Translations by Dominik Kochowicz

Dominik Kochowicz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
4.
To be able to generate thumbnails for a wider range of video formats, install gstreamer1-libav after having first added an appropriate software repository such as rpmfusion.org.
2019-09-29
Aby umożliwić wygenerowanie miniaturek dla większej ilości formatów, zainstaluj program gstreamer1-libav po uprzednim dodaniu odpowiedniego repozytorium oprogramowania, takiego jak rpmfusion.org.
9.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for
2019-09-29
Wykryto niepoprawne prawo własności do folderu. Zmiana własności i resetowanie uprawnień dla
19.
Querying package system to see if an older version of Rapid Photo Downloader is installed (this may take a while)...
2019-09-29
Sprawdzanie pakietów systemowych, czy zainstalowana jest starsza wersja programu Rapid Photo Downloader (to może potrwać chwilę)...
21.
Unable to query package system. Please check your Internet connection and try again
2019-09-29
Niemożliwe sprawdzenie pakietów systemowych. Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie
23.
The following package is unknown on your system: {}
2019-09-29
Następujący pakiet nie jest znany w twoim systemie: {}
28.
Query to confirm action at each step.
2019-09-29
Zapytanie w celu potwierdzenia działania na każdym kroku.
30.
Optional tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive. If not specified, the latest version is downloaded from the Internet.
2019-09-29
Opcjonalne archiwum instalatora tar.gz Rapid Photo Downloader. Jeśli nie zostanie określone, najnowsza wersja zostanie pobrana z Internetu.
31.
Do not run the installer in the tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive if it is newer than this version ({}). The default is to run whichever installer is newer.
2019-09-29
Nie uruchamiaj instalatora w archiwum instalatora tar.gz Rapid Photo Downloader, jeśli jest on nowszy niż ta wersja ({}). Domyślnie jest uruchamiany dowolny instalator, który jest nowszy.
33.
Uninstall the dependencies installed by pip during Rapid Photo Downloader's installation, and Rapid Photo Downloader itself, then exit.
2019-09-29
Odinstaluj zależności zainstalowane przez pip podczas instalacji Rapid Photo Downloader i samego Rapid Photo Downloader, a następnie zamknij.
34.
Note: this will not uninstall any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager.
2019-09-29
Uwaga: nie spowoduje to odinstalowania żadnej wersji Rapid Photo Downloader zainstalowanej przez menedżera pakietów twojej dystrybucji Linux.
36.
Note: this option will remove the dependencies regardless of whether they are required by another program pip has installed. Upgrade to pip 9.0 or above if you want to avoid this behavior. You can do so using the command 'python3 -m pip install pip -U --user'. Also note that any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager will not be uninstalled.
2019-09-29
Uwaga: ta opcja usunie zależności niezależnie od tego, czy są one wymagane przez inny program, który zainstalował pip. Zaktualizuj do wersji 9.0 lub nowszej, jeśli chcesz uniknąć tego zachowania. Możesz to zrobić za pomocą polecenia „python3 -m pip install pip -U --user”. Pamiętaj też, że żadna wersja Rapid Photo Downloader zainstalowana przez menedżera pakietów twojej dystrybucji Linuksa nie zostanie odinstalowana.
37.
Install in current Python virtual environment. Virtual environments created with the --system-site-packages option are not supported.
2019-09-29
Zainstaluj w bieżącym środowisku wirtualnym Python. Środowiska wirtualne utworzone za pomocą opcji --system-site-packages nie są obsługiwane.
40.
Sorry, could not locate installer. Please check your Internet connection and verify if you can reach https://www.damonlynch.net Exiting.
2019-09-29
Przepraszamy, nie można znaleźć instalatora. Sprawdź swoje połączenie internetowe i sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do https://www.damonlynch.net Wyjście
54.
Rapid Photo Downloader can be started without activating the virtual environment by running {}/bin/rapid-photo-downloader
2019-09-29
Rapid Photo Downloader można uruchomić bez aktywacji środowiska wirtualnego, uruchamiając {} / bin / rapid-photo-downloader
57.
The python3 tool pip is required to uninstall a version of Rapid Photo Downloader that was installed with pip. Cannot continue. Exiting.
2019-09-29
Narzędzie pip python3 jest wymagane do odinstalowania wersji Rapid Photo Downloader, która została zainstalowana z pipem.
58.
Do not run this installer script as sudo / root user. Run it using the user who will run the program.
2019-09-29
Nie uruchamiaj tego skryptu instalatora jako użytkownik sudo / root. Uruchom go za pomocą użytkownika, który uruchomi program.
59.
Do you want to install Rapid Photo Downloader into the current virtual environment?
2019-09-29
Czy chcesz zainstalować Rapid Photo Downloader w bieżącym środowisku wirtualnym?
60.
Sorry, installing Rapid Photo Downloader into a Python virtual environment requires Python 3.5 or newer on an Intel or AMD 64 bit platform.
2019-09-29
Przepraszamy, instalacja Rapid Photo Downloader w środowisku wirtualnym Python wymaga Python 3.5 lub nowszego na 64-bitowej platformie Intel lub AMD.
61.
To install Rapid Photo Downloader into a Python virtual environment, create and activate the virtual environment before starting this script.
2019-09-29
Aby zainstalować Rapid Photo Downloader w środowisku wirtualnym Python, utwórz i aktywuj środowisko wirtualne przed uruchomieniem tego skryptu.
62.
Using virtual environment for installation using pip.
2019-09-29
Korzystanie z wirtualnego środowiska do instalacji za pomocą pip.
63.
Do not include any other command line arguments when specifying
2019-09-29
Podczas określania nie dołączaj żadnych innych argumentów wiersza poleceń
70.
To run this program, programs to assist Python 3 and its package management must be installed.
2019-09-29
Aby uruchomić ten program, muszą być zainstalowane programy wspomagające Python 3 i pakiety jego zarządzania.
87.
The python package %s could not be updated. The upgrade cannot continue.
2019-09-29
Nie można zaktualizować pakietu python% s. Aktualizacja nie może być kontynuowana.
95.
Specify the folder in which backups are stored on the device.<br><br><i>Note: the presence of a folder with this name is used to determine if the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these folder names. By adding both folders, the same device can be used to back up both photos and videos.</i>
2019-09-29
Określ folder, w którym kopie zapasowe są przechowywane na urządzeniu. <br> <br> <i> Uwaga: obecność folderu o tej nazwie jest używana do określenia, czy urządzenie jest używane do tworzenia kopii zapasowych. Dla każdego urządzenia, którego chcesz użyć do tworzenia kopii zapasowej, utwórz w nim folder z jedną z tych nazw folderów. Dodając oba foldery, można użyć tego samego urządzenia do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów. </i>
110.
%(no_photos)s Photos
2019-09-29
%(no_photos)s Zdjęcia
111.
%(no_videos)s Videos
2019-09-29
%(no_videos)s Filmy
112.
Used
2019-09-29
Użyte
115.
No space free on %(size_total)s device
2019-09-29
Brak miejsca na urządzeniu %(size_total)s
124.
Probing device...
2019-09-29
Sprawdzanie urządzenia...
139.
Files that have already been downloaded are remembered. You can still mark previously downloaded files to download again, but they are unchecked by default, and their thumbnails are dimmed so you can differentiate them from files that are yet to be downloaded.
2019-09-29
Pliki, które zostały już pobrane, zostaną zapamiętane. Nadal możesz oznaczyć wcześniej pobrane pliki do ponownego pobrania, ale są one domyślnie odznaczone, a ich miniatury są przyciemnione, dzięki czemu możesz odróżnić je od plików, które dopiero zostaną pobrane.
140.
If more than one file is selected, they'll all take the mark of the file whose checkbox was clicked, regardless of whether they previously had a checkmark or not.
2019-09-29
Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden plik, wszystkie przyjmą oznaczenie pliku, którego pole wyboru zostało kliknięte, niezależnie od tego, czy poprzednio były zaznaczone, czy nie.
142.
After a download finishes, an icon replaces the thumbnail's checkbox. The icon's color indicates whether the download was successful (green), had file renaming problems (yellow/orange), or failed (red).
2019-09-29
Po zakończeniu pobierania ikona zastępuje pole wyboru miniatury. Kolor ikony wskazuje, czy pobieranie się powiodło (zielony), wystąpiły problemy ze zmianą nazwy pliku (żółty / pomarańczowy), czy nie powiodło się (czerwony).
143.
In case of any problems, a red icon will appear at the bottom of the window indicating how many error reports there are. Clicking on it opens the Error Report window.
2019-09-29
W przypadku problemów na dole okna pojawi się czerwona ikona wskazując, ile jest raportów o błędach. Kliknięcie go powoduje otwarcie okna raportu o błędzie.
145.
You can simultaneously download from multiple cameras, smartphones, memory cards, and hard drives&mdash;as many devices as your computer can handle at one time.
2019-09-29
Możesz jednocześnie pobierać z wielu kamer, smartfonów, kart pamięci i dysków twardych. Z tylu urządzeń , ile komputer może obsłużyć jednocześnie.
146.
