Translations by Miroslav Remák

Miroslav Remák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 97 results
1.
Sentinella
2012-05-29
Sentinella
2.
Action launcher based on system activity
2012-05-31
Spúšťač akcií na základe systémovej aktivity
3.
Copyright (c) 2009-2011 Carlos Olmedo Escobar
2012-05-29
Copyright (c) 2009-2011 Carlos Olmedo Escobar
4.
Carlos Olmedo Escobar
2012-05-29
Carlos Olmedo Escobar
5.
Project leader.
2012-05-29
Vedúci projektu.
6.
Damon John Hoxworth
2012-05-29
Damon John Hoxworth
7.
Web designer
2012-05-29
Webový dizajnér
8.
Niels Thykier
2012-05-29
Niels Thykier
9.
Review of the entire package.
2012-05-31
Revízia celého balíčka.
10.
Icons and audio files released under license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Copyright (c) 2009, 2010 Carlos Olmedo Escobar
2012-05-29
Ikony a zvukové súbory sú uvoľnené pod licenciou: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Copyright (c) 2009, 2010 Carlos Olmedo Escobar
11.
The condition will be run immediately.
2012-05-31
Podmienka sa spustí okamžite.
12.
Condition options:
2012-05-30
Možnosti podmienky:
13.
CPU load measurement. Use in combination with --during, --lower or --higher.
2012-05-30
Meranie zaťaženia CPU. Používajte v kombinácii s --during, --lower alebo --higher.
14.
Memory usage in megabytes. Use in combination with --during, --lower or --higher.
2012-12-21
Využitie pamäte v megabajtoch. Používajte v kombinácii s --during, --lower alebo --higher.
2012-05-30
Použitie pamäte v megabajtoch. Používajte v kombinácii s --during, --lower alebo --higher.
15.
Network traffic in kilobytes/second. Use in combination with --interface, --during and --lower or --higher.
2012-05-30
Sieťová premávka v kilobajtoch za sekundu. Používajte v kombinácii s --interface, --during a --lower alebo --higher.
16.
Current date and time condition. The format should be: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
2012-05-31
Podmienka pre aktuálny dátum a čas. Formát by mal byť: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
17.
The condition will be met when the process of id <pid> dies.
2012-05-31
Podmienka sa splní, ak proces s identifikátorom <pid> skončí.
18.
The condition will be met if the system's activity is higher than your chosen value.
2012-05-30
Podmienka sa splní, ak systémová aktivita presiahne vami zvolenú hodnotu.
19.
The condition will be met if the system's activity is lower than your chosen value.
2012-05-30
Podmienka sa splní, ak systémová aktivita dosiahne nižšiu ako vami zvolenú hodnotu.
20.
The time during the condition must be met to throw the action. Format: MM:SS.
2012-05-31
Čas, v ktorom musí byť splnená podmienka, aby nastala akcia. Formát: MM:SS.
2012-05-31
Čas, v ktorom sa musí splniť podmienka, aby nastala akcia. Formát: MM:SS.
21.
Sets the name of the network interface to monitor when using the --network parameter.
2012-05-31
Nastaví názov sieťového rozhrania, ktoré sa má sledovať, pri použití parametra --network.
22.
Action options:
2012-05-30
Možnosti akcie:
23.
Shutdown the computer when the condition is met. <force> values are 'yes' or 'no'.
2012-05-30
Pri splnení podmienky vypnúť počítač. <force> nadobúda hodnoty 'yes' alebo 'no'.
24.
Reboot the computer when the condition is met. Possible values for <force> are 'yes' or 'no'.
2012-05-30
Pri splnení podmienky reštartovať počítač. Možné hodnoty pre <force> sú 'yes' alebo 'no'.
25.
Place computer in sleep mode when the condition is met. Possible values for <mode> are 'Standby', 'Suspend' or 'Hibernate'.
2012-05-30
Pri splnení podmienky uspať počítač. Možné hodnoty pre <mode> sú 'Standby', 'Suspend' alebo 'Hibernate'.
26.
The command will be read from stdin.
2012-05-30
Príkaz sa načíta zo štandardného vstupu.
27.
It will try to terminate the program specified by <pid>.
2012-05-30
Pokúsi sa ukončiť program určený pomocou <pid>.
28.
Sorry. You can choose only one condition.
2012-05-30
Ľutujeme. Môžete si zvoliť len jednu podmienku.
29.
Sorry. Parameters --higher, --lower and --during are only valid in conjunction with --cpu, --memory and --network conditions.
2012-05-30
Ľutujeme. Parametre --higher, --lower a --during sú platné len v spojení s podmienkami --cpu, --memory a --network.
30.
Sorry. You can choose only one action.
2012-05-30
Ľutujeme. Môžete si zvoliť len jednu akciu.
31.
Choose a program
2012-05-31
Zvoľte program
32.
You must select sleep mode.
2012-05-30
Musíte si vybrať režim spánku.
33.
A command must be specified.
2012-05-31
Musí byť udaný príkaz.
34.
You must select a program to kill.
2012-05-31
Musíte si vybrať program, ktorý sa má ukončiť.
35.
The specified time must be greater than zero.
2012-05-30
Stanovený čas musí byť väčší než nula.
36.
You have selected a date in the past. Please input a future date.
2012-05-30
Zvolili ste si dátum v minulosti. Prosím, uveďte budúci dátum.
37.
You must select a program to monitor.
2012-05-31
Musíte si vybrať program, ktorý bude sledovaný.
2012-05-31
Musíte si vybrať program, ktorý sa bude sledovať.
38.
Stop
2012-05-31
Zastaviť
39.
Sentinella
2012-05-30
Sentinella
40.
Condition met. Halting the system.
2012-05-30
Podmienka splnená. Zastavuje sa systém.
41.
Condition met. Rebooting the system.
2012-05-30
Podmienka splnená. Reštartuje sa systém.
42.
Condition met. Setting the system's state to standby.
2012-05-30
Podmienka splnená. Stav systému sa nastavuje na úsporný.
43.
Condition met. Suspending the system.
2012-05-31
Podmienka splnená. Uspáva sa systém.
44.
Condition met. Hibernating the system.
2012-05-30
Podmienka splnená. Systém sa pripravuje na hibernáciu.
45.
Condition met. Executing command.
2012-05-30
Podmienka splnená. Vykonáva sa príkaz.
46.
Condition met. Throwing alarm.
2012-05-31
Podmienka splnená. Zapína sa alarm.
47.
Condition met. Killing the selected program.
2012-05-31
Podmienka splnená. Ukončuje sa vybraný program.