Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

401405 of 405 results
667.
<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark all changes and then apply them.
2009-01-31
<b>Shënim:</b> Ndryshimet nuk aplikohen menjëherë. Fillimisht duhet të shënosh të gjithë ndryshimet dhe pastaj aplikoji ato.
677.
<big><b>Could not download all repository indexes</b></big> The repository may no longer be available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and ensure the repository address in the preferences is correct.
2009-02-01
<big><b>Nuk mund t'i shkarkojmë të gjitha indekset nga Magazina</b></big> Magazina nuk gjendet më ose nuk mund të kontaktohet për shkak të problemeve me rrjetin. Nesë gjendet një version më i vjetër i indeksit të dështuar do të përdoret. Ndryshe magazina nuk to anashkalohet. Kontrolloni lidhjen me rrjetin për tu siguruar që adresa e magazinës në preferenca të jetë e saktë.
691.
_Default Upgrade
2009-01-31
_Upgrade Standart
696.
HTTP authentication
2009-01-31
Autentikim HTTP
699.
<span weight="bold" size="larger">Enter a label for this CD-Rom</span> The label will be used if you want to install packages from this CD-Rom. It is recommended to also write the label on the CD-Rom to easily find it again.
2009-02-01
<span weight="bold" size="larger">Jepni një emër për këtë CD-Rom</span> Ky emër do të përdoret nëse doni të instaloni paketa nga ky CD-Rom. Rekomandohet gjithashtu që të shkruani emrin dhe mbi CD-Rom, për ta gjetur atë me lehtësi më vonë.