Browsing Polish translation

139148 of 852 results
139.
Files that have already been downloaded are remembered. You can still mark previously downloaded files to download again, but they are unchecked by default, and their thumbnails are dimmed so you can differentiate them from files that are yet to be downloaded.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/didyouknow.py:51
140.
If more than one file is selected, they'll all take the mark of the file whose checkbox was clicked, regardless of whether they previously had a checkmark or not.
Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden plik, wszystkie przyjmą oznaczenie pliku, którego pole wyboru zostało kliknięte, niezależnie od tego, czy poprzednio były zaznaczone, czy nie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:60
141.
Click on a device's checkbox to quickly mark or unmark all its files for downloading.
Kliknij pole wyboru urządzenia, aby szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pliki do pobrania.
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz on 2019-08-15
Located in ../raphodo/didyouknow.py:68
142.
After a download finishes, an icon replaces the thumbnail's checkbox. The icon's color indicates whether the download was successful (green), had file renaming problems (yellow/orange), or failed (red).
Po zakończeniu pobierania ikona zastępuje pole wyboru miniatury. Kolor ikony wskazuje, czy pobieranie się powiodło (zielony), wystąpiły problemy ze zmianą nazwy pliku (żółty / pomarańczowy), czy nie powiodło się (czerwony).
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:75
143.

In case of any problems, a red icon will appear at the bottom of the window
indicating how many error reports there are. Clicking on it opens the Error Report
window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

W przypadku problemów na dole okna pojawi się czerwona ikona
wskazując, ile jest raportów o błędach. Kliknięcie go powoduje otwarcie okna raportu
o błędzie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:83
144.

The Error Report window lists any problems encountered before, during or after the
download. An orange triangle represents a warning, a red circle indicates a failure,
and a black circle indicates more serious failures. You can click on the hyperlinks to
open its file or device in a file manager. You can also search the reports using the
search box in the lower left of the Error Report window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/didyouknow.py:91
145.
You can simultaneously download from multiple cameras, smartphones, memory cards, and hard drives—as many devices as your computer can handle at one time.
Możesz jednocześnie pobierać z wielu kamer, smartfonów, kart pamięci i dysków twardych. Z tylu urządzeń , ile komputer może obsłużyć jednocześnie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:103
146.
The <b>Timeline</b> groups photos and videos based on how much time elapsed between consecutive shots. Use it to identify photos and videos taken at different periods in a single day or over consecutive days.
<b> Oś czasu </b> grupuje zdjęcia i filmy na podstawie czasu, jaki upłynął między kolejnymi zdjęciami. Użyj go, aby zidentyfikować zdjęcia i filmy zrobione w różnych okresach w ciągu jednego dnia lub w ciągu kolejnych dni.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:110
147.

<p>In the illustration above, the first row of the Timeline is black because all the files on
that date had been previously downloaded.</p>
<p>The Timeline's slider adjusts the time elapsed between consecutive shots that is used to build
the Timeline:</p>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/didyouknow.py:117
148.
To view photos and videos for a particular time range, use the mouse (optionally in combination with the <tt>Shift</tt> or <tt>Ctrl</tt> keys) to select time periods. When a time range is selected, the Timeline button on the left side of the main window will be highlighted.
Aby wyświetlić zdjęcia i filmy z określonego przedziału czasowego, użyj myszy (opcjonalnie w połączeniu z klawiszami <tt> Shift </tt> lub <tt> Ctrl </tt>), aby wybrać przedziały czasu. Po wybraniu zakresu czasu przycisk Oś czasu po lewej stronie okna głównego zostanie podświetlony.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:128
139148 of 852 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Kosiorek, Dominik Kochowicz, Kamil Skaskiewicz, Michal Predotka.