Translations by Josep Sànchez

Josep Sànchez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 351 results
82.
Add or modify text annotations
2008-06-03
Afegir o modificar les anotacions del text
83.
Fill form fields
2008-06-03
Omplenar camps del formulari
84.
Extract for use by accessibility dev.
2008-06-03
Extraure per emprar amb dispositiu d'accessibilitat
85.
Manipulate pages and add bookmarks
2008-06-03
Manipular pàgines i afegir adreça d'interès
86.
Check the box if you want compressed output files (Pdf version 1.5 or higher).
2008-06-03
Comproveu la casella de selecció si voleu fitxers de sortida comprimits (versió pdf 1.5 o superior).
87.
If it contains "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2008-06-03
Si conté "[TIMESTAMP]" efectua una substitució de variables
88.
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] generates FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
2008-06-03
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] genera FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
89.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2008-06-03
Si no conté "[TIMESTAMP]" genera noms de fitxers en format antic.
90.
Available variables: [TIMESTAMP], [BASENAME].
2008-06-03
Variables disponibles: [TIMESTAMP], [BASENAME].
94.
Decrypt selected files
2009-10-12
Desxifra els fitxers seleccionats
95.
Decrypt
2009-10-12
Desxifra
96.
Decrypt section loaded.
2009-10-12
Desxifra la secció carregada.
97.
Document metadata
2010-06-05
Metadades del document
98.
Title
2009-10-24
Títol
100.
Subject
2009-10-24
Assumpte
101.
Keywords
2009-10-24
Paraules clau
102.
Set the document title.
2010-06-05
Definiu el títol del document
103.
Set the document author.
2010-06-05
Definiu l'autor del document
104.
Set the document subject.
2010-06-05
Definiu el tema del document
105.
Set the document keywords.
2010-06-05
Definiu les paraules clau del document
106.
Choose a file
2009-10-24
Escolliu un fitxer
107.
Set metadata on the selected file
2010-06-05
Definiu les metadades del document seleccionat
108.
Document Info
2010-06-05
Informació del document
109.
Rotate section loaded.
2009-10-24
Secció de gir carregada
110.
Mix options
2009-10-12
Opcions de mescla
113.
Number of pages to switch from the first document to the other
2010-06-05
Nombre de pàgines per intercanviar entre el primer document i l'altre
114.
Number of pages to switch from the second document to the other
2010-06-05
Nombre de pàgines per intercanviar entre el segon document i l'altre
115.
Tick the boxes if you want to reverse the first or the second document (or both).
2009-10-12
Marqueu les caixes si voleu invertir el primer o segon document (o ambdós).
116.
Set the number of pages to switch from the first document to the other one (default is 1).
2010-06-05
Definiu el nombre de pàgines a intercanviar del primer document a l'altre (el nombre predeterminat és 1).
117.
Set the number of pages to switch from the second document to the other one (default is 1).
2010-06-05
Definiu el nombre de pàgines a intercanviar del segon document a l'altre (el nombre predeterminat és 1).
118.
Execute pdf alternate mix
2008-06-03
Efectua barreja alterna de pdf
119.
Alternate Mix
2008-06-03
Barreja alterna
120.
AlternateMix section loaded.
2008-06-03
Carregada la secció de barreja alterna.
121.
Found a password for first file.
2008-06-03
S'ha trobat una contrassenya pel primer fitxer
122.
Found a password for second file.
2008-06-03
S'ha trobat una contrassenya pel segon fitxer
126.
Set viewer options
2009-10-12
Estableix les opcions de visualització
127.
Hide the menubar
2009-10-12
Amaga la barra de menú
128.
Hide the toolbar
2009-10-24
Amaga la barra d'eines
129.
Hide user interface elements
2009-10-12
Amaga elements de l'interficie d'usuari
130.
Rezise the window to fit the page size
2009-10-12
Redimensiona la finestra per adaptar-la a la mida de la pàgina
131.
Center of the screen
2009-10-12
Centre de la pantalla
132.
Display document title as window title
2009-10-12
Mostra el títol del document com a títol de la finestra
133.
Pdf version required:
2009-10-12
Versió pdf requerida:
134.
No page scaling in print dialog
2009-10-12
Sense escalat de pàgina al diàleg d'impressió
135.
Viewer open mode:
2009-10-24
Mode de visualització oberta
2009-10-12
Mode de visualització oberta
136.
Viewer layout:
2009-10-12
Disposició de visualització:
137.
Non fullscreen mode:
2009-10-24
Mode sense pantalla completa
138.
Direction:
2009-10-24
Direcció:
139.
Set options
2009-10-24
Definiu les opcions