kameralar için destek sunar. Bu, kılavuzları ve zaman çizelgesini düzenlemek için işaretcilere sahiptir. Çok sayıda kodek ve biçimleri destekler. Vidyo, ses ve resim gibi farklı ortam türlerini organize edecek yetiye sahiptir.
48.
<application>Kino</application> is a video editor that features excellent integration with IEEE-1394 (Firewire) for capture, VTR control, and recording back to the camera. It captures video to disk in Raw DV and AVI format, in both type-1 DV and type-2 DV (separate audio stream) encodings.
2011-05-07
<application>Kino</application>, bir vidyo düzenleyicidir. Yakalama için IEEE-1394 (Firewire), VTR kontrol ve kameradan geri sarma ile müthiş bir uyuma sahiptir. Vidyoyu Raw DV ve AVI biçimindeki diske kaydeder. Hem type-1 DV hem de type-2 DV (ses akışını ayırır) kaydedicileri destekler.
49.
<application>PiTiVi Video Editor</application> is a simple, easy to use video editor.
2011-05-07
<application>PiTiVi Video Düzenleyici</application>, basit, kullanımı kolay bir vidyo düzenleyicidir.
50.
<ulink url="apt:devede"><application>DeVeDe</application></ulink> is a DVD authoring application capable of creating DVD discs which can be played in set-top DVD players.
2011-05-07
<ulink url="apt:devede"><application>DeVeDe</application></ulink>, Meşhur DVD oynatıcılarda çalınacak şekilde DVD diskler oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır.
51.
Some other interesting recording and video editing programs include <ulink url="apt:stopmotion"><application>Stopmotion</application></ulink> which creates videos using the stop-motion animation technique, and <ulink url="apt:subtitleeditor"><application>Subtitle Editor</application></ulink> which edits subtitles for videos.
2011-05-07
Bazı diğer ilginç kaydedici ve vidyo düzenleme programları, durdurma düzeni animasyon tekniği kullanan vidyoları oluşturan <ulink url="apt:stopmotion"><application>Stopmotion</application></ulink> ve vidyolar için altyazıları düzenleyen <ulink url="apt:subtitleeditor"><application>Altyazı Düzenleyici</application></ulink>'dir.
52.
More recording and video editing program options are available in the <application>Ubuntu Software Center</application> or <application>Synaptic Package Manager</application>. See the <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Add Applications</ulink> section for help on installing new software.
2011-05-07
Daha fazla kayıt ve vidyo düzenleme program seçenekleri <application>Ubuntu Software Center</application> veya <application>Sinaptik Paket Yöneticisi</application>'nde bulunur. Yardım ve yeni yazılım yükleme için <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Uygulama Ekle</ulink> bölümüne bakın.
56.
Song names and cover art are wrong, see <xref linkend="music-missingmetadata"/>
2011-05-07
Şarkı adları ve kapak resimleri yanlış, <xref linkend="music-missingmetadata"/>'e bakın.
57.
Rhythmbox can't rip MP3s, see <xref linkend="music-convert"/>
2011-05-07
Rhytmbox MP3'leri biçimlendiremez, <xref linkend="music-convert"/>'e bakınız.
66.
Import photos from a digital camera, hard drive or memory card
2011-05-07
Bir dijital kamera, donanım sürücüsü ya da bellek kartından fotoğraf dışa aktar
73.
Open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Graphics</guimenuitem><guimenuitem>F-Spot Photo Manager</guimenuitem></menuchoice>. If you are using <application>F-Spot</application> for the first time, the Import window will open automatically. Otherwise, choose <menuchoice><guimenu>Photo</guimenu><guimenuitem>Import</guimenuitem></menuchoice>.
2011-05-07
<menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu><guimenuitem>Grafikler</guimenuitem><guimenuitem>F-Spot Fotoğraf Yöneticisi</guimenuitem></menuchoice>'ni açın. Eğer ilk defa <application>F-Spot</application> kullanıyorsanız, içe aktarım penceresi otomatik olarak açılacaktır. Olmazsa <menuchoice><guimenu>Fotoğraf</guimenu><guimenuitem>İçe aktar</guimenuitem></menuchoice>'ı seçin.
74.
Select your digital camera, hard drive or memory card as the <guilabel>Import Source</guilabel> and then click <guibutton>Open</guibutton>. You will then see a preview of your photos.
2011-05-07
<guilabel>İçe aktarma kaynağı</guilabel> olarak dijital kamera, donanım sürücüsü ya da bellek kartınızı seçin ve sonra <guibutton>Aç</guibutton>'a basın. Fotoğraflarınızın bir önizlemesini göreceksiniz.
