Translations by Monsz_

Monsz_ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
3.
Merge type
2007-07-24
Typ łączenia
4.
Unchecked
2007-07-24
Odznaczone
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2007-07-24
Użyj tego typu łączenia dla standardowych dokumentów pdf
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2007-07-24
Użyj tego typu łączenia dla dokumentów pdf zawiarających formy
10.
Destination output file
2007-07-24
Docelowy plik wyjściowy
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2007-07-24
Przeglądaj lub wpisz pełną ścieżkę docelowego pliku wyjściowego.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2007-09-18
Zaznacz to pole jeśli chcesz nadpisać plik docelowy jeśli już istnieje.
13.
Check the box if you want compressed output files.
2007-07-24
Zaznacz to pole jeśli chcesz skompresowac plik wyjściowy.
18.
Merge section loaded.
2007-07-24
Wyczytano sekcję łączenia.l
26.
Split options
2007-07-24
Opcje dzielenia
35.
Explode the pdf document into single pages
2007-07-24
Podziel dokument pdf na pojedyncze strony
36.
Split the document every "n" pages
2007-07-24
Podziel dokument co każde "n" stron
37.
Split the document every even page
2007-07-24
Podziej dokument co każdą stronę parzystą
38.
Split the document every odd page
2007-07-24
Podziej dokument co każdą stronę nieparzystą
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2007-07-24
Podiel dokument po stronach nr (nr1-nr2-nr3..)
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2007-07-24
Użyj tego samego folderu co plik wejściowy lub wybierz folder.
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2007-09-18
Np. prefiks_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generuje prefiks_NazwaPliku_005.pdf
58.
Split section loaded.
2007-07-24
Wczytano sekcję dzielenia.
79.
Low quality print
2007-07-24
Wydruk w niskiej jakości
80.
Copy or extract
2007-07-24
Kopiuj lub wyodrębnij
82.
Add or modify text annotations
2007-07-24
Dodaj lub modyfikuj adnotacje
83.
Fill form fields
2007-07-24
Wypełnij pola formularza
180.
Unknown action.
2007-07-24
Nieznana akcja.
181.
Log saved.
2007-07-24
Log zapisany.
193.
Save environment
2007-07-24
Zapisz środowisko
196.
Load environment
2007-07-24
Wczytaj środowisko
338.
Save log
2007-07-24
Zapisz log
341.
Loading plugins..
2007-07-24
Wczytywanie wtyczek..
342.
Building status bar..
2007-07-24
Tworzenie paska stanu..
343.
Building tree..
2007-07-24
Tworzenie drzewa...
344.
Building menus..
2007-07-24
Tworzenie menu...
345.
Building buttons bar..
2007-07-24
Tworzenie paska przycisków..
362.
Contributes:
2007-07-24
Udziały:
365.
Look and feel:
2007-07-24
Wygląd i uczucia:
369.
Load default environment at startup:
2007-07-24
Wczytaj domyślne środowisko przy stracie:
375.
Settings
2007-07-24
Ustawienia
377.
Set your preferred language (restart needed)
2007-07-24
Ustaw preferowany język (wymagany restart)
378.
Look and feel
2007-07-24
Wygląd i uczucia
379.
Set your preferred look and feel and your preferred theme (restart needed)
2007-07-24
Ustaw preferowany wygląd i uczucia oraz preferowany motyw (wymagany restart)
380.
Log level
2007-07-24
Poziom logu
381.
Set a log detail level (restart needed)
2007-07-24
Ustaw poziom szczegółowości logu (wymagany restart)
388.
Default env.
2007-07-24
Domyślne środ.