Translations by Mikael Hiort af Ornäs

Mikael Hiort af Ornäs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1086 results
~
metadata set
2013-02-11
metadataset
~
Invalid computed identifier.
2013-01-20
Ogiltig beräknad identifierare.
~
Duplicate id. Please provide an explicit id.
2013-01-20
Dubblett-ID. Var vänlig ange ett unikt ID.
2.
File system path
2013-01-17
Filsystemssökväg
3.
File system path to this asset on the server
2013-01-17
Filsystemssökväg till denna tillgång på servern
5.
Size of this asset
2013-01-17
Storlek på denna tillgång
6.
This is a special document type that automatically generates a Table of Contents. Usually it's used as the 'index' document of a folder. Then the parent folder displays a TOC when accessed (e.g. http://www.x.yz/silva/myFolder). The AutoTOC is configurable: it can display any selection of Silva content including assets, include descriptions or icons, be set to stop at a specific depth, and use various sorting methods.
2013-01-17
Det här är en specialdokumenttyp som automatiskt genererar en innehållsförteckning (TOC). Vanligtvis används den som "indexdokument" för en mapp. Då visar den överordnade mappen en innehållsförteckning när den används (t.ex. http://www.x.yz/silva/minMapp). AutoTOC kan konfigureras: det kan visa vilket urval du önskar av Silva-innehåll, inklusive tillgångar, inkluderade beskrivningar eller ikoner, fås att stanna vid ett specifikt djup, och använda olika sorteringsmetoder.
7.
Silva folder order
2013-01-20
Mappordning i Silva
9.
Reverse alphabetically
2013-01-20
Omvänd alfabetisk
10.
Chronologically by modification date
2013-01-20
Kronologisk efter ändringsdatum
11.
Reverse chronologically by modification date
2013-01-20
Omvänd kronologisk efter ändringsdatum
12.
Types to list
2013-01-20
Typer i listan
13.
Select here the content types you wish to see in the table of content. You need to selected container types (e.g. Folder and Publication) in order for the TOC to display their contents.
2013-01-20
Välj de innehållstyper som du vill skall visas i innehållsförteckningen. Du måste ha valt behållartyper (t.ex. Mapp och Publikation) för att innehållsförteckningen skall ta upp deras innehåll.
14.
Depth
2013-01-20
Djup
15.
The depth to which the Table of Contents will be rendered (-1 means unlimited depth.)
2013-01-20
Det djup till vilket innehållsförteckningen kommer att renderas (-1 innebär obegränsat djup).
16.
Display description
2013-01-20
Visa beskrivning
17.
If selected, each item displayed will include its title and metadata description, if available.
2013-01-20
Om detta alternativ markeras visas titel och metadatabeskrivning för varje objekt, om tillgängligt.
18.
Show icon
2013-01-20
Visa ikon
19.
If selected, each item displayed will include its icon.
2013-01-20
Om detta alternativ markeras, kommer varje objekt att ha en egen ikon.
20.
Show container link
2013-01-20
Visa länk till behållare
21.
If selected, there will be a link to the container (as an H3) before the TOC list.
2013-01-20
Om detta alternativ markeras, visas en länk till behållaren (som en H3) före innehållsförteckningens lista.
22.
Sort order
2013-01-20
Sorteringsordning
23.
The order items in a container will be sorted
2013-01-20
Den ordning i vilken objekt i en behållare kommer att sorteras
24.
Enable
2013-01-20
Aktivera
25.
Send emails when asked to.
2013-01-20
Skicka e-brev vid förfrågan.
26.
From Address
2013-01-20
Avsändaradress
27.
Email address used to send messages.
2013-01-20
E-postadress som används för att skicka meddelanden.
28.
Service Message Configuration
2013-01-20
Konfiguration av tjänstmeddelande
29.
Configure settings for email messaging between members. The default MailHost service is used to send messages.
2013-01-20
Konfigurera inställningar för e-postsändning mellan medlemmar. Standardvärdtjänsten för e-post används för att skicka meddelanden.
30.
Absolute path to object to upgrade
2013-01-20
Absolut sökväg till objekt som skall uppgraderas
31.
Current Silva version of the object
2013-01-20
Aktuell Silva-version för objektet
32.
Upgrade site
2013-01-20
Uppgraderingsplats
33.
Below you find a form that allows you to specify an object to upgrade, and which version the object is in now. When you enter values in those fields and press the 'upgrade' button, Silva will try to upgrade the object to get it in proper shape for the current Silva version. Note that this functionality is experimental, and it is known that performing a partial upgrade on an object may fail and may even (in some situations) cause the object to become unusable.
2013-01-20
Härnedan hittar du ett formulär som låter dig ange ett objekt att uppgradera och vilken version objektet har för närvarande. När du skrivit in värden i de fälten och klickar på knappen "Uppgradera", så kommer Silva att försöka uppgradera objektet så att det korresponderar med den aktuella versionen av Silva. Observera att den här funktionen är experimentell och att det tidigare har hänt att delvisa uppgraderingar av objekt har misslyckats, och att objektet i vissa situationer t.o.m. har gjorts oanvändbart.
34.
Upgrade
2013-01-20
Uppgradera
35.
Content upgrade succeeded. See event log for details
2013-01-20
Innehållet har uppgraderats. Se händelseloggen för närmare detaljer.
36.
Absolute path to reindex
2013-01-20
Absolut sökväg att indexera om
37.
Reindex site
2013-01-20
Indexera om plats
38.
Reindex a subtree of the site in the Silva Catalog.For big trees this may take a long time.
2013-01-20
Indexera om ett underträd av platsen i Silvakatalogen. För stora träd kan det här ta lång tid.
39.
Reindex
2013-01-20
Indexera om
40.
Invalid path
2013-01-20
Ogiltig sökväg
41.
Partial catalog refreshed
2013-01-20
Ofullständig katalogiseringuppdatering
42.
Silva and all installed extensions have been refreshed
2013-01-20
Silva och alla installerade tillägg har uppdaterats
43.
Catalog refreshed
2013-01-20
Katalogen har uppdaterats
44.
Quota sub-system disabled
2013-01-20
Underkvotsystem inaktiverat
45.
Quota sub-system enabled
2013-01-20
Underkvotsystem aktiverat
46.
Old version of documents purged
2013-01-20
Äldre version av dokumentet togs bort
47.
Content upgrade succeeded. See log in Logs tab for details
2013-01-20
Innehållet har uppgraderats. Se logg under fliken Loggar för närmare information
48.
Documentation installed
2013-01-20
Dokumentation installerades
49.
${DYNAMIC_CONTENT}
2013-01-20
${DYNAMIC_CONTENT}
50.
Extensions management
2013-01-20
Tilläggshantering