75.
Click <guibutton>Import</guibutton> to begin to import your photos. By default, your photos are saved to the Pictures folder in your <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Home Folder</guimenuitem></menuchoice>.
2011-05-07
Fotoğraflarınızı içe aktarmayı başlatmak için <guibutton>İçe aktar</guibutton>'a tıklayın. Varsayılan olarak, fotoğraflarınız <menuchoice><guimenu>Yerler</guimenu><guimenuitem>Ev Klasörü</guimenuitem></menuchoice>'ndeki Resimler klasörüne kaydedilecektir.
76.
If your camera does not appear as an import source, press <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Computer</guimenuitem></menuchoice> and check if your camera is visible there as a removable storage device.
2011-05-07
Eğer içe aktarım kaynağı olarak kameranız görünmüyorsa, <menuchoice><guimenu>Yerler</guimenu><guimenuitem>Bilgisayar</guimenuitem></menuchoice>'a basın ve kameranızın kaldırılabilir depolama aygıtı olarak orada görünüp görünmediğini kontrol edin.
122.
To change the amount of spacing between photos, change the <guilabel>Gap</guilabel> settings next to <guilabel>Columns</guilabel> and <guilabel>Rows</guilabel> under <guilabel>Layout</guilabel>
2011-05-07
Fotoğraflar arasında boşluğu değiştirmek için, <guilabel>Yerleşim</guilabel> altında bulunan <guilabel>Sütunlar</guilabel>ve<guilabel>Satırlar</guilabel>'ın yanındaki <guilabel>Boşluk</guilabel>ayarları değiştirin.
157.
2010
2011-05-07
2010
174.
Sometimes, your music player may not be able to identify a particular song or album correctly. If this is the case, you can add the correct information manually by using a tag editor such as <ulink url="apt:cowbell">Cowbell</ulink> or <ulink url="apt:easytag-aac">EasyTAG</ulink>. Some music players, such as Rhythmbox and Banshee have their own tag editors included.
2011-05-07
Bazen,müzik çalarınız belirli bir şarkı veya albümü doğru olarak tanımlamayabilir. Bu durumda, <ulink url="apt:cowbell">Cowbell</ulink> veya <ulink url="apt:easytag-aac">EasyTAG</ulink> gibi bir etiket düzenleyicisi kullanarak doğru bilgiyi elle ekleyebilirsiniz. Rhythmbox ve Banshee gibi bazı müzik çalarlar kendi etiket düzenleyicilerini içerir.
192.
To begin creating an audio CD, start Brasero (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disc Burner</guimenuitem></menuchoice>) and select <guibutton>Audio project</guibutton> from the main screen. Then, select the songs that you want to add to the CD and add them to the project. Finally, click <guibutton>Burn</guibutton> to copy the songs to a CD.
2011-05-07
Bir ses CD yaratmaya başlamak için, <menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu><guimenuitem>Ses&amp;Video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disk Yakıcı</guimenuitem></menuchoice> yoluyla Brasero'yu başlat ve ana ekrandaki <guibutton>Ses projesi</guibutton>'ne tıkla. Sonra CD'ye eklemek istediğin şarkıları seç ve onları projeye ekle . Son olarak şarkıları CD'ye kopyalamak için <guibutton>Yak</guibutton>'a tıkla.
198.
Ubuntu's default music management application, <application>Rhythmbox</application> (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Rhythmbox Music Player</guimenuitem></menuchoice>), supports first to fifth generation iPods, including the iPod mini, iPod Photo, iPod Shuffle, iPod nano, and iPod Video. Rhythmbox can transfer music to these iPods and create playlists.
2011-05-07
Ubuntu'nun öntanımlı müzik yönetim uygulaması, <application>Rhythmbox</application> (<menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu><guimenuitem>Ses &amp; Vidyo</guimenuitem><guimenuitem>Rhythmbox Müzik Oynatıcı</guimenuitem></menuchoice>)'dur. iPod mini, iPod Photo, iPod Shuffle, iPod nano ve iPod Video gibi İlk beş nesil iPod'ları destekler . Rhythmbox, bu iPod'lar arasında muzik taşıyabilir ve oynatma listesi oluşturabilir.
199.
