Translations by Kamil Skaskiewicz

Kamil Skaskiewicz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 336 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
2019-08-10
Aby kontynuować, najpierw zainstaluj pakiet "python3 setuptools" używając systemowego menedżera pakietów.
2.
Rapid Photo Downloader installer
2019-08-10
Instalator Rapid Photo Downloader
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
2019-08-09
Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Rapid Photo Downloader.
5.
Installer not found:
2019-08-10
Nie znaleziono instalatora:
6.
Installer not in tar.gz format:
2019-08-10
Instalator nie jest w formacie tar.gz:
7.
{} will be upgraded from version {} to version {}
2019-09-16
{} zostanie uaktualniony z wersji {} do wersji {}
10.
The following command will be run:
2019-08-10
Uruchomiona zostanie następująca komenda:
11.
sudo may prompt you for the sudo password.
2019-08-10
sudo może wymagać podania hasła.
12.
Would you like to run the command now?
2019-08-10
Czy chcesz teraz uruchomić polecenie?
13.
Answer is not yes, exiting.
2019-08-10
Odpowiedź nie była twierdząca. zakańczam.
14.
Command failed
2019-08-10
Polecenie nie powiodło się
15.
Exiting
2019-08-10
Kończenie działania
16.
The Universe repository must be enabled.
2019-08-10
Repozytorium Universe musi być włączone.
17.
The IUS Community repository must be enabled.
2019-08-10
Repozytorium IUS Community musi być włączone.
18.
Do you want to to uninstall the previous version of Rapid Photo Downloader:
2019-08-09
Czy chcesz odinstalować poprzednią wersję Rapid Photo Downloader:
20.
Uninstalling system package
2019-08-10
Odinstalowywanie pakietu systemowego
22.
Checking if previous version installed with pip...
2019-09-16
Sprawdzanie, czy poprzednia wersja została zainstalowana z pip ...
24.
To continue, some packages required to run the application will be installed.
2019-08-10
Aby kontynuować, niektóre pakiety wymagane do uruchomienia aplikacji zostaną zainstalowane.
25.
Querying installed and available packages (this may take a while)
2019-08-10
Sprawdzanie zainstalowanych i dostępnych pakietów (może to chwilę potrwać)
26.
Querying zypper to see if any required packages are already installed (this may take a while)...
2019-08-10
Odpytywanie zyppera, aby sprawdzić, czy jakieś wymagane pakiety są już zainstalowane (może to chwilę potrwać) ...
27.
Querying yum to see if any required packages are already installed (this may take a while)...
2019-08-10
Odpytywanie yum, aby sprawdzić, czy jakieś wymagane pakiety są już zainstalowane (może to chwilę potrwać) ...
29.
When downloading the latest version, install the development version if it is newer than the stable version.
2019-09-16
Podczas pobierania najnowszej wersji zainstaluj wersję programistyczną, jeśli jest nowsza niż wersja stabilna.
32.
Uninstall Rapid Photo Downloader that was installed with pip, keeping its dependencies.
2019-09-16
Odinstaluj Rapid Photo Downloader, który został zainstalowany za pomocą pip, zachowując jego zależności.
35.
Dependencies will only be removed if they are not required by other programs.
2019-08-09
Zależności będą odinstalowane jeśli nie są wymagane przez inne aplikacje.
38.
Failed to download versions file
2019-09-16
Nie udało się pobrać pliku wersji
39.
Got error code {} while accessing versions file
2019-09-16
Dostałem kod błędu {} podczas uzyskiwania dostępu do pliku wersji
41.
Received error code
2019-09-16
Otrzymano kod błędu
42.
Failed to install application requirements: exiting
2019-08-15
Nie udało się zainstalować wymagań aplikacji: wychodzę
43.
Failed to install application: exiting...
2019-08-15
Nie udało się zainstalować aplikacji: wychodzę ...
44.
Installing application requirements...
2019-08-15
Instalowanie wymagań aplikacji ...
45.
Installing application...
2019-08-10
Instalowanie aplikacji...
46.
Do you want to install the application's man pages?
2019-08-15
Czy chcesz zainstalować podręcznik obsługi aplikacji?
47.
They will be installed into {}
2019-09-16
Zostaną zainstalowane w {}
48.
If you uninstall the application, remove these manpages yourself.
2019-08-15
Jeśli odinstalujesz aplikację, usuń podręcznik aplikacji samodzielnie.
49.
Do want to install the man pages?
2019-08-15
Czy chcesz zainstalować podręcznik aplikacji?
50.
Man pages can be found in {}/share/man/man1
2019-09-16
Strony podręcznika można znaleźć w {}/share/man/man1
51.
Installing man pages into {}
2019-09-16
Instalowanie stron podręcznika w {}
52.
Failed to create man page directory: exiting
2019-08-15
Nie udało się utworzyć katalogu podręcznika aplikacji: wychodzę
53.
Failed to copy man page.
2019-08-15
Nie udało się skopiować podręcznika aplikacji.
55.
You may have to restart the computer to be able to run the program from the commmand line or application launcher.
2019-08-15
Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, aby móc uruchomić program z wiersza polecenia lub launchera uruchamiającego aplikację.
56.
(If a segmentation fault occurs at exit, you can ignore it...)
2019-08-15
(Jeśli przy wyjściu wystąpi błąd segmentacji, możesz go zignorować ...)
64.
Sorry, this installer does not support a custom python installation. Exiting...
2019-09-16
Przepraszamy, ten instalator nie obsługuje niestandardowej instalacji w języku Python. Wychodzę ...
65.
Restarting script using system python...
2019-08-15
Ponowne uruchamianie skryptu za pomocą systemowego pytona ...
66.
Detected Linux distribution {} {}
2019-08-15
Wykryto dystrybucję Linuksa {} {}
67.
Exiting...
2019-09-16
Wychodzę...
68.
To continue, the package python3-apt must be installed.
2019-09-16
Aby kontynuować, pakiet python3-apt musi być zainstalowany.
69.
Install the following packages using your Linux distribution's standard package manager, and then rerun this installer
2019-09-16
Zainstaluj następujące pakiety, używając standardowego menedżera pakietów dystrybucji Linuksa, a następnie ponownie uruchom ten instalator
71.
Installing python requests
2019-08-15
Instalowanie python requests
72.
Upgrade Rapid Photo Downloader
2019-08-15
Uaktualnij Rapid Photo Downloader
73.
&Cancel
2019-08-10
&Anuluj