Translations by Mateusz Burnicki

Mateusz Burnicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 57 results
11.
First-launch Behavior
2011-03-21
Zachowanie przy pierwszym uruchomieniu
20.
Menu/Tooltip Capture
2011-03-21
Zrzut menu/podpowiedzi
80.
This resizes the window automatically to the specified width and height. This method asks the window manager to resize the window. However, the window manager may not allow the resize.
2011-03-21
Zmienia rozmiar okna automatycznie do danej szerokości i wysokości. Ta metoda zwraca się do managera okien z prośbą o zmianę rozmiaru okna. Manager okien może nie zezwolić na wykonanie tego polecenia.
81.
Force rounded window corners
2011-03-21
Wymuś zaokrąglenie narożników okna
82.
Shutter uses the XShape extension to determine the window's shape, but this does not work under some circumstances, e.g. when running compiz. When this option is activated Shutter uses fixed parameters to round the window corners. You can overwrite the default parameters by creating a file named ~/.shutter/shape.conf and put custom values in it. The default values are stored in %s.
2011-03-21
Shutter wykorzystuje rozszerzenie XShape aby ustalić kształt okna. Pod pewnymi warunkami opcja ta nie działa, np. gdy uruchomiony jest compiz. Gdy ta opcja jest aktywowana shutter używa domyślnych parametrów na zaokrąglanie narożników okna. Możesz je nadpisać tworząc plik ~/.shutter/shape.conf i umieszczając w nim swoje wartości. Domyślne wartości przechowywane są w %s.
98.
Key/Time Created
2011-03-21
Klucz/Czas utworzenia
111.
Display pop-up notification when using a pre-capture delay
2011-03-21
Wyświetlaj wyskakujące powiadomienia gdy używane jest opóźnienie w tworzeniu zrzutu
113.
Desktop Notifications
2011-03-21
Powiadomienia pulpitu
118.
Configure a short timeout to give the Xserver a chance to redraw areas that were obscured by Shutter's windows before taking a screenshot.
2011-03-21
Ustaw krótki odstęp czasowy by dać serwerowi X okazję na przerysowanie obszarów, które były zajmowane przez okna Shutter przed zrobieniem zrzutu ekranu.
138.
Please activate the menu you want to capture
2011-03-21
Aktywuj menu które chcesz przechwycić
139.
Please activate the tooltip you want to capture
2011-03-21
Aktywuj podpowiedź którą chcesz pobrać
148.
Error while adding the file monitor.
2011-03-21
Błąd podczas dodawania obserwatora plików
176.
Error while copying last version (%s).
2011-03-21
Błąd podczas kopiowania ostatniej wersji (%s).
182.
Triggered invalid screenshot action.
2011-03-21
Spowodowano nieprawidłową akcję tworzenia zrzutu
187.
The filename %s could not be verified. Maybe it contains unsupported characters.
2011-03-21
Nazwa %s nie może zostać zweryfikowana. Być może zawiera niewspierane znaki.
194.
%s screenshot
%s screenshots
2011-03-21
%s zrzuty ekranu
%s zrzutów ekranu
215.
Window _under Cursor
2011-03-21
Okno _pod kursorem
219.
_Tooltip
2011-03-21
_Podpowiedź
222.
_Redo last screenshot
2011-03-21
_Ponów ostatni zrzut
282.
/publicfiles is not available. Your Ubuntu One installation seems to be out of date.
2011-03-21
/publicfiles jest niedostępny. Twoja wersja Ubuntu One może być nieaktualna.
321.
Export to Post_Script...
2011-03-21
Eksportuj do Post_Script...
326.
Copy _Filename
2011-03-21
Kopiuj _nazwę pliku
327.
Show Navigation _Toolbar
2011-03-21
Pokaż pasek _nawigacji
332.
Import from clip_board
2011-03-21
Importuj ze _schowka
340.
Run a _plugin...
2011-03-21
Uruchom _wtyczkę...
341.
Redo _this screenshot
2011-03-21
Wykonaj _ten zrzut ponownie
342.
Run a _Plugin...
2011-03-21
Uruchom _Wtyczkę...
344.
Redo last screenshot
2011-03-21
Wykonaj ponownie ostatni zrzut ekranu
356.
Select a single menu or cascading menus from any application
2011-03-21
Wybierz pojedyncze lub kaskadowe menu z dowolnej aplikacji
358.
Capture a tooltip
2011-03-21
Zrzut podpowiedzi
367.
Error while executing %s.
2011-03-21
Błąd podczas wykonywania %s.
368.
There was an error executing %s.
2011-03-21
Wystąpił błąd podczas wykonywania %s.
369.
Exit Code: %d.
2011-03-21
Kod wyjścia: %d.
380.
Draw a rectangular area using the mouse.
2011-03-21
Narysuj prostokątny obszar używając myszy
382.
<b>shift/right-click</b> → selection dialog on/off
2011-03-21
<b>shift/prawy klawisz myszy</b> → okno dialogowe zaznaczenia wł/wył
383.
<b>ctrl + scrollwheel</b> → zoom in/out
2011-03-21
<b>ctrl + rolka</b> → powiększ/pomniejsz
384.
<b>space</b> → zoom window on/off
2011-03-21
<b>spacja</b> → okno powiększenia wł/wył
385.
<b>cursor keys</b> → move cursor
2011-03-21
<b>klawisze kursorów</b> → przesuń kursor
386.
<b>cursor keys + alt</b> → move selection
2011-03-21
<b>klawisze kursorów + alt</b> → przesuń zaznaczenie
387.
<b>cursor keys + ctrl</b> → resize selection
2011-03-21
<b>klawisze kursorów + ctrl</b> → zmień rozmiar zaznaczenia
391.
tooltip
2011-03-21
podpowiedź
393.
There is no last capture that can be redone.
2011-03-21
Nie ma zrzutu, który może być ponownie wykonany
398.
No subwindow detected
2011-03-21
Nie wykryto żadnego podokna
401.
C_apture
2011-03-21
Pobierz zrzut
419.
Click-Drag to scale (try Control to scale uniformly)
2011-03-21
Kliknij i przeciągnij by przeskalować (wciśnij Control by skalować płynniej)
420.
Click-Drag to resize the canvas
2011-03-21
Kliknij i przeciągnij by zmienić rozmiar płótna
421.
Click to paint (try Control or Shift for a straight line)
2011-03-21
Kliknij by rysować (wciśnij Control lub Shift by narysować linię prostą)
428.
Click-Drag to create a pixelized region
2011-03-21
Kliknij i przeciągnij by stworzyć spikselizowany obszar.
434.
Do you want to save the changed background color?
2011-03-21
Czy chcesz zapisać zmieniony kolor tła?
435.
The background is likely to be transparent if you decide to ignore the background color.
2011-03-21
Jeśli zignorujesz kolor tła, będzie ono przezroczyste.