Translations by Damon Lynch

Damon Lynch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
42.
Failed to download versions file.
2020-03-09
Vyberte priečinok pre stiahnuté videá.
108.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, e.g. external hard drives.
2020-03-09
Svoje fotografie a videá môžete popri sťahovaní zálohovať na rôzne zariadenia, napr. externé disky.
111.
Specify the folder in which backups are stored on the device.<br><br><i>Note: the presence of a folder with this name is used to determine if the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these folder names. By adding both folders, the same device can be used to back up both photos and videos.</i>
2020-03-09
Zvoľte názov adresára, v ktorom budú na zariadeniach uložené zálohy.<br><br><i>Poznámka: Existencia tohoto adresára je predpokladom pre identifikovanie zariadenia ako úložiska záloh. Na každom zariadení, ktoré chcete používať pre uloženie záloh, vytvorte adresár s jedným z týchto názvov. Ak vytvoríte oba adresáre, budú na zariadenie zálohované fotky aj videá.</i>
117.
Select Photo Backup Location
2020-03-09
Vyberte umiestnenie pre zálohu fotiek
119.
Select Video Backup Location
2020-03-09
Vyberte umiestnenie pre zálohu videa
157.
Files that have already been downloaded are remembered. You can still mark previously downloaded files to download again, but they are unmarked by default, and their thumbnails are dimmed so you can differentiate them from files that are yet to be downloaded.
2022-02-21
Súbory, ktoré už boli v minulosti stiahnuté, nie sú označené pre stiahnutie a ich náhľad je mierne stlmený. Môžete ich vybrať a budú stiahnuté znovu.
253.
Open in File Browser...
2020-03-09
Otvoriť v správcovi súborov...
718.
%(noFiles)s %(filetypes)s downloaded
2020-03-09
%(noFiles)s %(filetypes)s stiahnutých
719.
%(noFiles)s %(filetypes)s failed to download
2020-03-09
%(noFiles)s %(filetypes)s sa nepodarilo stiahnuť
723.
%(filetype)s downloaded
2020-03-09
%(filetype)s stiahnutých
802.
All settings and caches have been reset.
2020-03-09
Všetky nastavenia boli uvedené do pôvodného stavu.
803.
Thumbnail Cache has been reset.
2020-03-09
Všetky nastavenia boli uvedené do pôvodného stavu.