Translations by Damon Lynch

Damon Lynch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
10.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for {file_system_path}.
2020-03-09
Fann feil mappeeigar. Endrar eigarskap og nullstiller tillatingar for {file_system_path}.
19.
The EPEL repository must be enabled.
2020-03-09
Pakkelageret «EPEL» må vera skrudd på.
20.
The RPM Fusion Free repository must be enabled.
2020-03-09
Pakkelageret «RPM Fusion Free» må vera skrudd på.
21.
Do you want to to uninstall the previous version of Rapid Photo Downloader?
2020-03-09
Vil du avinstallera tidlegare utgåver av Rapid Photo Downloader?
24.
Unable to query package system. Please check your Internet connection and try again.
2020-03-09
Klarte ikkje å spørja pakkesystemet. Sjekk om du er tilkopla Internett og prøv igjen.
43.
Failed to download versions file.
2020-03-09
Klarte ikkje å lasta ned utgåvefila.
48.
Failed to install application requirements: exiting.
2020-03-09
Klarte ikkje installera applikasjonskrav; avsluttar.
62.
Failed to create man page directory: exiting.
2020-03-09
Klarte ikkje oppretta manual-mappa; avsluttar.
65.
You may have to restart the computer to be able to run the program from the command line or application launcher.
2020-03-16
Du må kanskje omstarta maskinen for å kunna køyra programmet frå kommandolinja eller programstartaren.
85.
Install the following packages using your Linux distribution's standard package manager, and then rerun this installer:
2020-03-09
Installer følgjande pakker med standard pakkehandterar frå Linux-utgåva di, og køyr installasjonsprogrammet på nytt:
95.
Close Rapid Photo Downloader before running this upgrade.
2020-03-09
Lukk Rapid Photo Downloader før du oppgraderer.
110.
Back up photos and videos when downloading
2014-01-22
Ta tryggleikskopi av bilete og videoar ved nedlasting
123.
Projected Backup Storage Use
2020-03-09
Anslått lagringsbruk for tryggleikskopiering
155.
Click on a file's checkbox to mark or unmark it for download.
2020-03-09
Klikk i avkryssingsboksen for ei fil for å merkja eller avmerkja ho for nedlasting.
160.
In case of any problems, a red icon will appear at the bottom of the window indicating how many error reports there are. Clicking on it opens the Error Report window.
2021-12-07
Viss eit problem oppstår, vil eit raudt ikon visast nedst på vindauget og indikera kor mange feilrapportar det er. Klikk på ikonet for å opna vindauget med Feilrapportar.
161.
The Error Report window lists any problems encountered before, during or after the download. An orange triangle represents a warning, a red circle indicates a failure, and a black circle indicates more serious failures. You can click on the hyperlinks to open its file or device in a file manager. You can also search the reports using the search box in the lower left of the Error Report window.
2021-12-07
Feilrapportvindauget viser problem funne før, under eller etter nedlasting. Ein oransje trekant representerer ei åtvaring, ein raud sirkel indikerer ein feil, og ein svart sirkel indikerer meir alvorlege feil. Du kan klikka på lenkjene for å opna fila eller eininga i filhandsamaren. Du kan òg søkja i rapportane med søkjeboksen nede til venstre i Feilrapportvindauget.
164.
<p>In the illustration above, the first row of the Timeline is black because all the files on that date had been previously downloaded.</p> <p>The Timeline's slider adjusts the time elapsed between consecutive shots that is used to build the Timeline:</p>
2021-12-07
<p>I illustrasjonen over er den første raden i tidslinja svart fordi alle filene på denne datoen har blitt lasta ned tidlegare.</p> <p>Glidebrytaren på tidslinja justerer tidsrommet mellom bileta brukt for å laga tidslinja:</p>
168.
