Translations by Josep Sànchez

Josep Sànchez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 351 results
~
Number of pages to switch document
2009-10-12
Nombre de pàgines per a intercanviar al document
~
Set the number of pages to switch from a document to the other one (default is 1).
2009-10-12
Estableix el nombre de pàgines a intercanviar d'un document a un altre (per defecte és 1).
~
pdfsam start up
2008-06-03
arrencada de pdfsam
~
Error getting default environment.
2008-06-03
Error en obtenir l'entorn predeterminat.
~
Check for updates:
2008-06-03
Comprova les actualitzacions:
~
Unable to initialize menu bar.
2008-06-03
No s'ha pogut inicialitzar la barra de menú.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2008-06-03
S'ha trobat molts o cap jar al directori de connectors
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2008-06-03
Error: No s'ha pogut recarregar els fitxers seleccionats.
~
Unable to get the default environment informations.
2008-06-03
No s'ha pogut obtenir la informació predeterminada de l'entorn
~
Remove every pdf file from the merge list
2008-06-03
Elimina cada fitxer pdf de la llista de combinació
1.
Merge options
2009-10-12
Opcions de combinació
2.
PDF documents contain forms
2009-10-12
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2009-10-12
Utilitza aquest tipus de combinació per a documents pdf estàndard
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2009-10-12
Utilitza aquest tipus de combinació per a documents pdf que continguin formularis
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-06-03
Defineix la versió pdf del document de sortida.
16.
Execute pdf merge
2008-06-03
Executa la combinació de pdf
19.
Error:
2008-06-03
S'ha produït un error:
20.
Found a password for input file.
2008-06-03
S'ha trobat una contrasenya pel fitxer d'entrada.
22.
Export the selection list in xml format
2010-06-05
Exporta la llista seleccionada en format XML
25.
Error saving xml file, output file is null.
2008-06-03
Error en desar el fitxer xml, no hi ha fitxer de sortida.
27.
Burst (split into single pages)
2008-06-03
Escampar (dividir en pàgines)
33.
Split by bookmarks level
2009-10-12
Separa per nivell de marcadors
35.
Explode the pdf document into single pages
2008-06-03
Escampar el document pdf en pàgines
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2009-10-12
Separa el document en fitxers d'una mida determinada (aproximadament)
41.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2009-10-12
Separa el document per les pàgines referenciades pels marcadors d'un nivell determinat
42.
Destination folder
2009-10-12
Carpeta destí
45.
Destination output directory
2008-06-03
Directori destí de la sortida
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2008-06-03
Empra el mateix directori de sortida com a fitxer d'entrada o tria un directori.
47.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2008-06-03
Per triar un directori navegueu o entroduiu el camí absolut al directori destí de sortida.
48.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2008-06-03
Marqueu la casella de selecció per sobreescriure els fitxers de sortida si ja existeixen.
49.
Output options
2009-10-12
Opcions de sortida
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2009-10-12
Si conté "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" o "[BOOKMARK_NAME]" realitza una substitució de variables.
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2008-06-03
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] genera prefix_FileName_005.pdf.
54.
If it doesn't contain "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" or "[FILENUMBER]" it generates oldstyle output file names.
2009-10-12
Si no conté "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" o "[FILENUMBER]" genera una sortida amb format de nom tradicional.
55.
Available variables
2009-10-12
Variables disponibles
59.
Invalid split size
2008-06-03
Mida de divisió incorrecta
60.
Invalid unit:
2008-06-03
Unitat no vàlida:
61.
Fill from document
2009-10-12
Omplena des del document
62.
Please select a pdf document.
2009-10-12
Seleccioneu un document pdf.
63.
Warning
2009-10-24
Advertència
64.
Getting bookmarks max depth
2009-10-12
Màxima profunditat dels marcadors
65.
Unable to retrieve bookmarks maximum depth.
2010-06-05
No s'ha pogut recuperar el màxim abast de les adreces d'interès
66.
Frontpage pdf file
2009-10-12
Fitxer pdf per la portada
67.
Addendum pdf file
2009-10-12
Fitxer pdf d'apèndix
68.
Frontpage and Addendum
2009-10-12
Portada i apèndix
71.
Encrypt options
2009-10-12
Opcions d'encriptació
76.
Encryption algorithm:
2009-10-12
Algorisme d'encriptació:
77.
Allow all
2008-06-03
Permetre'ls tots
79.
Low quality print
2008-06-03
Impressió de baixa qualitat
80.
Copy or extract
2008-06-03
Copiar o extraure