Translations by Dilomo

Dilomo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 116 results
8.
There was something wrong with the external link value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с външната връзка. Моля опитайте отново.
26.
Immediate
2009-11-26
Моментално
32.
Exit duration (seconds):
2009-12-03
Продължителност на спиране (сек.):
36.
There was something wrong with the starting frame X offset value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с отместването на стартовия кадър по X. Моля опитайте отново.
37.
There was something wrong with the starting frame Y offset value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с отместването на стартовия кадър по Y. Моля опитайте отново.
38.
There was something wrong with the finish frame X offset value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с отместването на крайния кадър по X. Моля опитайте отново.
39.
There was something wrong with the highlight width value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с ширината на акцента. Моля опитайте отново.
40.
There was something wrong with the highlight height value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с височината на акцента. Моля опитайте отново.
41.
There was something wrong with the starting time value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано с началното време на започване. Моля опитайте отново.
42.
There was something wrong with the duration value. Please try again.
2009-11-29
Има нещо объркано със стойността на продължителността. Моля опитайте отново.
48.
Links
2009-11-29
Връзки
49.
Layer width:
2009-12-03
Ширина на слоя:
51.
Layer height:
2009-12-03
Височина на слоя:
53.
No mouse click
2009-12-03
Без щракване
66.
Font face:
2009-11-17
Шрифт:
92.
There was something wrong with the layer name value. Please try again.
2009-11-17
Нещо се обърка с името на слоя. Опитай отново.
102.
Slide name array Action Script: %s
2009-11-17
Списък действия за групата слайдове: %s
111.
Pause button pressed. Slide counter equals:
2009-11-17
Пауза. Номер на слайда:
113.
Play button pressed. Slide counter equals:
2009-11-17
Изпълнение. Номер на слайда:
116.
Slide name array is:
2009-11-17
Името на групата слайдове е:
140.
Unknown layer type in swf output.
2009-11-17
Неизвестен тип слой при експортиране
145.
Number of slides
2009-12-03
Брой слайдове
190.
Resize image layer
2009-12-13
Преоразмеряване на слоя с изображение
191.
Image width:
2009-12-13
Ширина на изображението:
192.
Image height:
2009-12-13
Височина на изображението:
193.
Resize image using:
2009-12-13
Преоразмери чрез:
194.
Nearest neighbor (lowest quality)
2009-12-13
Nearest neighbor (ниско качество)
195.
Tiled
2009-12-13
Tiled
196.
Bilinear (default)
2009-12-13
Bilinear (по подразбиране)
197.
Hyperbolic (best quality for photos)
2009-12-13
Hyperbolic (добро качество, за снимки)
250.
/Edit/_Undo
2010-02-11
/Редактиране/_Отмяна
252.
/Edit/_Redo
2010-02-11
/Редактиране/_Повторение
254.
/Edit/Sep
2010-02-11
/Edit/Sep
262.
/Project/Sep
2009-11-17
/Project/Sep
263.
/Project/_Adjust dimensions
2009-11-17
/Проект/_Настройка на размерите
282.
/Layer/Image c_rop
2009-11-17
/Слой/Изр_язване на изображение
302.
/Edit/Undo
2010-02-11
/Редактиране/Отмяна
303.
/Edit/Redo
2010-02-11
/Редактиране/Повторение
314.
Default text layer font face:
2009-12-10
Шрифт на текста по подразбиране:
315.
Default text layer font size:
2009-12-10
Размер на текста по подразбиране:
316.
points
2009-12-10
точки
317.
Default text layer text foreground color:
2009-12-10
Цвчт на текста по подразбиране:
319.
Default Slide Duration
2009-12-10
Продължителност на слайд по подразбиране
2009-12-10
Продължителност на слой по подразбиране
320.
seconds
2009-12-10
секунди
321.
Default Layer Duration
2009-12-10
Продължителност на слой по подразбиране
323.
Number of seconds for screenshot delay:
2009-12-10
Закъснение преди заснемането:
2009-11-17
Секунди закъснение преди заснемането:
327.
Display help text?
2009-11-30
Показвай текст с подказки?
328.
Display warning when screenshot key isn't enabled?
2009-11-30
Покажи предупреждение при неактивна клавишна комб. за прихващане на екрани?