Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 846 results
1.
GNOME Software
2022-06-01
Software GNOME
2.
Application manager for GNOME
2022-06-01
Správa aplikací pro GNOME
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2022-06-01
Aplikace Software umožňuje vyhledávat a instalovat aplikace a systémová rozšíření a odebírat stávající nainstalované aplikace.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2022-06-01
Software GNOME vám představí významné a oblíbené aplikace pomocí srozumitelného popisu a několika snímků obrazovky. Aplikace můžete najít buď ručním procházení podle kategorií nebo pomocí textového vyhledávání. Rovněž můžete aktualizovat svůj systém a to i bez aktuálního připojení k Internetu.
5.
Overview panel
2022-06-01
Panel s přehledem
6.
Details panel
2022-06-01
Panel s podrobnostmi o softwaru
7.
Installed panel
2022-06-01
Panel s nainstalovaným softwarem
8.
Updates panel
2022-06-01
Panel s aktualizacemi
9.
The update details
2022-06-01
Podrobnosti o aktualizaci
10.
The GNOME Project
2022-06-01
Projekt GNOME
12.
Add, remove or update software on this computer
2022-06-01
Přidat, odebrat nebo aktualizovat software v tomto počítači
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2022-06-01
aktualizace;povýšení;zdroje;repozitáře;předvolby;nastavení;instalace;odinstalace;odebrání;program;software;aplikace;obchod;
14.
Install an appstream file into a system location
2022-06-01
Instalovat soubor appstream do systémového umístění
15.
Installing an appstream file into a system location
2022-06-01
Instalování souboru appstream do systémového umístění
16.
A list of compatible projects
2022-06-01
Seznam kompatibilních projektů
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2022-06-01
Seznam kompatibilních projektů, jako je GNOME, KDE a XFCE, které by se měly zobrazovat.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2022-06-01
Zda se o aktualizace a povýšení starat v Softwaru GNOME
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2022-06-01
Když je vypnuto, Software GNOME skryje panel s aktualizacemi a nebude provádět automatické činnosti ohledně aktualizací, nebo se ptát na povýšení.
20.
Automatically download and install updates
2022-06-01
Automaticky stahovat a instalovat aktualizace
21.
If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the background, also installing ones that do not require a reboot.
2022-06-01
Když je zapnuto, bude Software GNOME na pozadí automaticky stahovat softwarové aktualizace a ty, které nevyžadují restart, také nainstaluje.
22.
Notify the user about software updated in the background
2022-06-01
Oznamovat uživateli softwarové aktualizace na pozadí
23.
If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened whilst the user was idle.
2022-06-01
Když je zapnuto, oznamuje Software GNOME uživateli, když během jeho nečinnosti proběhnou na pozadí aktualizace.
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2022-06-01
Zda se má automaticky aktualizovat informace na měřeném připojení
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2022-06-01
Když je zapnuto, bude Software GNOME na pozadí automaticky aktualizovat informace, i v případě, že připojení není účtované paušální částkou (případně stahovat některá metadata, kontrolovat aktualizace atd., což se může projevit v ceně za připojení).
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2022-06-01
Zda se jedná o úplně první spuštění Softwaru GNOME
27.
Show star ratings next to applications
2022-06-01
Zobrazovat vedle aplikace hodnocení hvězdičkami
28.
Filter applications based on the default branch set for the remote
2022-06-01
Filtrovat aplikace podle výchozí větve nastavené pro vzdálený protějšek
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2022-06-01
Před instalací nesvobodných aplikací zobrazit varovné dialogové okno
30.
When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls if that dialog is suppressed.
2022-06-01
Když se instaluje nesvobodná aplikace, může být zobrazeno varovné dialogové okno. Tímto se řídí potlačení tohoto dialogového okna.
31.
A list of popular applications
2022-06-01
Seznam populárních aplikací
32.
A list of applications to use, overriding the system defined ones.
2022-06-01
Seznam aplikací, které se mají použít. Přepíše ty definované v systému.
33.
The last update check timestamp
2022-06-01
Datum a čas poslední kontroly aktualizací
34.
The last upgrade notification timestamp
2022-06-01
Datum a čas posledního upozornění na povýšení
35.
The last update notification timestamp
2022-06-01
Datum a čas posledního upozornění na aktualizace
36.
The timestamp of the first security update, cleared after update
2022-06-01
Datum a čas první bezpečnostní aktualizace, smaže se po aktualizaci
37.
The last update timestamp
2022-06-01
Datum a čas poslední aktualizace
38.
The last timestamp when the system was online and got any updates
2022-06-01
Datum a čas, kdy byl systém naposledy on-line a dostal nějaké aktualizace
39.
The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid
2022-06-01
Doba v sekundách, po které se má ověřit, jestli je snímek obrazovky z hlavního zdroje stále platný
40.
Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means to never check the server if the image already exists in the cache.
2022-06-01
Čím větší hodnotu zvolíte, tím méně návštěv vzdáleného serveru se provede, ale může trvat déle, než se uživateli zobrazí aktuálnější snímek. Hodnota 0 znamená, že se kontroly na serveru nemají provádět vůbec, pokud je již snímek v mezipaměti.
41.
The server to use for application reviews
2022-06-01
Server, který se má používat pro recenze aktualizací
42.
The minimum karma score for reviews
2022-06-01
Minimální karma pro recenze
43.
Reviews with karma less than this number will not be shown.
2022-06-01
Recenze s karmou nižší než toto číslo nebudou zobrazovány.
44.
A list of official repositories that should not be considered 3rd party
2022-06-01
Seznam oficiálních repozitářů, které by neměly být považovány za třetí stranu
45.
A list of official repositories that should be considered free software
2022-06-01
Seznam oficiálních repozitářů, které by měly být považovány za svobodný software
46.
The licence URL to use when an application should be considered free software
2022-06-01
Adresa URL licence, která se má použít, když má aplikace považována za svobodný software
47.
Install bundled applications for all users on the system where possible
2022-06-01
Kde je to možné, instalovat všem uživatelům v systému přibalené aplikace
48.
Allow access to the Software Repositories dialog
2022-06-01
Umožnit přístup k dialogovému oknu s repozitáři softwaru
49.
Offer upgrades for pre-releases
2022-06-01
Nabízet povýšení na předběžná vydání
50.
Show some UI elements informing the user that an app is non-free
2022-06-01
Zobrazovat v rozhraní prvky, které informují uživatele, že aplikace není svobodná
51.
Show the installed size for apps in the list of installed applications
2022-06-01
Zobrazovat velikost instalace pro aplikace v seznamu nainstalovaných aplikací