Translations by Mykola Tkach

Mykola Tkach has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 106 results
~
When a photo or video of the same name has already been downloaded, choose whether to skip downloading the file, or to add a unique indentifier.
2013-04-11
Коли фото або відео з такою ж назвою вже завантажені, виберіть, чи пропустити завантаження цього файлу, чи додати унікальний ідентифікатор.
~
Sorry, video downloading functionality disabled. To download videos, please install either the <i>hachoir metadata</i> and <i>kaa metadata</i> packages for python, or <i>exiftool</i>.
2013-04-11
Вибачте, але стягнення відео вимкнено. Для того щоб мати можливість завантажувати відео, будь-ласка, встановіть пакунки <i>hachoir metadata</i> та <i>kaa metadata</i> для Пітона або <i>exiftool</i>.
~
_Download
2013-04-11
_Завантажити
~
Download / Pause
2013-04-11
Завантаження / Призупинити
~
Errors occurred when backing up on the following backup devices:
2013-04-11
Сталася помилка при створенні резервної копії на наступних пристроях:
~
An error occurred when copying the %(filetype)s
2013-04-11
Сталася помилка при копіюванні %(filetype)s
~
Should all remembered paths be removed?
2013-04-11
Чи має бути вилучено усі заппам’ятовані розміщення?
~
automatically detect devices from which to download, overwriting existing program preferences
2013-04-11
автоматично визначати пристрій, з якого буде виконуватися завантаження, замінюючи налаштування програми що існують
~
Automatically rotate JPEG images
2013-04-10
Автоматично повертати зображення JPEG
~
Generate thumbnails (slower)
2013-04-10
Створювати мініатюри (довше копіюється)
~
Performance
2013-04-10
Швидкодія
~
<span weight="bold" size="x-large">Miscellaneous</span>
2013-04-10
<span weight="bold" size="x-large">Решта налаштувань</span>
~
Device Options
2013-04-10
Параметри пристрою
~
Use _python-style regular expressions
2013-04-10
Використовувати регулярні вирази стилю _python
~
Re_move All
2013-04-10
Вилучити все
~
Remembered paths are those associated with devices that you have chosen to always scan or ignore when automatic detection of Portable Storage Devices is enabled.
2013-04-10
Запам’ятованими адресами є ті, які асоціюються з пристроями вибраними вами для виконання їх постійного сканування або ігнорування, при залученій можливості автоматичного визначення Портативного пристрою зберігання.
~
<span weight="bold" size="x-large">Device Options</span>
2013-04-10
<span weight="bold" size="x-large">Налаштування пристроїв</span>
~
If you disable automatic detection, choose the exact location of the photos and videos.
2013-04-10
Якщо ви вимикаєте автовизначення, оберіть містце для резервного копіювання фото та відео.
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned. On large devices, this could take some time. When this option is enabled, and a potential device is detected, you will be prompted to determine if it should be scanned or not.
2013-04-10
Якщо ви увімкнули автовизначення переносного накопичувача, буде проскановано увесь накопичувач. На пристроях більшої ємності це може зайняти час Коли цей параметр увімкнено, й відповідний пристрій знайдено, програма спитає вас, чи потрібно його сканувати.
~
Automatically detect devices
2013-04-10
Автоматично виявляти пристрої
~
Remembered Paths
2013-04-10
Розміщення які запам’ятовано
~
Automatically detect Portable Storage Devices
2013-04-10
Автоматично виявляти портативні пристрої зберігання
~
Specify the ending portion of any paths you want ignored when scanning devices for photos or videos. Any path ending with the values below will not be scanned.
2013-04-10
Вкажіть кінцівку будь-якої адреси, яку ви бажаєте ігнорувати при скануванні пристроїв, на вміст фотографій та відеозаписів. Усі адреси що закінчуються значеннями вказаними нижче, скануватися не будуть.
~
Devices are from where to download photos and videos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download from multiple devices simultaneously, or you can specify a location on your hard drive. <i>Downloading directly from cameras is currently an experimental feature. If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, a card reader must be used.</i>
2013-04-10
Пристрої - з них завантажується фото та відео, наприклад, камера, карта пам’яті або переносний накопичувач. Ви можете налаштувати завантаження з декількох пристроїв одночасно або вказати місце для завантаження на жорсткому диску <i>Завантаження напряму з камери поки що є пробною можливістю. Якщо завантаження напряму з камери працює погано або не працює взагалі, перемикніть її у режим PTP. Якщо це неможливо, використовуйте пристрій для читання карт пам’яті.</i>
~
Sorry, video downloading functionality disabled. To download videos, please install either the <i>hachoir metadata</i> and <i>kaa metadata</i> packages for python, or <i>exiftool</i>.
2013-04-10
Вибачте, але стягнення відео вимкнено. Для того щоб матиможливість завантажувати відео, будь-ласка,встановіть пакунки <i>hachoir metadata</i> та <i>kaa metadata</i> для Пітона або <i>exiftool</i>.
~
_Uncheck All
2013-04-10
_Скасувати позначку всього
~
_Check All
2013-04-10
_Позначити все
~
_Include in download
2013-04-10
Включити у завантаження
~
_Download
2013-04-10
_Звантажити
~
Next File
2013-04-10
Наступний файл
~
Path: %s
2013-04-10
Шлях: %s
~
Previous File
2013-04-10
Попередній Файл
~
Failed to create download subfolder
2013-04-10
Не вдалося створити каталог для завантаження
~
scanning (found %(photos)s photos and %(videos)s videos)...
2013-04-10
перевірка (знайдено %(photos)s фотографій та %(videos)s відеозаписів)...
~
%(previousproblem)s, and %(backinguperror)s
2013-04-10
%(previousproblem)s, ще %(backinguperror)s
~
There was an error backing up
2013-04-10
Була помилка при резевному копіюванні
~
there was an error backing up
2013-04-10
була помилка при резевному копіюванні
~
Multiple problems were encountered
2013-04-10
Виявлено чисельні проблеми
~
An error occurred when copying the %(filetype)s, but it was backed up
2013-04-10
При копіюванні %(filetype)s сталася помилка, але резервна копія все одно створена.
~
%(filetype)s already exists, but it was backed up
2013-04-10
Хоч %(filetype)s вже існує, резервна копія все одно створена.
~
Problem in %s generation
2013-04-10
Помилка %s при створенні
~
Problems in %s generation
2013-04-10
Сталися помилки при створенні %s
~
Problem in subfolder and filename generation
2013-04-10
Помилка при створенні імені каталогу та файлу.
~
Problems in subfolder and filename generation
2013-04-10
При створенні ім’я каталогу та файлу сталися помилки.
~
There were errors backing up
2013-04-10
Помилки при створенні резервної копії
~
there were errors backing up
2013-04-10
Помилки при створенні резервної копії
~
Backup overwritten on %(volume)s.
2013-04-10
Резервну копію на %(volume)s перезаписано.
~
%(missing_metadata_elements)s and %(final_missing_metadata_element)s.
2013-04-10
%(missing_metadata_elements)s, %(final_missing_metadata_element)s.
~
The following metadata is missing:
2013-04-10
Ці метадані пропущено:
~
Furthermore, there was a %(problem)s.
2013-04-10
До того ж була %(problem)s.