Translations by Serj Safarian

Serj Safarian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
1.
Purchased from Ubuntu One
2011-02-27
Ձեռքբերված է Ubuntu One-ում
2.
Ubuntu One
2011-02-27
Ubuntu One
3.
MP3 plugins are not installed
2011-02-27
MP3 բաղադիրները տեղադրված չեն
4.
To listen to your purchased songs, you need to install MP3 plugins. Click below to install them.
2011-02-27
Ձեռքբերված երգերը լսելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել MP3 բաղադիրները։ Սեղմե՛ք՝ տեղադրելու համար։
5.
Install MP3 plugins
2011-02-27
Տեղադրել MP3 բաղադիրները
6.
Installing MP3 plugins
2011-02-27
MP3 բաղադիրների տեղադրում
7.
There was a problem installing, sorry
2011-02-27
Ներեցեք, տեղադրման ժամանակ խնդիրներ առաջացան
8.
Check your internet connection and try again.
2011-02-27
Ստուգե՛ք կապակցումը համացանցին և փորձեք նորից։
9.
The Ubuntu One Music Store
2011-02-27
Ubuntu One երաժշտության խանութ
10.
Ubuntu One Music Store
2011-02-27
Ubuntu One երաժշտության խանութ