Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 438 results
~
File verification failed. The downloaded version is different from the original.
2014-01-22
Nieudana weryfikacja plików. Pobrana wersja różni się od oryginału.
~
File verification failed on these devices:
2014-01-22
Nieudana weryfikacja plików na tych urządzeniach:
~
File verification failed on %(volume)s. The backed up version is different from the downloaded version.
2014-01-22
Nieudana weryfikacja plików na %(volume)s. Kopia zapasowa różni się od wersji pobranej.
~
%(file_type)s not backed up
2014-01-18
%(file_type)s nie ma kopii zapasowej
~
The %(filetype)s did not download correctly
2014-01-18
Niepoprawne pobranie %(filetype)s
~
Verify files as they are downloaded
2014-01-18
Weryfikuj pliki podczas pobierania
~
An unknown error occurred
2014-01-18
Wystąpił nieznany błąd
~
Backup %(file_type)s overwritten
2014-01-18
Nadpisano kopię zapasową %(file_type)s
~
No backup device contains a valid folder for backing up %(filetype)s
2014-01-18
Żadne urządzenie do zapisu kopii zapasowej nie zawiera katalogu do utworzenia kopii %(filetype)s
~
Backup of %(file_type)s already exists
2014-01-18
Kopia zapasowa %(file_type)s już istnieje
~
Check All Photos
2013-12-28
Zaznacz wszystkie zdjęcia
~
About...
2013-12-28
O programie...
~
Quit
2013-12-28
Zakończ
~
Check All Videos
2013-12-28
Zaznacz wszystkie filmy
~
Refresh
2013-12-28
Odśwież
~
Help
2013-12-28
Pomoc
~
Error: specify device auto-detection or manually specify a device's path from which to download, but do not do both.
2012-06-23
Błąd: określ automatyczne wykrywanie urządzeń lub określ ścieżkę dostępu do urządzenia z którego ma nastąpić pobieranie, ale nie obydwie rzeczy jednocześnie.
~
manually specify the PATH of the device from which to download, overwriting existing program preferences
2012-06-23
ręcznie określ ścieżkę dostępu do urządzenia z którego ma nastąpić pobieranie, nadpisując istniejące ustawienia programu
~
automatically detect devices from which to download, overwriting existing program preferences
2012-06-23
automatyczne wykrywaj urządzenia z których ma nastąpić pobieranie, nadpisując istniejące ustawienia programu
~
scanning (found %(photos)s photos and %(videos)s videos)...
2012-06-23
wyszukiwanie (znalezionych zdjęć: %(photos)s znalezionych filmów: %(videos)s)...
~
the root of the file system
2011-11-21
katalog główny systemu plików
~
Downloading from %(location)s.
2011-11-21
Pobieranie z %(location)s.
~
Do you really want to download from here? On some systems, scanning this location can take a very long time.
2011-11-21
Naprawdę pobierać z tego miejsca? W niektórych systemach, skanowanie tego położenia może potrwać bardzo długo.
~
Sorry, video downloading functionality disabled. To download videos, please install either the <i>hachoir metadata</i> and <i>kaa metadata</i> packages for python, or <i>exiftool</i>.
2011-11-21
Przepraszamy, pobieranie filmów jest wyłączone. Aby pobierać filmy, należy zainstalować pakiety dla pythona <i>hachoir metadata</i> oraz <i>kaa metadata</i>, lub <i>exiftool</i>.
~
Automatically rotate JPEG images
2011-11-21
Automatycznie obracaj obrazy JPEG
~
To
2011-11-21
Cel
~
From
2011-11-21
Źródło
~
Copy
2011-11-21
Skopiuj
~
Auto Detect
2011-11-21
Wykrywanie automatyczne
~
Move
2011-11-21
Przenieś
~
Specify the ending portion of any paths you want ignored when scanning devices for photos or videos. Any path ending with the values below will not be scanned.
