Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 589 results
~
%s rejected as a download device
2009-11-24
urządzenie %s odrzucone jako źródło pobierania
~
%s selected for downloading from
2009-11-24
jako źródło pobierania wybrano %s
~
This device or partition will always be used to download from
2009-11-24
To urządzenie lub partycja zawsze będzie używane jako źródło pobierania
~
This device or partition will never be used to download from
2009-11-24
To urządzenie lub partycja nigdy nie będzie używane jako źródło pobierania
~
Prompting whether to use %s
2009-11-24
Zapytanie o użycie %s
~
Already prompting for Job Code, do not prompt again
2009-11-24
Już pytano o kod pracy, nie zapytuj ponownie
~
Device %(device)s (%(path)s) ignored
2009-11-24
Urzadzenie %(device)s (%(path)s) zignorowane
~
Should this device or partition be used to download images from?
2009-11-24
Pobierać obrazy z tego urządzenia lub partycji?
~
Job Code not entered
2009-11-24
Nie wprowadzono kodu pracy
~
Enter a new job code, or select a previous one.
2009-11-24
Proszę wprowadzić nowy kod pracy lub wybrać poprzedni.
~
Enter a new job code.
2009-11-24
Proszę wprowadzić nowy kod pracy.
~
Job Code entered
2009-06-25
Kod pracy wprowadzony
~
Prompting for Job Code
2009-06-25
Zapytanie o kod pracy
~
Starting downloads
2009-06-25
Rozpoczynanie pobierania
~
Starting downloads that have been waiting for a Job Code
2009-06-25
Rozpoczynanie pobierania oczekującego na kod pracy
~
<i><b>Warning:</b> There is insufficient image metadata to fully generate subfolders. Please use other subfolder naming options.</i>
2009-06-09
<i><b>Ostrzeżenie:</b> Metadane obrazu są niewystarczające do pełnego wygenerowania podkatalogów. Proszę użyć innej opcji określenia nazw podkatalogów</i>
~
<i><b>Warning:</b> There is insufficient image metadata to fully generate the name. Please use other renaming options.</i>
2009-06-09
<i><b>Ostrzeżenie:</b> Metadane obrazu są niewystarczające do pełnego wygenerowania nazwy. Proszę użyć innych opcji zmiany nazwy.</i>
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned for images. On large devices, this could take some time.
2009-06-01
Jeżeli automatyczne wykrywanie przenośnych magazynów danych jest aktywne, obrazy będą wyszukiwane na całym nośniku. W przypadku nośników o dużych pojemnościach, może to chwilę potrwać.
~
Some preferences will be reset.
2009-05-29
Niektóre preferencje zostaną zresetowane.
~
Please check preferences, restart the program, and try again.
2009-05-29
Proszę sprawdzić preferencje, uruchomić program ponownie i spróbować jeszcze raz.
~
Image devices are devices from which to download photos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download photos from multiple image devices simultaneously. <i>If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, consider using a card reader.</i>
2009-05-29
Nośniki obrazów to urządzenia z których można pobrać zdjęcia, takie jak aparaty fotograficzne, karty pamięci czy przenośne magazyny danych, Zdjęcia mogą być pobierane jednocześnie z kilku nośników obrazów. <i>Jeżeli pobieranie bezpośrednio z aparatu fotograficznego działa nieprawidłowo lub wcale, proszę spróbować przestawić go na tryb PTP. Jeśli jest to niemożliwe, proszę rozważyć użycie czytnika kart pamięci.</i>
~
The subfolder preferences entered are invalid and cannot be used. They will be reset to their default values.
2009-05-29
Wprowadzone preferencje podkatalogu są nieprawidłowe i nie mogą zostać użyte. Zostaną przywrócone ich domyślne wartości.
~
The subfolder preferences had some unnecessary values removed.
2009-05-29
Pewne niepotrzebne wartości zostały usunięte z preferencji podkatalogu.
~
There is an error in the program preferences.
2009-05-29
Błąd w preferencjach programu.
~
These preferences are not well formed:
2009-05-22
Następujące preferencje nie są dobrze sformułowane:
~
This version of the program uses different preferences than the old version. Your preferences have been updated. Please check them to ensure correct operation.
2009-05-22
Ta wersja programu używa innych preferencji niż starsza wersja. Preferencje zostały zaktualizowane. Proszę je sprawdzić, czy zapewniają prawidłowe działanie.
~
Resetting value to zero.
2009-05-22
Resetowanie wartości do zera.
~
%s metadata is not present in image
2009-05-22
Obraz nie zawiera metadanych %s
~
Program preferences appear to be valid, but please check them to ensure correct operation.
2009-05-22
Preferencje programu wydają się być właściwe, proszę jednak sprawdzić, czy zapewniają prawidłowe działanie.
~
Metadata is essential for generating subfolders / image names. Source: %s
2009-05-22
Metadane są niezbędne aby wygenerować nazw podkatalogów / obrazów. Źródło: %s
~
If you disable automatic detection, choose the exact backup location.
2009-05-22
W przypadku wyłączenia wykrywania automatycznego, proszę określić dokładne położenie kopii zapasowej.
~
Preference value '%(value)s' is invalid
2009-05-22
Wartość preferencji "%(value)s" jest nieprawidłowa
~
Image filename could not be properly generated. Check to ensure there is sufficient image metadata.
2009-05-22
Nazwa pliku obrazu nie mogła zostać prawidłowo wygenerowana. Proszę sprawdzić, czy metadane obrazu są wystarczające.
~
Error in date time component. Value %s appears invalid
2009-05-22
Błąd w składniku data czas. Nieprawidłowa wartość %s
~
%(number)s of %(total)s images copied
2009-05-22
Skopiowano %(number)s z %(total)s obrazów
~
Problem using pynotify.
2009-05-22
Problem z użyciem pynotify.
~
image number was specified but image filename has no number
2009-05-22
numer obrazu został określony ale nazwa pliku nie posiada żadnego numeru
~
If you disable automatic detection, choose the exact location of the images.
2009-05-22
W przypadku wyłączenia wykrywania automatycznego, proszę wybrać dokładne położenie obrazów.
~
Rapid Photo Downloader is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Rapid Photo Downloader is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with Rapid Photo Downloader; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2009-05-22
Program Rapid Photo Downloader jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji. Program Rapid Photo Downloade rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU. Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA
~
Preference key '%(key)s' is invalid. Expected one of %(value)s
2009-05-22
Klucz preferencji "%(key)s" jest nieprawidłowy. Oczekiwano %(value)s
~
The device can now be safely removed
2009-05-22
Teraz można bezpiecznie usunąć urządzenie
~
Device scan complete: no images found on %s
2009-05-22
Wyszukiwanie zakończone: nie znaleziono obrazów w katalogu %s
~
%s is already running
2009-05-22
%s jest już uruchomiony
~
Import your images efficiently and reliably
2009-05-22
Importuj obrazy wydajnie i niezawodnie
~
Using
2009-05-22
Użycie
~
Failed to receive pynotify server capabilities.
2009-05-22
Pobranie właściwości serwera pynotify nieudane.
~
Image filename could not be generated
2009-05-22
Nazwa pliku obrazu nie mogła zostać wygenerowana
~
Download complete from %s
2009-05-22
Ukończono pobieranie z %s
~
Error in Image Rename preferences
2009-05-22
Błąd w preferencjach zmiany nazw obrazów
~
Download has started from %s
2009-05-22
Rozpoczęto pobieranie z %s