Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
514 of 620 results
5.
Database update required!
Kërkohet përditësimi i databazës!
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:35
6.
This database needs an update before it can be used. Previous versions of Pigeon Planner won't work anymore. This may take a moment. Do you want to continue?
Kjo databazë ka nevojë për përditësim para se të mund të përdoret. Versionet e mëparshme të Pigeon Planner nuk do të funksionojnë më. Kjo mund të marrë një çast. Doni të vazhdoni?
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:37
7.
The Pigeon Planner databases has been updated to match the current version. Note that it is not advised to run an older version, which can lead to data corruption.
Databaza e Pigeon Planner është përditësuar për të përputhur versionin aktual. Vini re se nuk këshillohet të ekzekutosh një version më të vjetër, gjë që mund të çojë në dëmtimin e të dhënave.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:46
8.
The database migration has failed! Any further actions are stopped to prevent data loss. Please contact the developers to fix this problem.
Migrimi i databazës ka dështuar! Çdo veprim i mëtejshëm ndalet për të parandaluar humbjen e të dhënave. Kontakto zhvilluesit e programit për të ndrequr këtë problem.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:54
9.
Invalid image!
Imazhi i pavlefshëm!
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:62
10.
This image is either not supported or corrupt, please choose another one.
Ky imazh nuk është i mbështetur ose i dëmtuar, ju lutemi zgjidhni një tjetër.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:63
11.
Loading image failed!
Ngarkimi i imazhit dështoi!
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:67
12.
Maybe you have renamed the image or moved it on your disk.
Ndoshta ju keni riemëruar imazhin ose e keni zhvendosur atë në diskun tuaj.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:68
13.
This pigeon already exists, but isn't showing. Do you want to show it again?
Ky pëllumb tashmë ekziston, por nuk po shfaqet. Dëshiron ta shfaqësh përsëri?
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:73
14.
This pigeon already exists. Overwrite it?
Ky pëllumb tashmë ekziston. Do ta mbishkruani?
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:77
514 of 620 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Edlir Llakmani, Timo Vanwynsberghe.