Translations by Tomáš Novák

Tomáš Novák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
491.
Cannot read map for the following reason: '{0}' Using Optimize/Repair and re-saving in OCAD may fix problems.
2021-08-22
Nelze načíst mapa z následujících důvodů: '{0}' Použití Optimalizace/Oprava a opětovné uložení v OCAD může problém vyřešit.
508.
Enter new symbol meaning (affects all courses)
2021-08-22
Zadej nový význam symbolu (ovlivní všechny kategorie)
545.
The customized text requires a "*" to indicate where the object being modified is placed.
2021-08-22
Přizpůsobený text vyžaduje "*" pro ukázání, kde je umístěn upravovaný objekt.
551.
The current event has textual control descriptions in {0}. Would you like to change the language of control descriptions to {1}?
2021-08-22
Aktuální závod má textový popis kontrol v jazyce {0}. Chcete změnit jazyk popisů kontrol na {1}?
563.
An error has occurred. In order to help us fix the problem, please enter your email address and additional information, and send us an error report.
2021-08-22
Vyskytla se chyba. Pro odstranění problému, prosíme zadejte Váš email a doplňující informace, a pošlete nám hlášení o chybě.
566.
Descriptions may not be added to a course with a map exchange if "All Parts" is being displayed. Switch to the part you wish to add descriptions to, and then choose "Add Descriptions" again.
2021-08-22
Popisy nemohou být přidány do kategorie se změnou mapy, pokud jsou zobrazeny "Všechny části". Zvolte část, které chcete přidat popisy, a poté znovu zvolte "Přidat popisy".
568.
Pdfium PDF converter failed to read PDF file successfully
2021-08-22
Pdfium PDF converter nemůže přečíst PDF soubor.
576.
The map file "{0}" has been deleted. Please try to restore the map file, then press "Ok".
2021-08-22
Mapový soubor "{0}" byl vymazán. Zkuste obnovit tento mapový soubor a poté stiskněte "OK".
577.
The .NET framework on your computer does not appear to be correctly installed. Please visit http://microsoft.com/net and install the latest version of the .NET framework for your Windows operating system.
2021-08-22
Platforma .NET se zdá být na Vašem počítači nesprávně nainstalována. Navštivte prosím http://microsoft.com/net a nainstalujte si nejnovější verzi platformy .NET pro Váš operační systém Windows.
585.
Set the appearance of the line. After pressing OK, drag the mouse to draw the line segments in the desired location.
2021-08-22
Zadejte vzhled čáry. Po stisknutí OK táhněte myší pro kreslení čáry v požadovaném místě.
587.
Set the appearance of the rectangle. After pressing OK, drag the mouse to place the rectangle in the desired location.
2021-08-22
Zadejte vzhled obdélníku. Po stisknutí OK táhněte myší pro umístění obdélníku na požadované místo.
592.
The OCAD file must have real world coordinates defined to use GPX files.
2021-08-22
Soubor OCAD musí mít definované skutečné světové souřadnice, aby bylo možné použít soubor GPX.
593.
Could not reproject points; either the coordinate system or the real world coordinates in the OCAD map are wrong.
2021-08-22
Nebylo možné překreslit body - buď souřadnicový systém nebo skutečné světové souřadnice v OCAD jsou chybné.
594.
The OCAD file uses a coordinate system that is not supported by Purple Pen.
2021-08-22
Soubor OCAD používá souřadnicový systém, který Purple Pen nepodporuje.
595.
The length for a course must be a number 0.1 - 99.9, or blank to calculate length automatically.
2021-08-22
Délka tratě musí být číslo v rozmezí 0.1 - 99.9, nebo prázdné pole pro automatický výpočet délky.
597.
Finished printing "{0}". Press OK to begin printing "{1}".
2021-08-22
Dokončený tisk "{0}". Stikněte OK pro zahájení tisku "{1}".
601.
Suitable for use in relays with {0} participants per team.
2021-08-22
Vhodný pro použití ve štafetách při počtu {0} účastníků v týmu.
602.
The central control in the loop will be visited {0} times. There are {1} possible paths through the loops.
2021-08-22
Prostřední kontrola ve smyčce bude navštívena {0} krát. Existují {1} možné cesty skrz smyčku.