The <b>Timeline</b> groups photos and videos based on how much time elapsed between consecutive shots. Use it to identify photos and videos taken at different periods in a single day or over consecutive days.
2019-09-29
<b> Oś czasu </b> grupuje zdjęcia i filmy na podstawie czasu, jaki upłynął między kolejnymi zdjęciami. Użyj go, aby zidentyfikować zdjęcia i filmy zrobione w różnych okresach w ciągu jednego dnia lub w ciągu kolejnych dni.
148.
To view photos and videos for a particular time range, use the mouse (optionally in combination with the <tt>Shift</tt> or <tt>Ctrl</tt> keys) to select time periods. When a time range is selected, the Timeline button on the left side of the main window will be highlighted.
2019-09-29
Aby wyświetlić zdjęcia i filmy z określonego przedziału czasowego, użyj myszy (opcjonalnie w połączeniu z klawiszami <tt> Shift </tt> lub <tt> Ctrl </tt>), aby wybrać przedziały czasu. Po wybraniu zakresu czasu przycisk Oś czasu po lewej stronie okna głównego zostanie podświetlony.
149.
A download always includes all files that are checked for download, including those that are not currently displayed because the Timeline is being used.
2019-09-29
Pobieranie zawsze obejmuje wszystkie pliki sprawdzone do pobrania, w tym te, które nie są aktualnie wyświetlane, ponieważ używana jest Oś czasu.
150.
You can hide or display the download sources by clicking on the name of the device you're downloading from at the top left of the program window.
2019-09-29
Możesz ukryć lub wyświetlić źródła pobierania, klikając nazwę urządzenia, z którego pobierasz plik, w lewym górnym rogu okna programu.
152.
One of Rapid Photo Downloader's most useful features is its ability to automatically generate download subfolders and rename files as it downloads, using a scheme of your choosing.
2019-09-29
Jedną z najbardziej przydatnych funkcji programu Rapid Photo Downloader jest jego zdolność do automatycznego generowania podfolderów pobierania i zmiany nazw plików podczas pobierania, przy użyciu wybranego schematu.
153.
To specify where you want your files downloaded and how you want them named, open the appropriate panel on the right-side of the application window: <b>Destination</b>, <b>Rename</b>, or <b>Job Code</b>.
2019-09-29
Aby określić, gdzie chcesz pobierać pliki i jak chcesz je nazwać, otwórz odpowiedni panel po prawej stronie okna aplikacji: <b> Miejsce docelowe </b>, <b> Zmień nazwę </b> lub <b > Kod pracy </b>.
156.
Automatically generated download subfolders can contain further automatically generated subfolders if need be. A common scheme is to create a year subfolder and then a series of year-month-day subfolders within it.
2019-09-29
Automatycznie generowane podfoldery pobierania mogą w razie potrzeby zawierać dalsze automatycznie generowane podfoldery. Powszechnym schematem jest utworzenie w nim podfolderu zawierającego rok, a następnie serii podfolderów rok-miesiąc-dzień.
161.
It's easy to download raw images into one folder, and jpeg images into another. Simply use the <b>Filename Extension</b> as part of your download subfolder generation scheme:
2019-09-29
Łatwo jest pobrać obrazy RAW do jednego folderu, a obrazy JPEG do innego. Po prostu użyj <b> rozszerzenia nazwy pliku </b> jako części schematu generowania podfolderów pobierania:
162.
This illustration shows a saved custom preset named &quot;My custom preset&quot;.
2019-09-29
Ta ilustracja pokazuje zapisane niestandardowe ustawienie wstępne o nazwie &quot;Moje niestandardowe ustawienie wstępne&quot;.
168.
Look for hints to guide you when working with Job Codes:
2019-09-29
Poszukaj wskazówek, które poprowadzą cię podczas pracy z kodami zadań:
169.
Hints will vary depending on the context, such as when the mouse is hovering over a button.
2019-09-29
Podpowiedzi będą się różnić w zależności od kontekstu, na przykład gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad przyciskiem.
175.
In this example, the drive <b>photobackup</b> does not contain a folder named <tt>Videos</tt>, so videos will not be backed up to it.
2019-09-29
W tym przykładzie dysk <b> photobackup </b> nie zawiera folderu o nazwie <tt> Wideo </tt>, więc nie będzie można tworzyć kopii zapasowej filmów.
207.
Error Reports - Rapid Photo Downloader
2019-09-29
Raporty o błędach - Rapid Photo Downloader
212.
Highlight all occurrences of the phrase
2019-09-29
Podświetl wszystkie wystąpienia frazy
213.
&Match Case
2019-09-29
&Dopasuj wyrażenie
217.
%s of %s matches
2019-09-29
%s z % s dopasowań