2011-09-26
Proszę określić końcowy fragment dowolnej ścieżki, która ma być ignorowana podczas skanowania urządzeń. Każda ścieżka mająca na końcu poniższe wartości nie będzie skanowana.
~
Use _python-style regular expressions
2011-09-26
Używaj wyrażeń regularnych w stylu _python
~
Re_move All
2011-09-26
U_suń wszystkie
~
Remembered paths are those associated with devices that you have chosen to always scan or ignore when automatic detection of Portable Storage Devices is enabled.
2011-09-26
Zapamiętane ścieżki to te przypisane do urządzeń, które zostały wybrane do ignorowania lub sprawdzania zawsze, kiedy Automatyczne wykrywanie przenośnych magazynów danych jest aktywne.
~
Remove all Remembered Paths?
2011-09-26
Usunąć wszystkie Ścieżki pamiętane?
~
Select a folder in which to backup videos
2011-09-26
Proszę wybrać katalog dla tworzenia kopii zapasowej filmów
~
Remove all Ignored Paths?
2011-09-26
Usunąć wszystkie Ścieżki ignorowane?
~
This regular expression is invalid, and will be removed unless you correct it: %s
2011-09-26
To wyrażenie regularne są niepoprawne, i zostanie usunięte, jeśli nie będzie poprawione: %s
~
Should all remembered paths be removed?
2011-09-26
Czy wszystkie zapamiętane ścieżki powinny zostać usunięte?
~
Select a folder in which to backup photos
2011-09-26
Proszę wybrać katalog dla tworzenia kopii zapasowej zdjęć
~
Should all ignored paths be removed?
2011-09-26
Czy wszystkie ignorowane ścieżki powinny zostać usunięte?
~
The following regular expressions are invalid, and will be removed unless you correct them: %s
2011-09-26
Następujące wyrażenia regularne są niepoprawne, i zostaną usunięte, jeśli nie będą poprawione: %s
~
Remembered Paths
2011-09-26
Ścieżki pamiętane
~
Backing up photos and videos to %(path)s
2011-09-26
Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów w %(path)s
~
Backing up photos to %(path)s and videos to %(path2)s
2011-09-26
Tworzenie kopii zapasowej zdjęć w %(path)s a filmów w %(path2)s
~
Invalid regular expression
2011-09-26
Nieprawidłowe wyrażenie regularne
~
Device Options
2011-06-09
Opcje urządzenia
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned. On large devices, this could take some time. When this option is enabled, and a potential device is detected, you will be prompted to determine if it should be scanned or not.
2011-06-09
Jeżeli automatyczne wykrywanie przenośnych magazynów danych jest aktywne, obrazy będą wyszukiwane na całym nośniku. W przypadku nośników o dużych pojemnościach, może to chwilę potrwać. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, a potencjalne urządzenie zostanie wykryte, pojawi się komunikat z pytaniem o przeprowadzenie skanowania.
~
Devices are from where to download photos and videos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download from multiple devices simultaneously, or you can specify a location on your hard drive. <i>Downloading directly from cameras is currently an experimental feature. If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, a card reader must be used.</i>
2011-06-09
Urządzenia z których można pobrać zdjęcia i filmy, takie jak aparaty fotograficzne, karty pamięci czy przenośne magazyny danych. Pobieranie może następować z kilku urządzeń jednocześnie, lub z określonego położenia na dysku. <i>Pobieranie bezpośrednio z aparatu jest obecnie w fazie eksperymentalnej. Jeśli pobieranie bezpośrednio z aparatu fotograficznego działa nieprawidłowo lub wcale, proszę spróbować przestawić go do trybu PTP. Jeśli nie jest to możliwe, zalecane jest użycie czytnika kart pamięci.</i>
~
<span weight="bold" size="x-large">Device Options</span>
2011-06-09
<span weight="bold" size="x-large">Opcje urządzenia</span>