Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
1.
in
2011-08-13
in
2.
cm
2011-08-13
cm
3.
pc
2011-08-13
pc
4.
pt
2011-08-13
pt
5.
px
2011-08-13
px
6.
%
2011-08-13
%
7.
Screen Ruler
2011-08-13
Linijka ekranowa
8.
Loading libraries...
2011-08-13
Wczytywanie bibliotek...
9.
Connecting to GConf...
2011-08-13
Łączenie z GConf...
10.
Creating windows...
2011-08-13
Tworzenie okien...
11.
Reading settings...
2011-08-13
Wczytywanie ustawień...
12.
Presenting ruler...
2011-08-13
Prezentowanie linijki...
13.
Shutting down...
2011-08-13
Zamykanie...
14.
Screen Ruler Help
2011-08-18
Pomoc programu Linijka ekranowa
15.
<big><b>Keyboard Tips</b></big>
2011-08-18
<big><b>Skróty klawiszowe</b></big>
16.
<b><i>Arrow Keys</i></b> move the ruler by 1 pixel.
2011-08-18
<b><i>Klawisze strzałek</i></b> przesuwają linijkę o 1 piksel.
17.
<b><i>Alt + Arrow Keys</i></b> resize the ruler.
2011-08-18
<b><i>Alt + klawisze strzałek</i></b> zmieniają rozmiar linijki.
18.
Hold <b><i>Shift</i></b> to move or resize faster.
2011-08-18
Przytrzymanie klawisza <b><i>Shift</i></b> przyspiesza przesuwanie lub zmianę rozmiaru.
19.
<b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, and <b><i>6</i></b> keys set ruler metric.
2011-08-18
Klawisze <b><i>1</i></b>, <b><i>2</i></b>, <b><i>3</i></b>, <b><i>4</i></b>, <b><i>5</i></b>, oraz <b><i>6</i></b> zmieniają jednostki linijki.
20.
<b><i>Enter</i></b> key to see menu.
2011-08-18
Klawisz <b><i>Enter</i></b> wyświetla menu.
21.
<big><b>Mouse Tips</b></big>
2011-08-18
<big><b>Podpowiedzi dla myszy</b></big>
22.
<b><i>Drag</i></b> the ruler around your screen.
2011-08-18
Można <b><i>przeciągać</i></b> linijkę po ekranie.
23.
<b><i>Drag</i></b> ruler ends to resize the ruler.
2011-08-18
<b><i>Pociągnięcie</i></b> za końce linijki powoduje zmianę jej rozmiaru.
24.
<b><i>Left-Click</i></b> on menu button to see menu.
2011-08-18
Kliknięcie <b><i>lewym klawiszem</i></b> na przycisku menu wyświetla je.
25.
<b><i>Right-Click</i></b> to see menu.
2011-08-18
Kliknięcie <b><i>prawym klawiszem</i></b> wyświetla menu.
26.
<b><i>Double-Click</i></b> to see Settings window.
2011-08-18
<b><i>Dwukrotne kliknięcie</i></b> wyświetla ustawienia.
27.
<b><i>Middle-Click</i></b> to rotate the ruler.
2011-08-18
Kliknięcie <b><i>środkowym klawiszem</i></b> obraca linijkę.
28.
Settings
2011-08-13
Ustawiania
29.
Background Color
2011-08-13
Kolor tła
30.
Ticks and Numbers Color
2011-08-13
Kolor cyfr i podziałek
31.
_Font:
2011-08-13
Czc_ionka:
2011-08-13
_Czcionka:
32.
_Numbers and lines:
2011-08-13
_Cyfry i linie:
33.
_Background:
2011-08-13
Tł_o:
2011-08-13
_Tło:
34.
<b>Appearance</b>
2011-08-13
<b>Wygląd</b>
35.
_System Settings
2011-08-13
_Ustawienia systemowe
36.
_Custom Settings
2011-08-13
U_stawienia użytkownika
37.
_Horizontal pixels per inch:
2011-08-13
Piksele/cal _poziomo:
38.
_Vertical pixels per inch:
2011-08-13
Piksele/cal pi_onowo:
39.
<b>Screen Pixels per Inch</b>
2011-08-13
<b>Rozdzielczość monitora</b>
40.
_Settings
2011-08-13
_Ustawienia
41.
On _Top
2011-08-13
Na _wierzchu
42.
Track _Mouse
2011-08-13
Śledzenie _myszy
43.
_Rotate
2011-08-13
_Obróć
44.
_1. Pixels
2011-08-13
_1. Piksele
45.
_2. Centimeters
2011-08-13
_2. Centymetry
46.
_3. Inches
2011-08-13
_3. Cale
47.
_4. Picas
2011-08-13
_4. Pica
48.
_5. Points
2011-08-13
_5. Punkty