Translations by Ingo Ruhnke

Ingo Ruhnke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 158 results
3.
Basher
2011-10-24
Tunelář
4.
Blocker
2011-10-24
Hlídač
11.
Exiter
2011-10-24
Odcházející
27.
Levelsets
2011-10-24
Sady úrovní
28.
Solved:
2011-10-24
Vyřešeno:
29.
levels
2011-10-24
úrovní
52.
Editor
2011-10-24
Editor
58.
Language:
2011-10-24
Jazyk:
59.
Resolution:
2011-10-24
Rozlišení:
61.
Master Volume:
2011-10-24
Celková hlasitost:
62.
Sound Volume:
2011-10-24
Hlasitost zvuků:
63.
Music Volume:
2011-10-24
Hlasitost hudby:
69.
Option Menu
2011-10-24
Menu nastavení
70.
Close
2011-10-24
Zavřít
71.
Play
2011-10-24
Hrát
78.
Success!
2011-10-24
Uspěl jsi!
90.
Better luck next time!
2011-10-24
Příště ti přeju více štěstí!
94.
Released:%3d/%d Out:%3d Saved:%3d/%d
2011-10-24
Vysláno:%3d/%d Venku:%3d Doma:%3d/%d
95.
[OPTIONS]... [FILE]
2011-10-24
[VOLBY]... [SOUBOR]
96.
Pingus is a puzzle game where you need to guide a bunch of little penguins around the world.
2011-10-24
Pingus je logická hra, ve které je tvým úkolem provázet skupinku malých tučnáků na cestě kolem světa.
102.
Use the given renderer (default: delta)
2011-10-24
Použít zadaný vykreslovač (výchozí: delta)
123.
Uses the controller given in FILE
2011-10-24
Použije ovladač ze zadaného SOUBORU.
128.
Set the desired game framerate (frames per second)
2011-10-24
Nastaví požadovanou snímkovou rychlost hry (FPS).
154.
Prefab Object
2011-10-24
Polotovar
180.
Id:
2011-10-24
Id:
181.
Target Id:
2011-10-24
Id cíle:
182.
Height:
2011-10-24
Výška:
186.
== Editor Help ==
2011-10-24
== Nápověda editoru ==
187.
Select all Clear Selection Raise objects Lower objects Raise objects to top Lower objects to bottom Rotate 90 degree Rotate 270 degree Group selected objects Ungroup selected objects
2011-10-24
Vybrat vše Zrušit výběr Vyzdvihnout objekty Zatlačit objekty Vyzdvihnout objekty na povrch Zatlačit objekty dospod Otočit o 90 stupňů Otočit o 270 stupňů Seskupit vybrané objekty Zrušit seskupení výběru
188.
Flip object horizontaly Flip object vertically Delete all marked objects Move objects by one pixel Move objects by 32 pixel Toggle background color Increase/lower repeat
2011-10-24
Převrátit objekt horizontálně Převrátit objekt vertikálně Smazat všechny označené objekty Posunout objekty o jeden pixel Posunout objekty o 32 pixelů Přepnout barvu pozadí Zvýšit/snížit opakování
199.
Show minimap
2011-10-24
Ukázat minimapu
238.
Block'a Rock
2011-10-24
Koukni a blokni
255.
Sometimes there are situations where you don't have a Blocker at hand to coordinate your Pingus. You'll have to find other ways to keep them under control while a single one prepares the path for the rest.
2011-10-24
Čas od času se dostaneš do situace, kdy žádný hlídač není k dispozici. Měl bys vymyslet nějaký jiný způsob, jak pingy udržet pod kontrolou, než někdo připraví cestu.
257.
Unlike the first two levels, you have two actions available in this level. Your job is again simple: select an action at the panel on the left and apply it to the Pingus so that they will be able to reach the exit. Make sure that not too many of them die.
2011-10-24
Na rozdíl od předchozích dvou úrovní budeš mít tentokrát k dispozici dvě schopnosti. Tvůj úkol bude, jako obvykle, velmi snadný - vybereš schopnost na levém panelu a použiješ ji na pinga, aby vytvořil cestu k cíli. Jen si dej pozor, aby ti mnoho svěřenců nezemřelo.
262.
One jump to catch them all
2011-10-24
Jeden skok všechny zachrání
263.
The pingus have found themselves lost on their journey. What is this mysterious place? Smiling pumpkins, giant candlesticks, and some boiling soup below... what wizardry is this? Now, facing a deadly abyss right in front of them it's your job to save them. Can you save them from a terrible fate?
2011-10-24
Pingové se ztratili na své cestě. Co je tohle za tajemné místo? Smějící se tykve, obrovská cukrátka a nějaká vroucí polévka pod nohama... co je tohle za magii? Teď tváří ke smrtelné propasti před nimy je tvým úkolem je zachránit. Dokážeš je spasit před děsivým osudem?
264.
One Thousand and One Jumps
2011-10-24
Tisíc a jeden skok
265.
With the exit so high above and far out of reach for a normal Pingu, what options are there? Perhaps a jumper can rescue them? Or will he simply slow their inevitable demise? It's your job to find out, but are you good enough to save them all?
2011-10-24
Jaké máme možnosti, když je východ tak vysoko a daleko z dosahu normalních pingů? Možná by je zachránil skokan? Nebo jen zpomalí jejich nevyhnutelný zánik? Zjistit to je už na tobě. Ale jsi tak dobrý, abys je zachránil všechny?
