Translations by Lê Bảo Duy

Lê Bảo Duy has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
2.
PDF documents contain forms
2008-03-15
Các tài liệu PDF có chứa các form
3.
Merge type
2008-03-15
Loại kết hợp
4.
Unchecked
2008-03-15
Chưa được chọn
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-03-15
Dùng loại kết hợp này cho các tài liệu PDF chuẩn
6.
Checked
2008-03-15
Đã chọn
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-03-15
Dùng loại kết hợp này cho các tài liệu PDF có chứa các form
8.
Note
2008-03-15
Ghi chú
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-03-15
Thiết lập tùy chọn này các tài liệu sẽ hoàn toàn được nạp vào bộ nhớ
10.
Destination output file
2008-03-15
Đích của file xuất ra
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-03-15
Duyệt hoặc điền đường dẫn đầy đủ tới đích xuất file ra
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-03-15
Chọn chỗ này nếu bạn muốn ghi đè file xuất ra nếu nó đã tồn tại
13.
Check the box if you want compressed output files.
2008-03-15
Chọn chỗ này nếu bạn muốn các file xuất ra đã được nén
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-03-15
PDF phiên bản 1.5 hoặc cao hơn
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-03-15
Đặt phiên bản pdf của tài liệu xuất ra
16.
Execute pdf merge
2008-03-15
Thực thi việc kết hợp pdf
17.
Merge/Extract
2008-03-15
Kết hợp/Xuất ra
18.
Merge section loaded.
2008-03-15
Phần kết hợp đã được tải
19.
Error:
2008-03-15
Lỗi:
20.
Found a password for input file.
2008-03-15
Đã tìm thấy một mật khẩu cho file đưa vào
26.
Split options
2008-03-15
Các tùy chọn cắt
27.
Burst (split into single pages)
2008-03-15
Từng mảnh (cắt thành từng trang)
28.
Split every "n" pages
2008-03-15
Cắt theo từng "n" trang
29.
Split even pages
2008-03-15
Cắt các trang chẵn
30.
Split odd pages
2008-03-15
Cắt các trang lẻ
31.
Split after these pages
2008-03-15
Cắt sau trang
32.
Split at this size
2008-03-15
Cắt theo kích cỡ
34.
Burst
2008-03-15
Từng mảnh
35.
Explode the pdf document into single pages
2008-03-15
Cắt tài liệu PDF thành từng trang một
36.
Split the document every "n" pages
2008-03-15
Cắt tài liệu theo từng "n" trang một
37.
Split the document every even page
2008-03-15
Cắt tài liệu theo các trang chẵn
38.
Split the document every odd page
2008-03-15
Cắt tài liệu theo các trang lẻ
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2008-03-15
Cắt tài liệu sau các số trang (số 1 - số 2 - số 3...)
43.
Same as source
2008-03-15
Cùng thư mục nguồn
222.
Please wait while all files are processed..
2008-03-15
Hãy đợi trong khi tất cả các file đang được xử lý
245.
Overwrite if already exists
2008-03-15
Ghi đè nếu đã có sẵn