The applications <ulink url="apt:banshee">Banshee</ulink>, <ulink url="apt:amarok">Amarok</ulink> and <ulink url="apt:gtkpod">gtkpod</ulink> can also handle music transfer to and from these iPod devices. These applications also include added support for transferring photos and videos encoded in iPod-compatible formats to and from first to fifth generation iPods
2011-05-07
<ulink url="apt:banshee">Banshee</ulink>, <ulink url="apt:amarok">Amarok</ulink> ve <ulink url="apt:gtkpod">gtkpod</ulink> uygulamaları da bu iPod aygıtlardan veya bu aygıtlara müzik taşıyabilir . Bu uygulamalar da iPod'larla uyumlu biçimlerde fotoğraf ve vidyo taşıyabilir.
200.
Neither the iPod Touch nor the iPhone are officially supported by any Linux music management applications at this time.
2011-05-07
Ne iPod Touch ne de iPhone, şu anda herhangi bir resmi Linux müzik yönetim uygulamaları tarafından desteklenmez.
201.
For more information on using iPods and iPhones with Ubuntu, see the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/PortableDevices">Ubuntu Community Documentation for Portable Devices</ulink>.
2011-05-07
Ubuntu'da iPods ve iPhones kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/PortableDevices">Ubuntu Community Documentation for Portable Devices</ulink>'a bakın.
203.
A number of MP3 players, such as those produced by Samsung use Media Transfer Protocol (MTP). These devices, when used with the correct driver, often appear in Windows as a media device but can be accessed as a USB device.
2011-05-07
Samsung gibi bir şirket tarafından üretilen MP3 oynatıcıların Medya Taşıma İletişim Kuralı (MTP)'nı kullanır. Doğru sürücü kullanmışsan bu aygıtlar Windows'da bir medya aygıtı gibi gözükür, fakat bir USB aygıtı gibi kullanılır.
205.
Install the <ulink url="apt:mtpfs"><application>mtpfs</application></ulink> and <ulink url="apt:mtp-tools"><application>mtp-tools</application></ulink> packages.
2011-05-07
<ulink url="apt:mtpfs"><application>mtpfs</application></ulink> ve <ulink url="apt:mtp-tools"><application>mtp-tools</application></ulink> paketlerini yükleyin.
218.
<emphasis role="strong">Internet radio stations</emphasis> are live <emphasis>audio streams</emphasis>, similar to standard radio but transmitted over the Internet. You can listen to Internet radio stations using Rhythmbox or Banshee, streams are also supported by some other music players. To listen to Internet radio select <guilabel>Radio</guilabel> from the left of the Rhythmbox or Banshee window. Then either select the station from the list or enter the url of the station you want to listen to. For more information you can look in the <ulink type="help" url="ghelp:rhythmbox">Rhythmbox manual</ulink>.
2011-05-07
<emphasis role="strong">Internet radyo istasyonları </emphasis>, canlı <emphasis>ses akışı </emphasis> sağlayan, Internet üzerinden iletilebilen standart radyolardır. İnternet radyo istasyonlarını Rhythmbox ve Banshee kullanarak dinleyebilirsiniz. Rhythmbox ve Banshee <guilabel>Radyo</guilabel> pencerelerinden Internet radyolarını seçin. Ardından listeden istasyonu seçin veya dinlemek istediğiniz istasyonun url'sini girin. Ayrıntılı bilgi için <ulink type="help" url="ghelp:rhythmbox">Rhythmbox kılavuzu</ulink>na bakın.
223.
<application>Rhythmbox</application> has three music stores which give you access to an extremely large catalog of music with a variety of licensing options. Open it with <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Rhythmbox Music Player</guimenuitem></menuchoice>.
2011-05-07
<application>Rhythmbox</application> çeşitli lisans seçeneklerine sahip oldukça geniş müzik kataloğu olan üç mağazaya erişimenizi sağlar.<menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu><guimenuitem>Ses &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Rhythmbox Müzik Çalar</guimenuitem></menuchoice> yolu ile açabilirsiniz.
224.
See the <ulink type="help" url="ghelp:rhythmbox">Rhythmbox manual</ulink> for more information on using Rhythmbox.
2011-05-07
Rhythmbox kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için <ulink type="help" url="ghelp:rhythmbox">Rhythmbox manual</ulink> bakın
225.
Jamendo Store
2011-05-07
Jamendo Mağazası
226.
The <emphasis>Jamendo</emphasis> store sells free, legal and unlimited music published under the six <ulink url="http://creativecommons.org/">Creative Commons</ulink> licenses. You can browse the catalog and play songs by choosing <guilabel>Jamendo</guilabel> in the <guilabel>Stores</guilabel> list in the side pane. More information about their catalog can be found at <ulink url="http://www.jamendo.com/">the Jamendo website</ulink>.