266.
Boom Boom
2011-10-24
Bum bum
267.
You've mastered the last challenge and now face the next. Their path to salvation seems to be cursed, but by whom? There is no time to think about it, since the next deadly challenge already awaits the Pingus. Two mighty roots block the way, but without a basher at hand to bash them away, sacrifice might be the only option...
2011-10-24
Jakmile jsi zvládnul poslední výzvy, hned čelíš další. Jejich cesta za spásou se zdá prokletá, ale kým? Teď o tom není čas přemýšlet, protože další smrtelná výzva už na pingy čeká. V cestě stojí dva mohutné kořeny, ale bez tuneláře, který by prošel skrz, by jedinou moností mohlo být sebeobětování...
268.
Full Circle
2011-10-24
Kolem dokola
269.
The exit is so close, yet out of reach. A step in the wrong direction and the Pingus will fall to a terrible fate. You must do something to help them, but is there enough time? You have to hurry and can't allow yourself any mistakes. The Pingus are counting on you!
2011-10-24
I když je východ tak blízko, přesto je mimo dosah. Jeden krok špatným směrem a pingové propadnou ošklivé skáze. Musíš jim nějak pomoci, budeš na to mít dost času? Musíš si pospíšit a nesmíš připustit jedinou chybu. Pingové na tebe spoléhají!
270.
Bridgers Nightmare
2011-10-24
Noční můra mostařů
271.
Who placed this monstrous wall here? This terrible blockade separates your Pingus from the exit. Destruction of its awful construction seems an impossibility, but perhaps the bridger can come to the rescue? Can they build their bridges high enough to guide the group yet again safely to the exit? Or is somebody playing evil mind tricks with you? Yet again the solution is your call... your gray matter is the key to the Pingus' success, so don't let yourself get confused and misguided from the true path.
2011-10-24
Kdo tu postavil tu ohromnou zeď? Ta ošklivá překážka odděluje tvé pingy od východu. Destrukce této ošklivé konstrukce vypadá nemožně, ale možná přijde na pomoc mostař? Mohou postavit své mosty dost vysoko, aby přivedli skupinu bezpečně k východu? Nebo si někdo ošklivě zahrává s tvou myslí? Jako vždy je řešení na tobě... tvá šedá hmota mozková je klíčem k úspěchu pingů, takže se nenech zmást a svést ze správné cesty.
272.
Locked up by the witch
2011-10-24
V zajetí čarodějky
273.
Is this a prison? Blocked by solid walls all around, there doesn't seem to be a way to escape. Salvation seems impossible. But wait... the wall to the right seems weak... perhaps this is a way to escape? Or is it a false path that will lead to the Pingus' doom? This is a risky trip, but you must take it to find out how to bring them all to freedom once again.
2011-10-24
Jsme snad ve vězení? Všude kolem překáží pevné zdivo, nikde žádný náznak možnosti uniknout. Spása se zdá nemožná. Ale moment... ta stěna napravo vypadá chatrně... možná je to úniková cesta? A nebo je to falešná cesta vedoucí do záhuby? Bude to riskantní výlet, ale musíš ho podstoupit, abys zjistil, jak je opět všechny dovést za svobodou.
274.
Splatterfest
2011-10-24
Rozplácávaná
275.
This is by far the deepest pit the Pingus have yet encountered. Building a bridge across it seems obvious but that won't help since the exit is deep down in the pit itself. Pingus who try to go down the pit will just end up splattered all over the ground. You have two groups of Pingus at your disposal, can you make them work together to reach even an exit this well hidden?
2011-10-24
Tohle je ta nejhlubší propast, na kterou pingové doposud narazili. Postavení mostu se zdá samozřejmé, ale nám nepomůže, protože východ je hluboko na dně propasti samé. Pingové, kteří se pokusí seskočit, skončí rozplácnutí po dně. Máš k dospozici dvě skupiny pingů, dokážeš je zkoordinovat, aby společně dospěli i k takhle důkladně schovanému východu?
276.
Staircase Maintenance
2011-10-24
Údržba schodiště
277.
It seems we are up again against a mighty wall, and it is blocking the exit! But wait, some good soul has built a staircase around it. It seems, however, that the poor fool's efforts didn't last long, as the staircase is destroyed and full of holes. Can you fix it and make it over the wall? Yet of course you know that the right solution might not be the obvious one. But your Pingus are almost free, and they trust in your skill to guide them to safety once more. Succeed and you will have freed them once and for all from whatever evildoer that placed them in this nightmare... at least for this year.
2011-10-24
Vypadá to, že opět budeme čelit mohutné zdi, která nám stojí v cestě! Ale počkat, nějaká dobrá duše nám postavila schodiště kolem ní. Bohužel se ale zdá, že snaha ubohého blázna nevydržela dlouho, schodiště je poničené a je v něm mnoho děr. Dokážeš ho opravit a dostat se přes zeď? Avšak jistě víš, že správné řešení nemusí být na první pohled očividné. Ale tví pingové jsou už skoro volní a důvěřují tvým schopnostem je opět dovést do bezpečí. Uspěješ-li, nadobro je osvobodíš je z moci toho zlosyna, který je uvrhnul do této noční můry... tedy alespoň pro letošní rok.