Translations by Ingo Ruhnke

Ingo Ruhnke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 223 results
~
The Pingus are separated from the exit by large abyss. A simple bridge won't be enough to catch them savely, unless of course you find the right place to put it. Can you uncover that spot?
2011-10-24
Pingy odděluje od východu velká propast. Prostý most nebude dostatečný pro bezpečné zachycení, pokud ovšem nenajdeš to správné místo, kde ho postavit. Odhalíš to místo?
~
The cave
2011-10-24
Jeskyně
~
It's getting warmer but Pingus are breavely moving North. This time it will be much easier. There are at least four ways out. Could you find them?
2011-10-24
Postupně se otepluje, ale pingové odvážně postupují na sever. Tentokrát to bude mnohem snažší, dokonce máš na výběr z nejméně čtyřech různých cest. Dokážeš je najít?
~
Pingus reached Egypt. Looks easy but is it really so easy. Try out.
2011-10-24
Pingové dosáhli Egypta. Vypadá to jednoduše, ale je tomu opravdu tak? Vyzkoušej.
~
Aliens invade our starship blocking intrance to the teleporter. Your crew is well trained, like you they don't panic.
2011-10-24
Mimozemšťané přepadli naší loď a zablokovali vstup do teleportu. Tvá posádka je dobře vytrénovaná a stejně tak i ty, takže nepropadej panice.
~
Use the given renderer (default: delta)
2011-10-24
Použít zadaný vykreslovač (výchozí: delta)
~
Pingus invade the nest. Take care of jaws What's the matrix above ?
2011-10-24
Pingové vpadli do hnízda. Dej si pozor na tesáky a co je zač ta matrice nad hlavou?
~
Pingus intelligence reported that a huge factories located in the subtropical zone might be a reason of a climate change. They decided to go there and shut down the factories. This will be a long and dangerous expedition. Pingus and you will have to face many diffuculties on your way. As the ice is melting, at first you have to build some bridges and watch out for the cliff.
2011-10-24
Průzkumníci zjistili, že velké továrny nacházející se v subtropické oblasti by mohly stát za klimatickými změnami. Rozhodli se tam vypravit a továrny odstavit. Bude to dlouhá a nebezpečná expedice. Spolu s pingy budeš po cestě čelit mnoha obtížím. Jak led taje, budeš muset zbudovat nejprve několik mostů a pohlídat si útesy.
~
To the right and left Pingus certain death and 50 to save! You can help them get out of this mess?
2011-10-24
Nalevo i napravo číhá jistá smrt a máš jich padesát zachránit! Pomůžeš jim dostat se z téhle šlamastyky?
~
The penguins stopped and stood in indecision. What was real and what was not? Flame lanced from above and a guillotine glittered in the distance. almost all penguins must survive.
2011-10-24
Pingové se zastavili a zůstávají na pochybách - co byla skutečnost a co ne? Ohně šlehající z výšky a gilotina se leskne v dáli. Skoro všichni musejí přežít.
~
What do you do when you're going in the wrong direction ? Simple : walk into a wall. But it is easier said than done...
2011-10-24
Co uděláš, když jdeš špatným směrem? To je jednoduché, dojdeš ke zdi. Ale to snáz řekne, než udělá...
~
Egypt - Piramids
2011-10-24
Egypt - Pyramidy
~
The path to the exit is blocked and many small tunnels lead the way, but be careful some of those lead to certain death. Or is there something you can do about that and create a save passage for all the Pingus and lead them savely to the exit?
2011-10-24
Cesta k východu je přehražena a i když mnoho malých tunelů určuje cestu, musíš být opatrný, protože některé z nich znamenají rychlou smrt. Můžeš s tím snad něco udělat a vytvořit bezpečný koridor pro všechny pingy a dovést je bezpečně do východu?
~
After the Pingus successfully passed the large window room, they are entering another great hall. A large pedestal is blocking the way to the entrance.
2011-10-24
Po té, co pingové úspěšně zdolali síň s okny, vstupují do další rozlehlé síně. Velký piedestál jim stojí v cestě ke vchodu.
~
Okay for the Bridger but what can I do with Digger? You should be save at least one Pingus trapped in the box above the exit.
2011-10-24
Mostař je OK, ale co si počít s kopáčem? Měl bys zachránit alespoň jednoho pinga uvězněného v krabici nad východem.
~
After the Pingus have entered the pyramid, they reach a large room with a large window. The only problem they have is that the entrance to the room is much to high to survive the landing. Can you help them?
2011-10-24
Po té, co pingové vstoupili do pyramidy, dorazili do velkého sálu s velikým oknem. Jediný problém, který mají, je s vchodem umístěným tak vysoko, že nedokáží bezpečně seskočit dolů. Pmůžeš jim?
