Translations by Lê Hải Lâm

Lê Hải Lâm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 402 results
1.
Merge options
2014-11-25
Tùy chọn Kết hợp
2.
PDF documents contain forms
2014-11-25
Các tài liệu PDF có chứa biểu mẫu
4.
Unchecked
2014-11-25
Bỏ chọn
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2014-11-25
Sử dụng loại kết hợp này cho tài liệu chuẩn
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2014-11-25
Sử dụng loại kết hợp này cho tài liệu có chứa biểu mẫu
22.
Export the selection list in xml format
2014-11-26
Xuất danh sách chọn trong định dạng xml
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2014-11-26
Cắt nhỏ tài liệu với kích thướt nhất định (khoảng)
41.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2014-11-26
Cắt nhỏ tài liệu ở trang được đánh dấu chỉ định
47.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2014-11-26
Tìm đến thư mục hoặc nhập đường dẫn đầy đủ chỉ đến thư mục xuất tài liệu
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2014-11-26
Các biến dùng để thay thế nếu bao gồm các từ "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" hoặc "[BOOKMARK_NAME]".
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2014-11-26
Ví dụ. TiềnTố_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] sẽ tạo ra TiềnTố_FileName_005.pdf.
54.
If it doesn't contain "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" or "[FILENUMBER]" it generates oldstyle output file names.
2014-11-26
Nếu không bao gồm các từ "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" or "[FILENUMBER]" thì chương trình tạo tên tệp kiểu cũ.
55.
Available variables
2014-11-26
Biến không khả dụng
56.
Split selected file
2014-11-26
Chia nhỏ tệp được chọn
57.
Split
2014-11-26
Chi nhỏ tệp
58.
Split section loaded.
2014-11-26
Chia nhỏ phần được chọn
59.
Invalid split size
2014-11-26
Không tồn tại kích thướt chia nhỏ
60.
Invalid unit:
2014-11-26
Không tồn tại đơn vị:
61.
Fill from document
2014-11-26
Điền từ tại liệu
62.
Please select a pdf document.
2014-11-26
Vui lòng chọn tài liệu PDF
64.
Getting bookmarks max depth
2014-11-26
Đang lấy Đánh dấu trang quá lớn
65.
Unable to retrieve bookmarks maximum depth.
2014-11-26
Không thể nhận Đánh dấu trang quá lớn
66.
Frontpage pdf file
2014-11-26
Trang bìa của tệp PDF
67.
Addendum pdf file
2014-11-26
Mục lục tệp PDF
68.
Frontpage and Addendum
2014-11-26
Trang bìa và Mục lục
69.
Cover And Footer section loaded.
2014-11-26
Mục Bìa và Cuối trang được tải.
70.
Select at least one cover or one footer
2014-11-26
Chọn ít nhất trang bìa hoặc trang cuối
71.
Encrypt options
2014-11-26
Tùy chọn mã hóa
72.
Owner password:
2014-11-26
Mật khẩu người sở hữu:
73.
Owner password (Max 32 chars long)
2014-11-26
Mật khẩu người sở hữu (Tối đa 32 ký tự)
74.
User password:
2014-11-26
Mật khẩu người dùng:
75.
User password (Max 32 chars long)
2014-11-26
Mật khẩu người dùng (Tối đa 32 ký tự)
76.
Encryption algorithm:
2014-11-26
Thuật toán mã hóa:
77.
Allow all
2014-11-26
Cho phép tất cả
78.
Print
2014-11-26
In
79.
Low quality print
2014-11-26
In chất lượng thấp
80.
Copy or extract
2014-11-26
Sao chép hoặc trích xuất
81.
Modify
2014-11-26
Chỉnh sửa
82.
Add or modify text annotations
2014-11-26
Thêm mới hoặc chỉnh sửa ghi chú
83.
Fill form fields
2014-11-26
Điền từ bản ghi
84.
Extract for use by accessibility dev.
2014-11-26
Trích xuất cho việc phát triển
85.
Manipulate pages and add bookmarks
2014-11-26
Thao tác trang và thêm Đánh dấu trang
86.
Check the box if you want compressed output files (Pdf version 1.5 or higher).
2014-11-26
Đánh dấu chọn nếu bạn muốn nén tệp xuất ra (Phiên bản PDF 1.5 hoặc cao hơn).
87.
If it contains "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2014-11-26
Nếu bao gồm các từ "[TIMESTAMP]" thi chương trình sẽ thay thành thời gian tương ứng.
88.
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] generates FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
2014-11-26
Ví dụ. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] sẽ tạo thành FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
89.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2014-11-26
Nếu không bao gồm từ "[TIMESTAMP]"thì chương trình sẽ tạo tên tệp kiểu cũ.
90.
Available variables: [TIMESTAMP], [BASENAME].
2014-11-26
Các từ thay thế cho phép: [TIMESTAMP], [BASENAME].
91.
Encrypt selected files
2014-11-26
Chọn các tệp mã hóa
92.
Encrypt
2014-11-26
Mã hóa
93.
Encrypt section loaded.
2014-11-26
Mã hóa các phần đã tải.