Translations by zimi

zimi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 456 results
~
Use the % character as a wildcard
2009-03-21
Use the % character as a wildcard
~
Is the operator a refusal converter?
2009-03-21
Ar operatorius yra atsisakymų perkalbėtojas?
~
Pre defined values for this question:
2009-03-21
Šio klausimo išakstinio užpildymo reikšmės
~
ERROR: You do not have server side authentication enabled therefore queXS cannot determine which user is accessing the system.
2009-03-21
Klaida: Jūs neturite tinkamo prisijungimo tam, kad sistema nustatytų vartotojo teises.
~
Current quotas (click to delete)
2009-03-21
Esamos kvotos ( norint ištrinti paspauskite čia)
~
Submit changes
2009-03-21
Patvirtinti pakeitimus
~
There are
2009-03-21
Yra
~
Is the operator a normal interviewer?
2009-03-19
Ar operatorius yra normalus intervuotojas?
~
Use this form to enter the username of a user based on your directory security system. For example, if you have secured the base directory of queXS using Apache file based security, enter the usernames of the users here.
2009-03-19
Naudokite šią formą įvesdami vartotojo vardą, atsižvelgiant į direktorijos saugumo sistemą. Pvz.: jei jūs esate apsaugoję pagrindinę queXS direktoriją naudodami Apche failą, įrašykite naudotojų vardus čia.
~
Is the operator a supervisor?
2009-03-19
Ar operatorius yra supervizorius?
~
Import: Select columns to import
2009-03-19
Importavimas: Pasirinkite stulpelė importavimui
~
Add/Remove Timezones
2009-03-19
Pridėti/Pašalinti Laiko juostas
~
Respondent Selection - Answering machine
2009-03-19
Respondentų Atranka - Autoatsakiklis
~
Enter the telephone extension number:
2009-03-19
Įveskite papildomą telefono numerį:
~
Adding an operator here will give the user the ability to call cases
2009-03-19
Pridedant šioje vietoje
~
Enter the username of an operator to add:
2009-03-19
Įveskite operatoriaus vartotojo vardą, kad pridėti:
~
Enter the surname of an operator to add:
2009-03-19
Įveskite operatoriaus pavrdę, kad pridėti:
~
Click to remove a Timezone from the default list
2009-03-19
Spustelkite, tam, kad pašalinti Laiko juostas iš numatytojo sąrašo
~
tool
2009-03-19
įrankis
~
Assign Operator to Questionnaire
2009-03-19
Priskirkite operatorių klausimynui
~
Please go back in your browser and fix the problem
2009-03-19
Grįžkite į savo naršyklę ir pašalinkite problemą
~
Successfully imported file
2009-03-19
Sėkmingai importuotos bylos
~
End call with outcome: No eligible respondent (person not available on this number)
2009-03-19
Baigti skambinimą su rezultatu: nėra pageidaujamo respondento (asmuo nepasiekiamas šiuo numeriu)
~
Time end
2009-03-19
Pabaigta
~
End call with outcome: Accidental hang up
2009-03-19
Skambučio statusas: Atsitiktinai nutrūkęs pokalbis
~
Date/Time call start
2009-03-19
Data/Laikas skambučio pradžia
~
End call with outcome: Refusal by unknown person
2009-03-19
Skambučio statusas: Atsisakymas ( nežinomo žmogaus)
~
Respondent Selection - Call back
2009-03-19
Respondento pasirinkimas - Perskambinti vėliau
~
End call with outcome: Refusal by respondent
2009-03-19
Skambučio statusas: Atsisakymas ( respondento)
~
Current pre fills (click to delete)
2009-03-19
Pasirinkti išankstinio pildymo nustatymai (spustelkite, kad ištrinti)
~
Description for file:
2009-03-19
Bylos aprašymas:
~
Timezone:
2009-03-19
Laiko juosta:
~
Respondent Selection - Business answers
2009-03-19
Respondentų Atranka - Verslo atsakymai
~
End call with outcome: Non contact (person not currently available on this number: no appointment made)
2009-03-19
Skambučio statusas: Šiuo metu nepasiekiamas ( asmuo šiuo metu nepasiekiamas šiuo numeriu)
~
End call with outcome: Out of sample (already completed in another mode)
2009-03-19
Skambučio statusas: Dalyvavęs (asmuo jau dalyvavo tyrime)
~
There are
2009-03-19
~
End call with outcome: Answering machine No message left
2009-03-19
Baigti skambinimą su rezultatu: Autoatsakiklis, nepalikta žinutė
~
End call with outcome: Answering machine Message left
2009-03-19
Baigti skambinimą su rezultatu: Autoatsakiklis, palikta žinutė
~
Import: Validating and uploading
2009-03-19
Importavimas: Patvirtinimas ir Įkrovimas
~
ERROR: There are no cases available that fall within call restrictions
2009-03-19
KLAIDA: nėra prieinamų atvejų, kurie iškrito dėl skambinimo apribojimų
~
Select a questionnaire from the list below
2009-03-19
Pasirinkite klausimyną iš žemiau nurodyto sąrašo
~
unassigned case(s) available within the specified call restrictions
2009-03-19
Nepriskirti atvejai galimi dėl specifinių skambučių apribojimų
~
Pre fill questionnaire: Set values for questionnaire to prefill
2009-03-19
Iš anksto pildyti klausimyną: nustatyti reikšmes ar dydžius klausimyno išankstiniam pildymui
~
None
2009-03-19
Joks
~
End call with outcome: Business number
2009-03-19
Baigti skambutį su rezultatu: Verslo numeris
~
End call with outcome: Complete
2009-03-19
Baigti skambutį su rezultatu: Užpildyta
~
End call with outcome: No answer (ring out or busy)
2009-03-19
Skambučio statusas: Neatsakytas ( užimta arba niekas nekelia ragelio)
~
End call with outcome: Business answering machine
2009-03-19
Baigti skambinimą su rezultatu: Verslo autoatsakiklis
~
Respondent Selection - Project Introduction
2009-03-19
Respondentų pasirinkimas - Projekto įžanga
~
Appointment:
2009-03-19
Perskambinimas: