Translations by tibbi

tibbi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
1.
http://www.screenlets.org/index.php/Get_more_screenlets
2015-01-27
http://www.screenlets.org/index.php/Get_more_screenlets
2.
No name set for this Screenlet
2015-01-27
Tento screenlet nemá názov
3.
No author defined for this Screenlet
2015-01-27
Tento screenlet nemá autora
4.
No info set for this Screenlet
2015-01-27
O tomto screenlete nie sú k dispozícií žiadne informácie
5.
The basic settings for this Screenlet-instance.
2015-01-27
Základné nastavenie tohto Screenletu.
6.
X-Position
2015-01-27
Pozícia X
7.
The X-position of this Screenlet ...
2015-01-27
Pozícia X tohto screenletu...
8.
Y-Position
2015-01-27
Pozícia Y
9.
The Y-position of this Screenlet ...
2015-01-27
Pozícia Y tohto screenletu...
11.
The width of this Screenlet ...
2015-01-27
Šírka tohto screenletu...
13.
The height of this Screenlet ...
2015-01-27
Výška tohto screenletu...
14.
Scale
2015-01-27
Mierka
15.
The scale-factor of this Screenlet ...
2015-01-27
Rozsah zobrazenia tohto screenletu...
18.
Stick to Desktop
2015-01-27
Prilepiť na plochu
19.
Show this Screenlet on all workspaces ...
2015-01-27
Zobraziť tento screenlet na všetkých pracovných plochách...
20.
Treat as Widget
2015-01-27
Pokladať za widget
21.
Treat this Screenlet as a "Widget" ...
2015-01-27
Pokladať tento screenlet za "Widget"...
23.
Stop the screenlet from being moved...
2015-01-27
Zakázať presunutie tohto screenletu...
25.
Keep this Screenlet above other windows ...
2015-01-27
Držať tento Screenlet nad ostatnými oknami...
27.
Keep this Screenlet below other windows ...
2015-01-27
Držať tento Screenlet pod ostatnými oknami...
28.
Draw button controls
2015-01-27
Zobraziť ovládacie tlačidlá
29.
Draw buttons in top right corner
2015-01-27
Zobraziť tlačidlá v pravom hornom rohu
31.
Set this Screenlet to show/hide in pagers ...
2015-01-27
Zobrazit/skryť tento screenlet v zozname plôch ...
33.
Set this Screenlet to show/hide in taskbars ...
2015-01-27
Zobrazit/skryť tento screenlet v zozname okien...
36.
Set this Screenlet to ignore/demand DEB requirements ...
2015-01-27
Nastaviť tento screenlet na ignoráciu/požadovanie DEB požiadaviek...
37.
Allow overriding Options
2015-01-27
Povoliť prepisovanie možností
38.
Allow themes to override options in this screenlet ...
2015-01-27
Povoliť motívom prepisovať vlastnosti tohto screenletu...
39.
Ask on Override
2015-01-27
Opýtať sa pri prepísaní
40.
Show a confirmation-dialog when a theme wants to override
2015-01-27
Zobrazí potvrdzovacie okno, ked bude motiv žiadat prepísanie vlastností
41.
the current options of this Screenlet ...
2015-01-27
súčasné nastavenia tohto screenletu...
43.
%(package)s %(version)s required, NOT INSTALLED!
2015-01-27
Je požadovaná verzia %(version)s balíka %(package)s, NIE JE NAINŠTALOVANǍ!
44.
%(package)s %(version)s installed, req %(required)s.
2015-01-27
Je nainštalovaná verzia %(version)s balíka %(package)s, ale je potrebná verzia %(required)s.
45.
Requirements for the Screenlet are not satisfied! Use the package manager of your system to install required packages. REQUIREMENTS: %s
2015-01-27
Požiadavky pre screenlet nie sú uspokojené! Pre inštaláciu potrebných balíkov použite Správcu balíkov. POŽIADAVKY: %s
52.
Properties...
2015-01-27
Vlastnosti...
53.
Info...
2015-01-27
Info...
57.
Quit all %ss
2015-01-27
Ukončiť vśetky %s
58.
This theme wants to override your settings for this Screenlet. Do you want to allow that?
2015-01-27
Tento motív chce prepísať niekteré nastavenia vášho screenletu. Chcete to povoliť?
59.
To quit all %s's, use 'Quit' instead.
2015-01-27
K ukončeniu všetkých %s použite radšej 'Zavrieť'.
62.
Apply username/password ...
2015-01-27
Použiť meno používateľa/heslo...
63.
Enter username here ...
2015-01-27
Zadajte používateľské meno...
64.
Enter password here ...
2015-01-27
Zadajte heslo...
65.
Edit Options
2015-01-27
Upraviť voľby
66.
About
2015-01-27
O
68.
Themes allow you to easily switch the appearance of your Screenlets. On this page you find a list of all available themes for this Screenlet.
2015-01-27
Motivy vám umožňujú jednoducho menit vzhľad vašich screenletov. Na tejto stránke je zoznam motivov dostupných pre tento screenlet.
70.
no info available
2015-01-27
nie sú dostupné žiadne informácie
71.
Choose File
2015-01-27
Vybrať súbor
72.
Choose Directory
2015-01-27
Zvoliť priečinok
73.
Choose Image
2015-01-27
Vybrať obrázok
74.
Select Image ...
2015-01-27
Zvoliť obrázok
75.
Open List-Editor ...
2015-01-27
Otvoriť editor zoznamu...