Translations by Kevin Brubeck Unhammer

Kevin Brubeck Unhammer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 489 results
~
%s selected for downloading from
2010-09-12
%s velt for nedlasting
~
Starting downloads that have been waiting for a Job Code
2010-09-12
Byrjar nedlastingar som har venta på jobbnamn
~
Job Code not entered
2010-09-12
Jobbnamn ikkje lagra
~
Some preferences will be reset.
2010-09-12
Visse innstillingar blir nullstilt.
~
Prompting for Job Code
2010-09-12
Spør om jobbnamn
~
There is an error in the program preferences.
2010-09-12
Det er ein feil i innstillingane.
~
Error Log
2010-09-12
Feillogg
~
Starting downloads
2010-09-12
Byrjar nedlasting
~
If you disable automatic detection, choose the exact backup location.
2010-09-12
Viss du skrur av automatisk oppdaging må du oppgi nøyaktig kor du vil ta tryggleikskopien.
~
Please check preferences, restart the program, and try again.
2010-09-12
Vennligst kontroller innstillingane, start programmet på nytt, og prøv igjen.
~
Job Code entered
2010-09-12
Jobbnamn lagra
~
Preference key '%(key)s' is invalid. Expected one of %(value)s
2010-09-12
Innstillingsnøkkelen '%(key)s' er ugyldig. Venta ein av %(value)s
~
Resetting to default values.
2010-09-12
Nullstiller til standardverdiar.
~
New day has started - resetting 'Downloads Today' sequence number
2010-09-12
Ei ny dag har byrja - nullstiller sekvensnummeret «Nedlastingar idag»
~
'Start of day' preference value is corrupted.
2010-09-12
Ugyldig innstillingsverdi for «Byrjar av dag»
~
The device can now be safely removed
2010-09-12
Du kan no trygt fjerne eininga
~
<span weight="bold" size="x-large">Automation</span>
2010-09-12
<span weight="bold" size="x-large">Automatisering</span>
~
These preferences are not well formed:
2010-09-12
Desse innstillingane er ikkje velforma:
~
A newer version of this program was previously run on this computer.
2010-09-12
Ei nyare utgåve av dette programmet har køyrt tidlegare på denne maskinen.
~
Download has started from %s
2010-09-12
Byrja å laste ned frå %s
~
Using
2010-09-12
Nyttar
~
Backup location:
2010-09-12
Kopier til:
~
_Pause
2010-09-12
_Pause
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned for images. On large devices, this could take some time.
2010-09-12
Viss du skrur på automatisk oppdaging av portable lagringseiningar blir heile eininga gjennomsøkt etter bilete. På store einingar kan dette ta ein del tid.
~
%s is already running
2010-09-12
%s køyrer allereie
~
Program preferences appear to be valid, but please check them to ensure correct operation.
2010-09-12
Programinnstillingane kan synast å vere gyldige, men ver vennleg og kontroller dei for å vere sikker på at alt er som det skal vere.
~
Sorry, some preferences are invalid and will be reset.
2010-09-12
Orsak, visse innstillingar var ugyldige og blir nullstilt.
~
Warning:
2010-09-12
Åtvaring:
~
This version of the program is newer than the previously run version. Checking preferences.
2010-09-12
Denne utgåva av programmet er nyare enn den som køyrte tidlegare. Kontrollerer innstillingar.
~
Preferences were modified.
2010-09-12
Innstillingane blei endra.
~
This version of the program uses different preferences than the old version. Your preferences have been updated. Please check them to ensure correct operation.
2010-09-12
Denne utgåva av programmet nyttar andre innstillingar enn den gamle utgåva. Innstillingane dine er oppdatert. Ver vennleg og kontroller dei for å sjå til at alt er som det skal vere.
~
No preferences needed to be changed.
2010-09-12
Trengte ikkje å endre nokon innstillingar.
~
This version of the program uses different preferences than the old version. Some of your previous preferences were invalid, and could not be updated. They will be reset.
2010-09-12
Denne utgåva av programmet nyttar andre innstillingar enn den gamle utgåva. Visse gamle innstillingar var ugyldige, og kunne ikkje oppdaterast. Dei blir nullstilt.
~
Problem using pynotify.
2010-09-12
Problem med pynotify.
~
Failed to receive pynotify server capabilities.
2010-09-12
Klarte ikkje å hente inn eigenskapane til pynotify-tenaren.
~
2010-09-12
~
errors
2010-09-12
feil
~
Resetting value to zero.
2010-09-12
Nullstiller verdien.
~
Resetting to midnight.
2010-09-12
Nullstiller verdien til midnatt.
~
Detected %(device)s with path %(path)s
2010-09-12
Fann %(device)s med sti %(path)s
~
Automatically start download is true
2010-09-12
Byrjar automatisk nedlasting
~
Automatically start download is false
2010-09-12
Byrjar ikkje automatisk nedlasting
~
Using manually specified path
2010-09-12
Nytt manuelt oppgitt sti
~
Download complete from %s
2010-09-12
Ferdig med å laste ned frå %s
~
Automation
2010-09-12
Automatisering
~
Goodbye
2010-09-12
Ha det bra
~
Sorry,these preferences contain an error:
2010-09-12
Orsak, det er ein feil i innstillingane:
~
Rapid Photo Downloader is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Rapid Photo Downloader is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with Rapid Photo Downloader; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2010-09-12
Rapid Photo Downloader is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Rapid Photo Downloader is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with Rapid Photo Downloader; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
~
Preference value '%(value)s' is invalid
2010-09-12
Innstillingsnøkkelen '%(value)s' er ugyldig
~
%s rejected as a download device
2010-09-12
%s ikkje godkjend som nedlastingseining