2011-05-07
<emphasis>Jamendo</emphasis> mağazası altı <ulink url="http://creativecommons.org/">Creative Commons</ulink> lisansı altında yayınlanan ücretsiz, yasal ve sınırsız müzik satar. Katalog tarayabilir ve yan paneldeki <guilabel>Stores</guilabel> listesinde <guilabel>Jamendo</guilabel> seçerek şarkılar çalabilirsiniz. Katalogları hakkında daha fazla bilgi <ulink url="http://www.jamendo.com/"Jamendo websitesi</ulink> adresinde bulunabilir.
227.
Magnatune Store
2011-05-07
Magnatune Mağazası
228.
The <emphasis>Magnatune</emphasis> store sells music from independent musicians. They work directly with artists and hand-pick the songs available. Their catalog is composed of high quality, non-DRM (no copy protection) music and covers a variety of genres from Classical and Jazz to Hip Hop and Hard Rock. You can browse the catalog and play songs by choosing <guilabel>Magnatune</guilabel> in the <guilabel>Stores</guilabel> list in the side pane. More information about their catalog and subscription service can be found at <ulink url="http://www.magnatune.com/">the Magnatune website</ulink>.
2011-05-07
<emphasis>Magnatune</emphasis> mağazası bağımsız müzisyenlerden müzikler satar. Doğrudan sanatçılarla çalışırlar ve uygun şarkıları dikkatle seçerler. Katalogları Klasik müzik ve Jazz'dan Hip Hop ve Hard Rock'a kadar geniş bir tarzda bulunan yüksek kaliteli, DRM olmayan (kopya sağlamayan) müzik ve cover parçalardan oluşur. Katalog tarayabilir ve yan paneldeki <guilabel>Stores</guilabel> listesinde <guilabel>Magnatune</guilabel> seçerek şarkılar çalabilirsiniz. Katalog ve abonelik servisi hakkında daha fazla bilgi <ulink url="http://www.magnatune.com/">the Magnatune websitesi</ulink> adresinde bulunabilir.
229.
Ubuntu One Music Store
2011-05-07
Ubuntu One Müzik Mağazası
230.
The <emphasis>Ubuntu One Music Store</emphasis> sells music from major and minor music labels around the world. The store offers non-DRM (no copy protection) songs encoded in either high quality MP3 or AAC format. Ubuntu does not come with support for MP3 playback, but the store will install the proper codecs automatically for free. You can browse the catalog, play previews, and buy songs by choosing <guilabel>Ubuntu One</guilabel> in the <guilabel>Stores</guilabel> list in the side pane.
2011-05-07
<emphasis>Ubuntu One Müzik Mağazası</emphasis> dünya çapında major ve minör etiketlerden müzik satar. Mağaza ya yüksek kalitede MP3 ya da AAC biçiminde şifrelenmiş DRM olmayan (kopya sağlamayan) şarkılar sunar. Ubuntu MP3 oynatma desteği ile gelmemektedir, ancak mağaza tam kodekleri otomatik olarak ücretsiz yükleyecektir. Katologu tarayabilir, önizlemeleri çalabilir ve yan paneldeki <guilabel>Stores</guilabel> listesinde <guilabel>Ubuntu One</guilabel> seçerek şarkılar satın alabilirsiniz.
234.
To start a basic sound recording application, press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Sound Recorder</guimenuitem></menuchoice>. See the <ulink type="help" url="ghelp:gnome-sound-recorder"> Sound Recorder manual</ulink> for instructions on how to use it.
2011-05-07
Temel ses kayıt uygulamasını başlatmak için, <menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu> <guimenuitem>Ses &amp; Vidyo</guimenuitem><guimenuitem>Ses Kaydedicisi</guimenuitem></menuchoice>ne tıklayın. Nasıl kullanıldığı hakkındaki yönergeler için <ulink type="help" url="ghelp:gnome-sound-recorder"> Ses Kaydedicisi kılavuzu</ulink>ba bakınız.
253.
Use the Brasero Disc Burning software to create data, audio and video CDs, copy CDs and DVDs and create CDs from disc image files. Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disc Burner</guimenuitem></menuchoice> to start Brasero.
2011-05-07
Brasero Disk Yazma Programını kullanarak dosyalarınızı, ses ve video CDlerinizi, CD ve DVD kopyalarınızı ve CD imajlarınızı oluşturabilirsiniz. Tıklayın <menuchoice><guimenu>Uygulamalar</guimenu><guimenuitem>Ses &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disk Yazma Programı </guimenuitem></menuchoice> Brasero'yu başlatın.
255.
translator-credits
2011-05-10
Launchpad Contributions: Connor Imes https://launchpad.net/~rocket2dmn