Translations by Aigars Mahinovs

Aigars Mahinovs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 112 results
~
precisely
2007-05-20
tieši
~
Translators :
2007-05-20
Tulkotāji:
~
simply
2007-05-20
vienkāršoti
~
Some of your backups are in an old backup format. Do you want to upgrade them? It should take only a few minutes.
2006-08-25
Dažas no jūsu rezerves kopijām ir vecā formātā. Vai jūs gribat tās atjaunot? Tas aizņems tikai dažas minūtes.
~
Do you really want to restore backuped copy of '%s' to '%s' ?
2006-08-25
Vai jūs tiešām vēlaties atjaunot '%s' rezerves kopiju uz '%s' ?
~
Restoring ...
2006-08-25
Atjaunoju ...
~
Type in this box text like that: /home/user/folder - To use a local folder ssh://user:password@machine:/remote/folder - To use a ssh location ssh://user:password@machine:/remote/folder - To use a ftp location
2006-08-19
Ievediet šajā laukā šadā formātā: /home/user/folder - Lai lietotu lokālu mapi ssh://user:password@machine:/remote/folder - Lai lietotu attālinātu ssh mapi ssh://user:password@machine:/remote/folder - Lai lietotu attālinātu ftp mapi
~
Do not backup files bigger than
2006-08-19
Neveikt rezerves kopēšanu failiem lielākiem par
~
It seems the path you entered does not exists. Do you want to add this wrong path?
2006-08-19
Izskatās, ka jūsu ievadītais fails/mape neeksistē. Vai jūs tiešām vēlaties pievienot šo neeksistējošo ceļu?
~
Simple cutoff: Erase all backups older than
2006-08-19
Vienkāršs robeždatums: Dzēst visas rezerves kopijas, kas vecākas par
~
Use a remote directory (SSH or FTP)
2006-08-19
Lietot attālinātu mapi (SSH vai FTP)
~
<small>Do standard backups. Defaults: daily incremental and weekly full backup to /var/backup of all user files, /etc, /usr/local and /var. Multimedia files, temporary files and files larger than 100 Mb are excluded.</small>
2006-08-19
<small>Veikt standarta rezerves kopēšanu. Noklusētie parametri: ikdienas inkrementālā un iknedēļas pilnā rezerves kopēšana uz /var/backup, ka iekļauj visus lietotāju failus, /etc, /usr/local un /var mapes. Multimēdiju faili, pagaidu faili un faili, kas lielāki par 100 Mb, netiks iekļauti.</small>
~
Logarithmic (Recommended)
2006-08-16
Logaritmiski (Ieteicams)
~
<small>Keep progressivelly less backups into the past: Keep all backups from yesterday. Keep one backup per day from last week. Keep one backup per week from last month. Keep one backup per month from last year. Keep one backup per year further into past. Erase all other backups.</small>
2006-08-16
<small> Jo tālāk pagātnē, jo mazak kopijas tiek saglabātas: Tiek paturētas visas pēdējo 24 stundu kopijas. No pēdējās nedēļas tiek saglabāta viena kopija dienā. No pēdējā mēneša tiek saglabāta viena kopija nedēļā. No pēdējā gada tiek saglabāta viena kopija mēnesī. Agrāk par to tiek saglabāta viena kopija gadā. Pārējās rezerves kopijas tiek dzēstas. </small>
~
<small>You can configure how often to start a backup run and when to do it. Unless a set number of days has passed since the last full backup, incremental backups will be done. See "man 5 crontab" for cron time definition format.</small>
2006-08-16
<small>Jūs varat konfigurēt, cik bieži veikt rezerves kopēšanu un kad to darīt. Ja kopš pēdējās pilnās rezerves kopēšanas reizes ir pagājis mazāk nekā noteiktais dienu skaits, tiks veikta inkrimentālā rezerves kopēšana. Skatiet "man 5 crontab" paskaidrojumiem par cron laika formātu.</small>
~
never hourly daily weekly monthly custom
2006-08-16
nekad ik stundu ik dienu ik nedēļu ik mēnesi specifiski
~
<i>The selected destination is not writtable with current permissions. The backups can not be written there.</i>
2006-08-16
<i>Izvēlētajā mērķa mapē nevar ierakstīt ar esošajām tiesībām. Rezerves kopiju ierakstīšana šajā mapē nav iespējama.</i>
~
<small>Do not backup your data automatically. Note: this does not prevent doing manual backups.</small>
2006-08-16
<small>Automātiskā rezerves kopēšana netiks veikta, bet tas neliedz uzsākt kopēšanu tiešā veidā - nospiežot pogu "Uzsākt tūlīt" vai palaižot "sbackupd" no komandrindas.</small>
~
<small>Do backups according to the settings defined on the next pages of this dialog.</small>
2006-08-16
<small>Veikt rezerves kopēšanu atbilstoši parametriem, kas ir noteikti nākamajās šā dialoga lapās.</small>
~
Enable purging of old and incomplete backups
2006-08-16
Atļaut vecu un nepilnīgu rezerves kopiju dzēsšanu
~
Custom cron time definition:
2006-08-16
Īpaša cron laika definīcija:
~
Saves any modification made in the backup configuration above.
