Translations by Frank Niessink

Frank Niessink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
11.
Add attachment
2010-11-28
Đính kèm file
16.
Copy
2010-11-28
Sao chép
18.
Delete
2010-11-28
Xóa
20.
Cut
2010-11-28
Cắt
22.
Paste
2010-11-28
Dán
26.
Drag and drop
2010-11-28
Kéo và thả
42.
New category
2010-11-28
Tạo phân mục mới
45.
New subcategory
2010-11-28
Tạo phân mục con mới
61.
New note
2010-11-28
Ghi chú mới
64.
New subnote
2010-11-28
Ghi chú con mới
78.
New task
2010-11-28
Tác vụ mới
81.
New subtask
2010-11-28
Tác vụ con mới
92.
Maximize priority
2010-11-28
Ưu tiên tối đa
94.
Minimize priority
2010-11-28
Ưu tiên tối thiểu
96.
Increase priority
2010-11-28
Tăng độ ưu tiên
98.
Decrease priority
2010-11-28
Giảm độ ưu tiên
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Lỗi trong khi lưu %s.ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Lưu lỗi
136.
Open attachment
2010-11-28
Mở file đính kèm
283.
Description
2010-11-28
Mô tả
285.
Subject
2010-11-28
Tựa đề
289.
Priority
2010-11-28
Độ ưu tiên
300.
Dates
2010-11-28
Ngày
302.
Due date
2010-11-28
Ngày đến hạn
304.
Completion date
2010-11-28
Ngày hoàn tất
305.
Reminder
2010-11-28
Nhắc nhở
306.
Recurrence
2010-11-28
Lặp lại
310.
No
2010-11-28
Không
311.
Yes
2010-11-28
320.
Categories
2010-11-28
Phân mục
321.
Attachments
2010-11-28
File đính kèm
324.
Edit task
2010-11-28
Sửa tác vụ
347.
None
2010-11-28
Không có
348.
Daily
2010-11-28
Hằng ngày
349.
Monthly
2010-11-28
Hàng tháng
350.
Weekly
2010-11-28
Hằng tuần
777.
Error opening attachment
2010-11-28
Lỗi khi mở file đính kèm
1307.
Insert a new category
2010-11-28
Chèn phân mục mới
1327.
Insert a new note
2010-11-28
Chèn ghi chú mới
1339.
Insert a new task
2010-11-28
Chèn một tác vụ mới.