Translations by Housmouse

Housmouse has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
~
Ok
2009-04-02
Đồng ý
1.
Merge options
2009-04-02
Tùy chọn kết hợp
10.
Destination output file
2009-04-02
Nơi lưu file xuất ra
13.
Check the box if you want compressed output files.
2009-04-02
Chọn chỗ này nếu bạn muốn nén các file xuất ra
21.
Export as xml
2009-04-02
Xuất ra dạng xml
23.
Unable to save xml file.
2009-04-02
Không thể lưu file xml
24.
File xml saved.
2009-04-02
File xml đã được lưu
25.
Error saving xml file, output file is null.
2009-04-02
Lỗi lưu file xml, file xuất ra là rỗng
33.
Split by bookmarks level
2009-04-02
Cắt theo cấp độ đánh dấu
42.
Destination folder
2009-04-02
Thư mục đích
44.
Choose a folder
2009-04-02
Chọn thư mục
45.
Destination output directory
2009-04-02
Thư mục đích xuất ra
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2009-04-02
Dùng chung thư mục xuất ra như thư mục nhập vào hoặc chọn một thư mục
48.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2009-04-02
Đánh dấu vào hộp này nếu bạn muốn ghi đè lên file xuất ra nếu chúng đã tồn tại
49.
Output options
2009-04-02
Tùy chọn xuất
50.
Output file names prefix:
2009-04-02
Tiền tố cho tên file xuất ra
51.
Output files prefix
2009-04-02
Tiền tố cho file xuất ra
63.
Warning
2009-04-02
Cảnh báo
410.
Please select at least one pdf document.
2009-04-02
Vui lòng chọn ít nhất một tài liệu pdf