~
The penguins were sailing along happily on their makeshift boat until suddenly, an island appeared. The penguins were drawn towards it and crashed, destroying their boat. Now they must find their way acoss this strange island.
2011-10-24
Tučnáci pluli kolem na své provizorní lodi, když tu se náhle objevil ostrov. Tučnáci byli nahnáni na mělčinu a ztroskotali. Teď musejí najít cestu napříč tímto podivným ostrovem.
~
The defenses of the aliens get stronger. Now you have to jump in the fourth dimension to win !
2011-10-24
Odpor mimozemšťanů se stává silnějším. Teď musíš skočit do čtvrtého rozměru, abys vyhrál!
~
The penguins had escaped the mad scientist but now they wanted revenge. They intended to destroy the support structures , sending the evil laboratory crashing down.
2011-10-24
Tučnáci unikli ze spárů šileného vědce a teď touží po pomstě. Rozhodli se narušit podpůrné struktury a tím přivést zlou laboratoř ke zřícení.
~
The penguins had escaped the mad scientist but now they wanted revenge. They intended to destroy the support structures , sending the evil laboratory crashing down. They had to move fast though, because the mad scientist would detect and recapture them if they weren't fast enough.
2011-10-24
Tučnáci unikli ze spárů šileného vědce a teď touží po pomstě. Rozhodli se narušit podpůrné struktury a tím přivést zlou laboratoř ke zřícení. Musejí se pohybovat dost rychle, protože pokud by se loudali, šílený vědec by si jich mohl všimnout a znovu je zajmout.
~
The path to the exit lays below, shimmering through the planks. But the fall is to high, deadly for sure. Can one pingu alone make it's way through the dangerous traps and secure the path to the exit?
2011-10-24
Cesta k východu leží dole, proplétá se mezi plaňkami. Ale pád by to byl dlouhý a jistě smrtelný. Mohl by jeden pingu sám překonat nebezpečné pasti a zabezpečit cestu k východu?
~
The maze led you to the big piramid. Now you have 4 minutes to escape. Hurry up!
2011-10-24
Bludiště tě přivedlo do velké pyramidy. Na únik máš jen čtyři minuty. Pospěš si!
~
Last time it was easy. Now it will be a little bit harder. Pingus are entering oasis. Watch out for the water.
2011-10-24
Posledně to bylo snadné. Teď to bude o trochu těžší. Pingové přišli k oáze. Dávej si pozor na vodu.
26.
Id:
2011-10-24
Id:
27.
Target Id:
2011-10-24
Id cíle:
28.
Height:
2011-10-24
Výška:
32.
New level
2011-10-24
Nová úroveň
41.
Show minimap
2011-10-24
Ukázat minimapu
71.
== Editor Help ==
2011-10-24
== Nápověda editoru ==
72.
Select all Clear Selection Raise objects Lower objects Raise objects to top Lower objects to bottom Rotate 90 degree Rotate 270 degree Group selected objects Ungroup selected objects
2011-10-24
Vybrat vše Zrušit výběr Vyzdvihnout objekty Zatlačit objekty Vyzdvihnout objekty na povrch Zatlačit objekty dospod Otočit o 90 stupňů Otočit o 270 stupňů Seskupit vybrané objekty Zrušit seskupení výběru
73.
Flip object horizontaly Flip object vertically Delete all marked objects Move objects by one pixel Move objects by 32 pixel Toggle background color Increase/lower repeat
2011-10-24
Převrátit objekt horizontálně Převrátit objekt vertikálně Smazat všechny označené objekty Posunout objekty o jeden pixel Posunout objekty o 32 pixelů Přepnout barvu pozadí Zvýšit/snížit opakování
75.
Replace
2011-10-24
Zaměnit
88.
Prefab Object
2011-10-24
Polotovar
89.
Released:%3d/%d Out:%3d Saved:%3d/%d
2011-10-24
Vysláno:%3d/%d Venku:%3d Doma:%3d/%d
91.
Basher
2011-10-24
Tunelář
92.
Blocker
2011-10-24
Hlídač
99.
Exiter
2011-10-24
Odcházející
113.
Play
2011-10-24
Hrát
114.
Back
2011-10-24
Zpět
119.
Close
2011-10-24
Zavřít
120.
Fullscreen
2011-10-24
Celá obrazovka
121.
Mouse Grab
2011-10-24
Uchopit myš
122.
Software Cursor
2011-10-24
Softwarový kurzor
123.
Autoscrolling
2011-10-24
Automatický posuv
124.
Drag&Drop Scrolling
2011-10-24
Posouvání chytni a pusť
125.
Print FPS
2011-10-24
Vypisovat FPS
126.
Resolution:
2011-10-24
Rozlišení:
127.
Renderer:
2011-10-24
Vykreslovač:
128.
Language:
2011-10-24
Jazyk:
129.
Master Volume:
2011-10-24
Celková hlasitost: