Translations by Ciprian Panaite

Ciprian Panaite has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
~
%(name)s imports task subjects, start date, due date, completion date, priority, contexts and projects. Contexts and projects are both transformed into categories in %(name)s. Projects cannot be transformed into parent tasks because Todo.txt allows tasks to belong to multiple projects, while %(name)s only allows one parent task per task.
2011-08-27
%(name)s importă subiecte de operații, date de început, date scadente, date de finalizare, priorități, contexte și proiecte. Contextele și proiectele sunt ambele transformare în categorii în %(name)s. Proiectele nu pot fi transformate în operații părinte pentru că Todo.txt permite operațiilor să aparțină mai multor proiecte, în timp ce %(name)s permite doar o singură operație părinte pentru fiecare operație.
~
Tip: if you save your task file in the todo folder that Todo.txt Touch creates in your Dropbox folder, and you turn on automatic importing and exporting of Todo.txt, %(name)s will keep the task file and the todo.txt file in sync.
2011-08-27
Sfat: dacă salvați vă salvați fișierul de operații în folderul todo pe care todo.txt Touch îl crează în folderul dumneavoastră Dropbox, și comutați pe importare automată și exportare a todo.txt, %(name)s va păstra fișierul de operații și fișierul todo.txt sincronizate.
~
The default Todo.txt format only supports start dates and completion dates, but no due dates. Therefore, %(name)s uses an extension to export the due date of tasks. Due dates are shown as "due:YYYY-MM-DD" in the todo.txt file.
2011-08-27
Formatul Todo.txt implicit suportă doar date de început și date de finalizare, nu și date scadente. Astfel, %(name)s utilizează o extensie pentru a exporta datele scadente ale operațiilor. Datele scadente sunt afișate ca „due:AAAA-LL-ZZ” în fișierul todo.txt.
~
%(name)s exports task subjects, start date, due date, completion date, priority and categories to the Todo.txt format. Other attributes are not exported.
2011-08-27
%(name)s exportă subiecte de operații. date de început, date scadente, date de finalizare, priorități și categorii în format Todo.txt. Alte atribute nu sunt exportate.
~
Only show tasks starting this workweek and hide later ones
2011-08-27
Se arată doar operațiile care încep în săptămâna de lucru curentă și se ascund cele care încep mai târziu
~
Only show tasks starting this wo&rkweek
2011-08-27
Se arată doar operațiile care încep în săptămâna de lucru curentă
~
Only show tasks completed this workweek and hide older ones
2011-08-27
Se arată doar operațiile finalizate în săptămâna de lucru curentă și se ascund cele mai vechi
~
Only show tasks completed this wo&rkweek
2011-08-27
Se arată doar operațiile finalizate în săptămâna de lucru curentă
~
Status: %d overdue, %d inactive, %d completed
2011-08-27
Stare: %d scadență depășită, %d inactiv(e), %d finalizat(e)
~
Only show tasks due this wo&rkweek
2011-08-27
Se arată doar operațiile scadente în săptămâna lucrătoare curentă
~
Only show tasks due this workweek and hide later ones
2011-08-27
Se arată doar operațiile scadente în săptămâna lucrătoare curentă și se ascund cele scadente mai târziu
~
Also use the selected snooze time as default snooze time for future reminders
2011-08-27
De asemenea utilizați timpul de amânare selectat ca și timp de amânare implicit pentru memento-uri viitoare
~
Default start date and time
2011-08-27
Data și ora de început implicite
~
Changing the start date changes the due date
2011-08-27
Modificarea datei de început modifică de asemenea data scadentă
~
What to do with start and due date if the other one is changed
2011-08-27
Ce se face cu data de început sau cu data scadentă dacă una din ele se modifică
~
Changing the due date changes the start date
2011-08-27
Modificarea datei scadente modifică de asemenea data de început
~
Tasks due soon
2011-08-27
Operații cu scadența apropiată
~
previous start and/or due date and time
2011-08-25
pornirea precedentă și/sau data și ora scadenței
123.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2011-08-25
Eroare la citirea setărilor%s-%s de la %s.ini.
124.
The value is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
125.
The error is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
126.
%s will use the default value for the setting and should proceed normally.
2011-08-25
%s va utiliza valoarea implicită pentru setare și ar trebui să se desfășoare normal.
127.
Settings error
2011-08-25
Eroare de setări
159.
Inactive tasks
2011-08-27
Operații inactive
167.
Active tasks
2011-08-27
Operații active
175.
Overdue tasks
2011-08-27
Operații depășite
179.
Completed tasks
2011-08-27
Operații finalizate
347.
Schedule each next recurrence based on
2011-08-25
Planificați fiecare repetare viitoare în funcție de
349.
last completion date and time
2011-08-25
data și ora ultimei realizări
356.
Export only the selected items
2011-08-25
Exportați doar elementele selectate
359.
Write style information to a separate CSS file
2011-08-25
Scrieți informațiile despre stil într-un fișier CSS separat
360.
If a CSS file exists for the exported file, %(name)s will not overwrite it. This allows you to change the style information without losing your changes on the next export.
2011-08-27
Dacă există un fișier CSS pentru fișierul exportat, %(name)s nu îl va suprascrie. Aceasta vă permite să modificați informația de stil fără a pierde modificările la următoarea exportare.
364.
Export as Todo.txt
2011-08-27
Exportați ca și Deefectuat.txt
386.
Before saving, automatically import from
2011-08-27
Înainte de a salva, importați automat din
389.
When saving, automatically export to
2011-08-27
La salvare, exportați automat în
407.
Task appearance
2011-08-27
Stilul vizual al operației
419.
End of day
2011-08-27
Sfârșitul zilei
427.
Task dates
2011-08-27
Data operațiilor
435.
Propose
2011-08-27
Propuneți
439.
Next Friday
2011-08-27
Vinerea viitoare
440.
Next Monday
2011-08-27
Lunea viitoare
441.
Start of day
2011-08-27
Începutul zilei
442.
Start of working day
2011-08-27
Începutul zilei de lucru
444.
End of working day
2011-08-27
sfârșitul zilei de lucru
446.
Default due date and time
2011-08-27
Data și ora scadente implicite
448.
Default completion date and time
2011-08-27
Dat și ora finalizării implicite
449.
Default reminder date and time
2011-08-27
Data și ora implicite pentru memento
451.
Task reminders
2011-08-27
Memento-uri pentru operații
452.
Notification system to use for reminders
2011-08-27
sistemul de notificare utilizat pentru memento-uri
477.
SyncML server
2011-08-27
Server SyncML