Translations by Kevin Brubeck Unhammer

Kevin Brubeck Unhammer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 956 results
~
Should all Job Codes be removed?
2017-07-22
Skal alle oppdragsnamn fjernast?
~
<b>Job Codes</b>
2017-07-22
<b>Oppdragsnamn</b>
~
_Translate this Application...
2017-07-22
_Omset dette programmet …
~
scanning...
2017-07-22
leiter …
~
Enter a Job Code
2017-07-22
Skriv inn eit oppdragsnamn
~
Remove all Job Codes?
2017-07-22
Fjern alle oppdragsnamn?
~
_Add...
2017-07-22
_Legg til …
~
<span weight="bold" size="x-large">Job Codes</span>
2017-07-22
<span weight="bold" size="x-large">Oppdragsnamn</span>
~
Job Code:
2017-07-22
Oppdragsnamn:
~
_Get Help Online...
2017-07-22
_Få hjelp på nettet …
~
Select All Without _Job Code
2017-07-22
Vel alle _utan oppdragsnamn
~
About...
2017-07-22
Om  …
~
_Make a Donation...
2017-07-22
_Doner …
~
Select All Wit_h Job Code
2017-07-22
Vel alle med _oppdragsnamn
~
Verify files as they are downloaded
2014-05-30
Valider filer ved nedlasting
~
The %(filetype)s did not download correctly
2014-05-30
%(filetype)s blei ikkje lasta ned rett
~
An unknown error occurred
2014-05-30
Det oppsto en ukjend feil
~
Backup of %(file_type)s already exists
2014-05-30
Tryggleikskopi av %(file_type)s finst alt
~
%(file_type)s not backed up
2014-05-30
%(file_type)s ikkje tryggleikskopiert
~
File verification failed on these devices:
2014-05-30
Klarte ikkje validera filer på desse einingane:
~
File verification failed on %(volume)s. The backed up version is different from the downloaded version.
2014-05-30
Klarte ikkje validera fil på %(volume)s. Den tryggleikskopierte utgåva er ulik den nedlasta utgåva.
~
No backup device contains a valid folder for backing up %(filetype)s
2014-05-30
Fann inga eining å ta tryggleikskopi til som har ei gyldig mappe for %(filetype)s
~
File verification failed. The downloaded version is different from the original.
2014-05-30
Klarte ikkje validera fila. Den nedlasta utgåva er ulik originalen.
~
Backup %(file_type)s overwritten
2014-05-30
Skreiv over tryggleikskopi av %(file_type)s
~
scanning (found %(photos)s photos and %(videos)s videos)...
2014-01-09
skannar (fann %(photos)s bilete og %(videos)s videoar) …
~
Refresh
2014-01-09
Frisk opp att
~
Quit
2014-01-09
Avslutt
~
Check All Videos
2014-01-09
Sjekk alle videoar
~
Help
2014-01-09
Hjelp
~
About...
2014-01-09
Om …
~
Error: specify device auto-detection or manually specify a device's path from which to download, but do not do both.
2014-01-09
Feil: Bruk auto-oppdaging av einingar eller oppgi ei sti til ei eining du vil lasta ned frå, men ikkje gjer begge på ein gong.
~
automatically detect devices from which to download, overwriting existing program preferences
2014-01-09
oppdag automatisk einingar du vil lasta ned frå, overstyrer eksisterande innstillingar
~
Check All Photos
2014-01-09
Sjekk alle bilete
~
manually specify the PATH of the device from which to download, overwriting existing program preferences
2014-01-09
manuelt spesifiser stien til eininga du vil lasta ned frå, overstyrer eksisterande innstillingar
~
Sorry, video downloading functionality disabled. To download videos, please install either the <i>hachoir metadata</i> and <i>kaa metadata</i> packages for python, or <i>exiftool</i>.
2011-11-21
Orsak, videonedlasting er skrudd av. Ver venleg og last ned anten python-pakkene <i>hachoir metadata</i> og <i>kaa metadata</i>, eller <i>exiftool</i>, for å lasta ned videoar.
~
Automatically rotate JPEG images
2011-11-21
Roter JPEG-bilete automatisk
~
Downloading from %(location)s.
2011-11-21
Lastar ned frå %(location)s.
~
Move
2011-11-21
Flytt
~
the root of the file system
2011-11-21
rotmappa til filsystemet
~
From
2011-11-21
Frå
~
Auto Detect
2011-11-21
Oppdag automatisk
~
Copy
2011-11-21
Kopier
~
Do you really want to download from here? On some systems, scanning this location can take a very long time.
2011-11-21
Vil du verkeleg lasta ned herfrå? På visse system kan det ta veldig lang tid å skanna dette.
~
To
2011-11-21
Til
~
Specify the ending portion of any paths you want ignored when scanning devices for photos or videos. Any path ending with the values below will not be scanned.
2011-09-26
Oppgi endinga av stiane som du vil oversjå når du søkjer gjennom einingar etter bilete eller videoar. Stiar som ender med verdiane under vil ikkje bli gjennomsøkt.
~
Use _python-style regular expressions
2011-09-26
Bruk _python sine regulære uttrykk
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned. On large devices, this could take some time. When this option is enabled, and a potential device is detected, you will be prompted to determine if it should be scanned or not.
2011-09-26
Viss du skrur på automatisk oppdaging på ei berbar lagringseining, vil heile eininga gjennomsøkjast. På store einingar kan dette ta litt tid. Når dette er skrudd på, og programmet oppdagar ei mogleg eining, vil det spørja deg om du vil søkja gjennom eininga eller ikkje.
~
Devices are from where to download photos and videos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download from multiple devices simultaneously, or you can specify a location on your hard drive. <i>Downloading directly from cameras is currently an experimental feature. If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, a card reader must be used.</i>
2011-09-26
Einingar er der du lastar ned bilete og videoar frå, til dømes fotoapparat, minnekort eller berbare lagringseiningar. Du kan lasta ned frå fleire einingar samtidig, eller oppgi ein stad på harddisken din. <i>Nedlasting rett frå fotoapparat er ein eksperimentell funksjon for no. Viss det fungerer dårleg eller ikkje i det heile, prøv å setja apparatet i PTP-modus. Viss det ikkje går an, må du bruka ein kortlesar.</i>
~
Re_move All
2011-09-26
_Fjern alle
~
Remembered Paths
2011-09-26
Hugsa stiar