Translations by Edlir Llakmani

Edlir Llakmani has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 553 results
~
Pedigree layout:
2019-05-30
Pamja e pedigrisë:
~
Save this pedigree
2019-05-30
Ruaj këtë pedigri
~
Warning! This will overwrite the existing database!
2019-05-29
Kujdes! Kjo do të mbishkruajë databazën ekzistuese!
~
Zooms to fit the whole picture
2019-05-29
Zmadho që të përshtatet tërë figura
~
Shows the last picture
2019-05-29
Shfaq foton e fundit
~
Zooms the picture out
2019-05-29
Zvogelo figurën
~
Shows the next picture
2019-05-29
Shfaq foton tjetër
~
Zooms the picture in
2019-05-29
Zmadho figurën
~
View slideshow
2019-05-29
Shiko fotot rëshqitëse
~
View in fullscreen
2019-05-29
Shiko në ekran të plotë
~
Shows the first picture
2019-05-29
Shfaq foton e parë
~
Shows previous picture
2019-05-29
Shfaq foton e mëparshme
~
View these results
2019-05-29
Shiko këto rezultate
~
Email these results
2019-05-29
Email këto rezultate
~
Pedigree layout:
2019-05-29
Planifikimi i pedigrisë:
~
Remove the selected pigeon
2019-05-29
Hiqeni pëllumbin e selektuar
~
Warning! This will overwrite the existing database!
2019-05-29
Kujdes! Kjo do të mbishkruajë bazën e të dhënave ekzistuese!
~
<b>Pedigree sire</b>
2019-05-29
<b>Origjina e babait</b>
~
Choose a Pigeon Planner backup file to restore
2019-05-29
Zgjidhni një kopje rezervë të Pigeon Planner për ta rivendosur
~
<b>Pedigree dam</b>
2019-05-29
<b>Origjina e nënës</b>
~
Choose a directory where to save the backup
2019-05-29
Zgjidhni një direktori ku të ruani kopjen rezervë
~
Go to the website?
2019-05-29
Do shkoni te webfaqja?
~
Save this pedigree
2019-05-29
Ruaj këtë origjinë
~
Notification for '%s'
2019-05-28
Njoftimi për '% s'
~
Go to the calendar?
2019-05-28
Do të shkoni te kalendari?
1.
Error
2019-05-28
Gabim
2.
Warning
2019-05-28
Kujdes
3.
Pigeon Planner is already running.
2019-05-28
Pigeon Planner tashmë është në funksion.
4.
The database you are trying to open is too new for your version of Pigeon Planner. You need to reinstall the latest version to continue.
2019-05-29
Databaza që po përpiqeni të hapni është shumë e re për versionin tuaj të Pigeon Planner. Duhet të instalosh versionin e fundit për të vazhduar.
2019-05-28
Baza e të dhënave që po përpiqeni të hapni është shumë e re për versionin tuaj të Pigeon Planner. Duhet të instalosh versionin e fundit për të vazhduar.
5.
Database update required!
2019-05-29
Kërkohet përditësimi i databazës!
2019-05-28
Kërkohet përditësimi i bazës së të dhënave!
6.
This database needs an update before it can be used. Previous versions of Pigeon Planner won't work anymore. This may take a moment. Do you want to continue?
2019-05-29
Kjo databazë ka nevojë për përditësim para se të mund të përdoret. Versionet e mëparshme të Pigeon Planner nuk do të funksionojnë më. Kjo mund të marrë një çast. Doni të vazhdoni?
2019-05-28
Kjo bazë të dhënash ka nevojë për përditësim para se të mund të përdoret. Versionet e mëparshme të Pigeon Planner nuk do të funksionojnë më. Kjo mund të marrë një çast. Doni të vazhdoni?
7.
The Pigeon Planner databases has been updated to match the current version. Note that it is not advised to run an older version, which can lead to data corruption.
2019-05-29
Databaza e Pigeon Planner është përditësuar për të përputhur versionin aktual. Vini re se nuk këshillohet të ekzekutosh një version më të vjetër, gjë që mund të çojë në dëmtimin e të dhënave.
2019-05-28
Baza e të dhënave të Pigeon Planner është përditësuar për të përputhur versionin aktual. Vini re se nuk këshillohet të ekzekutosh një version më të vjetër, gjë që mund të çojë në dëmtimin e të dhënave.
8.
The database migration has failed! Any further actions are stopped to prevent data loss. Please contact the developers to fix this problem.
2019-05-29
Migrimi i databazës ka dështuar! Çdo veprim i mëtejshëm ndalet për të parandaluar humbjen e të dhënave. Kontakto zhvilluesit e programit për të ndrequr këtë problem.
2019-05-28
Migrimi i bazës së të dhënave ka dështuar! Çdo veprim i mëtejshëm ndalet për të parandaluar humbjen e të dhënave. Kontakto zhvilluesit e programit për të ndrequr këtë problem.
9.
Invalid image!
2019-05-28
Imazhi i pavlefshëm!
10.
This image is either not supported or corrupt, please choose another one.
2019-05-28
Ky imazh nuk është i mbështetur ose i dëmtuar, ju lutemi zgjidhni një tjetër.
11.
Loading image failed!
2019-05-28
Ngarkimi i imazhit dështoi!
12.
Maybe you have renamed the image or moved it on your disk.
2019-05-28
Ndoshta ju keni riemëruar imazhin ose e keni zhvendosur atë në diskun tuaj.
13.
This pigeon already exists, but isn't showing. Do you want to show it again?
2019-05-28
Ky pëllumb tashmë ekziston, por nuk po shfaqet. Dëshiron ta shfaqësh përsëri?
14.
This pigeon already exists. Overwrite it?
2019-05-28
Ky pëllumb tashmë ekziston. Do ta mbishkruani?
15.
This pigeon already exists.
2019-05-28
Ky pëllumb tashmë ekziston.
16.
This pigeon doesn't exist. Do you want to add it?
2019-05-28
Ky pëllumb nuk ekziston. Dëshiron ta shtosh?
17.
Adding pigeon
2019-05-28
Duke shtuar pëllumbin
18.
The selected pigeon can't be found.
2019-05-28
Pëllumb i selektuar nuk mund të gjendet.
19.
Not found!
2019-05-28
Nuk gjendet!
20.
Can't search for parents, enter the pigeon band first.
2019-05-28
Nuk mund të kërkosh për prindërit, hyni në grupin e pëllumbave së pari.