Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 914 results
1.
GNOME Software
Phần mềm GNOME
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
2.
Application manager for GNOME
Trình quản lý ứng dụng cho GNOME
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng mới và phần mở rộng hệ thống, cũng như loại bỏ các ứng dụng đã cài đặt hiện có.
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
Phần mềm GNOME hiển thị các ứng dụng nổi bật và phổ biến với các mô tả hữu ích và nhiều ảnh chụp màn hình cho mỗi ứng dụng. Có thể tìm được các ứng dụng nhờ tìm duyệt danh sách các danh mục hoặc bằng cách tìm kiếm. Nó cũng cho phép bạn cập nhật hệ thống của mình bằng một bản cập nhật ngoại tuyến.
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
5.
Overview panel
Bảng tổng thể
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
6.
Details panel
Bảng chi tiết
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
7.
Installed panel
Bảng đã cài đặt
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
8.
Updates panel
Bảng điều khiển cập nhật
Translated by Sebastien Bacher
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41 data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:45
9.
The update details
Chi tiết cập nhật
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:49
10.
The GNOME Project
Dự án GNOME
Translated by Roddy Shuler
Located in data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1932
110 of 914 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Roddy Shuler, Sebastien Bacher.