Thumbnails can be sorted using a variety of criteria: <ol> <li><b>Modification Time:</b> when the file was last modified, according to its metadata (where available) or according to the filesystem (as a fallback).</li> <li><b>Checked State:</b> whether the file is marked for download.</li> <li><b>Filename:</b> the full filename, including extension.</li> <li><b>Extension:</b> the filename's extension. You can use this to group jpeg and raw images, for instance.</li> <li><b>File Type:</b> photo or video.</li> <li><b>Device:</b> name of the device the photos and videos are being downloaded from.</li> </ol>
2021-12-07
Småbilete kan sorterast på ei rekke kriterie: <ol> <li><b>Endringstidspunkt:</b> når fila sist var endra, i følgje metadata (viss tilgjengeleg) eventuelt frå filsystemet.</li> <li><b>Merkestatus:</b> om fila er merka for nedlasting.</li> <li><b>Filnamn:</b> heile filnamnet, inkludert filtype.</li> <li><b>Filformat:</b> Du kan bruka dette til å gruppera jpeg- og raw-bilete, til dømes.</li> <li><b>Filtype:</b> bilete eller video.</li> <li><b>Eining:</b> namn på eininga du lastar ned bilete eller video frå.</li> </ol>
175.
Download subfolder names are typically generated using some or all of the following elements: <ol> <li><b>File metadata</b>, very often including the date the photo or video was created, but might also include the camera model name, camera serial number, or file extension e.g. JPG or CR2.</li> <li>A <b>Job Code</b>, which is free text you specify at the time the download occurs, such as the name of an event or location.</li> <li><b>Text</b> which you want to appear every time, such as a hyphen or a space.</li> </ol> Naming subfolders with the year, followed by the month and finally the day in numeric format makes it easy to keep them sorted in a file manager, which is why it's the default option:
2021-12-07
Namn på undermapper ved nedlasting blir vanlegvis laga ved hjelp av nokre eller alle følgande element: <ol> <li><b>Metadata</b>, inkluderer veldig ofte datoen for når biletet eller videoen blei tatt, men kan òg inkludera modellnamn på kamera og serienummer, eller filtype som t.d. JPG eller CR2.</li> <li>Eit <b>oppdragsnamn</b>, som er valfri tekst du gir ved nedlasting, til dømes namnet på ein stad, kunde eller hending.</li> <li><b>Tekst</b> som du vil at skal visast kvar gong, t.d. bindestrek eller mellomrom.</li> </ol> Ved å namngje undermapper med år, følgt av månad og dag i numerisk format er det enkelt å sortera dei i ein filhandsamar, derfor er dette standardvalet:
176.
To automatically create download subfolders as you download, you can use one of Rapid Photo Downloader's built-in presets, or create a custom preset. Click on the gear icon to bring up a drop-down menu:
2021-12-07
For å laga nedlastingsundermapper automatisk når du lastar ned, kan du bruka eit av dei innebygde forvala i Rapid Photo Downloader, eller laga eit tilpassa forval. Klikk på tannhjulet for å få fram ein nedtrekksmeny:
189.
The <b>Rename</b> panel allows you to configure file renaming. To rename your files, you can choose from among existing renaming presets or define your own.
2021-12-07
Panelet <b>Endra namn</b> lèt deg konfigurera endring av filnamn. For å gje nytt namn til filene dine, kan du velja blant eksisterande forval for endring av namn eller laga ditt eige forval.
191.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, such as external hard drives or network shares. Backup devices can be automatically detected, or exact backup locations specified.
2021-12-07
Du kan ta tryggleikskopi av bilete og videoar til fleire stader når du lastar ned, t.d. til eksterne harddisker.
445.
Devices that have been set to automatically ignore or download from.
2020-03-09
Einingar som skal automatisk ignorerast eller lastast ned frå.
545.
Ignore DNG date/time metadata on MTP devices
2020-03-09
Ignorer DNG dato/tid-metadata på MTP einingar
758.
Turn on or off the the renaming of videos.
2020-03-09
Skru av eller på omdøyping av videoar.
792.
All settings and caches have been reset.
2020-03-09
Alle innstillingar er nullstilte.
793.
Thumbnail Cache has been reset.
2020-03-09
Mellomlager for miniatyrbilete.