Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 620 results
1.
Error
Lỗi
Translated by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:19 pigeonplanner/core/common.py:184 pigeonplanner/core/common.py:191 pigeonplanner/ui/backupdialog.py:137 pigeonplanner/ui/resultwindow.py:928 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:59 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:82
2.
Warning
Cảnh báo
Translated by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:20
3.
Pigeon Planner is already running.
Chương trình Pigeon Planner đã mở rồi
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:23
4.
The database you are trying to open is too new for your version of Pigeon Planner. You need to reinstall the latest version to continue.
Cơ sở dữ liệu bạn đang mở quá mới so với phiên bản Pigeon Planner trên máy bạn. Bạn cần cài đặt lại phiên bản mới nhất để tiếp tục!
Translated by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:27
5.
Database update required!
Yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:35
6.
This database needs an update before it can be used. Previous versions of Pigeon Planner won't work anymore. This may take a moment. Do you want to continue?
Cơ sở dữ liệu này cần được cập nhật trước khi có thể được sử dụng. Các phiên bản trước của Pigeon Planner sẽ không hoạt động nữa. Điều này có thể mất một chút thời gian. Bạn có muốn tiếp tục?
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:37
7.
The Pigeon Planner databases has been updated to match the current version. Note that it is not advised to run an older version, which can lead to data corruption.
Cơ sở dữ liệu của Pigeon Planner đã được cập nhật để phù hợp với phiên bản hiện tại. Lưu ý rằng không nên chạy phiên bản cũ hơn, điều này có thể dẫn đến hỏng dữ liệu.
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:46
8.
The database migration has failed! Any further actions are stopped to prevent data loss. Please contact the developers to fix this problem.
Di chuyển cơ sở dữ liệu không thành công! Mọi hành động tiếp theo sẽ bị dừng lại để tránh mất dữ liệu. Vui lòng liên hệ với các nhà phát triển để khắc phục sự cố này.
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:54
9.
Invalid image!
Ảnh không hợp lệ!
Translated and reviewed by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:62
10.
This image is either not supported or corrupt, please choose another one.
Ảnh này không được hỗ trợ hoặc bị hỏng, xin chọn ảnh khác.
Translated by Ha Nguyen
Located in pigeonplanner/messages.py:63
110 of 620 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ha Nguyen.