Translations by A. Tafili

A. Tafili has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1738 results
~
Quick search
2008-11-01
Kërkim i shpejtë
~
Show for individual files
2008-11-01
Trego të dhëna të veqanta
2008-11-01
Trego të dhëna të veqanta
~
Removal of packages:
2006-10-21
Largimi i paketave:
~
Direct connection to the internet
2006-10-21
Lidhje direkte me internet
~
_Undo
2006-10-21
_Anulo
2006-10-21
_Anulo
2006-10-21
_Anulo
~
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2006-10-21
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2006-10-21
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
~
_Undo
2006-10-21
_Anulo
~
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2006-10-21
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2006-10-21
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
~
_About
2006-10-21
_Informacione
~
No help viewer is installed! You need either the GNOME help viewer 'yelp', the 'konqueror' browser or the 'mozilla' browser to view the synaptic manual. Alternatively you can open the man page with 'man synaptic' from the command line or view the html version located in the 'synaptic/html' folder.
2006-10-21
Nuk është instaluar asnjë Program që tregon për ndihmë. Juve ju nevojitet Programi i Gnome-s për ndihmë "Yelp", shfletuesin "Mozilla" ose shfletuesin "Konqueror", në mënyrë që të tregohet Libri i "Synaptic". Si alternativë mundet edhe në mënyrë manuale me komandën "man synaptic" në terminal.Versioni HTML i Librit është te dosja "synaptic/html"
~
Removing this package may render the system unusable. Are you sure you want to do that?
2006-10-21
Fshirja e kësaj Pakete mund ta bëjë Sistemin tuaj të pa përdorshëm. A jeni të sigurtë se dëshironi këtë?
~
Installed Size
2006-10-21
Kapaciteti i memorjes
~
Available Version
2006-10-21
Versioni në dispozicion
~
_About
2006-10-19
_Informacione
2006-10-19
_Informacione
2006-10-19
_Informacione
~
No help viewer is installed! You need either the GNOME help viewer 'yelp', the 'konqueror' browser or the 'mozilla' browser to view the synaptic manual. Alternatively you can open the man page with 'man synaptic' from the command line or view the html version located in the 'synaptic/html' folder.
2006-10-19
Nuk është instaluar asnjë Program që tregon për Ndihmë. Juve ju nevojitet Programi i Gnome për Ndihmë "Yelp", shfletuesin "Mozilla" ose shfletuesin "Konqueror", në mënyrë që të tregohet Libri i "Synaptic". Si alternativë mundet edhe në mënyrë manuale me komandën "man synaptic" në terminal.Versioni HTML i Librit është te dosja "synaptic/html"
~
Removing this package may render the system unusable. Are you sure you want to do that?
2006-10-19
Fshirja e kësaj Pakete mund ta bëjë Sistemin tuaj të pa përdorshëm. A jeni të sigurtë se dëshironi këtë?
2006-10-19
Fshirja e kësaj Pakete mund ta bëjë Sistemin tuaj të pa përdorshëm. A jeni të sigurtë se dëshironi këtë?
2006-10-19
Fshirja e kësaj Pakete mund ta bëjë Sistemin tuaj të pa përdorshëm. A jeni të sigurtë se dëshironi këtë?
~
Conflicting Packages
2006-10-01
Paketat konfliktuoze
~
-
2006-09-30
-
~
_Redo
2006-09-30
_Përsërit
~
Installed Size
2006-09-30
Kapaciteti i memorjes
2006-09-30
Kapaciteti i memorjes
~
Available Version
2006-09-30
Versioni në dispozicion
2006-09-30
Versioni në dispozicion
~
Installed Size
2006-09-30
Kapaciteti i memorjes
~
Available Version
2006-09-30
Versioni në dispozicion
~
Replaced Packages
2006-09-30
Paketat e zëvendësuara
~
*
2006-09-30
*
~
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2006-09-30
<span size="small">Copyrigt (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002,2004 Michael Vogt</span>
~
-o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-09-30
-o=? Krijo një Opsion konfigurues, psh -o dir::cache=/tmp
~
Starting without administrative privileges
2006-09-30
Starto pa të drejta Administrative
~
Direct connection to the internet
2006-09-30
Lidhje direkte me internet
2006-09-30
Lidhje direkte me internet
2006-09-30
Lidhje direkte me internet
~
Automatic installed but no longer required by any other package
2006-09-30
E instaluar automatikisht, por jo gjatë nga ndonjë paketë e nevojshme
~
Dependent Packages
2006-09-30
Paketat e mvarshme
~
Installed automatically as part of a dependency
2006-09-30
Automatikisht të instaluara si pjesë e një mvarshmërie
~
Version Number
2006-09-30
Numri i versionit
~
deb
2006-09-30
deb
~
rpm
2006-09-30
rpm
~
deb-src
2006-09-30
deb-src
~
rpm-src
2006-09-30
rpm-src