2006-08-16
Saglabāt izmaiņas rezerves kopēšanas konfigurācijā.
~
Do backup now, with configuration above. Don't forget to save any modification before click this button.
2006-08-16
Veikt reizerves kopēšanu tūlīt. Neizmirstiet saglabāt izmaiņas konfigurācijā pirms šīs pogas spiezšanas.
~
Include folder ...
2006-08-16
Iekļaut mapi ...
~
Usage: simple-restore backup-url file-or-dir-to-restore [target-file-or-dir]
2006-08-16
Lietošana: simple-restore backup-url fails-vai-mape-ko-atjaunot [fails-vai-mape-kur-atjaunot]
~
at:
2006-08-16
:
~
Simple Backup suit command line restore utility
2006-08-16
Simple Backup komplekta komandrindas atjaunošanas rīks
~
Note: backup-url must include the snapshot subdirectory name, for example:
2006-08-16
Piezīme: backup-url ir jāiekļauj attiecīgās rezerves kopijas apakšmapes vārds, piemēram:
~
Use simple-restore-gnome for more ease of use.
2006-08-16
Lai atvieglotu atjaunošanu, lietojiet simple-restore-gnome.
~
Restore FAILED! Please check you parameters.
2006-08-16
Atjaunošanas KĻŪME! Lūdzu, pārbaudiet parametrus.
~
Include file ...
2006-08-16
Iekļaut failu ...
~
never hourly daily weekly monthly custom
2006-08-16
nekad ik stundu ik dienu ik nedēļu ik mēnesi
~
Sorry, help is not implemented yet.
2006-08-16
Atvainojiet, bet palīdzība vēl nav realizēta.
~
Regex
2006-08-16
Regulārā izteiksme (regex)
~
Configuration save successful
2006-08-16
Konfigurācija saglabāta veiksmīgi
~
Use default backup directory (/var/backup)
2006-08-16
Lietot rezerves kopiju mapi pēc noklusējuma (/var/backup)
~
Minute
2006-08-16
Minūtē
~
Test
2006-08-16
Pārbaudīt
~
Error: no backups found in the target directory
2006-08-16
Kļūme: rezerves kopijas mērķa mapē nav atrastas
~
<i>The selected destination is not writtable with current permissions. The backups can not be written there.</i>
2006-08-16
Izvēlētajā mērķa mapē nevar ierakstīt ar esošajām tiesībām. Rezerves kopiju ierakstīšana šajā mapē nav iespējama.
~
Error: backups directory does not exist!
2006-08-16
Kļūme: rezerves kopiju mape neeksistē!
~
Do backups
2006-08-16
Veikt rezerves kopēšanu
~
<small>Do not backup your data automatically. Note: this does not prevent doing manual backups.</small>
2006-08-16
Automātiskā rezerves kopēšana netiks veikta, bet tas neliedz uzsākt kopēšanu tiešā veidā - nospiežot pogu "Uzsākt tūlīt" vai palaižot "sbackupd" no komandrindas.
~
A backup run is initiated in the background. The process id is:
2006-08-16
Rezerves kopēšana ir uzsākta fonā. Procesa identifikators ir
~
Select any of the available backups to see list of files that can be restored.
2006-08-16
Izvēlieties kādu no pieejamajām rezerves kopijām, lai redzētu atjaunošanai pieejamo failu sarakstu.
~
Please test writability of the target directory by pressing "Test" button on the right.
2006-08-16
Lūdzu, pārbaudiet iespēju ierakstīt datus mērķa mapē, nospiežot "Pārbaudīt" pogu labajā pusē.
~
Manual backups only
2006-08-16
Neveikt automātisku rezerves kopēšanu
~
Currently backup configuration is only runnable by root
2006-08-16
Pašlaik rezerves kopēšanas konfigurācija ir pieejama tikai superlietotājam (root)
~
Mb
2006-08-16
MB
~
Max size
2006-08-16
Maks. izm.