Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 451 results
1.
Merge options
2012-05-13
Могућности спајања
2.
PDF documents contain forms
2012-05-13
ПДФ документи садрже обрасце
3.
Merge type
2012-05-13
Врста спајања
4.
Unchecked
2012-05-13
Непроверено
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2012-05-13
Користите овај начин спајања стандардних ПДФ докумената
6.
Checked
2012-05-13
Проверено
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2012-05-13
Користите овај тип стапања за пдф документе који садржи обрасце
8.
Note
2012-03-04
Белешка
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2012-05-13
Постављањем ове могућности документи ће бити у потпуности учитани у меморију
10.
Destination output file
2012-05-13
Одредиште излазне датотеке
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2012-05-13
Погледај или унеси пуну путању до одредишна излазне датотеке.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2012-05-13
Означи поље ако желите да замените излазну датотеку уколико већ постоји
13.
Check the box if you want compressed output files.
2012-05-13
Означите поље ако желите сажмете излазне датотеке
14.
PDF version 1.5 or above.
2012-05-13
ПДФ издање 1.5 или новије
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2012-05-13
Постави пдф издање излазног документа.
16.
Execute pdf merge
2012-05-13
Изврши пдф спајање
17.
Merge/Extract
2012-05-13
Обједини/Издвоји
18.
Merge section loaded.
2012-05-13
Учитано је за спсјање
19.
Error:
2012-03-04
Грешка:
20.
Found a password for input file.
2012-05-13
Пронађена је лозинка за улазну датотеку
21.
Export as xml
2012-05-13
Извези као xml
22.
Export the selection list in xml format
2012-05-13
Извези изабрани списак у xml формату
23.
Unable to save xml file.
2012-05-13
Није могуће сачувати xml датотеку.
24.
File xml saved.
2012-05-13
xml датотека је сачувана.
25.
Error saving xml file, output file is null.
2012-05-13
Грешка при чувању xml датотеке, излазна датотека је неважећа.
26.
Split options
2012-05-13
Могућности дељења
27.
Burst (split into single pages)
2012-05-13
Разбиј (издели на појединачне странице)
28.
Split every "n" pages
2012-05-13
Одвоји сваку "n" страницу
29.
Split even pages
2012-05-13
Одвоји парне странице
30.
Split odd pages
2012-05-13
Одвоји непарне странице
31.
Split after these pages
2012-05-13
Одвоји после ових страница
32.
Split at this size
2012-05-13
Издели на овој величини
33.
Split by bookmarks level
2012-05-13
Издели по означеним нивоима
34.
Burst
2012-05-13
Раскид
35.
Explode the pdf document into single pages
2012-05-13
Растури пдф документ на појединачне странице
36.
Split the document every "n" pages
2012-05-13
Издели документ сваких "n" страница
37.
Split the document every even page
2012-05-13
Раздвој документ сваке парне странице
38.
Split the document every odd page
2012-05-13
Раздвој документ сваке непарне странице
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2012-05-13
Раздвој документ после бројева странице (б1-б2-б3..)
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2012-05-13
Раздвој документ у датотеке на дату величину (приближно)
41.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2012-05-13
Издели документ на страницама које које су означене на датом нивоу
42.
Destination folder
2012-03-04
Одредишна фасцикла
43.
Same as source
2012-03-04
Исто као извор
44.
Choose a folder
2012-03-04
Одабери фасциклу
45.
Destination output directory
2012-05-13
Одредиште излазне фасцикле
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2012-05-13
Користите исту фасциклу излазне као и улазне датотеке или изаберите фасциклу
47.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2012-05-13
Да бисте изабрали фасциклу прегледајте или унесите пуну путању до одредишне излазне фасцикле
48.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2012-05-13
Означите поље ако желите да замените излазне датотеке, ако већ постоје
49.
Output options
2012-05-13
Излазне могућности
50.
Output file names prefix:
2012-05-13
Префикс имена излазне датотеке: