Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
5155 of 55 results
69.
This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license.
type: Content of: <legalnotice><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Táto príručka je súčasťou kolekcie príručiek GNOME šírených za podmienok GFDL. Ak chcete túto príručku šíriť samostatne mimo kolekcie, môžete tak učiniť pridaním kópie licencie k príručke ako je popísané v časti 6 licencie.
Suggested by helix84
Located in help/C/legal.xml:12
70.
Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.
type: Content of: <legalnotice><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Mnohé z názvov, ktoré spoločnosti používajú na označenie svojich produktov a služieb sa považujú za obchodné značky. Kdekoľvek, kde sa tieto názvy nachádzajú v dokumentácii GNOME a členovia Dokumentačného projektu GNOME boli oboznámení, že sú to obchodné značky, sú uvedené veľkými písmenami alebo veľkým počiatočným písmenom.
Suggested by helix84
Located in help/C/legal.xml:20
71.
DOCUMENT IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND
type: Content of: <legalnotice><para><orderedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
DOKUMENT SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT ALEBO MODIFIKOVANÁ VERZIA DOKUMENTU JE BEZ PORÚCH PREDAJNÝ, VHODNÝ NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠUJÚCI PRÁVA. CELÁ ZODPOVEDNOSŤ KVALITY, PRESNOSTI A VÝKONNOSTI DOKUMENTU ALEBO MODIFIKOVANEJ VERZIE DOKUMENTU LEŽÍ NA VÁS. AK SA KTORÝKOĽVEK DOKUMENT ALEBO MODIFIKOVANÁ VERZIA DOKUMENTU UKÁŽE AKO VADNÁ V AKOMKOĽVEK OHĽADE, VY (NIE PÔVODNÝ AUTOR ANI ŽIADEN Z PRISPIEVATEĽOV) PRIJÍMATE NÁKLADY AKÉHOKOĽVEK POTREBNÉHO SERVISU, OPRAVY ALEBO NÁPRAVY. TOTO ZRIEKNUTIE ZÁRUKY TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ TEJTO LICENCIE. ŽIADNE POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK DOKUMENTU ALEBO MODIFIKOVANEJ VERZIE DOKUMENTU NIE JE AUTORIZOVANÉ, JE AUTORIZOVANÉ JEDINE ZA PODMIENOK TOHTO ZRIEKNUTIA ZÁRUKY; A
Suggested by helix84
Located in help/C/legal.xml:35
72.
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
type: Content of: <legalnotice><para><orderedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A V ŽIADNEJ PRÁVNEJ TEÓRII, ČI Z UBLÍŽENIA (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZMLUVY ALEBO INAK NEBUDE AUTOR, PÔVODNÝ AUTOR, ŽIADEN Z PRISPIEVATEĽOV ANI ŽIADEN Z DISTRIBÚTOROV DOKUMENTU ALEBO MODIFIKOVANEJ VERZIE DOKUMENTU ALEBO AKÝKOĽVEK DODÁVATEĽ KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO STRÁN ZODPOVEDNÝ KOMUKOĽVEK ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO PRÍČINNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ŠKODY ZA STRATU DOBRÉHO MENA, ZASTAVENIA PRÁCE, ZLYHANIA ALEBO PORUCHY POČÍTAČA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY ALEBO STRATY V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM TOHTO DOKUMENTU ALEBO MODIFIKOVANEJ VERZIE DOKUMENTU, AJ AK BY TAKÁTO STRANA BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY.
Suggested by helix84
Located in help/C/legal.xml:55
73.
DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder type="orderedlist" id="0"/>
type: Content of: <legalnotice><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
DOKUMENT A MODIFIKOVANÉ VERZIE DOKUMENTU SA POSKYTUJÚ ZA PODMIENOK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S ĎALŠÍM UZROZUMENÍM, ŽE: <placeholder type="orderedlist" id="0"/>
Suggested by helix84
Located in help/C/legal.xml:29
5155 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eduard Hummel, helix84.